Common Data Service-adatbázis létrehozásaCreate a Common Data Service database

Létrehozhat egy adatbázist és alkalmazásokat fejleszthet a Common Data Service-t adattárként használva.You can create a database and build apps by using Common Data Service as a data store. Létrehozhat saját egyéni entitásokat, vagy használhatja az előre definiált entitásokat is.You can either create your own custom entities or use the predefined entities. Egy adatbázis létrehozásához először létre kell hoznia egy környezetet, vagy egy meglévő környezetben kell rendszergazdai szerepkört betöltenie.To create a database, you first need to either create an environment, or be assigned to an existing environment as an administrator. Emellett a megfelelő licenccel is rendelkeznie kell.In addition, you must be assigned the appropriate license. Ha további információra van szüksége a Common Data Service használatához megvásárolható csomagokkal kapcsolatban, tekintse meg az árképzési információkat.For information on purchasing a plan for using the Common Data Service, see Pricing info.

Háromféleképpen hozhat létre adatbázist:There are three ways to create a database:

 • A Felügyeleti központbanIn the admin center
 • A powerapps.com KezdőlapjánIn the Home pane of powerapps.com
 • A powerapps.com Entitások panelénIn the Entities pane of powerapps.com

Adatbázis létrehozása a Felügyeleti központbanCreate a database in the admin center

 1. A Felügyeleti központ bal oldali navigációs ablaktábláján kattintson a Környezetek lehetőségre.In the admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Válasszon ki egy környezetet, vagy hozzon létre egy újat.Select the environment, or create a new environment if needed.
 3. Az Adatbázis lapon kattintson az Adatbázis létrehozása lehetőségre.On the Database tab, click Create a database. Alapértelmezés szerint az adatbázis nyílt hozzáférésű módban jön létre.By default, the database is created in Open access mode.
 4. Ha kényszeríteni szeretné a biztonságot, válassza a Hozzáférés korlátozása lehetőséget.If you want to enforce security, select Restrict access.

Adatbázis létrehozása a powerapps.com KezdőlapjánCreate a database in the Home pane of powerapps.com

 1. A powerapps.com webhely bal oldali navigációs ablaktáblájában kattintson a Kezdőlap lehetőségre.On powerapps.com, in the left navigation pane, click Home.
 2. A Microsoft Common Data Service használata szakaszban keresse meg az Adatbázis létrehozása vagy az Első lépések elnevezésű gombot.In the Use the Microsoft Common Data Service section, look for the button that is named either Create database or Get started. A gomb neve a licenc- és engedély-hozzárendelésektől függ.The button's name depends on your license and permission assignments. Előfordulhat, hogy a jelenlegi környezetében nem hozhat létre adatbázist.You might not be allowed to create a database in the current environment.

Adatbázis létrehozása a jelenlegi környezetbenCreate database in current environnmet

 1. Kattintson az Adatbázis létrehozása lehetőségre.Click Create database.
 2. Ha kényszeríteni szeretné a biztonságot, a párbeszédpanelen jelölje be a Restrict access to database (Adatbázishoz való hozzáférés korlátozása) jelölőnégyzetet.In the dialog box, select the Restrict access to database check box if you want to enforce security.
 3. Kattintson a Saját adatbázis létrehozása lehetőségre.Click Create my database.

Kezdés új környezet létrehozásávalGet started by creating a new environment

 1. Kattintson az Első lépések lehetőségre.Click Get started.
 2. Az új környezet és adatbázis létrehozásának megkezdéséhez kattintson az Új környezet létrehozása lehetőségre a párbeszédpanelen.In the dialog box, click Create new environment to start to create a new environment and database.
 3. A Környezet neve mezőben adjon meg egy egyedi nevet.In the Environment name field, enter a unique name. A Régió mezőben válassza ki a megfelelő régiót.In the Region field, select the appropriate region.
 4. Ha kényszeríteni szeretné a biztonságot, jelölje be a Restrict access to database (Adatbázishoz való hozzáférés korlátozása) jelölőnégyzetet.Select the Restrict access to database check box if you want to enforce security.
 5. Kattintson a Létrehozás elemre.Click Create.

