A Left, a Mid és a Right függvény a PowerAppsbanLeft, Mid, and Right functions in PowerApps

Kinyeri egy szöveges sztring bal oldali, közbenső vagy jobb oldali szakaszát.Extracts the left, middle, or right portion of a string of text.

LeírásDescription

A Left, a Mid és a Right függvény egy sztring egy szakaszát adja vissza.The Left, Mid, and Right functions return a portion of a string.

 • A Left függvény egy sztring kezdő karaktereit adja vissza.Left returns the beginning characters of a string.
 • A Mid függvény egy sztring közbenső karaktereit adja vissza.Mid returns the middle characters of a string.
 • A Right függvény a sztring végén lévő karaktereket adja vissza.Right returns the ending characters of a string.

Ha az argumentuma egyetlen sztring, akkor a visszaadott érték annak a sztringnek a kívánt szakasza.If you specify a single string as an argument, the function returns the portion that you requested of the string. Ha egy sztringeket tartalmazó egyoszlopos táblát kap, akkor a függvény egy egyoszlopos táblával tér vissza, amely a sztringek kért szakaszait tartalmazza.If you specify a single-column table that contains strings, the function returns a single-column table of the portions that you requested of those strings. Többoszlopos tábla használata esetén átalakíthatja azt egyoszlopos táblává a táblák használatáról szóló cikknek megfelelően.If you specify a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Ha a kezdőpozíció negatív, vagy túl van a sztring végén, akkor a Mid függvény üres értéket ad vissza.If the starting position is negative or beyond the end of the string, Mid returns blank. Egy sztring hossza a Len függvénnyel állapítható meg.You can check the length of a string by using the Len function. Ha a kért karakterek száma több annál, amennyiből a sztring áll, akkor a függvény a lehető legtöbb karaktert adja vissza.If you request more characters than the string contains, the function returns as many characters as possible.

SzintaxisSyntax

Left( Sztring, KarakterekSzáma )Left( String, NumberOfCharacters )
Mid( Sztring, Kezdőpozíció, KarakterekSzáma )Mid( String, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right( Sztring, KarakterekSzáma )Right( String, NumberOfCharacters )

 • Sztring – Kötelező.String - Required. A sztring, amelyből ki kell nyerni az eredményt.The string to from which to extract the result.
 • Kezdőpozíció ‒ Kötelező (csak a Mid függvényhez).StartingPosition - Required (Mid only). A kezdőpozíció.The starting position. A sztring első karaktere az 1-es pozícióban van.The first character of the string is position 1.
 • KarakterekSzáma ‒ Kötelező.NumberOfCharacters - Required. A visszaadandó karakterek száma.The number of characters to return.

Left( EgyoszloposTábla, KarakterekSzáma )Left( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )
Mid( EgyoszloposTábla, Kezdőpozíció, KarakterekSzáma )Mid( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right( EgyoszloposTábla, KarakterekSzáma )Right( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )

 • Egyoszlopos tábla – kötelező.SingleColumnTable - Required. Egyoszlopos tábla, amely azokat a sztringeket tartalmazza, amelyekből ki kell nyerni az eredményt.A single-column table of strings from which to extract the results.
 • Kezdőpozíció ‒ Kötelező (csak a Mid függvényhez).StartingPosition - Required (Mid only). A kezdőpozíció.The starting position. A sztring első karaktere az 1-es pozícióban van.The first character of the string is position 1.
 • KarakterekSzáma ‒ Kötelező.NumberOfCharacters - Required. A visszaadandó karakterek száma.The number of characters to return.

PéldákExamples

Egy sztringSingle string

A szakaszban található példák egy szöveges-bevitel vezérlőt használnak adatforrásként.The examples in this section use a text-input control as their data source. A vezérlő neve Szerző a tartalma pedig: „E.The control is named Author and contains the string "E. E.E. Cummings”.Cummings".

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Left( Szerző.Text, 5 )Left( Author.Text, 5 ) Legfeljebb öt karaktert ad eredményül a sztring elejéről.Extracts up to five characters from the start of the string. „E."E. E.”E."
Mid( Szerző.Text, 7, 4 )Mid( Author.Text, 7, 4 ) Legfeljebb négy karaktert ad eredményül a sztring hetedik karakterétől kezdve.Extracts up to four characters, starting with the seventh character, from the string. „Cumm”"Cumm"
Right( Szerző.Text, 5 )Right( Author.Text, 5 ) Legfeljebb öt karaktert ad eredményül a sztring végéről.Extracts up to five characters from the end of the string. „mings”"mings"

Egyoszlopos táblávalSingle-column table

Ebben a szakaszban minden példa ennek az Emberek nevű adatforrásnak a Cím oszlopából nyer ki sztringeket, és az eredményeket tartalmazó egyoszlopos táblát ad vissza:Each example in this section extracts strings from the Address column of this data source, named People, and returns a single-column table that contains the results:

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Left( ShowColumns( Emberek, "Cím" ), 8 )Left( ShowColumns( People, "Address" ), 8 ) Mindegyik sztring első nyolc karakterét adja eredményül.Extracts the first eight characters of each string.
Mid( ShowColumns( Emberek, "Cím" ), 5, 7 )Mid( ShowColumns( People, "Address" ), 5, 7 ) Mindegyik sztring hét karaterét adja eredményül, az ötödik karaktertől kezdődően.Extracts the middle seven characters of each string, starting with the fifth character.
Right( ShowColumns( Emberek, "Cím" ), 7 )Right( ShowColumns( People, "Address" ), 7 ) Mindegyik sztring utolsó hét karakterét adja eredményül.Extracts the last seven characters of each string.

Részletes példaStep-by-step example

 1. Importáljon vagy hozzon létre egy Leltár nevű gyűjteményt, és jelenítse meg azt egy katalógusban, ahogyan az a Képek és szöveg megjelenítése katalógusban című témakörben szerepel.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Állítsa be a katalógus alsó feliratának Text tulajdonságaként a következő függvényt:Set the Text property of the lower label in the gallery to this function:

  Right(EzACikk.TermékNév, 3)Right(ThisItem.ProductName, 3)

  A feliraton mindegyik termék nevének utolsó három karaktere jelenik meg.The label shows the last three characters of each product name.