Új entitások létrehozása a Common Data Service-ben (CDS) a Power Query használatávalCreate new entities in the Common Data Service (CDS) using Power Query

A Power Query integrációjával az üzleti alkalmazások fejlesztői adatforrások széles köréből hozhatnak létre új entitásokat a Common Data Service-ben (CDS).With the integration of Power Query, business app developers can create new entities in the Common Data Service (CDS) from a wide range of data sources.

A Common Data Service lehetővé teszi a felhasználóknak az adatok standard és egyéni entitáshalmazokban történő biztonságos tárolását és kezelését.The Common Data Service lets users securely store and manage data within a set of standard and custom entities. Az entitás egy olyan mezőhalmaz, amelyben a rendszer hasonlóan tárolja az adatokat, mint egy adatbázistáblában.An entity is a set of fields used to store data, similar to a table within a database. Amint az adatok tárolása megtörténik a Common Data Service-ben, olyan funkciógazdag alkalmazások létrehozására használhatja a Microsoft PowerApps szolgáltatást, amelyek a tárolt adatokat használják.Once the data is stored in the Common Data Service, you can use Microsoft PowerApps to build rich applications that use the stored data.

A Power Query integrációjával az üzleti alkalmazások fejlesztői olyan új entitásokat hozhatnak létre a Common Data Service-ben, amelyek adatai külső adatforrások széles körén alapulnak, mint például a relációs adatbázisokhoz (SQL Server, IBM DB2, stb.) hasonló helyszíni adatforrások, az Excel, az Access, a szövegfájlok, valamint olyan online szolgáltatások, mint például a Salesforce, az Azure SQL Database, a Data Warehouse, a webes API-k, az OData-adatcsatornák és még sok más forrás.With Power Query integration, business app developers using PowerApps can create new entities in the Common Data Service based on data from external data sources, such as on-premises data sources like relational databases (SQL Server, IBM DB2, and so on), Excel, Access, and text files, as well as online services such as Salesforce, Azure SQL Database and Data Warehouse, Web APIs, OData feeds, and many more sources. A csatlakoztatható széles körű adatforrásokon kívül a Power Query lehetővé teszi az adatok szűrését, átalakítását és összevonását is a Common Data Service-be való betöltés előtt.In addition to the wide array of data sources to which you can connect, using Power Query also lets you filter, transform, and combine data before loading it into the Common Data Service.

Új entitás adatokból

A CDS-beli új entitások engedélyezése a Power Query szolgáltatásbólEnabling the CDS New Entities from Power Query feature

A szolgáltatás rendelkezésre áll a saját PowerApps-bérlőn, de alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva.This feature is available in your PowerApps tenant, but is not turned on by default. A web.powerapps.com webhelyen kapcsolhatja be azt.You can enable it in web.powerapps.com.

Megjegyzés

Új egyéni entitásokat csak saját készítésű adatbázisokban hozhat létre.You can create new custom entities only in databases that you have created.

A szolgáltatást az alábbi lépések végrehajtásával engedélyezheti a PowerApps portálján:In the PowerApps portal, take the following steps to enable this feature:

  1. Keresse meg a Common Data Service > Entitások lapot a bal oldali navigációs ablaktáblában.Browse to the Common Data Service > Entities tab, in the left navigation pane.

  2. Az Entitások listában válassza az Új entitás legördülő menüt.From the Entities list, select the New Entity dropdown.

  3. A legördülő menüben megjelenő listából válassza ki az Új entitás adatokból (technikai előzetes verzió) lehetőséget, ahogyan az a következő ábrán látható.From the list that appears in the dropdown menu, select New Entity from Data (Technical Preview) as shown in the following image.

    Új entitás adatokból

  4. Miután kiválasztotta az Új entitás adatokból (technikai előzetes verzió) lehetőséget a menüben, egy párbeszédpanel jelenik meg a technikai előzetes verzióban elérhető összekötők listájával, ahogyan az a következő ábrán látható.Once you select New Entity from Data (Technical Preview) from the menu, a dialog appears with the list of available connectors in this Technical Preview, as shown in the following image.

    Elérhető összekötők

  5. Miután kiválasztotta a használni kívánt összekötőt, a következő lépésben adhatja meg az adatforrás kapcsolatának részleteit és a hitelesítő adatokat, valamint kiválaszthatja az importálandó táblákat, és így tovább.Once you've selected the connector you want to use, you can continue to the next steps to specify data source connection details and credentials, select which tables to import, and so on. Hozzáférhet a Lekérdezésszerkesztőhöz is (a kezelőnézet Szerkesztés gombjára kattintva), és szűrési és adatátalakítási lépéseket végezhet az adatok CDS-be való importálása előtt.You may be able to access the Query Editor as well (using the Edit button in the Navigator view) and thereby apply filters or data transformation steps before importing data into CDS.

A betöltési beállítások és a további viselkedés módosításaAdjust load settings and other behavior

Miután elvégezte az előző szakasz lépéseit, és az adatforrás készen áll arra, hogy az adatokkal új entitások jöjjenek létre a CDS-ben a Power Query használatával, módosíthatja a kiegészítő betöltési beállításokat, mint például a frissítési viselkedést és az entitásspecifikus beállításokat (például megjelenítendő név, elsődleges kulcsok és egyebek).Once you've completed the steps in the previous section, and have a data source ready to use to create new entities in CDS using Power Query, you can adjust additional load settings, such as refresh behavior and entity-specific settings (such as Display Name, Primary Keys, and others).

Miután végzett ezekkel a lépésekkel, és kiválasztotta a Betöltés elemet, az új egyéni entitások létrejönnek a CDS-ben.Once those steps are completed and you select Load, you will have created new custom entities in CDS. A kezdeti betöltés után szerkesztheti a lekérdezéseket is az adott entitás Entitás menüjébe belépve.You can also edit queries after the initial load by accessing the Entity menu for a specific entity.

Nagy várakozással tekintünk e funkció használata elé, és szeretnénk hallani az Ön véleményét.We're very excited about this functionality, and are eager to hear your feedback. Küldje el nekünk javaslatait és visszajelzéseit erről a funkcióról!Please send us your suggestions and feedback about this feature!