A Collect, a Clear és a ClearCollect függvény a PowerApps szolgáltatásbanCollect, Clear, and ClearCollect functions in PowerApps

Használatukkal gyűjtemények hozhatók létre, gyűjtemények tartalma törölhető, és rekordok vehetők fel bármilyen adatforrásba.Creates and clears collections and adds records to any data source.

LeírásDescription

CollectCollect

A Collect függvénnyel rekordok vehetők fel egy adatforrásba.The Collect function adds records to a data source. A hozzáadni kívánt elemek a következők lehetnek:The items to be added can be:

 • Egyetlen érték: A rendszer egy új rekord Value (Érték) mezőjében helyezi el az értéket.A single value: The value is placed in the Value field of a new record. Az összes többi tulajdonság üres marad.All other properties are left blank.
 • Egy rekord: A rendszer minden elnevezett tulajdonságot egy új rekord megfelelő tulajdonságában helyez el.A record: Each named property is placed in the corresponding property of a new record. Az összes többi tulajdonság üres marad.All other properties are left blank.
 • Egy tábla: A rendszer a tábla minden rekordját különálló rekordként felveszi az adatforrásba, a fentebb leírtaknak megfelelően.A table: Each record of the table is added as a separate record of the data source as described above. A táblát nem egy rekordhoz adja hozzá beágyazott táblaként a rendszer.The table is not added as a nested table to a record. Ha ezt szeretné tenni, először burkolja be a táblát egy rekordba.To accomplish this, wrap the table in a record first.

Ha a függvényt egy gyűjteménnyel használja, a rendszer szükség esetén újabb oszlopokat hoz létre.When used with a collection, additional columns will be created as needed. Az egyéb adatforrásokhoz tartozó oszlopokat az adatforrás rögzíti, és új oszlopok nem adhatók hozzá.The columns for other data sources are fixed by the data source and new columns cannot be added.

Ha az adatforrás még nem létezik, a rendszer létrehoz egy gyűjteményt.If the data source doesn't already exist, a collection is created.

A gyűjtemények néha globális változók tárolására vagy az adatforrás ideiglenes másolataként szolgálnak.Collections are sometimes used to hold global variables or make a temporary copy of a data source. A PowerApps-alkalmazások olyan képleteken alapulnak, melyek automatikusan újból elvégzik a számításokat, miközben a felhasználó használja az alkalmazást.PowerApps are based on formulas that automatically recalculate as the user interacts with an app. A gyűjtemények kapcsán ez az előny nem érvényesül, ezért használatuk megnehezítheti az alkalmazás létrehozását és működésének megértését.Collections do not enjoy this benefit and their use can make your app harder to create and understand. Mielőtt ilyen módon használna egy gyűjteményt, tekintse át a változók használatát bemutató témakört.Before using a collection in this manner, review working with variables.

Az adatforrásokban a Patch függvénnyel is létrehozhatók rekordok.You can also use the Patch function to create records in a data source.

A Collect függvény a módosított adatforrást táblaként adja vissza.Collect returns the modified data source as a table. A Collect függvény csak műveleti képletekben használható.Collect can only be used in a behavior formula.

TörlésClear

A Clear függvény egy gyűjtemény összes rekordját törli.The Clear function deletes all the records of a collection. A gyűjtemény oszlopai megmaradnak.The columns of the collection will remain.

Vegye figyelembe, hogy a Clear csak gyűjteményeken használható, más típusú adatforrásokon nem.Note that Clear only operates on collections and not other data sources. Más típusú adatforrásokon a RemoveIf( Adatforrás, true) függvényt használhatja erre a célra.You can use RemoveIf( DataSource, true ) for this purpose. Legyen körültekintő, mivel a függvény az összes rekordot eltávolítja az adatforrás tárterületéről, és más felhasználókra is hatással lehet.Use caution as this will remove all records from the data source's storage and can affect other users.

Ha csak bizonyos rekordokat szeretne eltávolítani, a Remove függvényt használhatja.You can use the Remove function to selectively remove records.

A Clear függvénynek nincs visszatérési értéke.Clear has no return value. A függvény csak műveleti képletekben adható meg.It can only be used in a behavior formula.

ClearCollectClearCollect

A ClearCollect függvény egy gyűjtemény összes rekordját törli, majd ugyanabba a gyűjteménybe felvesz egy másik rekordhalmazt.The ClearCollect function deletes all the records from a collection and then adds a different set of records to the same collection. A ClearCollect a Clear és a Collect függvény kombinációja egyetlen függvényben.With a single function, ClearCollect offers the combination of Clear and then Collect.

