Környezetek – áttekintésEnvironments overview

A környezet a PowerApps szolgáltatásban megjelenő új fogalom.Environments are a new concept in PowerApps. Egyszerűen fogalmazva, a környezetek olyan helyek, ahol a szervezet üzleti adatai, alkalmazásai és folyamatai tárolhatók, felügyelhetők és megoszthatók.Put simply, an environment is a space to store, manage, and share your organization’s business data, apps, and flows. Ezen felül tárolókként is szolgálnak olyan alkalmazások elválasztására, amelyek esetlegesen más szerepkörökkel, biztonsági követelményekkel vagy célközönségekkel rendelkeznek.They also serve as containers to separate apps that may have different roles, security requirements, or target audiences. A környezetek használatának módja a szervezettől és a készíteni kívánt alkalmazásoktól függ.How you choose to leverage environments depends on your organization and the apps you are trying to build. Példa:For example:

 1. Előfordulhat, hogy csak egyetlen környezetben szeretne alkalmazásokat készíteni.You may choose to only build your apps in a single environment.
 2. Létrehozhat olyan külön környezeteket, amelyek az alkalmazások teszt- és üzemi verzióit csoportosítják.You might create separate environments that group the Test and Production versions of your apps.
 3. Létrehozhat olyan külön környezeteket, amelyek a vállalat egyes csapataihoz vagy részlegeihez tartoznak, és amelyek az egyes célközönséghez tartozó megfelelő adatokat és alkalmazásokat tartalmazzák.You might create separate environments that correspond to specific teams or departments in your company, each containing the relevant data and apps for each audience.
 4. Emellett létrehozhat különálló környezeteket a vállalat világszerte található különféle leányvállalatai számára is.You might also create separate environments for different global branches of your company.

Környezeti hatókörEnvironment scope

Az egyes környezetek egy-egy Azure AD-bérlőben jönnek létre, és az erőforrásaikhoz csak a bérlőn belüli felhasználók férhetnek hozzá.Each environment is created under an Azure AD tenant, and its resources can only be accessed by users within that tenant. A környezetek földrajzi helyhez (például az Egyesült Államokhoz) is vannak kötve.An environment is also bound to a geographic location, like the US. Amikor egy környezetben létrehoz egy alkalmazást, azt csak az adott földrajzi helyen található adatközpontokhoz irányítja a rendszer.When you create an app in an environment, that app is routed to only datacenters in that geographic location. Minden ebben a környezetben létrehozott elem (beleértve a kapcsolatokat, az átjárókat, a Microsoft Flow szolgáltatást használó folyamatokat és egyebeket) a környezetük helyéhez is kötve vannak.Any items that you create in that environment (including connections, gateways, flows using Microsoft Flow, and more) are also bound to their environment’s location.

Minden környezetnek nulla vagy egy Common Data Service-adatbázisa lehet, amely az alkalmazások tárolására szolgál.Every environment can have zero or one Common Data Service databases, which provides storage for your apps. A PowerApps szolgáltatáshoz vásárolt licenctől, valamint az adott környezeten belüli engedélyeitől függ, hogy hozhat-e létre adatbázist a környezethez.The ability to create a database for your environment will depend on the license you purchase for PowerApps and your permission within that environment. További információt a díjszabási adatok tartalmaznak.For more information, see Pricing info.

Amikor létrehoz egy alkalmazást egy környezetben, az csak azokhoz az ugyanabban a környezetben üzembe helyezett adatforrásokhoz csatlakozhat, beleértve a kapcsolatokat, az átjárókat, a folyamatokat és a Common Data Service-adatbázisokat.When you create an app in an environment, that app is only permitted to connect to the data sources that are also deployed in that same environment, including connections, gateways, flows, and Common Data Service databases. Tekintsük például azt a forgatókönyvet, amelyben két környezetet hozott létre „Teszt”, illetve „Fejl” néven, és mindkét környezetben létrehozott egy Common Data Service-adatbázist.For example, let’s consider a scenario where you have created two environments named ‘Test’ and ‘Dev’ and created a Common Data Service database in each of the environments. Ha a „Teszt” környezetben hoz létre alkalmazást, az csak a „Teszt” adatbázisához kapcsolódhat, a „Fejl” adatbázisához viszont nem.If you create an app in the ‘Test’ environment, it will only be permitted to connect to the ‘Test’ database, it won't be able to connect to the ‘Dev’ database.

