Alkalmazás létrehozása Common Data Service-adatbázis alapjánGenerate an app by using a Common Data Service database

[!VIDEO nb:cid:UUID:6d7aa0a1-cd31-47c6-9a32-93b4e5476ece]

Automatikusan létrehozhat egy olyan alkalmazást, amely a Common Data Service-ben tárolt adatok kezelését végzi.You can automatically generate an app to manage data that is stored in Common Data Service. A modellbe beépített számos standard entitás egyikének vagy egy Ön vagy a szervezet egy más tagja által létrehozott egyéni entitás adatai is kezelhetők.You can manage data in one of the many standard entities that are built into the model, or in a custom entity that you or someone else in your organization creates.

Amennyiben nem ismeri a Common Data Service-t, tekintse meg Understand entities (Az entitások ismertetése) című témakört.If you're unfamiliar with Common Data Service, see Understand entities.

Ez a témakör azt ismerteti, hogyan hozhat létre automatikusan egy alkalmazást egyetlen megadott entitás alapján.This topic describes how to automatically generate an app that is based on a single entity that you specify. Az egynél több entitáson alapuló alkalmazások létrehozásáról további információt a Build an app from scratch (Előzmények nélküli új alkalmazás készítése) című témakörben találhat.For information about how to build an app that is based on more than one entity, see Build an app from scratch.

Alapértelmezés szerint minden Microsoft PowerApps által generált alkalmazás három képernyővel rendelkezik:By default, every app that Microsoft PowerApps generates has three screens:

 • A tallózási képernyőn egy vagy több mező, egy keresősáv és egy rendezés gomb található, amellyel a felhasználók könnyen megtalálhatnak egy adott rekordot.The browse screen shows a subset of one or more fields, a search bar, and a sort button that lets users easily find a specific record.
 • A részletek képernyőn az adott rekordokhoz tartozó több vagy minden mező látható.The details screen shows more or all fields for a specific record.
 • A szerkesztési képernyőn olyan felhasználói felületi elemek találhatók, melyekkel a felhasználók rekordokat hozhatnak létre vagy frissíthetnek, valamint menthetik a módosításokat.The edit screen provides UI elements that let users create or update a record and save their changes.

Megjegyzés: Ha a Common Data Service-ből generál alkalmazást, nem szükséges PowerApps-kapcsolatot létrehoznia, ahogy olyan adatforrások esetében kellene, mint például a SharePoint, a Dynamics 365 vagy a Salesforce.Note: When you generate an app from Common Data Service, you don't have to create a connection from PowerApps, as you do for data sources such as SharePoint, Dynamics 365, and Salesforce. Csak az alkalmazásban megjeleníteni és/vagy kezelni kívánt entitást kell megadnia.You must specify only the entity that you want to show, manage, or show and manage in the app.

Alkalmazás létrehozásaGenerate an app

 1. Hozzon létre egy Common Data Service-adatbázist.Create a Common Data Service database. További információt a Create a Common Data Service database (Common Data Service-adatbázis létrehozása) című témakörben talál.For more information, see Create a Common Data Service database.
 2. A Windowshoz készült PowerApps Studióban kattintson vagy koppintson a Fájl menü Új pontjára (a képernyő bal szélén).In PowerApps Studio for Windows, click or tap New on the File menu (near the left edge).
 3. A Kiindulás saját adatokból szakaszban található Common Data Service csempén kattintson vagy koppintson a Telefonos elrendezés lehetőségre.Under Start with your data, on the Common Data Service tile, click or tap Phone layout.
 4. Az Entitás kiválasztása területen kattintson vagy koppintson a Kapcsolattartó entitásra.Under Choose an entity, click or tap the Contact entity.
 5. Kattintson vagy koppintson a Csatlakozás elemre egy alkalmazás automatikus létrehozásához.Click or tap Connect to automatically generate an app.

  Ezen a ponton a rendszer felajánlhat egy bevezető bemutatót.At this point, you may be prompted to take an introductory tour. A bemutatót később is megtekintheti a jobb felső sarokban található kérdőjel ikonra kattintva vagy koppintva, majd a Take the intro tour (Bevezető bemutató megtekintése) lehetőségre kattintva vagy koppintva.You can also take the tour later by clicking or tapping the question mark near the upper-right corner, and then clicking or tapping Take the intro tour.

