A PowerApps EndsWith és StartsWith függvényeEndsWith and StartsWith functions in PowerApps

Teszteli, hogy egy szöveges karakterlánc egy másik szöveges karakterlánc eleje vagy vége-e.Tests whether a text string begins or ends another text string.

LeírásDescription

Az EndsWith függvény azt teszteli, hogy egy szöveges karakterlánc egy másikkal végződik-e.The EndsWith function tests whether one text string ends with another.

A StartsWith függvény azt teszteli, hogy egy szöveges karakterlánc egy másikkal kezdődik-e.The StartsWith function tests whether one text string begins with another.

Mindkét függvényre igaz, hogy a teszt nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.For both functions, the tests are case insensitive. Mindkét esetben a visszaadott érték egy logikai típusú igaz vagy hamis.The return value of both is a Boolean true or false.

Az EndsWith és a StartsWith esetében a Filter függvénnyel lehet megkeresni a megfelelő adatokat az alkalmazásban.Use EndsWith and StartsWith with the Filter function to search the data within your app. Az in operátor vagy a Search függvény használatával bárhol lehet keresni a szöveges karakterláncban, nem csak az elején vagy a végén.You can also use the in operator or the Search function to look anywhere within text strings, not just at the beginning or end. A megfelelő függvény kiválasztása függ az alkalmazás igényeitől, illetve attól, hogy melyik függvény delegálható az adott adatforráshoz.Your choice of functions will depend on the needs of your app and which function can be delegated for your particular data source. Ha valamelyik függvény nem delegálható, erre a korlátozásra a szerzői időpontnál megjelenő kék pont figyelmeztet.If one of these functions can't be delegated, a blue dot will appear at authoring time to warn you of this limitation.

SzintaxisSyntax

EndsWith( Szöveg, Szövegvég )EndsWith( Text, EndText )

  • Szöveg – Kötelező.Text – Required. A tesztelendő szöveg.The text to test.
  • Szövegvég – Kötelező.EndText – Required. A Szöveg végén keresendő szöveg.The text to search for at the end of Text. Ha a Szövegvég üres karakterlánc, az EndsWith igaz értéket ad vissza.If EndText is an empty string, EndsWith returns true.

StartsWith( Szöveg, Szövegkezdet )StartsWith( Text, StartText )

  • Szöveg – Kötelező.Text – Required. A tesztelendő szöveg.The text to test.
  • Szövegkezdet – Kötelező.StartText – Required. A Szöveg elején keresendő szöveg.The text to search for at the beginning of Text. Ha a Szövegkezdet üres karakterlánc, a StartsWith igaz értéket ad vissza.If StartText is an empty string, StartsWith returns true.

PéldákExamples

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
EndsWith( "Hello World", "world" )EndsWith( "Hello World", "world" ) Azt vizsgálja, hogy a „Hello World” a „world” szóra végződik-e.Tests whether "Hello World" ends with "world". Az teszt nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.The test is case insensitive. truetrue
EndsWith( "Good bye", "good" )EndsWith( "Good bye", "good" ) Azt vizsgálja, hogy a „Good bye” a „good” szóval végződik-e.Tests whether "Good bye" ends with "good". A Szövegvég argumentum („good”) megjelenik ugyan a szövegben, de nem a végén.The EndText argument ("good") appears in the text but not at the end. falsefalse
EndsWith( "Always say hello", "hello" )EndsWith( "Always say hello", "hello" ) Azt vizsgálja, hogy az „Always say hello” a „hello” szóra végződik-e.Tests whether "Always say hello" ends with "hello". truetrue
Endswith( "Bye bye", "" )Endswith( "Bye bye", "" ) Azt vizsgálja, hogy a „Bye bye” üres szöveges karakterláncra végződik-e (a Len visszaadott értéke 0).Tests whether "Bye bye" ends with an empty text string (Len returns 0). Szűrési kifejezésekkel egyszerűsített használatakor az EndsWith visszaadott értéke ebben az esetben igaz.Easing its use in Filter expressions, EndsWith is defined to return true in this case. truetrue
KépletFormula LeírásDescription EredményResult
StartsWith( "Hello World", "hello" )StartsWith( "Hello World", "hello" ) Azt vizsgálja, hogy a „Hello World” a „hello” szóval kezdődik-e.Tests whether "Hello World" begins with "hello". Az teszt nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.The test is case insensitive. truetrue
StartsWith( "Good bye", "hello" )StartsWith( "Good bye", "hello" ) Azt vizsgálja, hogy a „Good bye” a „hello” szóval kezdődik-e.Tests whether "Good bye" begins with "hello". falsefalse
StartsWith( "Always say hello", "hello" )StartsWith( "Always say hello", "hello" ) Azt vizsgálja, hogy „Always say hello” a „hello” szóval kezdődik-e.Tests whether "Always say hello" begins with "hello". Bár a „hello” szerepel a szövegben, nem az elején jelenik meg.Although "hello" appears in the text, it doesn't appear at the beginning. falsefalse
StartsWith( "Bye bye", "" )StartsWith( "Bye bye", "" ) Azt vizsgálja, hogy a „Bye bye” üres szöveges karakterlánccal kezdődik-e (a Len visszaadott értéke 0).Tests whether "Bye bye" starts with an empty text string (Len returns 0). Szűrési kifejezésekkel egyszerűsített használatakor a StartsWith visszaadott értéke ebben az esetben igaz.Easing its use in Filter expressions, StartsWith is defined to return true in this case. truetrue

