A Split függvény a PowerAppsbanSplit function in PowerApps

Sztringrészletek táblázatára oszt fel egy szöveges sztringet.Splits a text string into a table of substrings.

LeírásDescription

A Split függvény sztringrészletek táblázatára oszt fel egy szöveges sztringet.The Split function breaks a text string into a table of substrings. A Split függvény használható a vesszővel elválasztott listák, vagy a dátum részei között perjeleket tartalmazó dátumértékek felosztására, vagy más helyzetekben, ahol egyértelműen meghatározott elválasztójel van használatban.Use Split to break up comma delimited lists, dates that use a slash between date parts, and in other situations where a well defined delimiter is used.

A szöveges sztring felosztása egy elválasztó sztring alapján történik.A separator string is used to break the text string apart. Az elválasztó állhat nulla, egy, vagy több karakterből, amelyek együtt szerepelnek a szöveges sztringben.The separator can be zero, one, or more characters that are matched as a whole in the text string. Nulla hosszúságú, tehát üres sztring használatával a karakterek egyenként választódnak szét.Using a zero length or blank string results in each character being broken out individually. Az talált elválasztó karakterek nem jelennek meg az eredményben.The matched separator characters are not returned in the result. Ha az elválasztó nem található, akkor a függvény a teljes sztringet adja vissza egyetlen eredményként.If no separator match is found then the entire text string is returned as a single result.

A sztring (elválasztók nélküli) újraegyesítésére a Concat függvény használható.Use the Concat function to recombine the string (without the separators).

SzintaxisSyntax

Split( Szöveg, Elválasztó )Split( Text, Separator )

  • Szöveg – Kötelező.Text - Required. A felosztandó szöveg.Text to split.
  • Elválasztó – Kötelező.Separator - Required. A sztring felosztásához használt elválasztó.Separator to use in splitting the string. Állhat nulla, egy, vagy több karakterből.Can be zero, one, or more characters.

PéldákExamples

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Split( "almák, narancsok, banánok", "," )Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) Különválasztja a gyümölcsöket az elválasztó vesszők alapján.Splits the different fruits apart, based on the comma separator. A felosztás csak a vesszőt veszi figyelembe, az azt követő szóközt nem, ezért a „ narancsok” és a „ banánok” szó előtt egy szóköz is megjelenik az eredményben.The split is performed based on only the comma and not the space after it, resulting in a space at the front of " Oranges" and " Bananas".
TrimEnds( Split( "almák, narancsok, banánok", "," ) )TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) ) Azonos az előző példával, de ebben az esetben a szóközöket eltávolítja a Split függvény által előállított egyoszlopos táblára ható TrimEnds függvény.Same as the previous example, but in this case the space is removed by the TrimEnds function, operating on the single column table that is produced by Split. Ehelyett használható lett volna a vessző utáni szóközt is magában foglaló „, ” elválasztó is, de az nem működne megfelelően, ha nincs szóköz, vagy éppen két szóköz van.We could have also used the separator ", " which includes the space after the comma, but that would not have worked properly if there is no space or there are two spaces.
Split( "08/28/17", "/" )Split( "08/28/17", "/" ) Felosztja a dátumot, a perjelet használva elválasztóként.Splits the date apart, using a forward slash as the separator.
Split( "Helló, világ", "," )Split( "Hello, World", "," ) Különválasztja a szavakat az elválasztó vessző alapján.Splits the words apart, using a comma as the separator. A második eredmény szóközzel kezdődik, hiszen ez a karakter következett közvetlenül a vessző után.The second result starts with a space since this was the character immediately following the comma.
Split( "Helló, világ", "ó" )Split( "Hello, World", "o" ) Feldarabolja a sztringet, az "ó" karaktert használva elválasztóként.Splits the string apart, using the character "o" as the separator.
Split( "Helló, világ", "l" )Split( "Hello, World", "l" ) Feldarabolja a sztringet, egyetlen „l” karaktert használva elválasztóként.Splits the string apart, using the single character "l" as the separator. Mivel a Helló szó két l betűje között nincs karakter, az egyik visszatérési érték üres.Since there were no characters between the two l's in Hello, a blank value was returned.
Split( "Helló, világ", "ll" )Split( "Hello, World", "ll" ) Feldarabolja a sztringet, az „ll” karakterpárt használva elválasztóként.Splits the string apart, using the double character "ll" as the separator.
Split( "Helló, világ", "%" )Split( "Hello, World", "%" ) Feldarabolja a sztringet, a százalékjelet használva elválasztóként.Splits the string apart, using the percent sign as the separator. Mivel ez az elválasztó nincs jelen a sztringben, az egyetlen visszaadott érték a teljes sztring.Since this separator does not appear in the string, the entire string is returned as one result.
Split( "Helló, világ", "" )Split( "Hello, World", "" ) Feldarabolja a sztringet, az üres sztringet (nulla karakter) használva elválasztóként.Splits the string apart, using an empty string as the separator (zero characters). A sztring ekkor külön karakterekre válik szét.This will break the string on each character.