A Back és a Navigate függvény a PowerApps szolgáltatásbanBack and Navigate functions in PowerApps

A megjelenített képernyő módosítása.Changes which screen is displayed.

ÁttekintésOverview

A legtöbb alkalmazás több képernyővel rendelkezik.Most apps contain multiple screens. A Back és a Navigate függvény használatával módosítható a megjelenített képernyő.Use the Back and Navigate function to change which screen is displayed. Ha például azt szeretné, hogy egy másik képernyő jelenjen meg, ha a felhasználó kiválaszt egy gombot, állítsa a gomb OnSelect tulajdonságát egy Navigate függvényt tartalmazó képletre.For example, set the OnSelect property of a button to a formula that includes a Navigate function if you want to show a different screen when a user selects that button. A képletben a képernyők közötti váltás szabályozásához megadható egy olyan vizuális áttűnés, mint például a Fade (Elhalványulás).In that formula, you can specify a visual transition, such as Fade, to control how one screen changes to another.

A Back és a Navigate függvény csak a megjelenített képernyőt módosítja.Back and Navigate change only which screen is displayed. Az aktuálisan nem látható képernyők a háttérben tovább működnek.Screens that aren't currently displayed continue to operate behind the scenes. A felhasználó létrehozhat olyan képleteket is, melyek egy másik képernyő vezérlőinek tulajdonságaira hivatkoznak.You can build formulas that refer to properties of controls on another screen. A felhasználó például módosíthat egy csúszka értékét az egyik képernyőn, átléphet egy másik képernyőre, amely egy képletben azt az értéket használja, és megnézheti, mi történik a másik képernyőn a változtatás hatására.For example, a user can change the value of a slider on one screen, navigate to a different screen that uses that value in a formula, and see how it affects what happens in the new screen. Ha a felhasználó ezután visszalép az eredeti képernyőre, azt fogja látni, hogy a csúszka megőrizte az értékét.The user can then navigate back to the original screen and see that the slider has retained its value.

A környezeti változók értékét akkor is megőrzi a rendszer, amikor a felhasználó egyik képernyőről a másikra vált.Context variables are also preserved when a user navigates between screens. A Navigate függvénnyel beállíthat egy vagy több környezeti változót a képernyőhöz, melyet a képlet meg fog jeleníteni. Környezeti változókat csak ezzel a módszerrel lehet a képernyőn kívülről beállítani.You can use Navigate to set one or more context variables for the screen that the formula will display, which is the only way to set a context variable from outside the screen. Ezzel a megközelítéssel paramétereket adhat át a képernyőknek.You can use this approach to pass parameters to a screen. Ha használt már más programozási eszközöket, ez a megközelítés a paraméterek eljárásoknak való átadásához hasonló.If you've used another programming tool, this approach is similar to passing parameters to procedures.

LeírásDescription

BackBack

A Back függvény a legutóbb megjelenített képernyőt jeleníti meg.The Back function displays the screen that was most recently displayed. Ehhez a függvényhez nem lehet argumentumokat megadni.You don't specify any arguments for this function.

Az első argumentumban adja meg a megjelenítendő képernyő nevét.In the first argument, specify the name of the screen to display.

A második argumentumban adja meg, hogyan váltson a rendszer a régi képernyőről az újra:In the second argument, specify how the old screen changes to the new screen:

Áttűnés argumentumaTransition Argument LeírásDescription
ScreenTransition.CoverScreenTransition.Cover Az új képernyő becsúszik a nézetbe, elfedve az aktuális képernyőt.The new screen slides into view, covering the current screen.
ScreenTransition.FadeScreenTransition.Fade A régi képernyő elhalványul, és a helyén megjelenik az új.The old screen fades away to reveal the new screen.
ScreenTransition.NoneScreenTransition.None A régi képernyőt gyorsan az újra cseréli a rendszer.The old screen is quickly replaced with the new screen.
ScreenTransition.UnCoverScreenTransition.UnCover A régi képernyő kicsúszik a nézetből, felfedve az újat.The old screen slides out of view, uncovering the new screen.

A Navigate függvénnyel létrehozhatja vagy frissítheti az új képernyő környezeti változóit.You can use Navigate to create or update context variables of the new screen. Nem kötelező harmadik argumentumként átadhat egy rekordot, amely tartalmazza a környezeti változó nevét egy oszlop neveként, illetve a környezeti változó új értékét.As an optional third argument, pass a record that contains the context-variable name as a column name and the new value for the context variable. Ez rekord megegyezik az UpdateContext függvény esetében használt rekorddal.This record is the same as the record that you use with the UpdateContext function.

Ha az áttűnés során további módosításokat szeretne végrehajtani, állítsa be a régi képernyő OnHidden (Elrejtéskor) tulajdonságát, az új képernyő OnVisible (Megjelenítéskor) tulajdonságát vagy mindkettőt.Set the OnHidden property of the old screen, the OnVisible property of the new screen, or both to make additional changes during the transition. A rendszer a változtatásoknak megfelelően frissíteni fogja az App.ActiveScreen tulajdonságot.The App.ActiveScreen property will be updated to reflect the change.

A Back függvény általában true (igaz) értéket ad vissza, viszont false (hamis) értéket ad vissza, ha a felhasználó az első megjelenített képernyőn áll, és nincs előző képernyő.Back normally returns true but returns false if the user is on the first screen shown and there is no previous screen. A Navigate általában true (igaz) értéket ad vissza, viszont ha valamelyik argumentum hibás, akkor false (hamis) értéket ad vissza.Navigate normally returns true but returns false if there is a problem with one of its arguments.

