Kapcsolódás a PowerAppsből a Power BI-hozConnect to Power BI from PowerApps

Power BI

A Power BI egy üzleti elemzési eszközcsomag, mellyel adatokat elemezhet és megoszthatja a levont következtetéseket.Power BI is a suite of business analytics tools to analyze data and share insights. Figyelheti üzleti tevékenységét, és a minden eszközön elérhető intelligens irányítópultokon gyorsan kaphat válaszokat.Monitor your business and get answers quickly with rich dashboards available on every device. Az alkalmazásban ellenőrizheti a Power BI szolgáltatásban beállított adatriasztások állapotát.In your app, you can check the status of the data alerts that you have set up in the Power BI service. A Power BI adatriasztásaival kapcsolatos további információkat a dokumentációs oldalon találhat.For more information on data alerts in Power BI, head to the documentation page.

Ez a témakör ismerteti, hogyan használható a Power BI-kapcsolat alkalmazásokban, és felsorolja a rendelkezésre álló függvényeket.This topic shows you how to use the Power BI connection in an app, and lists the available functions.

ElőfeltételekPrerequisites

A Power BI-kapcsolat használata az alkalmazásbanUse the Power BI connection in your app

A Power BI szolgáltatásban beállított riasztások felsorolásaList the alerts that you've set up in the Power BI service

 1. A Beszúrás menüben válassza a Gyűjtemény lehetőséget, és adja hozzá valamelyik Szöveggyűjteményt.On the Insert menu, select Gallery, and add any of the Text galleries.
 2. Az aktuális felhasználói riasztások megjelenítéséhez állítsa a gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát a következő képletre:To show the current user's alerts, set the Items property of the gallery to the following formula:

  PowerBI.GetAlerts()

A rendszer ekkor frissíti a gyűjteményt a riasztások listájával.The gallery will update with the list of alerts. Minden riasztás esetében megjelenik a riasztás neve, a riasztás azonosítószáma és a csoportos munkaterület azonosítója, ahol a riasztás konfigurálva lett.For each alert, you will receive the alert name, the ID number of the alert, and the ID of the group workspace in which the alert was configured. A riasztással kapcsolatos további információk eléréséhez szüksége lesz a riasztásazonosítóra.You will need the alert ID to get further information about the alert.

Egy riasztás állapotának megtekintéseView the status of an alert

A riasztás állapotának megtekintéséhez hívja meg a CheckAlertStatus függvényt a fenti lépésben megkapott riasztásazonosítóval.To view the status of the alert, call the CheckAlertStatus function with the alert ID obtained from the step above.

A riasztásazonosító megadható karakterlánckonstansként (például „1234”) vagy egy, a GetAlerts() hívás használatával feltöltött gyűjteményszakaszra mutató hivatkozásként (például Gallery1.Selected.alertId)The alert ID can be passed in either as a literal string (e.g. "1234") or as a reference to a gallery section populated using the GetAlerts() call (e.g. Gallery1.Selected.alertId)

A folytatáshoz adjon hozzá egy feliratot, és a Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa az alábbi képletek egyikére:To proceed, add a label, and then set its Text property to one of these formulas:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

A rendszer ekkor frissíti a feliratot a riasztás aktuális állapotával.The label will update with the current status of the alert.

A rendelkezésre álló függvények áttekintéseView the available functions

Ez a kapcsolat a következő függvényeket tartalmazza:This connection includes the following functions:

Függvény neveFunction Name LeírásDescription
GetAlertsGetAlerts A Power BI szolgáltatásban beállított riasztások felsorolásaList the alerts that you have set up in the Power BI service
CheckAlertStatusCheckAlertStatus Egy adott riasztás állapotának ellenőrzéseCheck the status of a particular alert

GetAlertsGetAlerts

A Power BI szolgáltatásban beállított riasztások felsorolása.List the alerts that you have set up in the Power BI service.

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Nincs.None.

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
értékvalue tömbarray NemNo A Power BI szolgáltatásban beállított adatriasztások tömbje.An array of the data alerts that you have set up in the Power BI service. A tömb elemei a következőket tartalmazzák:Each element in the array will include:
 • alertTitle: a riasztás címealertTitle: the title of the alert
 • alertId: a riasztás azonosítójaalertId: the ID of the alert
 • groupId: Annak a csoportnak az azonosítója, melyben a riasztás létre lett hozvagroupId: the ID of the group that the alert was created in

CheckAlertStatusCheckAlertStatus

Egy riasztás állapotának ellenőrzése.Check the status of an alert.

Megjegyzés

Az ennek a végpontnak küldött kérelmek riasztásonként szabályozva lesznek, ha azokat túl gyakran hívják meg.Requests to this endpoint will be throttled on a per-alert basis if called too frequently.

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
alertIdalertId egész száminteger IgenYes Egy riasztás a GetAlerts által visszaadott azonosítójaThe ID of the alert, as returned by GetAlerts

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
tileValuetileValue számnumber NemNo A csempe értéke a riasztás aktiválódásakorThe value of the tile when the alert was triggered
tileUrltileUrl karakterláncstring NemNo A riasztást tartalmazó csempe URL-címeURL for the tile that has the alert
alertTitlealertTitle karakterláncstring NemNo A riasztás neveName of the alert
isAlertTriggeredisAlertTriggered logikaiboolean NemNo Azt határozza meg, hogy a riasztás jelenleg aktiválva van-eWhether the alert is currently triggered
alertThresholdalertThreshold számnumber NemNo A riasztás aktiválódásának küszöbértékeThe threshold at which the alarm is triggered

Az összes rendelkezésre álló kapcsolat áttekintése.See all the available connections.
További információk a kapcsolatok hozzáadásáról alkalmazásokhoz.Learn how to add connections to your apps.