 6. A bal oldali navigációs sáv jobb felső sarkában lévő ikonok valamelyikére kattintva vagy koppintva váltson miniatűr nézetre.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Váltás a nézetek között

A tallózás képernyő testreszabásaCustomize the browse screen

 1. A jobb oldali panelen kattintson vagy koppintson a csak egy fejlécet tartalmazó elrendezésre.In the right pane, click or tap the layout that shows just a heading.

  Elrendezés kiválasztása

 2. A keresőmező alatt kattintson vagy koppintson a Címke vezérlőelemre annak kiválasztásához.Under the search box, click or tap the Label control to select it.

  Címke kiválasztása

 3. A jobb oldali ablaktáblán válassza a Vezetéknév vagy utónév lehetőséget a legördülő listábólIn the right pane, select Surname of Given name in the dropdown list

  A kiválasztott Címke vezérlőelem ezen mező adatait jeleníti meg.The Label control that you selected shows data from that field.

 4. A tallózási képernyőn válassza ki a katalógust úgy, hogy a legfelső kivételével bármelyik névre rákattint vagy rákoppint.In the browse screen, select the gallery by clicking or tapping any name except the top name.

  A katalógus körül kiválasztási mező látható.A selection box surrounds the gallery.

  A katalógus kiválasztása

 5. Jelölje ki az alábbi képletet, majd a Ctrl+C billentyűkombinációt lenyomva másolja azt.Copy the following formula by selecting it and then pressing Ctrl+C.

  SortByColumns(Search(Contact, TextSearchBox1.Text, "Name_Surname"), "Name_Surname", If(SortDescending1, Descending, Ascending))SortByColumns(Search(Contact, TextSearchBox1.Text, "Name_Surname"), "Name_Surname", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

 6. Győződjön meg arról, hogy a bal felső sarokban található tulajdonságlistában az Elemek lehetőség van kiválasztva.Near the upper-left corner, make sure that the property list shows Items.
 7. A képletsávon jelölje ki az alapértelmezett képletet.In the formula bar, select the default formula.

  Az Elemek tulajdonság alapértelmezett értéke

 8. Az alapértelmezett képlet törléséhez nyomja le a Delete billentyűt, majd illessze be a kimásolt képletet.Press Delete to delete the default formula, and then paste the formula that you copied. A katalógusban a nevek betűrendben találhatók.The names in the gallery are sorted alphabetically.

A tallózás képernyő teszteléseTest the browse screen

 1. Nyissa meg az előnézeti módot az F5 billentyű lenyomásával, vagy a jobb felső sarokban lévő Lejátszás ikonra kattintva vagy koppintva.Open Preview mode by pressing F5, or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.
 2. A rekordok görgetéséhez használhat érintőképernyőt vagy egérkereket, vagy rámutathat az egérrel a katalógusra, hogy megjelenjen a görgetősáv.Scroll through all the records by using a touchscreen or a mouse wheel, or by pointing to the gallery with a mouse so that the scroll bar appears.
 3. A képernyő jobb felső sarkában kattintson vagy koppintson egy vagy több alkalommal a Rendezés gombra a nevek rendezési beállításának módosításához.Near the upper-right corner, click or tap the sort button one or more times to change order that the names are listed in.

  Rendezési sorrend módosítása

 4. Ha beír egy betűt a keresőmezőbe, akkor csak azok a nevek jelennek meg, amelyek az adott betűt tartalmazzák.In the search box, type a letter to show only names that contain that letter.
 5. Távolítson el minden szöveget a keresőmezőből, majd kattintson vagy koppintson a listában szereplő első névtől jobbra található nyílra.Remove all text from the search box, and then click or tap the arrow to the right of the first name in the list.

  Ekkor megjelenik a Részletek képernyő, amelyen a kijelölt partnerről tekinthet meg további adatokat.The details screen opens and shows more information about the contact you selected.