Keresési felhasználói élménySearch user experience

Sok alkalmazásban ha beírunk egy vagy több karaktert a keresőmezőbe, azzal szűrni lehet a nagy méretű adatkészletek rekordjainak listáját.In many apps, you can type one or more characters into a search box to filter a list of records in a large data set. A karakterek begépelésével a listában csak azok a rekordok jelennek meg, amelyek megfelelnek a keresési feltételeknek.As you type, the list shows only those records that match the search criteria.

A témakör további részében található példák egy Customers (Ügyfelek) nevű lista keresési eredményét mutatják, amely a következő adatokat tartalmazza:The examples in the rest of this topic show the results of searching a Customers list that contains this data:

Ha ezt az adatforrást szeretné létrehozni gyűjteményként, akkor hozzon létre egy Gomb vezérlőelemet, és az OnSelect tulajdonság értékeként adja meg a következő képletet:To create this data source as a collection, create a Button control and set its OnSelect property to this formula:

ClearCollect( Customers, Table( { Name: "Fred Garcia", Company: "Northwind Traders" }, { Name: "Cole Miller", Company: "Contoso" }, { Name: "Glenda Johnson", Company: "Contoso" }, { Name: "Mike Collins", Company: "Adventure Works" }, { Name: "Colleen Jones", Company: "Adventure Works" } ) )ClearCollect( Customers, Table( { Name: "Fred Garcia", Company: "Northwind Traders" }, { Name: "Cole Miller", Company: "Contoso" }, { Name: "Glenda Johnson", Company: "Contoso" }, { Name: "Mike Collins", Company: "Adventure Works" }, { Name: "Colleen Jones", Company: "Adventure Works" } ) )

Ahogy a példában is látható, megjeleníthet egy rekordlistát egy Katalógus vezérlőelemben a képernyő alján.As in this example, you can show a list of records in a Gallery control at the bottom of a screen. A képernyő tetején megadhat egy Szövegbevitel vezérlőelemet, SearchInput (Keresés bemenete) névvel, így a felhasználók megadhatják, hogy milyen rekordok érdeklik őket.Near the top of the screen, you can add a Text input control, named SearchInput, so that users can specify which records interest them.

Ahogy a felhasználó begépeli a karaktereket a SearchInput mezőbe, a rendszer automatikusan szűri a katalógus eredményeit.As the user types characters in SearchInput, the results in the gallery are automatically filtered. Ebben az esetben a katalógus arra van konfigurálva, hogy megjelenítse azon rekordokat, ahol a felhasználó neve (nem a vállalat neve) a SearchInput mezőben megadott karakterlánccal kezdődik. Ha a felhasználó begépeli a co karaktereket a keresőmezőbe, a katalógus a következő eredményeket jeleníti meg:In this case, the gallery is configured to show records for which the name of the customer (not the name of the company) starts with the sequence of characters in SearchInput.If the user types co in the search box, the gallery shows these results:

