Mezőcsoportok használataUse field groups

A mezőcsoportok lehetőséget biztosítanak az entitások mezőinek csoportosítására.Field groups provide a way to group one or more fields of an entity. A mezőcsoportok használatával az alkalmazások létrehozása és karbantartása egyszerűsíthető és gyorsítható.Field groups can help speed up and simplify the creation and maintenance of apps. A mezőcsoportok egy vagy több mezőből állhatnak, és egy adott mező bármely számú mezőcsoportban megjelenhet.A field group contains one or more fields, and a field can appear in any number of field groups. Egy mezőcsoporton belül azonban csak egyszer jelenhet meg ugyanaz a mező.A field can't appear more than once in a field group.

A mezőcsoportokat az entitáson tárolja a rendszer, és megosztja az ezt az entitást használó alkalmazások között.Field groups are stored on an entity and shared across all apps that use the same entity. Adott időpontban számos alkalmazás tudja ugyanazt az entitást és az entitás ugyanazon mezőcsoportjait használni.At any given time, many different apps may use the same entity and field groups of that entity. A mezőcsoportok ilyen értelemben vett központosítása és megosztása elősegíti az alkalmazások konzisztens működését, mert a mezőcsoportok mindenhol ugyanazokat a mezőket fogják megjeleníteni, akárhol is használják azokat.This centralization and sharing of field groups helps enforce consistency, because a field group will always display the same fields wherever it's used. Ez a karbantartásukat is megkönnyíti, mert egy mezőcsoport módosítása minden olyan helyen automatikusan tükröződni fog, ahol a mezőcsoport használatban van.This makes maintenance easy because a change to a field group is automatically reflected in all the places using that field group. A mezőcsoportok alkalmazásával felgyorsítható az alkalmazások készítése és testreszabása, mert az alkalmazások szerzői egyéni mezők helyett mezők egy csoportjával tudnak dolgozni.Field groups help speed up the app authoring and customization process because an application author works with groups of fields, rather than individual fields.

Alapértelmezett mezőcsoportokDefault field groups

A Common Data Service számos alapértelmezett mezőcsoportot biztosít az entitásokon.Common Data Service includes several default field groups on entities. Ezeket a mezőcsoportokat számos helyen használják az alkalmazások létrehozásának és testreszabásának gyorsításához.These field groups are used in various places to help speed up and ease app creation and customization.

Alapértelmezett mezőcsoport neveDefault field group name LeírásDescription
DefaultListDefaultList Rekordlisták táblázatos formátumú megjelenítésére szolgál.Used to display a list of records in a tabular format.
DefaultCardDefaultCard Rekordlisták kártya formátumú megjelenítésére szolgál.Used to display a list of records in a card format.
DefaultDetailsDefaultDetails Egyetlen rekord adatainak a megjelenítésére és szerkesztésére szolgál.Used to display the details of a single record in view and edit.
DefaultLookupDefaultLookup Egy rekord kiválasztásához használt keresés megjelenítésére szolgál.Used to display a lookup to select a record.

Mezőcsoport megjelenítéseView a field group

 1. Jelentkezzen be a powerapps.com-on.Sign in to powerapps.com.
 2. Ha egynél több környezethez is van hozzáférése, a felső sávon található környezetválasztó segítségével ellenőrizze, hogy a megfelelő környezet van-e kiválasztva.If you have access to more than one environment, ensure that you have the right environment selected using the environment picker in the top bar.
 3. Bontsa ki a Common Data Service szakaszt, majd kattintson vagy koppintson az Entitások elemre a bal oldali navigációs ablaktáblában.Expand the Common Data Service section, and click or tap Entities in the left navigation pane.
 4. Az entitások listájában kattintson vagy koppintson arra az entitásra, amelynek mezőcsoportjait meg szeretné tekinteni.In the list of entities, click or tap the entity that you want to view the field group for.
 5. A mezők feletti fejlécben kattintson vagy koppintson a Mezőcsoportok lehetőségre.In the header above the list of fields, click or tap Field groups. Ekkor megjelenik az entitáson aktuálisan létező összes mezőcsoport.You now see all the field groups that currently exist for the entity.
 6. A mezőcsoportok listájában kattintson vagy koppintson arra a mezőcsoportra, amelynek adatait meg szeretné tekinteni.In the list of field groups, click or tap the field group that you want to view the details for.
 7. A mezőcsoport-adatok képernyőjén két lista látható egymás mellett.In the field group details, there are two lists side-by-side. Az egyik lista az Entitásmezők címet viseli, és felsorolja az entitás minden mezőjét.One is titled Entity fields and lists all the fields for the entity. A másik lista címe Mezőcsoport mezői, és a mezőcsoportba tartozó mezők listáját sorolja fel.The other is titled Field group fields and lists the fields included in the field group.

Mezőcsoport módosításaModify a field group

 1. Jelenítse meg azt a mezőcsoportot, amelyet módosítani szeretne.View the field group that you want to modify.
 2. Ha fel szeretne venni egy mezőt, kattintson duplán az egyik mezőnévre az Entitásmezők listáján.To add a field, double-click a field name in the Entity fields list. Az Entitásmezők listáról áthúzással is fel tud venni mezőket a Mezőcsoport mezői listára.You can also drag and drop fields from the Entity fields list to the Field group fields list.
 3. Ha el szeretne távolítani egy mezőcsoportot, kattintson a mező neve mellet látható X jelre a Mezőcsoportok mezői listán.To remove a field group, click the X next to the field name in the Field group fields list.
 4. Kattintson vagy koppintson a Mentés gombra.Click or tap the Save button.