Emellett van egy folyamat, amellyel erőforrások helyezhetők át egyik környezetből a másikba.There is also a process to move resources between environments. További információk: Erőforrások áttelepítése.For more information, see Migrate resources.

Környezeti engedélyekEnvironment permissions

A környezetek két beépített szerepkörrel rendelkeznek, amelyek az adott környezeten belül hozzáférést biztosítanak az engedélyekhez:Environments have two built-in roles that provide access to permissions within an environment:

 • Környezeti rendszergazdai szerepkörben az összes felügyeleti művelet elvégezhet az adott környezetben, beleértve az alábbiakat:The Environment Admin role can perform all administrative actions on an environment including the following:

  o Felhasználók vagy csoportok felvétele a környezeti rendszergazdai vagy a környezetkészítői szerepkörbe, illetve eltávolításuk onnano Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role

  o Common Data Service-adatbázis kiépítése a környezethezo Provision a Common Data Service database for the environment

  o A környezeten belül létrehozott összes erőforrás megtekintése és kezeléseo View and manage all resources created within an environment

  o Adatveszteség-megelőzési házirendek beállítása.o Set data loss prevention policies. További információt a Data loss prevention policies (Adatveszteség-megelőzési házirendek) című témakörben talál.For more information see Data loss prevention policies.

 • Környezetkészítői szerepkörben erőforrásokat hozhat létre az adott környezeten belül, beleértve az alkalmazásokat, a kapcsolatokat, az egyéni összekötőket, az átjárókat és a Microsoft Flow szolgáltatást használó folyamatokat.The Environment Maker role can create resources within an environment including apps, connections, custom connectors, gateways, and flows using Microsoft Flow.

A környezetkészítők terjeszthetik is az adott környezetben készített alkalmazásokat a szervezet más felhasználói számára oly módon, hogy megosztják az alkalmazásokat az egyes felhasználókkal, biztonsági csoportokkal vagy akár a szervezeten belüli összes felhasználóval.Environment Makers can also distribute the apps they build in an environment to other users in your organization by sharing the app with individual users, security groups, or to all users in the organization. További információt a Share an app in PowerApps (Alkalmazás megosztása a PowerApps szolgáltatásban) című témakörben talál.For more information, see Share an app in PowerApps.

Az ezekhez a környezeti szerepkörökhöz hozzárendelt felhasználók vagy csoportok nem kapnak automatikusan engedélyt a környezeti adatbázishoz való hozzáférésre (ha van); ezt az adatbázis tulajdonosának kell külön biztosítania.Users or groups assigned to these environment roles are not automatically given access to the environment’s database (if it exists) and must be given access separately by a Database owner. További információt a Configure database security (Adatbázis-biztonság konfigurálása) című témakörben talál.For more information, see Configure database security.

A környezet rendszergazdája a PowerApps felügyeleti központjában rendelheti hozzá a felhasználókat és a biztonsági csoportokat e két szerepkör valamelyikéhez.Users or security groups can be assigned to either of these two roles by an Environment Admin from the PowerApps admin center. További információt az Environment Administration (Környezetek felügyelete) című témakörben talál.For more information, see Environment Administration.

Az alapértelmezett környezetThe default environment

A PowerApps minden egyes bérlőhöz létrehoz egy alapértelmezett környezetet, és megosztja az adott bérlőn belüli összes felhasználóval.A single default environment is automatically created by PowerApps for each tenant and shared by all users in that tenant. Minden alkalommal, amikor új felhasználó regisztrál a PowerApps szolgáltatásra, a rendszer automatikusan felveszi az alapértelmezett környezet készítői szerepkörébe.Whenever a new user signs up for PowerApps, they are automatically added to the Maker role of the default environment. A rendszer az alapértelmezett környezetet az AAD-bérlő alapértelmezett régiójához legközelebbi régióban hozza létre.The default environment is created in the closest region to the default region of the AAD tenant.