Ezek a függvények csak műveleti képletekben adhatók meg.You can use these functions only within a behavior formula.

SzintaxisSyntax

Back()Back()

Navigate( Képernyő, Áttűnés [, KörnyezetfrissítésiRekord ])Navigate( Screen, Transition [, UpdateContextRecord ] )

 • Képernyő ‒ kötelező.Screen - Required. A megjelenítendő képernyő.The screen to display.
 • Áttűnés ‒ kötelező.Transition - Required. Az aktuális és a következő képernyő közötti váltás során alkalmazandó vizuális áttűnés.The visual transition to use between the current screen and the next screen. Az argumentum érvényes értékeinek listája a témakör korábbi részében található.See the list of valid values for this argument earlier in this topic.
 • KörnyezetfrissítésiRekord – nem kötelező.UpdateContextRecord - Optional. Egy rekord, amely legalább egy oszlopnevet tartalmaz, és amelyben minden oszlophoz tartozik egy érték.A record that contains the name of at least one column and a value for each column. Ez a rekord ugyanúgy frissíti az új képernyő környezeti változóit, mintha az UpdateContext függvények lenne átadva.This record updates the context variables of the new screen as if passed to the UpdateContext function.

PéldákExamples

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Navigate (Részletek, ScreenTransition.None)Navigate( Details, ScreenTransition.None ) A Részletek képernyő megjelenítése áttűnés és a környezeti változók értékeinek módosítása nélkül.Displays the Details screen with no transition or change in value for a context variable. A Részletek képernyő gyorsan megjelenik.The Details screen appears quickly.
Navigate (Részletek, ScreenTransition.Fade)Navigate( Details, ScreenTransition.Fade ) A Részletek képernyő megjelenítése Elhalványulás típusú áttűnéssel.Displays the Details screen with a Fade transition. A környezeti változók értéke nem változik.No value of a context variable is changed. Az aktuális képernyő elhalványul, és megjelenik a Részletek képernyő.The current screen fades away to show the Details screen.
Navigate( Részletek, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 } )Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 } ) A Részletek képernyő megjelenítése Elhalványulás típusú áttűnéssel, és az ID környezeti változó értékének módosítása 12-re.Displays the Details screen with a Fade transition, and updates the value of the ID context variable to 12. Az aktuális képernyő elhalványul, és megjelenik a Részletek képernyő. Ezen a képernyőn az ID környezeti változó értéke 12 lesz.The current screen fades away to show the Details screen, and the context variable ID on that screen is set to 12.
Navigate( Részletek, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 , Shade: Color.Red } )Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 , Shade: Color.Red } ) A Részletek képernyő megjelenítése Elhalványulás típusú áttűnéssel.Displays the Details screen with a Fade transition. Az ID környezeti változó értéke 12-re, a Shade (Árnyalat) környezeti változó értéke pedig a Color.Red (Szín.Piros) értékre módosul.Updates the value of the ID context variable to 12, and updates the value of the Shade context variable to Color.Red. Az aktuális képernyő elhalványul, és megjelenik a Részletek képernyő.The current screen fades away to show the Details screen. A Részletek képernyőn az ID környezeti változó értéke 12, a Shade (Árnyalat) környezeti változó értéke pedig Color.Red (Szín.Piros) lesz.The context variable ID on the Details screen is set to 12, and the context variable Shade is set to Color.Red. Ha a Részletek képernyő egyik vezérlőelemének Fill (Kitöltés) tulajdonsága a Shade (Árnyalat) értékre van állítva, a vezérlőelem piros színnel jelenik meg.If you set the Fill property of a control on the Details screen to Shade, that control would display as red.

Lépésenkénti leírásStep-by-step

 1. Az alapértelmezett képernyőnek adja az AlapértelmezettKépernyő nevet, adjon hozzá egy feliratot, és állítsa be a felirat Text (Szöveg) tulajdonságát úgy, hogy az Alapértelmezett értékeket jelenítse meg.Name the default screen DefaultScreen, add a label to it, and set the Text property of that label so that it shows Default.
 2. Adjon hozzá egy képernyőt, és adja neki a TovábbiKépernyő nevet.Add a screen, and name it AddlScreen.
 3. Adjon hozzá egy feliratot az TovábbiKépernyő képernyőhöz, és állítsa be annak Text (Szöveg) tulajdonságát úgy, hogy a További értéket jelenítse meg.Add a label to AddlScreen, and set the Text property of the label so that it shows Addl.
 4. Adjon hozzá egy gombot a TovábbiKépernyő képernyőhöz, és állítsa annak OnSelect (Kijelöléskor) tulajdonságát az alábbi függvényre:Add a button to AddlScreen, and set its OnSelect property to this function:
  Navigate(AlapértelmezettKépernyő,ScreenTransition.Fade)Navigate(DefaultScreen, ScreenTransition.Fade)
 5. Miközben a TovábbiKépernyő van megnyitva, nyomja le az F5 billentyűt, majd kattintson a gombra.From the AddlScreen, press F5, and then select the button.
  Ekkor megjelenik az AlapértelmezettKépernyő.DefaultScreen appears.

Másik példaAnother example