Az Entitásűrlap használataUse the Entity form control

Az Entitásűrlap vezérlőelem használatával sokoldalú űrlapokat vehet fel Common Data Service entitásokhoz, így gyorsabban hozhat létre alkalmazásokat.Create apps faster by using the Entity form control to add rich forms for a Common Data Service entity.

Az Entitásűrlap vezérlőelem bemutatását az Új Entitásűrlap vezérlőelem (kísérleti funkció) a Common Data Service-hez blogbejegyzésben tekintheti meg.For an introduction to the Entity form control, see this blog post: New entity form control (experimental feature) for Common Data Service.

Fontos: Vegye figyelembe, hogy az Entitásűrlap vezérlőelem még csak kísérleti funkciónak számít, ahogyan azt ebben a blogbejegyzésben hangsúlyozzuk is, ezért – egyelőre – legyen óvatos, ha éles alkalmazásokban használja az Entitás űrlap vezérlőelemet.Important: Please be aware of the experimental nature of the Entity form control as outlined in the blog post, and be careful about using the Entity form control in production apps, at least for now.

Fő tulajdonságokKey properties

Itt láthatók az Entitás űrlap vezérlőelem legfontosabb tulajdonságai.Here are the key properties of an Entity form control.

DataSource (Adatforrás) – A megjeleníteni kívánt rekordokat tartalmazó adatforrást határozza meg.DataSource – Specifies the data source that contains the record(s) that you want to display.
Megjegyzés: Az Entitás űrlap vezérlőelem adatforrásként jelenleg csak a Common Data Service entitásait támogatja.Note: Currently only entities in the Common Data Service are supported as data sources for the Entity form control.

Pattern (Minta) – Az Entitás űrlap vezérlőelemben megjelenített űrlap stílusát határozza meg.Pattern – Specifies the style of the form that you want to display in the Entity form control. Ez a tulajdonság a FormPattern enumerálással állítható be.Set this property by using the FormPattern enumeration.

 • FormPattern.List – A rekordok táblázatos listáját jeleníti meg.FormPattern.List – Displays a tabular list of records.
 • FormPattern.CardList – A rekordok kártyás listáját jeleníti meg.FormPattern.CardList – Displays a card list of records.
 • FormPattern.Details – Megjelenít egy űrlapot, hogy megtekinthető vagy szerkeszthető legyen egy eleme.FormPattern.Details – Displays a form to view or edit the details of a single record.
 • FormPattern.None – Nincs kifejezettem meghatározott stílus.FormPattern.None – No style has been explicitly specified. Táblagépes alkalmazások esetén a List, telefonos alkalmazások esetén pedig a CardList az alapértelmezett megjelenítés.Defaults to List for tablet apps and CardList for phone apps.

Item (Adat) – Az Entitásűrlap vezérlőelemben az adatforrásnak a megjelenítendő rekordját határozza meg.Item – Specifies the record in the data source that the Entity form control should display. Ez a tulajdonság csak akkor használatos, ha a Pattern (Minta) FormPattern.Details értékre van állítva.This property is used only when Pattern is set to FormPattern.Details.

Selected (Kiválasztva) – A jelenleg kiválasztott rekordot kéri le.Selected – Gets the record that’s currently selected.
Példa: Ha az Entitás űrlap vezérlőelem értékesítési rendelések listáját jeleníti meg, akkor a Selected (Kiválasztva) tulajdonság a jelenleg kiválasztott rekordot adja meg.Example: If the Entity form control displays a list of sales-order records, the Selected property will give you the record that’s currently selected. A rekordok mezőihez is hozzáférhet.You can also access a field within a record. (Például a kiválasztott rekord Account mezőjének értékét Selected.Account határozza meg.)(For example, specify the value of the Account field of the selected record as Selected.Account.)