Megjegyzés

Automatikusan egy felhasználó sem lesz felvéve az alapértelmezett környezet környezet-rendszergazdai szerepkörébe.No users will be added to the Environment Admin role of the default environment automatically. További információt az Environment Administration (Környezetek felügyelete) című témakörben talál.For more informaton, see Environment Administration.

Az alapértelmezett környezet elnevezése a következő lesz: „{Azure AD-bérlő neve} (alapértelmezett)”The default environment is named as follows: “{Azure AD tenant name} (default)”

Környezet kiválasztásaChoosing an environment

A környezetek bevezetésével a https://web.powerapps.com webhely megnyitásakor új felület jelenik meg. Az oldalon látható alkalmazások, kapcsolatok és egyéb elemek ezentúl a kiválasztott aktuális környezet alapján lesznek leszűrve.With the introduction of environments, you will now see a new experience when you come to https://web.powerapps.com. The apps, connections, and other items that are visible in the site will now be filtered based on the current environment that is selected. Az aktuális környezet a fejléc jobb széle mellett látható környezetválasztóban szerepel.Your current environment is specified in the environment picker near the right edge of the header. Másik környezet kiválasztásához kattintson vagy koppintson a választóra, és megjelenik a rendelkezésre álló környezetek listája.To choose a different environment, click or tap the picker, and a list of available environments appears. Kattintson vagy koppintson arra a környezetre, amelyikbe be szeretne lépni.Click or tap the one you wish to enter.

A választóban akkor fog megjelenni környezet, ha Ön megfelel az alábbi követelmények egyikének:An environment will show up in your picker if you meet one of the following conditions:

 1. A környezeti rendszergazdai szerepkör tagja a környezetben.You are a member of the Environment Admin role for the environment.
 2. A környezetkészítői szerepkör tagja a környezetben.You are a member of the Environment Maker role for the environment.
 3. Ön nem környezeti rendszergazda vagy környezetkészítő a környezetben, de Közreműködői hozzáférést kapott legalább egy környezeten belüli alkalmazáshoz.You are not an Environment Admin or Environment Maker of the environment, but you have been given ‘Contributor’ access to at least one app within the environment. További információ: Share an app (Alkalmazás megosztása).For more information, see share an app. Megjegyzés: ebben az esetben nem fog tudni alkalmazásokat létrehozni ebben a környezetben, Note: in this case, you will not be able to create apps in this environment. csupán az Önnel megosztott meglévő alkalmazások módosítására lesz képes.You will only be able to modify the existing apps that have been shared with you.

Környezet létrehozásaCreating an environment

Kik hozhatnak létre környezetet?Who can create environments?

A licence szabja meg, hogy létrehozhat-e környezeteket.Your license determines whether you can create environments.

LicencLicense Környezetek létrehozása engedélyezettEnvironment creation is allowed
PowerApps P2PowerApps P2
PowerApps P2 próbaverzióPowerApps P2 Trial
PowerApps P1PowerApps P1 xx
PowerApps P1 próbaverzióPowerApps P1 Trial xx
Dynamics 365-csomagokDynamics 365 Plans xx
Office 365-csomagokOffice 365 Plans xx
Dynamics 365-alkalmazások és -csapatok csomagjaiDynamics 365 Apps and Teams Plans xx

Minden felhasználó legfeljebb két környezetet hozhat létre.Each user can create up to two environments.

Hol hozhatók létre környezetek?Where can environments be created?

Új környezeteket a PowerApps.com webhelyen és a PowerApps felügyeleti központjában hozhat létre.You will be able to create new environments from PowerApps.com and from the PowerApps admin center. Ha létrehoz egy környezetet, a rendszer automatikusan felveszi Önt annak a környezetnek a környezeti rendszergazdai szerepkörébe.If you create an environment, they you will automatically be added to the Environment Admin role for that environment. A környezeti rendszergazdai vagy a környezetkészítői szerepkör tagjaként korlátlan számú környezetben vehet részt.There is not be a limit on the number of environments that you can be participate in as a member of the Environment Admin or Environment Maker role. További információt az Environment Administration (Környezetek felügyelete) című témakörben talál.For more information, see Environment Administration.

Milyen változások érintik a PowerApps előzetes verziójának felhasználóit?What will change for PowerApps Preview users?

