A PowerApps képleteinek részletes leírásaFormula reference for PowerApps

A képletek számos elemet kombinálnak.Formulas combine many elements. Az alábbi lista a következőket tartalmazza:Listed below are:

  • A függvények paramétereket fogadnak, végrehajtanak egy műveletet és visszaadnak egy értéket.Functions take parameters, perform an operation, and return a value. Az Sqrt(25) (négyzetgyök(25)) visszatérési értéke például 5.For example, Sqrt(25) returns 5. A függvények a Microsoft Excel függvényeinek mintájára készültek.Functions are modeled after Microsoft Excel functions. Egyes függvényeknek, mint például a SubmitForm, mellékhatása is van. Ezek csak olyan műveleti képletekben használhatók, mint például a Button.OnSelect.Some functions have side effects, such as SubmitForm, which are appropriate only in a behavior formula such as Button.OnSelect.
  • A jelek a környezetről adnak vissza információt.Signals return information about the environment. A Location (Tartózkodási hely) például az eszköz aktuális GPS-koordinátáit adja vissza.For example, Location returns the device's current GPS coordinates. A jeleknek nincsenek paramétereik vagy mellékhatásaik.Signals don't take parameters or have side effects.
  • Az enumerálások egy előre definiált konstans értéket adnak vissza.Enumerations return a pre-defined constant value. A Color (szín) például enumeráció, amelynek előre meghatározott értékei a Color.Red (piros), a Color.Blue (kék), és így tovább.For example, Color is an enumeration that has pre-defined values for Color.Red, Color.Blue, and so forth. Itt a gyakori enumerációk vannak felsorolva. A függvényekhez tartozó enumerációkat az adott függvény leírása ismerteti.Common enumerations are included here; function-specific enumerations are described with the function.
  • Az olyan nevesített operátorok, mint a ThisItem (ez az elem) és a Parent (szülő) egy tárolóból származó információkhoz biztosítanak hozzáférést.Named operators, such as ThisItem and Parent, provide access to information from within a container.

További elemek többek között a következők:Other elements include:

AA

Abs – Egy szám abszolút értéke.Abs – Absolute value of a number.

Acceleration – Leolvassa az eszköz gyorsulásérzékelőjét.Acceleration – Reads the acceleration sensor in your device.

Acos – Egy szám arkusz koszinuszát adja vissza radiánban.Acos – Returns the arccosine of a number, in radians.

Acot – Egy szám arkusz kotangensét adja vissza radiánban.Acot – Returns the arccotangent of a number, in radians.

AddColumns – Egy táblát ad vissza hozzáadott oszlopokkal.AddColumns – Returns a table with columns added.

And – Logikai ÉS.And – Boolean logic AND. True (igaz) értéket ad vissza, ha minden argumentuma igaz.Returns true if all arguments are true. Használható az && operátor is.You can also use the && operator.

App – Az aktuálisan futó alkalmazással kapcsolatos információkat ad vissza, például azt, hogy melyik képernyő van éppen megjelenítve.App – Returns information about the currently running app, such as which screen is currently displayed.

Asin – Egy szám arkusz szinuszát adja vissza radiánban.Asin – Returns the arcsine of a number, in radians.

Atan – Egy szám arkusz tangensét adja vissza radiánban.Atan – Returns the arctangent of a number, in radians.

Atan2 – Az arkusz tangenst számolja ki egy (x,y) koordináta alapján, radiánban.Atan2 – Returns the arctangent based on an (x,y) coordinate, in radians.

Average – Egy táblakifejezés vagy argumentumhalmaz átlagát számítja ki.Average – Calculates the average of a table expression or a set of arguments.

BB

Back – Megjeleníti az előző képernyőt.Back – Displays the previous screen.

BlankÜres értéket ad vissza, amellyel NULL érték szúrható be egy adatforrásba.Blank – Returns a blank value that can be used to insert a NULL value in a data source.

CC

Calendar – Lekéri a jelenlegi területi beállításhoz tartozó naptárinformációkat.Calendar – Retrieves information about the calendar for the current locale.

Char – Karakterlánccá alakít egy karakterkódot.Char – Translates a character code into a string.

Clear – Minden adatot töröl egy gyűjteményből.Clear – Deletes all data from a collection.

ClearCollect – Minden adatot töröl egy gyűjteményből, majd hozzáadja rekordok egy halmazát.ClearCollect – Deletes all data from a collection and then adds a set of records.

Clock – Lekéri a jelenlegi területi beállításhoz tartozó órainformációkat.Clock – Retrieves information about the clock for the current locale.

