A csúszka vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanSlider control in PowerApps

Egy olyan vezérlőelem, mellyel a felhasználó egy fogantyú húzásával adhat meg egy értéket.A control with which the user can specify a value by dragging a handle.

LeírásDescription

A felhasználó úgy adhat meg egy értéket egy megadott minimális és maximális érték között, hogy egy csúszka fogantyúját húzza balra-jobbra vagy fel-le, a kiválasztott iránytól függően.The user can indicate a value, between a minimum and a maximum value that you specify, by dragging the handle of a slider left-right or up-down, depending on the direction that you choose.

Fő tulajdonságokKey properties

Default (Alapértelmezés) – A vezérlőelem kezdeti értéke, mielőtt a felhasználó megváltoztatná azt.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Max (Maximum) – A maximális érték, melyre a felhasználó beállíthat egy csúszkát vagy egy értékelőt.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating.

Min (Minimum) – A minimális érték, melyre a felhasználó beállíthat egy csúszkát.Min – The minimum value to which the user can set a slider.

Value (Érték) – Egy bemeneti vezérlőelem értéke.Value – The value of an input control.

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness (Szegélyvastagság fókuszban) – A billentyűzetfókuszban lévő vezérlőelem szegélyének vastagsága.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

DisplayMode (Megjelenítési mód) – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bementet megadására (Edit – Szerkesztés) vagy csak megjeleníti az adatokat (View – Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Disabled – Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, ha annak DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonsága a Disabled (Letiltva) értékre van állítva.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

HandleActiveFill (Aktív fogantyú kitöltése) – Egy csúszka fogantyújának színe, miközben a felhasználó módosítja annak értékét.HandleActiveFill – The color of the handle for a slider as the user changes its value.

HandleFill (Fogantyú kitöltése) – Egy váltógomb vagy csúszka vezérlőelem fogantyújának (helyet változtató elemének) színe.HandleFill – The color of the handle (the element that changes position) in a toggle or slider control.

HandleHoverFill (Fogantyú kitöltése rámutatáskor) – Egy csúszka fogantyújának színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérmutatót.HandleHoverFill – The color of the handle in a slider when the user keeps the mouse pointer on it.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

Layout (Elrendezés) – Azt határozza meg, hogy a felhasználó egy gyűjteményt görget, vagy pedig egy csúszka értékét módosítja felülről lefelé (Vertical – Függőleges) vagy balról jobbra (Horizontal – Vízszintes).Layout – Whether the user scrolls through a gallery or adjusts a slider top to bottom (Vertical) or left to right (Horizontal).

OnChange (Módosításkor) – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó módosítja egy vezérlőelem értékét (például egy csúszka beállításával).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

RailFill (Sín kitöltése) – Egy váltógomb vezérlőelem téglalapjának háttérszíne, amikor annak értéke false (hamis), vagy pedig egy csúszka vezérlőelem fogantyújától jobbra található vonal színe.RailFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

RailHoverFill (Sín kitöltése rámutatáskor) – Egy váltógomb vezérlőelem téglalapjának háttérszíne, amikor annak értéke false (hamis), vagy pedig egy csúszka vezérlőelem fogantyújától jobbra található vonal színe a váltógomb vagy a csúszka vezérlőelemre való rámutatáskor.RailHoverFill – When you hover on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is false or the color of the line to the right of the handle in a slider control.

ReadOnly (Csak olvasható) – Azt határozza meg, hogy a felhasználó módosíthatja-e egy csúszka vagy értékelő vezérlőelem értékét.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control.

Reset (Visszaállítás) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem visszaáll-e az alapértelmezett értékére.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowValue (Érték megjelenítése) – Azt határozza meg, hogy megjelenik-e egy csúszka vagy egy értékelő értéke, amikor a felhasználó módosítja az értéket vagy rámutat a vezérlőelemre.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control.

TabIndex (Tabulátorindex) – A vezérlőelemek futásidejű tabulátorsorrendjét szabja testre, ha nem nulla értékűre van állítva.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó rámutat egy vezérlőelemre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

ValueFill (Érték kitöltése) – Egy váltógomb vezérlőelem téglalapjának háttérszíne, amikor annak értéke true (igaz), vagy pedig egy csúszka vezérlőelem fogantyújától balra található vonal színe.ValueFill – The background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

ValueHoverFill (Érték kitöltése rámutatáskor) – Egy váltógomb vezérlőelem téglalapjának háttérszíne, amikor annak értéke true (igaz), vagy pedig egy csúszka vezérlőelem fogantyújától balra található vonal színe az egérmutató a váltógomb vagy a csúszka vezérlőelem fölött tartásakor.ValueHoverFill – When you keep the mouse pointer on a toggle control or a slider, the background color of the rectangle in a toggle control when its value is true or the color of the line to the left of the handle in a slider control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – A távolság egy vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülő tároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülő tároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – A távolság egy vezérlőelem felső szegélye és a szülő tároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülő tároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Sum( Érték1, Érték2 )Sum( Value1, Value2 )

PéldaExample

 1. Adjon hozzá egy gombot, és az OnSelect tulajdonság értékeként adja meg ezt a képletet:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Többet szeretne megtudni a ClearCollect függvényről, vagy más függvényekről?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 2. Nyomja le az F5 billentyűt, kattintson a gombra, majd nyomja le az Esc billentyűt.Press F5, select the button, and then press Esc.
 3. Adja hozzá a csúszkát, helyezze el a gomb alatt, és adja a csúszkának a MinimálisLakosság nevet.Add a slider, move it below the button, and name the slider MinPopulation.
 4. Állítsa be a csúszka Max (Maximum) tulajdonságát az 5000000 értékre, a Min (Minimum) tulajdonságát pedig az 1000000 értékre.Set the slider's Max property to 5000000 and its Min property to 1000000.
 5. Adjon hozzá egy szöveges gyűjteményt függőleges/álló tájolással, helyezze el a csúszka alatt, és a gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságaként állítsa be a következő képletet:Add a text gallery in vertical/portrait orientation, move it below the slider, and set the gallery's Items property to this formula:
  Filter(CityPopulations, Population > MinimálisLakosság) Filter(CityPopulations, Population > MinPopulation)
 6. A gyűjtemény első elemében állítsa be a felső felirat Text (Szöveg) tulajdonságát a ThisItem.City értékre, és állítsa be az alsó felirat Text (Szöveg) tulajdonságát a következő képletre:In the first item of the gallery, set the Text property of the top label to ThisItem.City, and set the Text property of the bottom label to this formula:
  Text(ThisItem.Population, "##,###")Text(ThisItem.Population, "##,###")
 7. Nyomja le az F5 billentyűt, majd állítsa be a MinimálisLakosság csúszkát úgy, hogy csak azok a városok jelenjenek meg, melyek lakossága a megadott értéknél nagyobb.Press F5, and then adjust MinPopulation to show only those cities that have a population that's greater than the value that you specify.
 8. Az ESC billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.To return to the default workspace, press Esc.