SelectableFields (Kiválasztható mezők) – A hivatkozásként megjelenítendő mezőket határozza meg.SelectableFields – Specifies which fields should appear as links. Ennek a tulajdonságnak az értékét a következő szintaxis használatával állítsa be:Set the value of this property by using this syntax:
{Field1Name : true, Field2Name : true}{Field1Name : true, Field2Name : true}
Példa: Ha azt szeretné, hogy a SalesOrderId és a Account mezők hivatkozásokként jelenjenek meg, akkor állítsa a SelectableFields (Kiválasztható mezők) tulajdonságot erre az értékre:Example: If you want the SalesOrderId and Account fields to appear as links in a form, set the SelectableFields property of that form to this value:
{SalesOrderId : true, Account : true}{SalesOrderId : true, Account : true}

SelectedField (Kiválasztott mező) – Azt határozza meg, hogy melyik mezőre kattintottak vagy koppintottak.SelectedField – Determines which field was clicked or tapped. Ez csak a SelectableFields (Kiválasztható mezők) tulajdonságban meghatározott mezőkre vonatkozik.This applies only to the fields specified as SelectableFields.
Példa: Ha a SelectableFields (Kiválasztható mezők) tulajdonságot {SalesOrderId : true, Account : true} értékre állítja, és a felhasználó rákattint vagy rákoppint az Account mezőre, akkor a SelectedField.Account értéke igaz lesz.Example: If you set the SelectableFields property to {SalesOrderId : true, Account : true} and the user clicks or taps the Account field, SelectedField.Account is set to true.

OnFieldSelect (Mező kiválasztásakor) – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy mezőre kattint vagy koppint.OnFieldSelect – How an app responds when the user clicks or taps a field. Ez csak a SelectableFields (Kiválasztható mezők) tulajdonságban meghatározott mezőkre vonatkozik.This applies only to the fields specified as SelectableFields.

Mode (Működési mód) – Az űrlap működési módját határozza meg.Mode – Determines the mode of the form. A működési mód megváltoztatásához használja a ViewForm, az EditForm vagy a NewForm függvényeket.To change the mode, use the ViewForm, EditForm, or NewForm function. Ezek a függvények csak akkor működnek, ha a Pattern (Minta) tulajdonság FormPatter.Details értékre van állítva.These functions work only when the Pattern property is set to FormPattern.Details. Állítsa a Mode (Működési mód) tulajdonság értékét a FormMode enumerálás értékére.Set the value of the Mode property to a value of the FormMode enumeration.

 • FormMode.View – A felhasználók megtekinthetik a rekordokat, de nem módosíthatják a meglévőket és nem vehetnek fel újakat.FormMode.View – Allows users to view but not edit or add a record.
 • FormMode.Edit – A felhasználók megtekinthetik és módosíthatják a rekordokat.FormMode.Edit – Allows users to edit a record.
 • FormMode.New – A felhasználók felvehetnek új rekordokat.FormMode.New – Allows users to add a record.

OnSuccess (Siker esetén) – Az alkalmazás válasza, ha sikeresen befejeződik egy adatművelet.OnSuccess – How an app responds when a data operation has been successful.

OnFailure (Hiba esetén) – Az alkalmazás válasza, ha egy adatművelet sikertelen.OnFailure - How an app responds when a data operation has been unsuccessful.

Unsaved (Nem mentett) – Azt határozza meg, hogy a felhasználó által éppen szerkesztett rekordnak vannak-e nem mentett módosításai.Unsaved – Determines whether a record that a user is editing has unsaved changes.

Ezek a megosztott függvények vagy az Entitás űrlap vezérlőelemmel vagy az Űrlap szerkesztése vezérlőelemmel használhatók.You can use these shared functions with either the Entity form control or the Edit form control. Ezek a függvények csak akkor működnek az Entitásűrlap vezérlőelemmel, ha annak Pattern (Minta) tulajdonsága FormPattern.Details értékre van állítva.These functions work with the Entity form control only when its Pattern property is set to FormPattern.Details.

ViewForm (Űrlap megtekintése) – Az Entitásűrlap vezérlőelem Mode (Működési mód) tulajdonságát FormMode.View értékre állítja.ViewForm – Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.View.

