Környezetekben és bérlőkben található alkalmazások migrálása csomagolássalEnvironment and tenant app migration through Packaging

Megtudhatja, hogyan migrálhat erőforrásokat egyik környezetből a másikba csomagolással.Learn how to migrate resources from one environment to another with packaging. Az érintett környezetek azonos bérlőben vagy különböző bérlőkben lehetnek.These environments can be within the same tenant or across different tenants.

Alkalmazási helyzetThe scenario

Az egyik gyakori esetben, melyben erőforrás-migrálásra van szükség, tesztelési vagy fejlesztési környezetek és egy éles környezet áll rendelkezésre.One common scenario where you may want to migrate resources is where you have Test or Dev environments and a Production environment. A fejlesztők és a tesztelők széles körű hozzáféréssel rendelkeznek a környezetekben található alkalmazásokhoz.Developers and testers have wide access to the apps in their environments. Ha azonban az éles környezetbe kell migrálni egy új alkalmazást, a környezet szigorúan szabályozza az alkalmazás frissítésére és módosítására vonatkozó engedélyeket.But when it comes time to migrate a new app to production, that environment has rigorous control over permissions to update and change it.

Egy másik esetben minden ügyfél saját környezettel és adatokkal rendelkezik.Another scenario is one where each customer has their own environment and data. Új ügyfelek hozzáadásakor új környezetek jönnek létre számukra, melyekbe migrálhatók az alkalmazások.When a new customer is added, a new environment is created for them, and you would migrate apps into their environment.

Mely erőforrások migrálhatók csomagolással?Which resources can I migrate through packaging?

Alkalmazások exportálásakor az alkalmazás függő erőforrásai is exportálva lesznek a csomagba.When you export an app, the dependent resources for your app will also get exported into the package. Egyelőre csak az összes lehetséges erőforrástípus egy része támogatott, a lenti táblázatban leírtaknak megfelelően.Initially only a subset of all possible resource types will be supported as outlined in the table below.

ErőforrástípusResource type TámogatottSupported Importálási lehetőségekImport options
AlkalmazásApp IgenYes Két lehetőség van egy alkalmazás egy környezetbe való importálására:There are two options to import an app into an environment:
 1. Új létrehozása – Az alkalmazás új alkalmazásként jön létre a környezetben, amelybe importálják a csomagot.Create new – The app will be created as a new app in the environment where the package is imported.
 2. Frissítés – Az alkalmazás már szerepel a környezetben, és a csomagjának importálásakor frissülni fog.Update - the app already exists in the environment and will be updated when this package is imported.
FolyamatFlow IgenYes Két lehetőség van egy folyamat egy környezetbe való importálására:There are two options to import a flow into an environment:
 1. Új létrehozása – A folyamat új folyamatként jön létre a környezetben, amelybe importálják a csomagot.Create new – The flow will be created as a new flow in the environment where the package is imported.
 2. Frissítés – A folyamat már szerepel a környezetben, és a csomagjának importálásakor frissülni fog.Update - The flow already exists in the environment and will be updated when this package is imported.
MEGJEGYZÉS: Az exportált alkalmazáscsomag minden olyan erőforrást tartalmazni fog, amelytől a folyamat függ, és ezeket konfigurálni kell a csomag importálásakor NOTE: All resources that the flow depends on will also be included within the app package that is exported and will need to be configured with the package is imported
CDS-entitások testreszabása és értéklistáiCDS Entity Customizations and Picklists IgenYes Két lehetőség van CDS-entitások vagy -értéklisták egy környezetbe való importálására:There are two options to import CDS Entities or Picklists in an environment:
 1. Felülírás – Ha létezik azonos nevű erőforrás, az importálás lecseréli azt.Overwrite - If there's a resource with the same name, this import will replace it. Ha nincs egyező erőforrás, egy új erőforrás jön létre.If there isn’t a matching resource, a new resource will be created.
 2. Egyesítés – Ha már van ilyen nevű entitás vagy értéklista, ahhoz hozzáadódnak az új mezők vagy bejegyzések, de a hiányzó mezők vagy bejegyzések nem lesznek eltávolítva.Merge – If there's an entity or picklist with the same name, new fields or entries will be added, but missing fields or entries won’t be removed.
Egyéni összekötőkCustom Connectors NemNo Ha egy alkalmazás egy egyéni összekötőtől függ, jelenleg nem támogatott az összekötő exportálása a csomag részeként.If an app depends on a custom connector we do not currently support exporting the connector as a part of the package.

