Kapcsolódás Oracle-adatbázishoz a PowerApps segítségévelConnect to an Oracle database from PowerApps

Miután létrehozta a kapcsolatot, és létrehozott egy alkalmazást a PowerApps-ban, listázhatja a táblákat, és létrehozhatja, olvashatja, módosíthat, illetve törölheti az Oracle-adatbázisban található táblasorokat.List tables, and create, read, update and delete table rows in an Oracle database after you create a connection and build an app in PowerApps. Az Oracle Database-kapcsolat támogatja a szűrési, rendezési és egyéb funkciók teljes delegálását, az eseményindítókat és a tárolt eljárásokat azonban nem.The Oracle Database connection supports full delegation of filtering, sorting, and other functions but not triggers or stored procedures.

ElőfeltételekPrerequisites

 • Oracle 9-es és újabb verziókOracle 9 and later
 • 8.1.7-es vagy újabb Oracle-ügyfélszoftverOracle client software 8.1.7 and later
 • Helyszíni adatátjáró telepítéseInstallation of an on-premises data gateway
 • Az Oracle ügyfél-SDK telepítéseInstallation of the Oracle client SDK

Helyszíni adatátjárók telepítéseInstall an on-premises data gateway

Átjáró telepítéséhez kövesse az ebben az oktatóanyagban szereplő lépéseket.To install a gateway, follow the steps in this tutorial.

A helyszíni adatátjáró hídként biztosítja a helyszíni (nem felhőbeli) adatok és a Power BI, a Microsoft Flow, a Logic Apps és a PowerApps szolgáltatások közötti gyors és biztonságos adatátvitelt.An on-premises data gateway acts as a bridge, providing quick and secure data transfer between on-premises data (data that isn't in the cloud) and the Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps, and PowerApps services. Több szolgáltatás és több adatforrás használható ugyanazzal az átjáróval.You can use the same gateway with multiple services and multiple data sources. További információ: Átjárókkal kapcsolatos tudnivalók.For more information, see Understand gateways.

Oracle-ügyfél telepítéseInstall Oracle client

Ugyanazon a számítógépen, amelyen a helyszíni adatátjáró található, telepítse a következőt: 64 bites ODAC 12c Release 4 (12.1.0.2.4) Windows x64 rendszerhez.On the same computer as the on-premises data gateway, install the 64-bit ODAC 12c Release 4 (12.1.0.2.4) for Windows x64. Ellenkező esetben hiba fog megjelenni, ha megpróbálja létrehozni vagy használni a kapcsolatot, amint ez az ismert problémák listájában le van írva.Otherwise, an error will appear if you try to create or use the connection, as the list of known issues describes.

Alkalmazás létrehozása Oracle-adatbázis egy táblájábólCreate an app from a table in an Oracle database

 1. A PowerApps Studióban kattintson vagy koppintson a Fájl menü Új pontjára (a képernyő bal széle mellett).In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Új lehetőség

 2. A Start with your data (Kiindulás saját adatokból) alatt kattintson a vagy koppintson a nyílra.Under Start with your data, click or tap the arrow.

  Ekkor megjelenik a már meglévő kapcsolatok listája.A list of connections that you already have appears.

 3. Kattintson vagy koppintson az Új kapcsolat elemre.Click or tap New connection.

  Új kapcsolat

 4. A kapcsolatok listáján kattintson vagy koppintson az Oracle Database elemre.In the list of connections, click or tap Oracle Database.

  Új adatbázis

 5. Adja meg az Oracle-kiszolgáló nevét, a felhasználónevet és a jelszót.Specify the name of an Oracle server, a username, and a password.

  Ha biztonsági azonosító (SID) szükséges, adja meg a kiszolgálót a következő formátumban:Specify a server in this format if an SID is required:
  Kiszolgálónév/SIDServerName/SID

  Kapcsolódási paraméterek

 6. Kattintson vagy koppintson a használni kívánt átjáróra, vagy telepítsen egyet.Click or tap the gateway that you want to use, or install one.

  Ha az átjáró nem jelenik meg annak telepítése után, kattintson az Átjárólista frissítése elemre.If your gateway doesn't appear after you install it, click Refresh gateway list.