EditForm (Űrlap szerkesztése) – Az Entitásűrlap vezérlőelem Mode (Működési mód) tulajdonságát FormMode.Edit értékre állítja.EditForm- Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.Edit.

NewForm (Új űrlap)– Az Entitásűrlap vezérlőelem Mode (Működési mód) tulajdonságát FormMode.New értékre állítja.NewForm - Sets the Mode property of an Entity form control to FormMode.New.

SubmitForm (Űrlap küldése) – Menti a felhasználó által szerkesztett rekord változtatásait egy Entitásűrlap vezérlőelemben.SubmitForm - Saves changes when a user edits a record in an Entity form control.

ResetForm (Űrlap visszaállítása) – Elveti a felhasználó által szerkesztett rekord változtatásait egy Entitásűrlap vezérlőelemben.ResetForm - Abandons unsaved changes when a user edits a record in an Entity form control.

Most hogy áttekintette a különböző függvényeket, nézze meg őket működés közben.Now that you have an overview of the various properties and functions, let’s look at them in action.

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik hozzáféréssel egy Common Data Service-adatbázishoz, akkor hozzon létre egyet, mielőtt elkezdené a következő lépéseket.Note: If you don’t have access to a Common Data Service database, create one before you start to follow these steps.

Rekordok listájának megjelenítéseDisplay a list of records

A következő öt eljárás az Entitásűrlap vezérlőelem használatának egy önálló, teljes körű példáját mutatja be.The next five procedures provide a single, end-to-end example of how to use Entity form controls. Ebben az eljárásban felvehet egy űrlapot, amely az értékesítési rendelések listáját jeleníti meg.In this procedure, add a form that shows a list of sales orders.

 1. Hozzon létre egy üres táblagépes alkalmazást.Create a blank tablet app.

 2. Nevezze át az első képernyőt SalesOrderListScreen névre.Rename the first screen SalesOrderListScreen.

 3. A Beszúrás lapon kattintson vagy koppintson az Űrlapok, majd az Entitásűrlap (kísérleti funkció) lehetőségre.On the Insert tab, click or tap Forms, and then click or tap Entity form (experimental).

  Ekkor a képernyőre felvett egy Entitásűrlap vezérlőelemet.An Entity form control is added to the screen.

 4. Nevezze át az Entitásűrlap vezérlőelemet SalesOrderListForm névre, majd méretezze át, hogy az egész képernyőt lefedje.Rename the Entity form control SalesOrderListForm, and resize it to cover the entire screen.
 5. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson a Nincs kiválasztva adatforrás szöveg melletti ikonra, majd kattintson vagy koppintson az Adatforrás felvétele lehetőségre.In the right-hand pane, click or tap the database icon next to the text No data source selected, and then click or tap Add a data source.

 6. A kapcsolatok listájában kattintson vagy koppintson az adatbázisa kapcsolatára.In the list of connections, click or tap the connection for your database.

 7. Az entitások listájában kattintson vagy koppintson a Értékesítési rendelés elemre, majd a Csatlakozás lehetőségre.In the list of entities, click or tap Sales order, and then click or tap Connect.

  Ekkor létrejött a Értékesítési rendelés entitás adatforrása, és ez lett beállítva a SalesOrderListForm Adatforrás tulajdonságának értékeként.A data source for the Sales order entity is created, and the DataSource property of the SalesOrderListForm is set to that data source.

  Az Entitásűrlap vezérlőelem ekkor megjeleníti az értékesítési rendelések listáját.The Entity form control shows a list of sales orders. Az Entitásűrlap vezérlőelem használatával anélkül tudott gyorsan megjeleníteni egy listát, hogy azt manuálisan össze kellett volna állítania.By using the Entity form control, you quickly displayed a list form without having to manually build it.

  Nem állította be az Entitásűrlap vezérlőelem Pattern (Minta) tulajdonságát, így az alapértelmezett érték a List (Lista) minta lett.You didn’t set the Pattern property for the Entity form control, so it defaults to the List pattern. A lista űrlap pedig a Értékesítési rendelés entitás DefaultList mezőcsoportjának használatával jelenik meg.In addition, the DefaultList field group of the Sales order entity is used to display the list form. Az űrlap emellett dinamikus, és automatikusan megjeleníti a mezőcsoport bármely változását.The form is also dynamic and will automatically reflect any change in the field group.

