Választógomb vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanRadio control in PowerApps

Egy olyan lista, amely megjeleníti az összes lehetőséget, de a felhasználó csak egyet választhat ki közülük.A list that shows all options but the user can select only one at a time.

LeírásDescription

A Választógomb vezérlőelem, amellyel a felhasználóknak már több évtizedes tapasztalata van, akkor használható a legjobban, ha csak néhány lehetőség közül kell választani, amelyek kölcsönösen kizárják egymást.A Radio control, with which users have decades of experience, is best used with only a few options that are mutually exclusive.

Fő tulajdonságokKey properties

Default (Alapértelmezés) – A vezérlőelem kezdeti értéke, mielőtt a felhasználó megváltoztatná.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items (Elemek) – A vezérlőelemben megjelenő adatok forrása, például egy katalógus, lista vagy grafikon.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Elemek A vezérlőelemben megjelenő adatok forrása, például egy katalógus, lista vagy grafikon.Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Katalógus, lista vagy diagram hozzáadásakor a tulajdonságlistában alapértelmezés szerint az Elemek érték szerepel, hogy egyszerűen meg tudja határozni, milyen adatnak kell megjelennie az új vezérlőn.When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. Egy katalógus Elemek tulajdonságához beállíthatja például a Számla táblát a Salesforce-ban, egy Készlet nevű táblát, melyet az Excelben hozott létre és feltöltött a felhőbe vagy pedig egy ConferenceSpeakers SharePoint-listát.For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Value (Érték) – Egy bemeneti vezérlőelem értéke.Value – The value of an input control.

Az összes tulajdonságAll properties

Align (Igazítás) – A szöveg helyzete a vezérlőeleme vízszintes középpontjához viszonyítva.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness (Szegélyvastagság fókuszban) – A billentyűzetfókuszban lévő vezérlőelem szegélyének vastagsága.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – A vezérlő szegélyének színe abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor (Szín letiltáskor) – A vezérlő szövegszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill (Kitöltés letiltáskor) – A vezérlő háttérszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Font (Betűtípus) – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight (Betűvastagság) – Egy vezérlőelem szövegének vastagsága: Bold (félkövér), Semibold (kicsit kövér), Normal (normál) vagy Lighter (vékonyabb).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverColor (Szín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill (Kitöltés rámutatáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic (Dőlt) – Azt határozza meg, hogy dőlt betűs-e a vezérlőelem szövege.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight (Sormagasság) – A távolság például a szöveg sorai vagy egy lista elemei között.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange (Módosításkor) – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó módosítja egy vezérlőelem értékét (például egy csúszka beállításával).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom (Alsó távolság)– A vezérlő szövege és alsó szegélye közötti távolság.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft (Bal oldali távolság) – A vezérlő szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight (Jobb oldali távolság) – A vezérlő szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop (Felső távolság) – A vezérlő szövege és felső szegélye közötti távolság.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedColor (Szín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill (Kitöltés lenyomáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadioBackgroundFill (Választógomb háttérkitöltése) – A Választógomb vezérlőelemben található körök háttérszíne.RadioBackgroundFill – The background color of the circles in a radio-button control.

RadioBorderColor (Választógomb szegélyszíne) – A Választógomb vezérlőelemben található lehetőségek köreinek színei.RadioBorderColor – The color of the circle for each option in a radio-button control.

RadioSelectionFill (Választógomb-kitöltés kiválasztáskor) – A kiválasztott lehetőség választógombjának közepén megjelenő szín.RadioSelectionFill – The color that appears inside the circle of the selected option in a radio-button control.

RadioSize (Választógomb mérete) – A Választógomb vezérlőelemben található körök átmérője.RadioSize – The diameter of the circles in a radio-button control.

Reset (Visszaállítás) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem visszaálljon-e az alapértelmezett értékére.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size (Méret) – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough (Áthúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e áthúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex (Tabulátorindex) – A vezérlőelemek futásidejű tabulátorsorrendjét szabja testre, ha nem nulla értékűre van állítva.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó rámutat a vezérlőre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline (Aláhúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e aláhúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( AdatForrás, OszlopNév )Distinct( DataSource, ColumnName )

PéldaExample

 1. Adjon hozzá egy Választógomb vezérlőelemet, nevezze el Díjszabásnak, majd állítsa az Items (Elemek) tulajdonságát erre a képletre:Add a Radio control, name it Pricing, and set its Items property to this formula:
  ["Normál", "Prémium"]["Standard", "Premium"]

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Vegyen fel egy felirat vezérlőelemet, helyezze a Választógomb vezérlőelem alá, majd állítsa a felirat vezérlőelem Text (Szöveg) tulajdonságát erre a képletre:Add a Label control, move it below the Radio control, and set the Text property of the Label control to this formula:
  If("Prémium" in Pricing.Selected.Value, "200 $ naponta", "150 $ naponta")If("Premium" in Pricing.Selected.Value, "$200 per day", "$150 per day")

  Többet szeretne megtudni az If függvényről vagy más függvényekről?Want more information about the If function or other functions?

 3. Nyomja le az F5 billentyűt, majd válassza ki valamelyik lehetőséget a Választógomb vezérlőelemben.Press F5, and then choose either option in the Radio control.

  A Felirat vezérlőelem megjeleníti a választásának megfelelő szöveget.The Label control shows the appropriate text for your choice.

 4. (nem kötelező) Válassza ki a másik lehetőséget a Választógomb vezérlőelemben, hogy meggyőződhessen arról, hogy a megfelelő szöveg jelenik-e meg.(optional) In the Radio control, choose the other option to confirm that the appropriate text appears.
 5. Az ESC billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.To return to the default workspace, press Esc.