Adatbázis létrehozása a powerapps.com Entitások panelénCreate a database in the Entities pane of powerapps.com

 1. A powerapps.com webhelyen bontsa ki a Common Data Service szakaszt, majd kattintson vagy koppintson az Entitások elemre a bal oldali navigációs ablaktáblában.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Kattintson az Első lépések lehetőségre.Click Get started. Az adatbázis nyílt hozzáférésű módban jön létre.The database is created in Open access mode.

Nyílt és korlátozott adatbázisokOpen and restricted databases

Alapértelmezés szerint az adatbázisok nyílt hozzáférésű módban jönnek létre.By default, a database is created in Open access mode. Ebben a módban az entitásokhoz való hozzáférés biztonsága nincs kényszerítve.In this mode, security for access to entities isn't enforced. A környezet rendszergazdája korlátozott hozzáférésű módba állíthatja az adatbázist.The environment administrator can set the database to Restrict access mode. Ebben a módban kényszerítve van az entitásokhoz való hozzáférés biztonsága, amely az engedélycsoportoktól és a szerepköröktől függ.In this mode, security for access to entities is enforced, based on permission sets and roles.

 1. A Felügyeleti központ bal oldali navigációs ablaktábláján kattintson a Környezetek lehetőségre.On admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Válassza ki a környezetet.Select the environment.
 3. Az Adatbázis lapon hajtsa végre a következő lépések egyikét:On the Database tab, follow one of these steps:
  • Ha kényszeríteni szeretné a biztonságot, válassza a Hozzáférés korlátozása lehetőséget.To enforce security, select Restrict access.
  • Ha le szeretné tiltani a biztonságot, válassza a Nyílt hozzáférés lehetőséget.To disable security, select Open access.

Licencekre és biztonságra vonatkozó engedélyekLicense and security permissions

Egy adatbázis létrehozásához rendszergazdának kell lennie a kijelölt környezetben, valamint rendelkeznie kell a megfelelő licenccel.To create a database, you must be an administrator in the selected environment, and the appropriate license must be assigned to you. A környezetben további konfigurációkat végezhet a többi felhasználó biztonsági engedélyeivel kapcsolatban a Biztonság fülön. További információt a Configure database security (Adatbázis biztonságának konfigurálása) és a Security model (Biztonsági modell) című témakörben találhat.From the environment, you can further configure security permissions for other users by using the Security tab. For more information, see Configure database security and Security model.

Adatvédelmi nyilatkozatPrivacy notice

A Microsoft PowerApps általános adatmodelljében az egyéni entitások és mezők nevét diagnosztikai rendszereinkben gyűjtjük és tároljuk.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Ezt a tudást arra használjuk, hogy fejlesszük az ügyfeleink számára biztosított általános adatmodellt.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. A létrehozók által megalkotott entitás- és mezőnevek segítenek minket jobban megérteni a Microsoft PowerApps-közösségben általánosan előforduló forgatókönyveket, és meghatározni, hogy vannak-e hiányosságok a szabványos entitásokkal, például szervezetekkel kapcsolatos sémákkal lefedett területen.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Az entitásokhoz tartozó adatbázistáblákban szereplő adatokat a Microsoft nem éri el, nem használja és nem replikálja azon a régión kívül, amelyben az adatbázis található.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az egyéni entitás- és mezőnevek régiók közötti replikálására, majd ezek adatmegőrzési irányelveinkkel összhangban történő törlésére sor kerülhet.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. A Microsoft elkötelezetten gondoskodik ügyfelei adatainak védelméről. Erről bővebben az Adatvédelmi központban tájékozódhat.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.