 8. (Nem kötelező) Tekintse meg a Értékesítési rendelés entitás DefaultList mezőcsoportját:(Optional) View the DefaultList field group of the Sales order entity:

  1. Jelentkezzen be a powerapps.com webhelyre, és a bal oldali navigációs ablaktáblán kattintson vagy koppintson a Common Data Service, majd az Entitások lehetőségre.Sign in to powerapps.com, click or tap Common Data Service in the left navigation pane, and then click or tap Entities.
  2. Az entitások listájában kattintson vagy koppintson a Értékesítési rendelés entitásra, majd kattintson vagy koppintson a Mezőcsoportok lapra, végül a DefaultList mezőcsoportra.In the list of entities, click or tap Sales order, click or tap the Field groups tab, and then click or tap the DefaultList field group.

   Az értékesítési rendelés mezői megegyeznek az itt láthatókkal.The fields in the sales order list match those listed here.

   A Common Data Service-ben módosíthatja az egyéni entitások mezőcsoportjait (a Normál entitások mezőcsoportjait nem), hogy megváltoztassa annak az adott űrlapnak a megjelenő mezőit, amelyet az Entitásűrlap vezérlőelem megjelenít.In the Common Data Service, you can modify field groups for custom entities (but not standard entities) to change the fields that appear on the corresponding forms that the Entity form control displays. És ami a legjobb: a mezőcsoport bármely változtatása automatikusan megjelenik az összes olyan alkalmazásban, amelyik egy Entitásűrlap vezérlőelemmel jeleníti meg az adott űrlapot.Best of all, any change to the field group is automatically reflected in all the apps that use an Entity form control to display the corresponding form.

Egy rekord részleteinek megjelenítéseDisplay the details of a record

Vegyen fel egy másik Entitásűrlap vezérlőelemet, hogy megjelenítse a korábban létrehozott listában kiválasztott értékesítési rendelés részleteit.Let’s add another Entity form control to display the details of the sales order that’s selected in the list that you created earlier.

 1. Méretezze át a SalesOrderListForm űrlapot, hogy a képernyő felét fedje le, majd vegyen fel egy második Entitásűrlap vezérlőelemet, hogy lefedje vele a képernyő másik felét.Resize SalesOrderListForm to cover half the screen, and add a second Entity form control to cover the other half of the screen.

 2. Nevezze át a második Entitásűrlap vezérlőelemet SalesOrderDetailsForm névre, majd csatlakoztassa az előzőleg létrehozott Értékesítési rendelés adatforráshoz.Rename the second Entity form control SalesOrderDetailsForm, and connect it to the Sales order data source that you created earlier.

 3. Állítsa a SalesOrderDetailsForm Pattern (Minta) tulajdonságát FormPattern.Details értékre.Set the Pattern property of SalesOrderDetailsForm to FormPattern.Details.

  A SalesOrderDetailsForm az Értékesítési rendelés entitás DefaultDetails mezőcsoportját használja az űrlap megjelenítésére.SalesOrderDetailsForm uses the DefaultDetails field group of the Sales order entity to display the form. Csakúgy, mint a SalesOrderListForm űrlap esetén, itt is anélkül tudja gyorsan megjeleníteni a rekordok részleteit, hogy manuálisan kellene összeállítania egy űrlapot.As with the SalesOrderListForm, you can quickly show record details without having to manually build a form.

 4. Állítsa a SalesOrderDetailsForm Item tulajdonságát SalesOrderListForm.Selected értékre.Set the Item property of SalesOrderDetailsForm to SalesOrderListForm.Selected.

  A SalesOrderDetailsForm ekkor meg fogja jeleníteni annak a rekordnak a részleteit, amelyikre a felhasználó a SalesOrderListForm űrlapon rákattint vagy rákoppint.SalesOrderDetailsForm will display the details of the record that the user clicks or taps in SalesOrderListForm.