Coalesce – Felülírja az üres értékeket, a nem üres értékek változatlanul hagyásával.Coalesce – Replaces blank values while leaving non-blank values unchanged.

Collect – Létrehoz egy gyűjteményt, vagy adatokat ad hozzá egy adatforráshoz.Collect – Creates a collection or adds data to a data source.

Color – Beállít egy tulajdonságot egy beépített színértékre.Color – Sets a property to a built-in color value.

ColorFade – Halványra állít egy színértéket.ColorFade – Fades a color value.

ColorValue – Színértékké alakít egy CSS-színnevet vagy egy hexadecimális kódot.ColorValue – Translates a CSS color name or a hex code to a color value.

Compass – Az iránytű irányát adja vissza.Compass – Returns your compass heading.

Concat – Karakterláncokat fűz össze egy adatforrásban.Concat – Concatenates strings in a data source.

Concatenate – Karakterláncokat fűz össze.Concatenate – Concatenates strings.

Connection – A hálózati kapcsolatról ad vissza információkat.Connection – Returns information about your network connection.

Count – Megszámlálja egy tábla számokat tartalmazó rekordjait.Count – Counts table records that contain numbers.

Cos – Egy radiánban megadott szög koszinuszát adja vissza.Cos – Returns the cosine of an angle specified in radians.

Cot – Egy radiánban megadott szög kotangensét adja vissza.Cot – Returns the cotangent of an angle specified in radians.

CountA – Megszámlálja egy tábla nem üres rekordjait.CountA – Counts table records that aren't empty.

CountIf – Megszámlálja egy tábla egy adott feltételt teljesítő rekordjait.CountIf – Counts table records that satisfy a condition.

CountRows – Megszámlálja egy tábla rekordjait.CountRows – Counts table records.

DD

DataSourceInfo – Egy adatforrásról biztosít információkat.DataSourceInfo – Provides information about a data source.

Date – Dátum- és időértéket ad vissza a Year (Év), a Month (hónap) és a Day (nap) érték alapján.Date – Returns a date/time value, based on Year, Month, and Day values.

DateAdd – Napokat, hónapokat, negyedéveket vagy éveket ad hozzá egy dátum- és időértékhez.DateAdd – Adds days, months, quarters, or years to a date/time value.

DateDiff – Két dátumérték különbségét adja meg napokban, hónapokban, negyedévekben vagy években.DateDiff – Subtracts two date values, and shows the result in days, months, quarters, or years.

DateTimeValue – Egy dátumot és időt tartalmazó karakterláncot alakít dátum- és időértékké.DateTimeValue – Converts a date and time string to a date/time value.

DateValue – Egy csak dátumot tartalmazó karakterláncot alakít dátum- és időértékké.DateValue – Converts a date-only string to a date/time value.

Day – A napot adja vissza egy dátum- és időértékből.Day – Retrieves the day portion of a date/time value.

Defaults – Egy adatforrás alapértelmezett értékeit adja vissza.Defaults – Returns the default values for a data source.

Degrees – Fokká konvertálja a radiánban megadott értéket.Degrees - Converts radians to degrees.

Disable – Letilt egy olyan jelet, mint például a GPS-adatok beolvasására szolgáló Location.Disable – Disables a signal, such as Location for reading the GPS.

Distinct – Összesíti egy tábla rekordjait, és eltávolítja az ismétlődéseket.Distinct – Summarizes records of a table, removing duplicates.

Download – Egy fájlt tölt le az internetről a helyi eszközre.Download – Downloads a file from the web to the local device.

DropColumns – Egy táblát ad vissza egy vagy több oszlop eltávolításával.DropColumns – Returns a table with one or more columns removed.

EE

EditForm – Alaphelyzetbe állít egy űrlap-vezérlőelemet egy elem szerkesztéséhez.EditForm – Resets a form control for editing of an item.

Enable – Engedélyez egy olyan jelet, mint például a GPS-adatok beolvasására szolgáló Location.Enable – Enables a signal, such as Location for reading the GPS.

EndsWith – Megállapítja, hogy egy szöveges karakterlánc egy másik szöveges karakterlánccal végződik-e.EndsWith – Checks whether a text string ends with another text string.

Errors – Egy adatforrás korábban végrehajtott módosításaival kapcsolatos hibákról ad információt.Errors – Provides error information for previous changes to a data source.

EncodeUrl – Speciális karaktereket kódol URL-kódolással.EncodeUrl – Encodes special characters using URL encoding.

Exit – Kilép az aktuálisan futó alkalmazásból.Exit – Exits the currently running app.

