Entitások közötti kapcsolat létrehozásaBuild a relationship between entities

Az entitásokban szereplő adatok gyakran kapcsolódnak más entitásokban szereplő adatokhoz.Data in one entity often relates to data in another entity. Előfordulhat például, hogy rendelkezik egy Ügyfelek és egy Megrendelések entitással, a Megrendelések entitáshoz pedig tartozik egy Ügyfelek entitásra mutató keresés, amellyel megjeleníthető a megrendelést leadó ügyfél.For example, you might have a Customers entity and an Orders entity, and the Orders entity might have a lookup relation to the Customers entity to show which customer placed the order. Egy keresőmező használatával megjeleníthetők a megrendelést leadó ügyfél Ügyfelek entitásban szereplő adatai.You can use a lookup field to show data from the Customers entity for the customer who placed the order. Ha további információkra van szüksége, tekintse át az Entitásrelációk és keresőmezők témakört.For more information, see Entity relationships and lookup fields.

Reláció definiálásaDefine a relationship

Számos relációtípust létrehozhat két entitás (vagy egy entitás és önmaga) között.You can create several types of relationships from one entity to another (or between an entity and itself). Minden entitás több entitással állhat relációban, és minden entitás többszörös relációban állhat egy másik entitással.Each entity can have a relationship with more than one entity, and each entity can have more than one relationship to another entity. Néhány gyakori relációtípus:Some common relationship types are:

 • Normál: ‒ Ez a fajta reláció két entitás között áll fenn.Normal - This type of relationship exists between two entities.
 • Önmagára hivatkozó: ‒ Ez a fajta reláció egy entitás és önmaga között áll fenn.Self - This type of relationship exists between an entity and itself.
 • Egy-az-egyhez: ‒ Egy ilyen relációban az A entitás minden rekordja a B entitásnak csak egyetlen rekordjával egyezhet, és fordítva.One-to-one - In this type of relationship, each record in entity A can match only one record in entity B, and vice versa. A Common Data Service jelenlegi kiadása egyéni entitások esetén nem támogatja ezt a relációtípust.The current release of the Common Data Service does not support this type of relationship for custom entities.
 • Egy-a-többhöz: ‒ Egy ilyen relációban az A entitás minden rekordja a B entitásnak több rekordjával is egyezhet, de a B entitás rekordjai csak egy olyan rekorddal egyezhetnek meg, ami az A entitáshoz tartozik.One-to-many - In this type of relationship, each record in entity A can match more than one record in entity B, but each record in entity B can match only one record in entity A.
 • Több-a-többhöz: ‒ Egy ilyen relációban az A entitás minden rekordja a B entitásnak több rekordjával is egyezhet, és fordítva.Many-to-many - In this type of relationship, each record in entity A can match more than one record in entity B, and vice versa. A Common Data Service jelenlegi kiadása nem támogatja ezt a relációtípust.The current release of the Common Data Service doesn't support this type of relationship.

Keresési reláció felvételeAdd a lookup relation

Keresési relációk entitásokhoz adásához először hozzon létre egy relációt a Kapcsolatok lapon, és adja meg azt az entitást, amellyel kapcsolatot szeretne létesíteni.To add a lookup relation to an entity, create a relation under the Relationships tab and specify the entity with which you want to create a relationship.

 1. A powerapps.com webhelyen bontsa ki a Common Data Service szakaszt, majd kattintson vagy koppintson az Entitások elemre a bal oldali navigációs panelen.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Az entitások listáján kattintson vagy koppintson egy entitásra a mezőinek megjelenítéséhez.In the list of entities, click or tap an entity to display its fields. A lista szűrhető is, ha a lista feletti keresősávba egy vagy több karaktert beír.You can filter the list by typing one or more characters in the search bar above the list.
 3. A képernyő felső részén kattintson vagy koppintson a Kapcsolatok lehetőségre.Near the top of the screen, click or tap Relationships. Ezen a lapon megjelenik az entitáshoz tartozó összes kapcsolat.This tab shows you all of the relationships for the entity. Kattintson a Kapcsolat hozzáadása lehetőségre.Click New relationship.
 4. Az Új kapcsolat lapon adja meg azt az entitást, amellyel kapcsolatot kíván létrehozni, majd adja meg a reláció nevét és megjelenített nevét.On the Create relationship page, specify the related entity with which you want to create a relationship and then, specify the name and display name of the relation.
 5. Kattintson vagy koppintson a Mentés gombra a módosítások véglegesítéséhez.Click or tap Save to commit the changes. A rendszer automatikusan létre fog hozni, egy ugyanilyen elnevezésű keresőmezőt.A lookup field with the same name will be automatically created.

Keresőmező használata egy alkalmazásbanUse a lookup field in an app

Ha automatikusan hoz létre alkalmazást egy keresőmezőt tartalmazó entitásból, az olyan Legördülő vezérlőelemként jelenik meg, amely a hivatkozott entitás Primary key (Elsődleges kulcs) mezőjéből származó adatokat tartalmaz, összecsukott állapotban.If you create an app automatically from an entity that contains a lookup field, it appears as a Drop down control that contains data from the primary key field of the referred entity in a collapsed state. Ha a legördülő lista kibontásakor két mezőt szeretne látni, akkor fel kell vennie a PrimaryId mezőt és egy szabadon választott mezőt a keresési reláción keresztül kapcsoló entitás Default Lookup mezőcsoportjába.To see two fields in the drop down when it is expanded, you must add the PrimaryId field and a second field of your choice to the Default Lookup field group of the related entity of the lookup relation.

Keresési relációval rendelkező rekord törléseDelete a record with a lookup relation

Ha az A entitás a B entitásra mutató keresési relációval rendelkezik:If entity A has a lookup relation to entity B:

 • Az A entitás bármelyik rekordját korlátozás nélkül törölheti.You can delete any record in entity A without restriction.
 • Ha a B entitás egyik rekordja megfelel az A entitás egy vagy több rekordjának, az A entitás összes ilyen rekordját törölnie kell ahhoz, hogy a B entitás rekordját törölni tudja.If a record in entity B matches one or more records in entity A, you must delete all matching records in entity A before you can delete the record in entity B.

Megjegyzés: Ha a B entitás az A entitással szülő relációban álló standard entitás, és Ön törli az A entitás valamelyik rekordját, akkor a B entitás összes egyező rekordja is törlődik.Note: If entity B is a standard entity with a parent relationship to entity A and you delete a record from entity A, all matched records in entity B are also deleted.

További információk a mezők törlésének módjáról: Mezők kezelése.For information about how to delete a field, see Manage fields.

Következő lépésekNext steps