 5. Tekintse meg az alkalmazás előnézetét az F5 billentyű lenyomásával, majd kattintson vagy koppintson egy értékesítési rendelésre a bal oldalon található listában.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a sales order in the list on the left.

  A kiválasztott rendelés részletei a jobb oldalon jelennek meg.The details of the order that you selected appear on the right side.

Mező konfigurálása egy másik képernyőre történő navigáláshozConfigure a field to navigate to another screen

Vegyen fel még egy képernyőt az alkalmazásban, majd konfigurálja egy Entitásűrlap vezérlőelem mezőit úgy, hogy kattintáskor vagy koppintáskor az alkalmazás egy másik képernyőjére navigálják a felhasználót.Next let’s add more screens to our app and then configure fields in an Entity form control to navigate to another screen in the app when the user clicks or taps a field.

 1. Vegyen fel egy második képernyőt az alkalmazásban, majd nevezze át SalesOrderDetailsScreen névre.Add a second screen to the app, and rename the screen SalesOrderDetailsScreen.
 2. Vágja ki a SalesOrderDetailsForm űrlapot, illessze be a SalesOrderDetailsScreen képernyőn, majd méretezze át, hogy a képernyő nagy részét lefedje, de azért maradjon hely egy ikonnak a képernyő tetején.Cut the SalesOrderDetailsForm, paste it on the SalesOrderDetailsScreen, and resize the form to cover most of the screen, leaving enough space for an icon at the top.
 3. Vegyen fel egy vissza nyíl ikont a SalesOrderDetailsScreen képernyő bal felső sarkában.Add a back-arrow icon near the upper-left corner of SalesOrderDetailsScreen.
 4. Állítsa a vissza nyíl ikon OnSelect tulajdonságát a Back függvényre.Set the OnSelect property of the back-arrow icon to the Back function.

 5. A SalesOrderListScreen képernyőn méretezze át a SalesOrderListForm űrlapot, hogy az egész képernyőt lefedje.On the SalesOrderListScreen, resize the SalesOrderListForm to cover the entire screen.
 6. A SalesOrderListForm űrlap kiválasztásához kattintson vagy koppintson rá.Click or tap the SalesOrderListForm to select it.
 7. A jobb oldali ablaktáblán a Mezők alatt állítsa be a SalesOrderId mezőt, hogy a SalesOrderDetailsScreen képernyőre navigáljon.In the right-hand pane, under Fields, set SalesOrderId to navigate to the SalesOrderDetailsScreen.

  Az Entitásűrlap vezérlőelem ekkor a SalesOrderId mezőben (a lista első oszlopában) szereplő értékeket hivatkozásokként jeleníti meg.The Entity form control displays the values in the SalesOrderId field (the first column in the list) as links.

 8. Tekintse meg az alkalmazás előnézetét az F5 billentyű lenyomásával, majd kattintson vagy koppintson egy hivatkozásra az értékesítési rendelések listájában.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a link in the list of sales orders.

  Ekkor megnyílik a második képernyő, és megjeleníti a kiválasztott értékesítési rendelés részleteit.The second screen opens and displays the details of the sales order that you specified.

  Másik értékesítési rendelés részleteinek megjelenítéséhez kattintson vagy koppintson a vissza nyílra, hogy visszatérjen a listához, majd kattintson vagy koppintson annak a rendelésnek a hivatkozására, amelyet meg kíván tekinteni.To display the details of a different sales order, click or tap the back arrow to navigate back to the list, and then click or tap the link of the order for which you want to show details.