Azok a felhasználók, akik használták a PowerApps előzetes verzióját, a környezetek bevezetésével néhány módosítást fognak tapasztalni a szolgáltatásban.Any user that has participated in the PowerApps preview will see some changes in their experience with the introduction of environments. Az alábbi táblázat azt tartalmazza, hogy milyen változásokra számíthatnak az egyesült államokbeli és az Egyesült Államokon kívüli felhasználók:The following table lists what U.S. users and non-U.S. users can expect:

User (Felhasználó)User Mi történik?What happens
Az előzetes verzió Common Data Service-adatbázist létrehozó felhasználóiPreview user who created a Common Data Service database Egy „{név} környezete” elnevezésű környezet jelenik meg, amely a Common Data Service-adatbázis előzetes verzióját, valamint az esetlegesen erre felépített alkalmazásokat tartalmazza.You will see an environment called “{Your name}’s environment” that contains your preview Common Data Service database and any apps that you built against it. A rendszer felveszi Önt e környezet környezetkészítői és környezeti rendszergazdai szerepkörébe, valamint az adatbázis tulajdonosaként.You will be added to the Environment Maker role and Environment Admin role of this environment and as a Database owner of the database. Miután a PowerApps általánosan elérhetővé válik, frissíteni fogjuk a Common Data Service metaadatait.When PowerApps enters general availability, we will upgrade the metadata of the Common Data Service. E módosítás hatásának köszönhetően továbbra is tudja majd használni azokat az entitásokat és alkalmazásokat, amelyeket már felépített a Common Data Service-adatbázis előzetes verziójára, azonban ebben az adatbázisban nem fog tudni mezőket vagy entitásokat létrehozni.The impact of this change means that you will still be able to use the entities and apps that you have already built against your preview Common Data Service database; however, you won't be able to create fields or entities in that database. Hamarosan kiadunk egy útmutatót, amely ismerteti, hogy frissített metaadatokat tartalmazó adatbázissal hogyan hozhatók létre környezetek, valamint hogy abba a környezetbe hogyan telepíthetők át az alkalmazások.We will soon publish guidance on how you can create an environment with a database that contains the upgraded metadata and migrate your apps over to that environment.
Megjegyzés: Ha a Common Data Service-adatbázis előzetes verziójára felépített alkalmazások bármelyike egyéni összekötőt is használ adatforrásként, akkor azok ideiglenesen működésképtelenné válnak ebben a környezetben, mivel az összes egyéni összekötőt az alapértelmezett környezetbe telepíti át a rendszer.Note: If any of your apps that were built against your preview Common Data Service database also leverage a custom connector as a data source, they will be temporarily broken in this environment because all custom connectors will be migrated to the default environment. Az érintett alkalmazások javításához az egyéni összekötőt újból létre kell majd hozni ebben a környezetben.You'll need to re-create the custom connector in this environment to repair any affected apps.
Az előzetes verzió egyesült államokbeli felhasználóiPreview user in the U.S. A bérlő alapértelmezett környezetében az alábbi, a PowerApps előzetes verziójának időszakában létrehozott erőforrások lesznek elérhetők:The following resources that you created during the PowerApps preview period will be available in your tenant’s default environment:
- Az összes létrehozott alkalmazás (kivéve az előzetes verziójú Common Data Service-adatbázishoz csatlakozókat)- All apps you created (except any that connected to a preview Common Data Service database)
- Az összes létrehozott kapcsolat és egyéni összekötő- All connections and custom connectors that you created
- Az összes telepített helyszíni adatátjáró- All on-premises data gateways you installed
Az előzetes verzió az Egyesült Államokon kívüli felhasználóiPreview user not in U.S. Az alapértelmezett környezeten kívül meg fog jelenni egy „{Azure AD-bérlő} (előzetes verzióból)” elnevezésű környezet is, amely az alábbi, a PowerApps előzetes verziójának időszakában létrehozott erőforrásokat tartalmazza:In addition to the default environment, you will also see an environment called “{Azure AD tenant} (from preview)” that contains the following resources you created during the PowerApps preview period:
- Az összes létrehozott alkalmazás (kivéve az előzetes verziójú Common Data Service-adatbázishoz csatlakozókat)- All apps you created (except any that connected to a preview Common Data Service database)
- Az összes létrehozott kapcsolat és egyéni összekötő- All connections and custom connectors that you created
- Az összes telepített helyszíni adatátjáró.- All on-premises data gateways you installed.
A rendszer ezen környezet környezetkészítői szerepkörébe fogja felvenni.You will be added to the Environment Maker role of this environment.