A Name (Név) oszlop alapján történő szűréshez a katalógus vezérlőelem Elemek tulajdonságának értékeként adja meg a következő képletek valamelyikét:To filter based on the Name column, set the Items property of the gallery control to one of these formulas:

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) )Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) ) Kiszűri a Customers (Ügyfelek) adatforrásból azon rekordokat, ahol a keresési karakterlánc szerepel a Name (Név) oszlop elején.Filters the Customers data source for records in which the search string appears at the start of the Name column. Az teszt nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.The test is case insensitive. Ha a felhasználó begépeli a co karaktereket a keresőmezőbe, a katalógusban megjelenik Colleen Jones és Cole Miller.If the user types co in the search box, the gallery shows Colleen Jones and Cole Miller. Mike Collins nem jelenik meg a katalógusban, mivel a rekord Name (Név) oszlopának nem az elején szerepel a keresési karakterlánc.The gallery doesn't show Mike Collins because the Name column for that record doesn't start with the search string.
Filter( Customers, SearchInput.Text in Name )Filter( Customers, SearchInput.Text in Name ) Kiszűri a Customers (Ügyfelek) adatforrásból azon rekordokat, ahol a keresési karakterlánc a Name (Név) oszlopban bárhol szerepel.Filters the Customers data source for records in which the search string appears anywhere in the Name column. Az teszt nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.The test is case insensitive. Ha a felhasználó begépeli a co karaktereket a keresőmezőbe, a katalógusban megjelenik Colleen Jones, Cole Miller és Mike Collins is, mivel a keresési karakterlánc mindegyik rekord esetében szerepel valahol a Name (Név) oszlopban.If the user types co in the search box, the gallery shows Colleen Jones, Cole Miller, and Mike Collins because the search string appears somewhere in the Name column of all of those records.
Search( Customers, SearchInput.Text, "Name" )Search( Customers, SearchInput.Text, "Name" ) Az in operátor működéséhez hasonlóan a Search függvény az egyes rekordok Name (Név) mezőin belül bárhol keresi az egyezéseket.Similar to using the in operator, the Search function searches for a match anywhere within the Name column of each record. Vegye figyelembe, hogy az oszlop nevét dupla idézőjelbe ("") kell tenni.Note that you must enclose the column name in double quotation marks.

Kiterjesztheti a keresést úgy, hogy a Company (Vállalat) és a Name (Név) oszlopban is keressen:You can expand your search to include the Company column as well as the Name column:

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) || StartsWith( Company, SearchInput.Text ) )Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) || StartsWith( Company, SearchInput.Text ) ) Kiszűri a Customers (Ügyfelek) adatforrásból azon rekordokat, ahol a keresési karakterlánc (például co) szerepel akár a Name (Név), akár a Company (Vállalat) oszlop elején.Filters the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column starts with the search string (for example, co). Az || operátor akkor igaz, ha bármelyik StartsWith függvény igaz.The || operator is true if either StartsWith function is true.
Filter( Customers, SearchInput.Text in Name || SearchInput.Text in Company )Filter( Customers, SearchInput.Text in Name || SearchInput.Text in Company ) Kiszűri a Customers (Ügyfelek) adatforrásból azon rekordokat, ahol a keresési karakterlánc (például co) bárhol szerepel akár a Name (Név), akár a Company (Vállalat) oszlopban.Filters the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column contains the search string (for example, co) anywhere within it.
Search( Customers, SearchInput.Text, "Name", "Company" )Search( Customers, SearchInput.Text, "Name", "Company" ) Az in operátor működéséhez hasonlóan a Search függvény kiszűri a Customers (Ügyfelek) adatforrásból azon rekordokat, ahol a keresési karakterlánc (például co) bárhol szerepel akár a Name (Név), akár a Company (Vállalat) oszlopban.Similar to using the in operator, the Search function searches the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column contains the search string (for example, co) anywhere within it. A Search függvényt könnyebb olvasni és megírni, mint a Filter függvényt, ha több oszlopot és több in operátort szeretnénk megadni.The Search function is easier to read and write than Filter if you want to specify multiple columns and multiple in operators. Vegye figyelembe, hogy az oszlopok neveit dupla idézőjelbe ("") kell tenni.Note that you must enclose the names of the columns in double quotation marks.