Az SalesOrderDetailsForm Item tulajdonsága SalesOrderListForm.Selected értékre van állítva, hogy a SalesOrderDetailsForm annak a rekordnak a részleteit mutassa, amelyiket a felhasználó a SalesOrderListForm űrlapról kiválasztott.The Item property of the SalesOrderDetailsForm is set to SalesOrderListForm.Selected so that SalesOrderDetailsForm shows details about the record that the user selects in SalesOrderListForm. A kiválasztott rekord környezete is lekérhető a NavigationContext környezeti változó használatával, amely automatikusan létrejön, amikor egy mezőt navigálásra konfigurál az űrlap szerkesztési ablaktábláján.You can also get the context of the selected record by using the NavigationContext context variable, which gets automatically created when you use the form-customization pane to configure a field to navigate.

 1. Állítsa a SalesOrderDetailsForm Item tulajdonságát NavigationContext értékre.Set the Item property of SalesOrderDetailsForm to NavigationContext.

 2. Tekintse meg az alkalmazás előnézetét az F5 billentyű lenyomásával, majd kattintson vagy koppintson egy hivatkozásra az értékesítési rendelések listájában.Preview the app by pressing F5, and then click or tap a link in the list of sales orders.

  Az alkalmazás megnyitja a SalesOrderDetailsScreen képernyőt, és megjeleníti a kiválasztott értékesítési rendelés részleteit.The app opens SalesOrderDetailsScreen and displays the details of the sales order that you specified.

Tájékozódjon az űrlap szerkesztési ablaktábláján a navigáció és a környezet beállításának módjáról.Let’s dig into how the form-customization pane sets up the navigation and context for us.

A SalesOrderListForm SelectableFields tulajdonsága a SalesOrderId mezőt határozza meg kiválasztott mezőként.The SelectableFields property of the SalesOrderListForm specifies SalesOrderId as a selectable field.

Ennek beállítása automatikusan történt, amikor az űrlap szerkesztési ablaktábláján beállította, hogy a SalesOrderId mező a SalesOrderDetailsScreen képernyőre navigáljon.This was set up automatically when we used the form-customization pane to make the SalesOrderId field navigate to the SalesOrderDetailsScreen. Ezért a SalesOrderId mező értékei hivatkozásokként jelennek meg.Therefore, the values in the SalesOrderId field appear as links.

A SalesOrderListForm OnFieldSelect tulajdonsága egy If függvény, amely azt határozza meg, hogy a felhasználó rákattintott vagy rákoppintott-e a Sales order ID mezőre: SalesOrderListForm.SelectedField.SalesOrderId = true.The OnFieldSelect property of the SalesOrderListForm is set to an If function, which determines whether the user clicks or taps the Sales order ID field: SalesOrderListForm.SelectedField.SalesOrderId = true.

Ha a függvény értéke igaz, akkor megnyílik a SalesOrderDetailsScreen képernyő a korábban használt NavigationContext nevű környezeti változóval.If the function is evaluated as true, the SalesOrderDetailsScreen opens with the context variable named NavigationContext that we used earlier.

Ennek is automatikusan történt a beállítása, amikor az űrlap szerkesztési ablaktábláján beállította, hogy a SalesOrderId mező a SalesOrderDetailsScreen képernyőre navigáljon.All this was also set up automatically when we used the form-customization pane to make the SalesOrderId field navigate to the SalesOrderDetailsScreen.

Így tehát ha a felhasználó egy rendelési azonosító mezőre kattint vagy koppint, akkor az If függvény értéke igaz lesz, az alkalmazás meghívja a Navigate függvényt a megfelelő környezettel, és megnyílik az adatokat tartalmazó képernyő.Therefore, when the user clicks or taps a sales order ID field, the If function evaluates to true, and the Navigate function is called with the corresponding context, opening the details screen.