Megjegyzés: A standard entitások mezőcsoportjainak módosítása jelenleg nem támogatott, de az egyéni entitások mezőcsoportjai módosíthatók.Note: Modifying field groups for standard entities isn't currently supported, but you can modify field groups for your custom entities.

Mezőcsoport létrehozásaCreating a field group

Entitások létrehozásakor a rendszer automatikusan létrehoz mezőcsoportokat.Default field groups are automatically created when you create an entity. További mezőcsoportok létrehozása jelenleg nem támogatott.Creating additional field groups isn't currently supported.

Mezőcsoportok törléseDelete a field group

A mezőcsoportok törlése jelenleg nem támogatott.Deleting a field group isn't currently supported.

Mezőcsoportok adatainak megtekintése Microsoft ExcelbenView and edit field group data in Microsoft Excel

 1. Jelenítse meg annak az entitásnak a mezőcsoportjait, amelynek az adatait meg szeretné vizsgálni.View the field groups for the entity that you want to examine the data for.
 2. Mindegyik mezőcsoport mellett látható egy Excel ikon.There is an Excel icon next to each field group. Az Excel ikon csak akkor használható, ha a mezőcsoport rendelkezik mezőkkel.The Excel icon is enabled only if the field group has fields.
 3. Kattintson rá arra az Excel ikonra, amelyik az Excelben megnyitni kívánt mezőcsoporthoz tartozik.Click the Excel icon for the field group that you want to open in Excel. A rendszer létrehoz egy munkafüzetet, amely tartalmazza az entitásmezők listáját, az Excel bővítményt és egy, az aktuális környezetre mutató mutatót.A workbook is generated containing the entity field list, the Excel Add-in, and a pointer to your environment.
 4. Nyissa meg a létrehozott munkafüzetet a böngészőablakból.Open the generated workbook that's provided by the browser.
 5. Megnyitása után engedélyezze a munkafüzet szerkesztését.After the workbook is open, enable editing. Az Excel bővítmény be fogja olvasni az adatokat a munkafüzetbe.The Excel Add-in will then read the data into the workbook. Ha további információkra van szüksége, tekintse át az Entitásadatok megnyitása Excelben témát.For more information, see Open entity data in Excel.

Mezőcsoportok használataField group usage

Az alapértelmezett mező csoportok segítségével felgyorsítható az alkalmazások készítése és testreszabása.The default field groups help speed up application authoring and customization. Néhány hely, ahol már jelenleg is megfigyelheti a mezőcsoportok működését:Some places where you can currently see field groups in action are:

 • Entitás űrlap-vezérlőelem ‒ Az entitás űrlap-vezérlőelem az alapértelmezett mezőcsoportokat használva dinamikus űrlapokat jelenít meg, melyekkel az alkalmazások gyorsabban elkészíthetők, konzisztenciájuk fenntartható, karbantartásuk pedig leegyszerűsíthető.Entity form control - Entity form control uses the default field groups to display dynamic forms that help speed up the app authoring process, help enforce consistency, and also ease maintenance. Ezzel kapcsolatban további információkat Az Entitás űrlap-vezérlőelem használata című témakörben találhat.For more details, see Use the Entity Form control.
 • Keresés vezérlő ‒ Ha a képernyőre felvett egyik mező egy másik entitásra hivatkozik, a mezőt keresés vezérlőként (értéklistaként) jeleníti meg a rendszer.Lookup control - If one of the fields that you add on your screen is a reference to another linked entity, the field is rendered as a lookup control (picklist). Amikor egy felhasználó rákattint a keresés vezérlőre, hogy kiválasszon egy rekordot a hivatkozott entitásból, a hivatkozott entitáson található DefaultLookup mezőcsoport határozza meg, hogy milyen mezőket jelenít meg a rendszer.When a user clicks the lookup control to select a record from the linked entity, the fields displayed are determined by the DefaultLookup field group on the linked entity. A rendszer a DefaultLookup mezőcsoport első két mezőjét fogja csak használni.Only the first two fields of the DefaultLookup field group are used.
 • Alkalmazás létrehozása – Ha egy alkalmazás létrehozásakor az alkalmazás adatokból történő létrehozását választja, a rendszer automatikusan létrehozza a kiválasztott entitáshoz tartozó képernyőket.Creating an app - When you generate an app by choosing the option to create an app from data, the screens for the entity that you select are automatically created. A Megjelenítés képernyő Űrlap megjelenítése vezérlője és a Szerkesztés képernyő Űrlap szerkesztése vezérlője a DefaultDetails mezőcsoportot használva állapítja meg, hogy alapértelmezés szerint mely mezők jelenjenek meg ezeken a képernyőkön.The Display form control on the Display screen and the Edit form control on the Edit screen use the DefaultDetails field group to determine which fields will be added by default to those screens.