  Új átjáró

 7. A kapcsolat létrehozásához kattintson vagy koppintson a Létrehozás elemre.Click or tap Create to create the connection.

  Új

 8. Kattintson vagy koppintson az alapértelmezett adatkészletre.Click or tap the default dataset.

  Új

 9. A táblák listájában kattintson vagy koppintson a használni kívánt táblára.In the list of tables, click or tap the table that you want to use.

  Új

 10. Kattintson a Csatlakozás elemre az alkalmazás létrehozásához.Click Connect to create the app.

  Új

A PowerApps létrehoz egy alkalmazást, amely három képernyővel rendelkezik, és a kiválasztott táblából származó adatokat jeleníti meg:PowerApps creates an app that has three screens and shows data from the table that you selected:

 • BrowseScreen1, amely tartalmazza a tábla összes bejegyzését.BrowseScreen1, which lists all entries in the table.
 • DetailScreen1, amely további információt jelenít meg egy adott bejegyzéssel kapcsolatban.DetailScreen1, which provides more info about a single entry.
 • EditScreen1, amellyel a felhasználók módosíthatnak egy bejegyzést, vagy létrehozhatnak egy újat.EditScreen1, in which users can update an entry or create an entry.

Új

Következő lépésekNext steps

 • Az imént létrehozott alkalmazás mentéséhez nyomja le a Ctrl-S billentyűkombinációt.To save the app that you've just generated, press Ctrl-S.
 • Az alapértelmezettként megjelenő BrowseScreen1 elrendezés testreszabásához tekintse meg az Elrendezés testreszabása című részt.To customize BrowseScreen1 (which appears by default), see Customize a layout.
 • A DetailsScreen1 vagy EditScreen1, testreszabásához lásd az Űrlap testreszabása című részt.To customize DetailsScreen1 or EditScreen1, see Customize a form.

Ismert problémák, tippek és hibaelhárításKnown issues, tips, and troubleshooting

 1. Az átjáró nem érhető el.Cannot reach the Gateway.

  Ez a hiba akkor jelenik meg, ha a helyszíni átjáró nem tud csatlakozni a felhőhöz.This error appears if the on-premises data gateway can't connect to the cloud. Az átjáró állapotának ellenőrzéséhez jelentkezzen be a powerapps.microsoft.com webhelyen, kattintson vagy koppintson az Átjárók elemre, majd kattintson vagy koppintson a használni kívánt átjáróra.To check the status of your gateway, sign in to powerapps.microsoft.com, click or tap Gateways, and then click or tap the gateway that you want to use.

  Győződjön meg arról, hogy az átjáró fut-e, és csatlakozni tud-e az internethez.Make sure that your gateway is running and can connect to the Internet. Kerülje az átjáró telepítését egy olyan számítógépen, amely alvó állapotban van, vagy ki van kapcsolva.Avoid installing the gateway on a computer that may be turned off or asleep. Emellett próbálja meg újraindítani a helyszíni átjáró szolgáltatást (PBIEgwService).Also try restarting the on-premises data gateway service (PBIEgwService).

 2. A System.Data.OracleClient version 8.1.7-es vagy újabb verziójú Oracle ügyfélszoftvert igényel.System.Data.OracleClient requires Oracle client software version 8.1.7 or greater.

  Ez a hiba akkor jelenik meg, ha az Oracle ügyfél-SDK nem ugyanazon a számítógépen van telepítve, mint a helyszíni átjáró.This error appears if the Oracle client SDK isn't installed on the same computer as the on-premises data gateway. A probléma megoldásához telepítse a hivatalos szolgáltatót.To resolve this issue, install the official provider.

 3. A(z) [táblanév] tábla nem definiál kulcsoszlopot.Table '[Tablename]' does not define any key columns.

  Ez a hiba akkor jelenik meg, ha olyan táblához csatlakozik, amely nem rendelkezik az Oracle Database-kapcsolathoz szükséges elsődleges kulccsal.This error appears if you're connecting to a table that doesn't have a primary key, which the Oracle Database connection requires.

 4. Jelen szöveg írásakor a tárolt eljárások, az összetett kulcsokat tartalmazó táblák és a beágyazott objektumtípusok táblákban való használata nem támogatottak.As of this writing, stored procedures, tables with composite keys, and nested object types in tables aren't supported.