Felirat típusú vezérlők a PowerAppsbanLabel control in PowerApps

Ezzel a szövegdoboz jellegű vezérlővel adatok, például szöveg, számok, dátumok vagy pénznemek jeleníthetők meg.A box that shows data such as text, numbers, dates, or currency.

LeírásDescription

A feliratok konstans sztringként megadott, vagyis pontosan a beírt formában megjelenő, vagy sztringet visszaadó függvényként lekért adatokat jelenítenek meg.A label shows data that you specify as a literal string of text, which appears exactly the way you type it, or as a formula that evaluates to a string of text. A feliratat gyakran helyezik el más vezérlőkön kívül (például egy adott képernyőt megjelölő szalagcímként), más vezérlőket (például értékelési vagy hangvezérlőket) azonosító feliratként, vagy katalógusban szereplő elemek bizonyos információinak megjelenítéséhez.Labels often appear outside of any other control (such as a banner that identifies a screen), as a label that identifies another control (such as a rating or audio control), or in a gallery to show a specific type of information about an item.

Fő tulajdonságokKey properties

AutoHeight (Automatikus magasság) – Ha true értékre van állítva, a felirat magassága automatikusan nő a beállított szövegnek megfelelően.AutoHeight – Set to true to allow the label to auto-grow its height to show all text configurated. Ha a tulajdonság false értékű, a szöveg a megadott magasságnak megfelelően csonkolva lesz.Set to false to truncate the text to the height assigned.

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

Font (Betűtípus) – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

Text (Szöveg) – Egy vezérlőelemen megjelenő vagy a felhasználó által oda begépelt szöveg.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

DelayOutput (Kimenet késleltetése) – Ha az értéke true, a szövegbevitel során késleltetve lesz a művelet.DelayOutput – Set to true to delay action during text input.

További tulajdonságokAdditional properties

Align (Igazítás) – A szöveg helyzete a vezérlőeleme vízszintes középpontjához viszonyítva.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoHeight (Automatikus magasság) – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy a felirat Height (Magasság) tulajdonságának értéke automatikusan nő-e, ha a Text (Szöveg) tulajdonság értéke több karaktert tartalmaz, mint amennyit a vezérlő egyszerre meg tud jeleníteni.AutoHeight – Whether a label automatically increases its Height property if its Text property contains more characters than the control can show at one time.

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – A vezérlő szegélyének színe abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor (Szín letiltáskor) – A vezérlő szövegszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill (Kitöltés letiltáskor) – A vezérlő háttérszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

FontWeight (Betűvastagság) – Egy vezérlőelem szövegének vastagsága: Bold (félkövér), Semibold (kicsit kövér), Normal (normál) vagy Lighter (vékonyabb).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor (Szín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill (Kitöltés rámutatáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic (Dőlt) – Azt határozza meg, hogy dőlt betűs-e a vezérlőelem szövege.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight (Sormagasság) – A távolság például a szöveg sorai vagy egy lista elemei között.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Overflow (Túlfolyás) – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy jelenjen-e meg görgetősáv a felirat típusú vezérlőn, ha a Wrap (Wrap) tulajdonság értéke true, és a vezérlő Text (Szöveg) tulajdonságának értéke több karaktert tartalmaz, mint amennyit a vezérlő egyszerre meg tud jeleníteni.Overflow – Whether a scrollbar appears in a label if its Wrap property is set to true and the value of the control's Text property contains more characters than the control can show at one time.

PaddingBottom (Alsó távolság)– A vezérlő szövege és alsó szegélye közötti távolság.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft (Bal oldali távolság) – A vezérlő szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight (Jobb oldali távolság) – A vezérlő szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop (Felső távolság) – A vezérlő szövege és felső szegélye közötti távolság.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor (Szín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill (Kitöltés lenyomáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Size (Méret) – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough (Áthúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e áthúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó rámutat a vezérlőre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline (Aláhúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e aláhúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign (Függőleges igazítás) – A szöveg helyzete a vezérlőeleme függőleges középpontjához viszonyítva.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

Wrap (Sortörés) – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy a szöveg sortöréssel jelenjen-e meg, ha nem fér ki a feliraton.Wrap – Whether text that's too long to fit in a label wraps to the next line.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Text( szám, "formátumkódok" )Text( Number, "FormatCodes" )

PéldákExamples

Konstans sztring megjelenítéseShow a literal string

Képlet eredményének megjelenítéseShow the result of a formula

 • Vegyen fel egy feliratot, és a Text (Szöveg) tulajdonságához írjon be egy képletet, például a következőt:Add a label, and set its Text property to a formula such as this one:
  Today()Today()

  Megjegyzés

  Függvény megadásakor nincs szükség idézőjelekre, hacsak a függvény valamely argumentuma nem konstans sztring.When you specify a formula, you don't use quotation marks unless an argument of the formula is a literal string. Ebben az esetben az argumentumot – ne az egész függvényt – tegye idézőjelek közé.In that case, enclose the argument, not the formula, in double quotation marks.

  Szeretne bővebben olvasni a Today függvényről vagy más függvényekről?Want more information about the Today function or other functions?

Ebben a példában egy VárosokNépessége nevű gyűjteményben összegezheti különböző európai városok népességadatait.In this procedure, you'll create a collection, called CityPopulations, that contains data about the population of various cities in Europe. Utána pedig megjelenítheti az adatokat egy három felirattal ellátott katalógusban, és megadhatja, hogy az egyes feliratokon milyen típusú adatok jelenjenek meg.Next, you'll show that data in a gallery that contains three labels, and you'll specify the type of data that each label will show.

 1. Adjon hozzá egy gombot, és az OnSelect tulajdonság értékeként adja meg ezt a képletet:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})
 2. Nyomja le az F5 billentyűt, válassza ki a gombot, és nyomja le az ESC billentyűt.Press F5, select the button, and then press Esc.
 3. Vegyen fel egy szövegkatalógust, és az Items (Elemek) tulajdonságának adja a VárosokNépessége értéket.Add a text gallery, and set its Items property to CityPopulations.

  Ha kijelöli a katalógust, a jobb oldali ablaktáblában megjelennek a katalógus beállításai.When the gallery is selected, the right pane shows options for that gallery.

 4. A Katalógus1 ablaktáblában állítsa a legfelső listát a Népesség, a középsőt a Város, a legalsót pedig az Ország értékre.In the Gallery1 pane, set the top list to Population, set the middle list to City, and set the bottom list to Country.