Az előzetes verzió felhasználója az a személy, aki a Microsoft PowerApps szolgáltatást még annak általánosan elérhetővé (GA) válása előtt használta.A preview user is someone who used Microsoft PowerApps before its release to General Availability (GA).

Két héttel a PowerApps általánosan elérhetővé (GA) válása után az előzetes verziójú tartalmat tartalmazó környezetek írásvédettként lesznek megjelölve (az alapértelmezett környezet kivételével). Minden meglévő alkalmazás és folyamat továbbra is működni fog ezekben a környezetekben, de alkalmazásokat vagy folyamatokat nem fog tudni létrehozni.Two weeks after PowerApps enters general availability (GA), environments that contain preview content will be marked as read-only (with the exception of the default environment); all existing apps and flows will continue to work in these environments, but you won't be able to create apps or flows. A környezetek felhasználói számára erősen ajánlott a tartalmak áttelepítése az alapértelmezett vagy más egyéni környezetbe.We highly recommend that users of these environments migrate their content to the default environment or another custom environment. Az áttelepítés folyamatáról további információt az alábbi blogban talál (amely ezen a héten jelenik meg): Common Data Service features announcement blog (Common Data Service-szolgáltatásokat bejelentő blog).Please refer to the following blog (which will be posted this week) for more information about the migration process: see the Common Data Service features announcement blog.

Példakörnyezetek az előzetes verzió egyesült államokbeli felhasználói számáraExample environments for a preview user in U.S.

Példakörnyezetek az előzetes verzió az Egyesült Államokon kívüli felhasználói számáraExample environments for a preview user not in U.S.

Környezetek felügyelete a szervezetbenManaging environments for your organization

A környeztek bevezetésével egy időben elindítjuk a PowerApps felügyeleti központját is, amelyben az összes olyan környezet felügyelhető, amelyet létrehozott, illetve amelyhez környezeti rendszergazdai szerepkörben hozzáadták.With the introduction of environments, we are also launching the PowerApps admin center, where you can manage all of the environments that you have created or to which you have been added to the Environment Admin role. A felügyeleti központban minden felügyeleti művelet elvégezhető az adott környezeten, beleértve az alábbiakat:From the Admin center, you can perform all administrative actions on an environment, including the following:

 • Felhasználók vagy csoportok felvétele a környezeti rendszergazdai vagy a környezetkészítői szerepkörbe, illetve eltávolításuk onnan.Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role. További információt az Environment Administration (Környezetek felügyelete) című témakörben talál.For more information, see Environment Administration.
 • Common Data Service-adatbázis kiépítése a környezet számára.Provision a Common Data Service database for the environment. További információt a Create a Common Data Service database (Common Data Service-adatbázis létrehozása) című témakörben talál.For more information, see Create a Common Data Service database.
 • Adatveszteség-megelőzési házirendek beállítása.Set Data Loss Prevention policies. További információt a Data loss prevention policies (Adatveszteség-megelőzési házirendek) című témakörben talál.For more information, see Data loss prevention policies.
 • Adatbázis-biztonsági házirendek beállítása (adatbázis-szerepkörök által nyitottként vagy korlátozottként).Set database security policies (as open or restricted by database roles). További információt a Configure database security (Adatbázis-biztonság konfigurálása) című témakörben talál.For more information, see Configure database security.
 • A globális rendszergazdai szerepkörű Azure AD-bérlő tagjai (többek között az Office 365 globális rendszergazdái) az összes, a bérlőjükben létrehozott környezetet is felügyelhetik, valamint a PowerApps felügyeleti központjában bérlői szintű házirendeket állíthatnak be.Members of the Azure AD tenant Global administrator role (includes Office 365 Global admins) can also manage all environments that have been created in their tenant and set tenant-wide policies from the PowerApps admin center.