Exp – Az e adott kitevőjű hatványát adja vissza.Exp - Returns e raised to a power.

FF

Filter – Egy vagy több feltétel alapján szűrt táblát ad vissza.Filter – Returns a filtered table based on one or more criteria.

Find – Megállapítja, hogy egy karakterlánc megtalálható-e egy másikban, és visszaadja a helyét.Find – Checks whether one string appears within another and returns the location.

First – Egy tábla első rekordját adja vissza.First – Returns the first record of a table.

FirstN – Egy tábla első rekordjait (N darab rekordot) adja vissza.FirstN – Returns the first set of records (N records) of a table.

ForAll – Értékeket számít ki és műveleteket hajt végre egy tábla minden rekordján.ForAll – Calculates values and performs actions for all records of a table.

GG

GroupBy – Egy csoportosított rekordokat tartalmazó táblát ad vissza.GroupBy – Returns a table with records grouped together.

HH

HashTags – Kinyeri a hashtageket (#-tel kezdődő karakterláncokat) egy karakterláncból.HashTags – Extracts the hashtags (#strings) from a string.

Hour – Az órákat adja vissza egy dátum- és időértékből.Hour – Returns the hour portion of a date/time value.

II

If – Visszaad egy értéket, ha egy feltétel igaz, és egy másikat, ha hamis.If – Returns one value if a condition is true and another value if not.

IsBlank – Megállapítja, hogy egy érték üres-e.IsBlank – Checks for a blank value.

IsEmpty – Megállapítja, hogy egy tábla üres-e.IsEmpty – Checks for an empty table.

IsMatch – Összehasonlít egy karakterláncot egy mintázattal.IsMatch – Checks a string against a pattern. Reguláris kifejezések használhatók.Regular expressions can be used.

IsNumeric – Megállapítja, hogy egy érték szám-e.IsNumeric – Checks for a numeric value.

IsToday – Megállapítja, hogy egy dátum- és időérték az aktuális napra esik-e.IsToday – Checks whether a date/time value is sometime today.

LL

Language – Az aktuális felhasználó nyelvcímkéjét adja vissza.Language – Returns the language tag of the current user.

Last – Egy tábla utolsó rekordját adja vissza.Last – Returns the last record of a table.

LastN – Egy tábla utolsó rekordjait (N darab rekordot) adja vissza.LastN – Returns the last set of records (N records) of a table.

Launch – Megnyit egy webcímet vagy egy alkalmazást.Launch – Launches a web address or an app.

Left – Egy karakterlánc bal szélső szakaszát adja vissza.Left – Returns the left-most portion of a string.

Len – Egy karakterlánc hosszát adja vissza.Len – Returns the length of a string.

Ln – Egy szám természetes logaritmusát adja vissza.Ln – Returns the natural log.

LoadData – Betölt egy gyűjteményt a PowerApps privát tárolójából.LoadData – Loads a collection from PowerApps private storage.

Location – A tartózkodási helyet adja vissza a globális helymeghatározó rendszer (GPS) és egyéb információk alapján meghatározott térkép-koordinátákkal.Location – Returns your location as a map coordinate by using the Global Positioning System (GPS) and other information.

LookUp – Megkeres egy rekordot egy táblában egy vagy több feltétel alapján.LookUp – Looks up a single record in a table based on one or more criteria.

Lower – Egy karakterlánc összes betűjét kisbetűvé alakítja.Lower – Converts letters in a string of text to all lowercase.

MM

Max – Egy táblakifejezés vagy argumentumhalmaz legnagyobb értékét adja vissza.Max – Maximum value of a table expression or a set of arguments.

Mid – Egy karakterlánc középső szakaszát adja vissza.Mid – Returns the middle portion of a string.

Min – Egy táblakifejezés vagy argumentumhalmaz legkisebb értékét adja vissza.Min – Minimum value of a table expression or a set of arguments.

Minute – A perceket adja vissza egy dátum- és időértékből.Minute – Retrieves the minute portion of a date/time value.

Mod – Egy számnak az osztóval való maradékos osztása utáni maradékot adja vissza.Mod – Returns the remainder after a dividend is divided by a divisor.

Month – A hónapot adja vissza egy dátum- és időértékből.Month – Retrieves the month portion of a date/time value.

NN

Navigate – Módosítja a megjelenített képernyőt.Navigate – Changes which screen is displayed.

NewForm – Alaphelyzetbe állít egy űrlap-vezérlőelemet egy elem létrehozásához.NewForm – Resets a form control for creation of an item.

