Egyéni entitás létrehozásaCreate a custom entity

Létrehozhat egyéni entitásokat a szervezet specifikus adatainak tárolására.You can create a custom entity to store data that is specific to your organization. Az adatokat ezt követően megjelenítheti egy olyan alkalmazás fejlesztésével, amely az entitásra hivatkozik.You can then show that data by developing an app that refers to the entity.

Az entitások létrehozásának két módja van:There are two ways to create an entity:

  • Entitás létrehozása előzmények nélkül.Create the entity from scratch. Alapértelmezés szerint az entitás csak négy rendszermezőt és egy rekordcímmezőt tartalmaz.By default, the entity contains only four system fields and a record title field.
  • Egy entitás létrehozása egy másik entitás alapján az adott entitás mezőinek és beállításainak másolásával, de az adatainak másolása nélkül.Create an entity that is based on another entity, by copying the fields and settings of that entity, but not its data.

A PowerApps mindkét módszer esetén automatikusan tárolja az adatokat és biztosítja azok védelmét.In both cases, Microsoft PowerApps automatically stores and helps secure the data. Az entitás létrehozását követően hozzon létre új mezőket, vagy módosítsa a meglévő mezőket, majd alakítson ki kapcsolatot az entitások között.After you create an entity, you can create or modify one or more of its fields, and build relationships between entities.

Megjegyzés: Entitások létrehozása előtt tekintse meg a szabványos entitások listáját.Note: Before you create an entity, see the list of standard entities. Ezek az entitások a gyakori alkalmazási helyzetekhez, például fiókokhoz és kapcsolatokhoz készültek.These entities cover typical scenarios, such as accounts and contacts. Ha ezen entitások egyike eredeti formájában vagy csupán kisebb módosításokkal megfelel a követelményeknek, az adott entitás használatával időt takaríthat meg.If one of these entities will meet your requirements out of the box or after only minor changes, you can save yourself some time by starting with that entity.

Entitás létrehozásaCreate an entity

    1. A powerapps.com webhelyen bontsa ki a Common Data Service szakaszt, majd kattintson vagy koppintson az Entitások elemre a bal oldali navigációs panelen.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
  1. Ha még nem hozott létre adatbázist, létre kell hoznia egyet.If you haven't created a database, you need to create one. További információt a Create a Common Data Service database (Common Data Service-adatbázis létrehozása) című témakörben talál.For more information, see Create a Common Data Service database.
  2. Kattintson vagy koppintson a jobb felső sarokban található Új entitás elemre.Near the upper-right corner, click or tap New entity.
  3. Az Entitás neve mezőben adja meg az entitás nevét.In the Entity name field, enter a name for the entity. A név mindenképpen legyen egyértelmű és beszédes, mivel ezt később nem lehet módosítani.Make sure that the name is clear and meaningful, because you can't change it after you create the entity. Az alkalmazás fejlesztése során ezen a néven fog tudni hivatkozni az entitásra a képletekben.When you develop an app, you will reference the entity by this name in a formula.
  4. Adja meg az entitás megjelenített nevét, és megadhatja annak leírását is, majd kattintson vagy koppintson a Tovább gombra.Specify a display name and, optionally, a description for the entity, and then click or tap Next.
  5. Nem kötelező: Módosítsa a Cím mező értékét úgy, hogy az jobban leírja az adatokat.Optional: Change the value in the Title field to something that is more meaningful for your data.
  6. Az entitás létrehozásához kattintson vagy koppintson a Létrehozás elemre.Click or tap Create to create the entity.

Az entitás megjelenik az adatbázisban található entitások listájában.Your entity appears in the list of entities in your database. Ha szeretné, hogy az entitás a lista első helyére kerüljön, kattintson vagy koppintson a Típus oszlopfejlécre.To show your entity at the top of the list, click or tap the Type column header. Ekkor a rendszer típus szerint rendezi az entitásokat, és az egyéni entitások kerülnek előre.The entities will be sorted by type, and all custom entities will appear above all standard entities.

Rendszermezők és a rekordcímmezőSystem fields and the record title field

Minden entitás öt rendszermezőt tartalmaz.All entities have five system fields. Ezek a mezők csak olvashatók,These fields are read-only. azaz nem módosíthatja és nem törölheti őket, illetve értéket sem rendelhet hozzájuk.Therefore, you can't change or delete these fields, and you don't assign values to them.

Megjelenített névDisplay name Rendszermező neveSystem field name AdattípusData type LeírásDescription
Id (Azonosító)Id Rendszermező neveSystem field name Big IntegerBig Integer A rekord egyedi azonosítója.The unique identifier for the record.
Created By (Létrehozó)Created By CreatedByUserCreatedByUser SzövegText A rekordot létrehozó felhasználó.The user who created a record.
Created Record Date (Létrehozás időpontja)Created Record Date CreatedOnDateTimeCreatedOnDateTime DateTimeDateTime A dátum és időpont, amikor a rekordot létrehozták.The date and time when a record was created.
Last modified By (Utolsó módosító)Last modified By LastModifiedByUserLastModifiedByUser SzövegText A rekordot legutóbb módosító személy.The user who most recently modified the record.
Modified Record Date (Utolsó módosítás időpontja)Modified Record Date LastModifiedDateTimeLastModifiedDateTime DateTimeDateTime A rekordot legutóbbi módosításának dátuma és időpontja.The date and time when a record was most recently modified.

Ha sablon nélkül hozta létre az entitást, abban található egy Cím nevű egyéni mező is.If you create an entity from scratch, it also contains a custom field that is named Title. Ez a mező a rekord Cím mezője.This field is set as the record's Title field. A Cím mező értéke a rekord felhasználóbarát azonosítója, amely akkor jelenik meg, ha a rekordot egy alkalmazásban használja.The Title field value is the user-friendly identifier of a record whenever you use that record in an app. Módosíthatja, hogy melyik mezőt szeretné Cím mezőként használni, azonban minden entitásnak rendelkeznie kell Cím mezővel.You can change which field is the Title field, but every entity must have a Title field.

Következő lépésekNext steps

Adatvédelmi nyilatkozatPrivacy notice

A Microsoft PowerApps általános adatmodelljében az egyéni entitások és mezők nevét diagnosztikai rendszereinkben gyűjtjük és tároljuk.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Ezt a tudást arra használjuk, hogy fejlesszük az ügyfeleink számára biztosított általános adatmodellt.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. A létrehozók által megalkotott entitás- és mezőnevek segítenek minket jobban megérteni a Microsoft PowerApps-közösségben általánosan előforduló forgatókönyveket, és meghatározni, hogy vannak-e hiányosságok a szabványos entitásokkal, például szervezetekkel kapcsolatos sémákkal lefedett területen.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Az entitásokhoz tartozó adatbázistáblákban szereplő adatokat a Microsoft nem éri el, nem használja és nem replikálja azon a régión kívül, amelyben az adatbázis található.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az egyéni entitás- és mezőnevek régiók közötti replikálására, majd ezek adatmegőrzési irányelveinkkel összhangban történő törlésére sor kerülhet.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. A Microsoft elkötelezetten gondoskodik ügyfelei adatainak védelméről. Erről bővebben az Adatvédelmi központban tájékozódhat.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.