A PowerApps Remove és RemoveIf függvényeiRemove and RemoveIf functions in PowerApps

Rekordok eltávolítása az adatforrásból.Removes records from a data source.

LeírásDescription

A Remove függvényRemove function

A Remove függvénnyel egy vagy több adott rekordot távolíthat el az adatforrásból.Use the Remove function to remove a specific record or records from a data source.

Gyűjtemények esetében a teljes rekordnak egyeznie kell.For collections, the entire record must match. Az All argumentum használatával egy adott rekord összes példányát eltávolíthatja, ellenkező esetben csak az egyik példány lesz eltávolítva.You can use the All argument to remove all copies of a record; otherwise, only one copy of the record is removed.

A RemoveIf függvényRemoveIf function

A RemoveIf függvénnyel az egy vagy több megadott feltételnek megfelelő rekordokat távolíthatja el.Use the RemoveIf function to remove a record or records based on a condition or a set of conditions. Az egyes feltételeket bármilyen olyan képlet alkothatja, amely eredménye igaz vagy hamis lehet, és név szerint hivatkozhatnak az adatforrás oszlopaira.Each condition can be any formula that results in a true or false and can reference columns of the data source by name. A feltételeket minden rekord esetében egyenként értékeli ki a rendszer és a rekordot akkor távolítja el, ha az összes feltétel igaz eredményt ad.Each condition is evaluated individually for each record, and the record is removed if all conditions evaluate to true.

A Remove és a RemoveIf függvény tábla formájában adja vissza a módosított adatforrást.Remove and RemoveIf return the modified data source as a table. Mindkét függvény csak viselkedésszabályozó képletekben használható.You can use both functions only in behavior formulas.

A Clear függvényt is használhatja az összes rekord eltávolítására az adatforrásból.You can also use the Clear function to remove all of the records in a data source.

DelegálásDelegation

When used with a data source, these functions can't be delegated. Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. The result may not represent the complete story. A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. For more information, see the delegation overview.

SzintaxisSyntax

Remove( Adatforrás, Rekord 1 [,Rekord 2, ...] [, All ] )Remove( DataSource, Record1 [, Record2, ... ] [, All ] )

 • Adatforrás – Kötelező megadni.DataSource – Required. Az adatforrás, amelyből a rekordot vagy rekordokat eltávolítani szeretné.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Rekord(ok) – Kötelező megadni.Record(s) – Required. Az eltávolítandó rekord vagy rekordok.The record or records to remove.
 • All – Nem kötelező.All – Optional. Ugyanaz a rekord többször is előfordulhat a gyűjteményben.In a collection, the same record may appear more than once. Az All argumentummal jelezheti, hogy mindegyik példányt el szeretné távolítani.You can add the All argument to remove all copies of the record.

Remove( Adatforrás, Tábla [, All ] )Remove( DataSource, Table [, All ] )

 • Adatforrás – Kötelező megadni.DataSource – Required. Az adatforrás, amely az eltávolítani kívánt rekordokat tartalmazza.The data source that contains the records that you want to remove.
 • Tábla – Kötelező megadni.Table – Required. Az eltávolítani kívánt rekordtábla.A table of records to remove.
 • All – Nem kötelező.All – Optional. Ugyanaz a rekord többször is előfordulhat a gyűjteményben.In a collection, the same record may appear more than once. Az All argumentummal jelezheti, hogy mindegyik példányt el szeretné távolítani.You can add the All argument to remove all copies of the record.

RemoveIf( Adatforrás, Feltétel [, ...] )RemoveIf( DataSource, Condition [, ... ] )

 • Adatforrás – Kötelező megadni.DataSource – Required. Az adatforrás, amelyből a rekordot vagy rekordokat eltávolítani szeretné.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Feltétel(ek) – Kötelező megadni.Condition(s) – Required. Egy olyan képlet, amely igaz eredményt ad az eltávolítandó rekordon vagy rekordokon alkalmazva.A formula that evaluates to true for the record or records to remove. Az adatforrás oszlopnevei is használhatóak a képletben.You can use column names from the DataSource in the formula. Ha több feltételt is megad, mindegyiknek igaz eredményt kell adnia ahhoz, hogy a rekordot vagy rekordokat eltávolítsa a rendszer.If you specify multiple Conditions, all must evaluate to true for the record or records to be removed.

PéldákExamples

A következő példákban rekordokat fogunk eltávolítani az IceCream nevű adatforrásból, amely kezdetben az alábbi táblában látható adatokat tartalmazza:In these examples, you'll remove a record or records in a data source that's named IceCream and that starts with the data in this table:

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) )
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) )
Eltávolítja a Chocolate rekordot az adatforrásból.Removes the Chocolate record from the data source.

A módosított IceCream adatforrás.The IceCream data source has been modified.
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ) )
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ) )
Két rekordot távolít el az adatforrásból.Removes two records from the data source.

A módosított IceCream adatforrás.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream, Quantity > 150 )RemoveIf( IceCream, Quantity > 150 ) Eltávolítja azokat a rekordokat, amelyeknél a Quantity több mint 150.Removes records that have a Quantity that's greater than 150.

A módosított IceCream adatforrás.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream, Quantity > 150, Left( Flavor, 1 ) = "S" )RemoveIf( IceCream, Quantity > 150, Left( Flavor, 1 ) = "S" ) Eltávolítja azokat a rekordokat, amelyeknél a Quantity több mint 150, és az Flavor S betűvel kezdődik.Removes records that have a Quantity that's greater than 150 and Flavor starts with an S.


A módosított IceCream adatforrás.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream, true )RemoveIf( IceCream, true ) Eltávolítja az összes rekordot az adatforrásból.Removes all records from the data source.

A módosított IceCream adatforrás.The IceCream data source has been modified.

Lépésről lépésreStep by step

 1. Importáljon, vagy hozzon létre egy Árukészlet nevű gyűjteményt, és jelenítse meg úgy, ahogy azt az Adatok megjelenítése katalógusban című szakasz bemutatja.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery as Show data in a gallery describes.
 2. A galériában állítsa a kép OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságát a következő kifejezésre:In the gallery, set the OnSelect property of the image to this expression:
  Remove(Árukészlet, ThisItem)Remove(Inventory, ThisItem)
 3. Nyomja le az F5 billentyűt és válassza ki az egyik képet a galériában.Press F5, and then select an image in the gallery.
  Az adott elem el lett távolítva a galériából és a gyűjteményből.The item is removed from the gallery and the collection.