Not – Logikai NEM.Not – Boolean logic NOT. True (igaz) értéket ad vissza, ha az argumentuma hamis, és false (hamis) értéket, ha az argumentuma igaz.Returns true if its argument is false, and returns false if its argument is true. Használható a ! operátor is.You can also use the ! operator.

Now – Az aktuális dátum- és időértéket adja vissza.Now – Returns the current date/time value.

OO

Or – Logikai VAGY.Or – Boolean logic OR. True (igaz) értéket ad vissza, ha bármelyik argumentuma igaz.Returns true if any of its arguments are true. Használható az || operátor is.You can also use the || operator.

PP

Param – Hozzáférést biztosít az alkalmazásnak a felhasználó általi indításakor átadott paraméterekhez.Param – Provides access to parameters passed to the app when the user opened it.

Parent – Hozzáférést biztosít egy tároló-vezérlőelem tulajdonságaihoz.Parent – Provides access to a container control's properties.

Patch – Módosít vagy létrehoz egy rekordot egy adatforrásban, vagy egyesíti a rekordokat egy adatforráson kívül.Patch – Modifies or creates a record in a data source, or merges records outside of a data source.

Pi – A π számot adja vissza.Pi – Returns the number π.

PlainText – Eltávolítja a HTML- és XML-címkéket egy karakterláncból.PlainText – Removes HTML and XML tags from a string.

Power – Egy szám egy adott hatványra emelt értékét adja vissza.Power – Returns a number raised to a power. Használható a ^ operátor is.You can also use the ^ operator.

Proper – Egy karakterlánc minden szavának első betűjét nagybetűvé, a többit pedig kisbetűvé alakítja.Proper – Converts the first letter of each word in a string to uppercase, and converts the rest to lowercase.

RR

Radians – Radiánná konvertálja a fokban megadott értéket.Radians - Converts degrees to radians.

Rand – Egy álvéletlen számot ad vissza.Rand – Returns a pseudo-random number.

Refresh – Frissíti egy adatforrás rekordjait.Refresh – Refreshes the records of a data source.

Remove – Eltávolít egy vagy több megadott rekordot egy adatforrásból.Remove – Removes one or more specific records from a data source.

RemoveIf – Rekordokat távolít el egy adatforrásból egy feltétel alapján.RemoveIf – Removes records from a data source based on a condition.

RenameColumns – Átnevezi egy tábla oszlopait.RenameColumns – Renames columns of a table.

Replace – Egy karakterlánc egy szakaszát egy másik karakterláncra cseréli, a karakterlánc kezdőpozíciója alapján.Replace – Replaces part of a string with another string, by starting position of the string.

Reset – Visszaállít egy beviteli vezérlőelemet az alapértelmezett értékére, és elveti a felhasználói módosításokat.Reset – Resets an input control to its default value, discarding any user changes.

ResetForm – Alaphelyzetbe állít egy űrlap-vezérlőelemet egy meglévő elem szerkesztéséhez.ResetForm – Resets a form control for editing of an existing item.

Revert – Újra betölti egy adatforrás rekordjait, és törli a hozzájuk tartozó hibákat.Revert – Reloads and clears errors for the records of a data source.

RGBA – Egy színértéket ad vissza a piros, a zöld, a kék és az alfa összetevő egy készlete alapján.RGBA – Returns a color value for a set of red, green, blue, and alpha components.

Right – Egy karakterlánc jobb szélső szakaszát adja vissza.Right – Returns the right-most portion of a string.

Round – Kerekít a legközelebbi egész számra.Round – Rounds to the closest number.

RoundDown – Lefelé kerekít a legközelebbi egész számra.RoundDown – Rounds down to the largest previous number.

RoundUp – Felfelé kerekít a legközelebbi egész számra.RoundUp – Rounds up to the smallest next number.

SS

SaveData – A PowerApps privát tárolójába ment egy gyűjteményt.SaveData – Saves a collection to PowerApps private storage.

Search – Megkeresi egy adott tábla azon rekordjait, amelyeknek az egyik oszlopában megtalálható egy adott karakterlánc.Search – Finds records in a table that contain a string in one of their columns.

Second – A másodperceket adja vissza egy dátum- és időértékből.Second – Retrieves the second portion of a date/time value.

Set – Egy globális változó értékét állítja be.Set – Sets the value of a global variable.

ShowColumns – Csak a kiválasztott oszlopokat adja vissza egy táblából.ShowColumns – Returns a table with only selected columns.

Shuffle – Véletlenszerűen újrarendezi egy tábla rekordjait.Shuffle – Randomly reorders the records of a table.

Sin – Egy radiánban megadott szög szinuszát adja vissza.Sin – Returns the sine of an angle specified in radians.

