A Gyűjtemény vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanGallery control in PowerApps

Egy olyan vezérlőelem, mely más vezérlőelemeket tartalmaz, és egy adatkészletet jelenít meg.A control that contains other controls and shows a set of data.

LeírásDescription

A Gyűjtemény vezérlőelem több olyan rekordot tud megjeleníteni, melyek egy adatforrásból származnak, és minden ilyen rekord többféle adattípust tartalmazhat.A Gallery control can show multiple records from a data source, and each record can contain multiple types of data. Egy Gyűjtemény vezérlőelemben megjeleníthető például több partner úgy, hogy az egyes elemekben a partnerekhez tartozó kapcsolattartási adatok, közöttük a név, a címet és a telefonszám jelenik meg.For example, a Gallery control can show multiple contacts with each item showing contact information that includes a name, an address, and a phone number for each contact. A Gyűjtemény vezérlőelemben minden adatmező egy különálló vezérlőelem, és ezek a vezérlőelemek a sablonjában konfigurálhatók.Each data field appears in a separate control within the Gallery control, and you can configure those controls in its template. A sablon a gyűjtemény első elemeként jelenik meg, vízszintes/fekvő tájolás esetén a Gyűjtemény vezérlőelem bal szélen, függőleges/álló tájolás esetén pedig a Gyűjtemény vezérlőelem tetején.The template appears as the first item inside the gallery, on the left edge of a Gallery control in horizontal/landscape orientation and at the top of a Gallery control in vertical/portrait orientation. Minden végrehajtott módosítás megjelenik a teljes Gyűjtemény vezérlőelemben.Any changes that you make in the template are reflected throughout the Gallery control.

Elérhetők előre definiált gyűjteménysablonok képek és szöveg megjelenítéséhez, illetve változtatható magasságú gyűjteményekhez.Predefined Gallery templates for showing images, text as well as a gallery with variable height items are available.

Fő tulajdonságokKey properties

Default (Alapértelmezés) – Az adatforrás az alkalmazás indításakor kijelölendő eleme vagy rekordja.Default – The item or record from the data source to be selected in the gallery when the app starts up.

Items (Elemek) – A vezérlőelemben megjelenő adatok forrása, például egy katalógus, lista vagy grafikon.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Selected (Kijelölve) – A kijelölt elem.Selected – The selected item.

További tulajdonságokAdditional properties

AllItems (Az összes elem) – Egy gyűjtemény összes eleme, beleértve a gyűjtemény sablonjának részét képező további vezérlőelemek értékeit.AllItems – All items in a gallery, including additional control values that are a part of the gallery's template.

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode (Megjelenítési mód) – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bementet megadására (Edit – Szerkesztés) vagy csak megjeleníti az adatokat (View – Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Disabled – Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Layout (Elrendezés) – Azt határozza meg, hogy a felhasználó egy gyűjteményt görget, vagy pedig egy csúszka értékét módosítja felülről lefelé (Vertical – Függőleges) vagy balról jobbra (Horizontal – Vízszintes).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

NavigationStep (Navigációs lépés) – A gyűjtemény görgetésének mértéke, amikor egy gyűjtemény ShowNavigation (Navigáció megjelenítése) tulajdonsága a true (igaz) értékre van állítva, és a felhasználó a navigációs nyílra kattint vagy koppint a gyűjtemény egyik végén.NavigationStep – How far a gallery scrolls if its ShowNavigation property is set to true and the user selects a navigation arrow at either end of that gallery.

ShowNavigation (Navigáció megjelenítése) – Azt határozza meg, hogy megjelenik-e egy-egy nyíl a gyűjtemény két végén, hogy a felhasználó a nyilakra kattintva vagy koppintva tudja görgetni a gyűjtemény elemeit.ShowNavigation – Whether an arrow appears at each end of a gallery so that a user can scroll through the items in the gallery by clicking or tapping an arrow.

ShowScrollbar (Görgetősáv megjelenítése) – Azt határozza meg, hogy megjelenik-e görgetősáv, amikor a felhasználó egy gyűjteményre mutat.ShowScrollbar – Whether a scrollbar appears when the user hovers over a gallery.

Snap (Illesztés) – Azt határozza meg, hogy amikor a felhasználó görget egy gyűjteményt, az automatikusan úgy illeszti-e az elemeket, hogy a következő elem teljes egészében látható legyen.Snap – Whether, when a user scrolls through a gallery, it automatically snaps so that the next item appears in full.

TemplateFill (Sablon kitöltése) – Egy gyűjtemény háttérszíne.TemplateFill – The background color of a gallery.

TemplatePadding (Sablon margója) – Egy gyűjtemény elemei közötti távolság.TemplatePadding – The distance between items in a gallery.

TemplateSize (Sablon mérete) – Egy gyűjtemény sablonjának magassága függőleges/álló tájolás esetén, vagy a gyűjtemény sablonjának szélessége vízszintes/fekvő tájolás esetén.TemplateSize – The height of the template for a gallery in vertical/portrait orientation or the width of the template for a gallery in horizontal/landscape orientation.

Transition (Áttűnés) – Az akkor használt vizuális effektus (Pop (Kiugrás), Push (Tolás) vagy None (Nincs)), amikor a felhasználó egy elemre mutat egy gyűjteményben.Transition – The visual effect (Pop, Push, or None) when the user hovers over an item in a gallery.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

WrapCount (Tördelési darabszám) – A soronként vagy oszloponként megjelenített elemek száma a vízszintes vagy függőleges tájolásnak megfelelően.WrapCount – Number of items shown per row or column based on horizontal or vertical layout.

X – A távolság egy vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülő tároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülő tároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – A távolság egy vezérlőelem felső szegélye és a szülő tároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülő tároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Filter( Adatforrás, Képlet )Filter( DataSource, Formula )

PéldákExamples

Adatok megjelenítése és szűréseShow and filter data

Adatok bekérése a felhasználótólGet data from the user