Ha egy alkalmazás egy egyéni összekötőtől függ, jelenleg az egyetlen lehetősége az, hogy manuálisan újból létrehozza vagy frissíti az összekötőt a célkörnyezetben, majd kiválasztja az összekötőt a csomag importálásakor.If you have an app that relies on a custom connector, your only current option is to manually re-create or update the connector in your target environment and select that connector when you import the package.

Connections (Kapcsolatok)Connections NemNo Ha egy alkalmazás egy kapcsolattól függ (például egy hitelesítő adatokkal rendelkező SQL-kapcsolattól), jelenleg nem támogatott a kapcsolat vagy a hitelesítő adatok exportálása a csomag részeként.If an app depends on a connection (such as a SQL connection w/ credentials), we do not currently support exporting the connection or credentials as a part of the package.

Ha egy alkalmazás egy megosztott (például SQL-) kapcsolattól függ, jelenleg az egyetlen lehetősége az, hogy újból létrehozza a kapcsolatot a megfelelő hitelesítő adatokkal a célkörnyezetben, majd kiválasztja a kapcsolatot a csomag importálásakor.If you have an app that relies on a shared connection (like SQL), your only current option is to manually re-create that connection with the appropriate credentials in your target environment and select that connection when you import the package.

Egyéni CDS-szerepkörök és -engedélycsoportokCDS Custom Roles and Permission Sets NemNo Az egyéni CDS-szerepkörök és/vagy -engedélycsoportok exportálása jelenleg nem támogatott, így az egyetlen lehetőség jelenleg az, hogy manuálisan újból létrehozza az entitásokat a célkörnyezetben.Exporting custom CDS roles and/or permission sets is not currently supported, so the only option today is to manually re-create these entities in your target environment.
ÁtjárókGateways NemNo Az átjárok használata csak az alapértelmezett (és a {bérlő neve} (előzetes verzióból) ) környezetekben támogatott, így az exportálás és a migrálás nem támogatott.Gateways are only supported in the default (and {tenant name} (from preview) ) environments, so export/migration is not supported.
CDS-adatsorokCDS data rows NemNo A CDS-entitások sorainak exportálása jelenleg nem támogatott, így jelenleg az egyetlen lehetőség az adatok manuális exportálása és importálása a CDS-séma módosításainak egy új környezetben való életbe lépése után.Export rows from CDS entities is not current supported, so the only option today to manually export and import data after your CDS schema changes have been applied in a new environment.

Hogyan érhető el a csomagolás az alkalmazásomhoz?How do I get access to packaging for my app?

Az alkalmazások exportálásának funkciója minden „Szerkesztésre jogosult” engedéllyel rendelkező felhasználó számára elérhető.The ability to export an app is available to any user with "Can edit" permission to the app.

Az alkalmazások importálásának funkciója minden, a célkörnyezetben „Környezetkészítő” engedéllyel rendelkező felhasználó számára elérhető.The ability to import an app is available to any user with "Environment Maker" permission in the destination environment.

A felhasználóknak a PowerApps 2. csomagjához vagy a PowerApps 2. csomagja próbaverziójához tartozó licenccel kell rendelkezniük az alkalmazások importálásához vagy exportálásához.A user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to export or import any app.