Sort – Egy táblát ad vissza egy képlet alapján rendezve.Sort – Returns a sorted table based on a formula.

SortByColumns – Egy adott tábla adatait rendezi egy vagy több oszlop szerint.SortByColumns – Returns a sorted table based on one or more columns.

Split – Karakterláncrészletekből álló táblára oszt fel egy karakterláncot.Split – Splits a text string into a table of substrings.

Sqrt – Egy szám négyzetgyökét adja vissza.Sqrt – Returns the square root of a number.

StartsWith – Megállapítja, hogy egy szöveges karakterlánc egy másik szöveges karakterlánccal kezdődik-e.StartsWith – Checks if a text string begins with another text string.

StdevP – Argumentumai szórását számítja ki.StdevP – Returns the standard deviation of its arguments.

Substitute – Egy karakterlánc egy szakaszát egy másik karakterláncra cseréli, a karakterláncok egyezése alapján.Substitute – Replaces part of a string with another string, by matching strings.

SubmitForm – Az adatforrásba menti egy űrlap-vezérlőelem tartalmát.SubmitForm – Saves the item in a form control to the data source.

Sum – Egy táblakifejezés vagy argumentumhalmaz összegét számítja ki.Sum – Calculates the sum of a table expression or a set of arguments.

Switch – Megkeres egy értéket egy adott halmazban, majd kiértékel egy ahhoz tartozó képletet.Switch – Matches with a set of values and then evaluates a corresponding formula.

TT

Table – Ideiglenes táblát hoz létre.Table – Creates a temporary table.

Tan – Egy radiánban megadott szög tangensét adja vissza.Tan - Returns the tangent of an angle specified in radians.

Text – Karakterláncként formáz egy számértéket a megjelenítéshez.Text – Formats a number as a string for display.

ThisItem – Egy katalógusban vagy űrlapon az aktuális elem adatait adja vissza a tárolóból.ThisItem – When in a gallery or form, returns the data for the current item from the container.

Time – Egy dátum- és időértéket ad vissza az Hour (Óra), a Minute (perc) és a Second (másodperc) érték alapján.Time – Returns a date/time value, based on Hour, Minute, and Second values.

TimeValue – Egy csak időt tartalmazó karakterláncot alakít dátum- és időértékké.TimeValue – Converts a time-only string to a date/time value.

TimeZoneOffset – Az UTC és a helyi felhasználó időzónája közötti különbséget adja meg percben.TimeZoneOffset – Returns the difference between UTC and the user's local time in minutes.

Today – Az aktuális dátum- és időértéket adja vissza.Today – Returns the current date/time value.

Trim – Eltávolítja a felesleges szóközöket egy szöveges karakterlánc végeiről és belsejéből.Trim – Removes extra spaces from the ends and interior of a string of text.

TrimEnds – Eltávolítja a felesleges szóközöket egy szöveges karakterlánc végeiről.TrimEnds – Removes extra spaces from the ends of a string of text only.

UU

Ungroup – Megszüntet egy csoportosítást.Ungroup – Removes a grouping.

Update – Kicserél egy rekordot egy adatforrásban.Update – Replaces a record in a data source.

UpdateContext – Beállítja az aktuális képernyő egy vagy több környezeti változójának értékét.UpdateContext – Sets the value of one or more context variables of the current screen.

UpdateIf – Módosítja egy adatforrás egy adott feltételnek megfelelő rekordjait.UpdateIf – Modifies a set of records in a data source based on a condition.

Upper – Egy karakterlánc összes betűjét nagybetűvé alakítja.Upper – Converts letters in a string of text to all uppercase.

User – Az aktuális felhasználóval kapcsolatos információkat ad vissza.User – Returns information about the current user.

VV

Validate – Megállapítja, hogy egy oszlop vagy egy teljes rekord értéke érvényes-e egy adatforrás esetében.Validate – Checks whether the value of a single column or a complete record is valid for a data source.

Value – Egy karakterláncot számmá alakít.Value – Converts a string to a number.

VarP – Argumentumainak varianciáját számítja ki.VarP – Returns the variance of its arguments.

ViewForm – Alaphelyzetbe állít egy űrlap-vezérlőelemet egy meglévő elem megjelenítéséhez.ViewForm – Resets a form control for viewing of an existing item.

WW

Weekday – A hét napját adja vissza egy dátum- és időértékből.Weekday – Retrieves the weekday portion of a date/time value.

YY

Year – Az évet adja vissza egy dátum- és időértékből.Year – Retrieves the year portion of a date/time value.