Megjegyzés: Ha az űrlap szerkesztési ablaktábláját használja, akkor a NavigationContext környezeti változót intelligensen meghatározza a rendszer, nem Önnek kell meghatároznia.Note: When you use the form-customization pane, the NavigationContext is intelligently determined for you. Ha a felhasználó rákattint vagy rákoppint egy SalesOrderId mező egy elemére, akkor a NavigationContext értéke a SalesOrderListForm.Selected értékre lesz állítva, ahogy ez korábbi képletben is látható.When the user clicks or taps SalesOrderId, NavigationContext is set to SalesOrderListForm.Selected, as the earlier formula shows. Ha ehelyett az Account mezőt konfigurálta volna navigálásra, akkor a NavigationContext változó értéke a SalesOrderListForm.Selected.Account értéket vette volna fel, és ezzel biztosított lett volna a megfelelő környezet átadása.If we had specified the Account field for navigation instead, NavigationContext would have been set to SalesOrderListForm.Selected.Account, ensuring that the correct context is passed. Ugyanakkor ennek a környezetnek a felhasználásához szükség lenne egy olyan Entitásűrlap vezérlőelemre, amely a Common Data Service Számla entitásához csatlakozik.However, to consume that context, you would need an Entity form control connected to the Account entity in the Common Data Service.

Rekord szerkesztése és mentéseEdit and save a record

Végezetül pedig tekintse meg, hogyan lehet szerkeszteni és menteni egy rekordot egy Entitásűrlap vezérlőelemben.Finally let’s look at how we can edit and save a record in an Entity form control.

 1. A SalesOrderDetailsScreen képernyőn vegyen fel egy szerkesztés ikont, majd állítsa az OnSelect tulajdonságát erre a képletre:On the SalesOrderDetailsScreen, add an edit icon, and then set its OnSelect property to this formula:
  EditForm(SalesOrderDetailsForm)EditForm(SalesOrderDetailsForm)

 2. A szerkesztés ikon mellé vegyen fel egy pipa ikont, majd állítsa az OnSelect tulajdonságát erre a képletre:Add a checkmark icon next to the edit icon, and then set the OnSelect property of the checkmark icon to this formula:
  SubmitForm(SalesOrderDetailsForm)SubmitForm(SalesOrderDetailsForm)

 3. Tekintse meg az alkalmazás előnézetét az F5 billentyű lenyomásával, és kattintson vagy koppintson egy Sales order ID-ra, majd a szerkesztés ikonra.Preview the app by pressing F5, click or tap a Sales order ID link to view the details of a sales order, and then click or tap the edit icon.

  Az Entitásűrlap vezérlőelem Mode (Működési mód) tulajdonsága FormMode.Edit értékre van állítva, hogy lehessen szerkeszteni a rekordot.The Mode of the Entity form control is set to FormMode.Edit so that you can edit the record.

 4. Frissítse a Rendelés állapota mezőt Számla értékre.Update the Order status to Invoice.

 5. Frissítse az Üzletkötő mezőt WRK014 értékre.Update the Sales person to WRK014.

  Az Entitásűrlap vezérlőelem automatikusan megjelenít egy részletes keresést, hogy segítse az Üzletkötő kiválasztását.To help you pick the Sales person, the Entity form control automatically renders a rich detailed lookup. A keresés generálásához és megjelenítéséhez a vezérlőelem a Common Data Service Dolgozó entitásának DefaultLookup mezőcsoportját használja.To generate and display this lookup, the control uses the DefaultLookup field group of the Worker entity in the Common Data Service. Azért a Dolgozó entitást használja, mert az Értékesítő mező egy Dolgozó típusú mező.The Worker entity is used because the Sales person field is of type Worker.

 6. Kattintson vagy koppintson a pipa ikonra a változtatások mentéséhez.Click or tap the checkmark icon to save your changes.

Ezzel a lépéssel véget ér a cikk, amely bemutatja, hogyan kell használni az Entitásűrlap vezérlőelemet az alkalmazásokban.This step concludes this article on how to use the Entity form control in your apps. Reméljük, hasznosnak találta az itt érintett információkat az Entitásűrlap vezérlőelem használatának megkezdéséhez.We hope that you find the information covered here useful to get started using the Entity form control. Szívesen meghallgatjuk, mit gondol az Entitásűrlap vezérlőelemmel kapcsolatban, és hogy összességében mekkora segítséggel szolgálhattunk abban, hogy alkalmazásaiban gyorsan vehessen fel sokoldalú űrlapokat.We look forward to hearing what you think about the Entity form control and our overall push toward helping you quickly add rich forms to your apps.