MEGJEGYZÉS: Amíg a csomagolási funkció előzetes verzióban érhető el, minden érvényes PowerApps-licenccel rendelkező felhasználó kipróbálhatja a csomagolási funkciót az alkalmazásokon és a környezetekben.NOTE: While packaging is in preview, any user with a valid PowerApps license will be able to try out packaging for their apps and environments.

Alkalmazás exportálásaExporting an app

 1. A http://web.powerapps.com oldalon kattintson vagy koppintson az Alkalmazások lehetőségre, és válassza a migrálni kívánt alkalmazás melletti három pontot, majd az Exportálás (előzetes verzió) lehetőséget.In http://web.powerapps.com, click or tap Apps, select the ellipses for the app you want to migrate, and then select Export (preview).

  Az exportálás kiválasztása

 2. Az exportálási csomag megnyitásakor adjon neki nevet és adja meg a leírását.When the export package page opens, enter a Name and Description for the package.

  A csomag részleteinek áttekintése

 3. A „Csomag tartalmának áttekintése” szakaszban megjegyzéseket adhat hozzá, vagy módosíthatja az egyes erőforrások a csomagimportálás során a célkörnyezetbe való importálásának beállításait.Within the ‘Review Package Content’ section you can optionally add comments or notes or change the setting for how each individual resource will be imported into the target environment during package import.

  Csomag tartalmának konfigurálása

 4. Ha elkészült, válassza az Exportálás lehetőséget. A csomagfájl letöltése néhány másodpercen belül elindul.When you are done select Export and the package file will begin downloading within a few seconds.

Alkalmazás importálásaImporting an app

 1. A http://web.powerapps.com oldalon kattintson vagy koppintson az Alkalmazások lehetőségre, majd válassza a Csomag importálása (előzetes verzió) lehetőséget.In http://web.powerapps.com, click or tap Apps, and then select Import package (preview).

  Importálás kiválasztása

 2. Válassza a Feltöltés lehetőséget, majd válassza ki az importálni kívánt alkalmazáscsomag-fájlt.Select Upload and select the app package file that you want to import.

  A csomagfájl kiválasztása

 3. A csomag feltöltése után át kell tekintenie a csomag tartalmát, és további adatokat kell megadnia a vörös ikonnal jelölt elemekhez, ha vannak ilyenek. Ehhez válassza az egyes elemekhez tartozó csavarkulcs ikont, és adja meg a szükséges adatokat.Once the package has been uploaded you will need to review the package contents and will need to provide additional input for any item marked with a red icon by selecting the wrench icon for each item and entering the required information.

  Csomag tartalmának áttekintése

 4. Miután megadta a szükséges adatokat, válassza az Importálás lehetőséget.Once you have provided all of the required information select Import.

  Frissített csomagtartalom

 5. Az importálás befejeződése után a rendszer automatikusan egy új (a lentihez hasonló) oldalra irányítja át, amely az importálási folyamat sikerességéről tájékoztatja.When import completes you will be automatically redirected to a page (similar to the one below) that outlines whether or not the import operation was successful.

  Importálási eredmények áttekintése

MEGJEGYZÉS Ha egy alkalmazás importálásakor Frissített egy meglévő alkalmazást, az új módosításokat az alkalmazások piszkozataként menti a rendszer.NOTE If you are importing an app and chose to Update an existing app, the new changes will be saved as a draft of the applications. Ha a módosításokat az alkalmazások minden felhasználója számára elérhetővé szeretné tenni, közzé kell tennie azokat.You will need to publish those changes in order for them to be available all other users of the applications.

Ismert korlátozásokKnown limitations

KorlátozásLimitation ÁllapotStatus
A több mint ~3 erőforrást tartalmazó alkalmazáscsomagok importálása a visszajelzések alapján több percet is igénybe vesz.Importing app packages that contains more than ~3 resources has been reported to take several minutes to complete. Ez egy ismert probléma, melynek javítása hamarosan elérhető lesz.This is a known issue and a fix will be rolled out soon.