 6. Térjen vissza a tervezési munkaterületre az Esc billentyű lenyomásával, vagy a címsor alatt, a képernyő jobb felső sarkának közelében található Bezárás ikonra kattintva vagy koppintva.Return to the design workspace by pressing Esc, or by clicking or tapping the Close button near the upper-right corner, under the title bar.

A többi képernyő testreszabásaCustomize the other screens

 1. Ha nem jelenik meg a DetailScreen (Részletek képernyő), kattintson vagy koppintson a bal oldali navigációs sáv középső miniatűrjére.If DetailScreen isn't showing, click or tap the middle thumbnail in the left navigation bar.
 2. A DetailScreen (Részletek képernyő) tetején kattintson vagy koppintson a Full name (Teljes név) lehetőségre a képernyő űrlapjának testreszabásához elérhető beállítások megjelenítéséhez.Near the top of DetailScreen, click or tap Full name to show options for customizing the form on that screen.
 3. A jobb oldali ablaktáblában kattintson vagy koppintson a Name_MiddleName (Név_MásodikNév) mező melletti szem gombra az elrejtéséhez.In the right pane, click or tap the eye button for Name_MiddleName to hide that field.
 4. A jobb oldali ablaktáblában kattintson vagy koppintson a Name_Surname (Név_Vezetéknév) mező melletti szem gombra a megjelenítéséhez.In the right pane, click or tap the eye button for Name_Surname to show that field.
 5. A jobb oldali ablaktáblában húzza a Name_Surname mezőt felfelé, és helyezze a Name_GivenName (Név_Keresztnév) mező alá.In the right pane, drag Name_Surname up, and drop it just under Name_GivenName.

  A DetailScreen képernyőn megjelennek a módosítások.The DetailScreen reflects your changes.

 6. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson az alsó miniatűrre az EditScreen (Szerkesztési képernyő) megjelenítéséhez, majd ismételje meg az előző folyamat lépéseit, hogy az EditScreen képernyő illeszkedjen a DetailScreen képernyőhöz.In the left navigation bar, click or tap the bottom thumbnail to show EditScreen, and then repeat the previous steps in this procedure so that EditScreen matches DetailScreen.

Az alkalmazás teszteléseTest the app

 1. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a felső miniatűrre a tallózási képernyő megnyitásához.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail image to open the browse screen.
 2. Nyissa meg az előnézeti módot az F5 billentyű lenyomásával, vagy a jobb felső sarokban lévő Lejátszás ikonra kattintva vagy koppintva.Open Preview mode by pressing F5, or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.
 3. A tallózási képernyő jobb felső sarkában kattintson vagy koppintson a pluszjel gombra (+) egy rekord létrehozásához.In the upper-right corner of the browse screen, click or tap the plus sign button (+) to create a record.
 4. Írjon be szöveget a Given name (Utónév) és a Surname (Vezetéknév) mezőbe, majd kattintson vagy koppintson a pipa jelre az új rekord mentéséhez és a tallózási képernyőhöz való visszatéréshez.Add text in the Given name and Surname fields, and then click or tap the check mark button to save your new record and return to the browse screen.
 5. Keresse meg az imént létrehozott rekordot, majd a tőle jobbra található nyílra kattintva vagy koppintva jelenítse meg a rekordot a Részletek képernyőn.Find the record that you just created, and then click or tap the arrow to the right of it to show the record on the details screen.
 6. A jobb felső sarokban kattintson vagy koppintson a ceruza gombra a rekord szerkesztési képernyőn való megtekintéséhez.In upper-right corner, click or tap the pencil button to show the record on the edit screen.
 7. Módosítsa a Given name (Utónév) mező adatait, majd kattintson vagy koppintson a pipa jelre a módosítások mentéséhez.Change the data in the Given name field, and then click or tap the check mark button to save your changes.
 8. A jobb felső sarok közelében kattintson vagy koppintson a kuka gombra a létrehozott és frissített rekord törléséhez.Near the upper-right corner, click or tap the trash-can button to delete the record that you created and updated.

Következő lépésekNext steps

Create an app from scratch using a Common Data Service database (Előzmények nélküli új alkalmazás létrehozása Common Data Service-adatbázis alapján)Create an app from scratch using a Common Data Service database