Az Oszlopdiagram és a Vonaldiagram vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanColumn chart and Line chart controls in PowerApps

Az adatokat x és y tengellyel rendelkező grafikonokon megjelenítő vezérlőelemek.Controls that show data as graphs with x- and y-axes.

LeírásDescription

Az Oszlopdiagram vezérlőelemek és a Vonaldiagram vezérlőelemek alapértelmezés szerint több, csoportba foglalt vezérlőelemet foglalnak magukban.By default, a Column chart control or a Line chart control comprises multiple controls grouped together. Ezekben a vezérlőelemekben jelenik meg a cím, az adatok és a jelmagyarázat.These controls show a title, data, and a legend.

Fő tulajdonságokKey properties

Items (Elemek) – A vezérlőelemben megjelenő adatok forrása, például egy katalógus, lista vagy grafikon.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

NumberOfSeries (Sorozatok száma) – Az egyes oszlopokban vagy sorokban megjelenő adatoszlopok száma.NumberOfSeries – How many columns of data are reflected in a column or line chart.

Az összes tulajdonságAll properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – A vezérlő szegélyének színe abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Font (Betűtípus) – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

GridStyle (Rács stílusa) – Azt határozza meg, hogy egy oszlop- vagy vonaldiagramon az x tengely, az y tengely, mindkettő, vagy egyik sem jelenik meg.GridStyle – Whether a column or line chart shows its x-axis, its y-axis, both, or neither.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemColorSet (Elem színkészlete) – Egy diagram egyes adatpontjainak színét határozza meg.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

ItemsGap (Elemek közötti térköz) – Egy oszlopdiagram oszlopai közötti távolság.ItemsGap – The distance between columns in a column chart.

 • A ItemsGap tulajdonság az Oszlopdiagram vezérlőelem esetében elérhető, a Vonaldiagram vezérlőelem esetében viszont nem.The ItemsGap property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Markers (Jelölők) – Azt határozza meg, hogy egy oszlop- vagy vonaldiagramon megjelennek-e az egyes adatpontok értékei.Markers – Whether a column or line chart shows the value of each data point.

MarkerSuffix (Jelölők utótagja) – A szöveg, amely megjelenik az egyes értékek mögött egy olyan oszlopdiagramon, melynek Markers (Jelölők) tulajdonsága a true (igaz) értékre van állítva.MarkerSuffix – Text that appears after each value in a column chart for which the Markers property is set to true.

 • A MarkerSuffix tulajdonság az Oszlopdiagram vezérlőelem esetében elérhető, a Vonaldiagram vezérlőelem esetében viszont nem.The MarkerSuffix property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

MinimumBarWidth (Minimális oszlopszélesség) – Egy oszlopdiagram oszlopainak legkisebb lehetséges szélessége.MinimumBarWidth – The narrowest possible width of columns in a column chart.

 • A MinimumBarWidth tulajdonság az Oszlopdiagram vezérlőelem esetében elérhető, a Vonaldiagram vezérlőelem esetében viszont nem.The MinimumBarWidth property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom (Alsó távolság)– A vezérlő szövege és alsó szegélye közötti távolság.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft (Bal oldali távolság) – A vezérlő szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight (Jobb oldali távolság) – A vezérlő szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop (Felső távolság) – A vezérlő szövege és felső szegélye közötti távolság.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

SeriesAxisMax (Adatsortengely maximuma) – Egy oszlop- vagy vonaldiagram y tengelyének maximális értéke.SeriesAxisMax – The maximum value of the y-axis for a column or line chart.

 • A SeriesAxisMax tulajdonság az Oszlopdiagram vezérlőelem esetében elérhető, a Vonaldiagram vezérlőelem esetében viszont nem.The SeriesAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

SeriesAxisMin (Adatsortengely minimuma) – Egy oszlopdiagram y tengelyének minimális értékét meghatározó szám.SeriesAxisMin – A number that determines the minimum value of the y-axis for a column chart.

 • A SeriesAxisMin tulajdonság az Oszlopdiagram vezérlőelem esetében elérhető, a Vonaldiagram vezérlőelem esetében viszont nem.The SeriesAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Size (Méret) – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.Size – The font size of the text that appears on a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

XLabelAngle (X tengely feliratainak szöge) – Egy oszlop- vagy vonaldiagram x tengelye alatti feliratok szöge.XLabelAngle – The angle of the labels below the x-axis of a column or line chart.

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

YAxisMax (Y tengely maximuma) – Egy vonaldiagram y tengelyének maximális értéke.YAxisMax – The maximum value of the y-axis for a line chart.

 • Az YAxisMax tulajdonság az Oszlopdiagram vezérlőelem esetében elérhető, a Vonaldiagram vezérlőelem esetében viszont nem.The YAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

YAxisMin (Y tengely minimuma) – Egy vonaldiagram y tengelyének minimális értéke.YAxisMin – The minimum value of the y-axis for a line chart.

 • Az YAxisMin tulajdonság az Oszlopdiagram vezérlőelem esetében elérhető, a Vonaldiagram vezérlőelem esetében viszont nem.The YAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

YLabelAngle (Y tengely feliratainak szöge) – Egy vonal- vagy oszlopdiagram y tengelye melletti feliratok szöge.YLabelAngle – The angle of the labels next to the y-axis of a line or column chart.

Max( Adatforrás, Oszlopnév )Max( DataSource, ColumnName )

PéldaExample

 1. Adjon hozzá egy Gomb vezérlőelemet, és az OnSelect tulajdonság értékeként adja meg a következő képletet:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue, {Year:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Year:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Year:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600})Collect(Revenue, {Year:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Year:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Year:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600})

  Még nem tudja, hogy hogyan lehet vezérlőt felvenni és konfigurálni?Don't know how to add and configure a control?

  Többet szeretne megtudni a Collect függvényről, vagy más függvényekről?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Nyomja meg az F5 gombot vagy kattintson a Gomb vezérlőelemre, majd az Esc billentyűt lenyomva térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Adjon hozzá egy Oszlopdiagram vezérlőelemet vagy egy Vonaldiagram vezérlőelemet, állítsa az Items (Elemek) tulajdonságát a Revenue (Bevétel) értékre, majd állítsa a NumberOfSeries (Sorozatok száma) tulajdonságát a 3 értékre.Add a Column chart control or a Line chart control, set its Items property to Revenue, and set its NumberOfSeries property to 3.

  A vezérlőelem ekkor az egyes termékekhez tartozó bevételt jeleníti meg egy három éves időszakban.The control shows revenue data for each product over three years.