A ClearCollect táblaként adja vissza a módosított gyűjteményt.ClearCollect returns the modified collection as a table. A ClearCollect függvény csak működési képletekben használható.ClearCollect can only be used in a behavior formula.

SzintaxisSyntax

Collect( Adatforrás, Elem, ... )Collect( DataSource, Item, ... )

 • DataSource – kötelező.DataSource – Required. Az adatforrás, melyhez adatokat szeretne hozzáadni.The data source that you want to add data to. Ha még nem létezik, a rendszer létrehoz egy új gyűjteményt.If it does not already exist, a new collection is created.
 • Elem(ek) ‒ kötelező.Item(s) - Required. Az adatforráshoz hozzáadandó egy vagy több rekord vagy tábla.One or more records or tables to add to the data source.

Clear( Gyűjtemény )Clear( Collection )

 • Gyűjtemény – kötelező.Collection – Required. Az a gyűjtemény, melynek rekordjait törölni szeretné.The collection that you want to clear.

ClearCollect( Gyűjtemény, Elem, ... )ClearCollect( Collection, Item, ... )

 • Gyűjtemény – kötelező.Collection – Required. Az a gyűjtemény, melynek rekordjait törölni szeretné, és amelyhez adatokat szeretne hozzáadni.The collection that you want to clear and then add data to.
 • Elem(ek) ‒ kötelező.Item(s) - Required. Az adatforráshoz hozzáadandó egy vagy több rekord vagy tábla.One or more records or tables to add to the data source.

PéldákExamples

Adatforrás rekordjainak törlése és felvételeClearing and adding records to a data source

Az alábbi példákban szereplő függvényekkel a Jégkrém nevű gyűjteményből törölhetők és ebbe vehetők fel adatok.In these examples, you'll erase and add to a collection that's named IceCream. Az adatforrás tartalma kezdetben a következő:The data source begins with these contents:

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
ClearCollect (Jégkrém, { Íz: "Eper" Mennyiség: 300 } )ClearCollect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 } ) Az összes adat törlése a Jégkrém gyűjteményből, majd egy adott mennyiségű epres jégkrémet tartalmazó rekord felvétele.Clears all data from the IceCream collection and then adds a record that includes a quantity of strawberry ice cream.

A Jégkrém adatforrás is módosult.The IceCream data source has also been modified.
Collect ( Jégkrém, { Íz: "Pisztácia", Mennyiség: 40 }, { Íz: "Narancs" ,Mennyiség: 200 } )Collect( IceCream, { Flavor: "Pistachio", Quantity: 40 }, { Flavor: "Orange", Quantity: 200 } ) Két rekord felvétele a Jégkrém gyűjteménybe, melyek adott mennyiségű pisztáciás és narancsos jégkrémet tartalmaznak.Adds two records to the IceCream collection that includes a quantity of pistachio and Orange ice cream.

A Jégkrém adatforrás is módosult.The IceCream data source has also been modified.
Clear ( Jégkrém )Clear( IceCream ) A Jégkrém gyűjtemény összes rekordjának eltávolítása.Removes all records from the IceCream collection.

A Jégkrém adatforrás is módosult.The IceCream data source has also been modified.

Lépésről lépésreStep by step

 1. Vegyen fel egy gombot, és állítsa annak OnSelect (Kijelöléskor) tulajdonságát az alábbi függvényre:Add a button, and set its OnSelect property to this function:
  Collect(Termékek, "Europa", "Ganymede", "Callisto")Collect(Products, "Europa", "Ganymede", "Callisto")

  Ez a függvény létrehoz egy Termékek nevű gyűjteményt, amely három terméknévre vonatkozóan tartalmaz egy-egy sort.This function creates a collection that's named Products that contains a row for each of three product names.

 2. Nyomja le az F5 billentyűt, kattintson a gombra, majd a tervezési munkaterületre való visszatéréshez nyomja le az Esc billentyűt.Press F5, click the button, and then press the Esc key to return to the design workspace.
 3. (nem kötelező) A létrehozott gyűjtemény előnézetének megjelenítéséhez kattintson a Gyűjtemények lehetőségre a Tartalom fülön.(optional) To display a preview of the collection that you created, click Collections on the Content tab.