A PowerApps AddColumns, DropColumns, RenameColumns és ShowColumns függvényeAddColumns, DropColumns, RenameColumns, and ShowColumns functions in PowerApps

Egy tábla alakítása hozzáadással, eltávolítással, átnevezéssel, majd az oszlopok kijelölésével.Shapes a table by adding, dropping, renaming, and selecting its columns.

ÁttekintésOverview

Ezek a függvények egy táblát alakítanak oszlopainak kiigazításával:These functions shape a table by adjusting its columns:

 • Csökkentsen egy több oszlopot tartalmazó táblát egy oszlopra az olyan egyoszlopos függvények használatához, mint a Lower vagy az Abs.Reduce a table that contains multiple columns down to a single column for use with single-column functions, such as Lower or Abs.
 • Vegyen fel egy számított oszlopot a táblához (például egy Teljes ár oszlopot, amely a Mennyiség és az Egységár szorzatát jeleníti meg).Add a calculated column to a table (for example, a Total Price column that shows the results of multiplying Quantity by Unit Price).
 • Nevezze át az oszlopot egy könnyebben beazonosítható névre a felhasználóknak való megjelenítéshez vagy képletekben való használathoz.Rename a column to something more meaningful, for display to users or for use in formulas.

A PowerAppsban a táblák éppúgy értékek, mint a karakterláncok vagy a számok,A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. a képletek argumentumaként egy táblát is megadhat, és a függvények táblát is visszaadhatnak eredményként.You can specify a table as an argument in a formula, and functions can return a table as a result. A jelen témakörben ismertetett függvények nem módosítanak táblákat,The functions that this topic describes don't modify a table. ehelyett argumentumként fogadhatnak egy táblát, és átalakító alkalmazásával egy új táblát adnak vissza.Instead they take a table as an argument and return a new table with a transform applied. További részleteket a táblákkal való munkával foglalkozó témakörben talál.See working with tables for more details.

Az adatforrás oszlopai nem módosíthatók ezen függvények használatával.You can't modify the columns of a data source by using these functions. Az adatokat a forrásban kell módosítania.You must modify the data at its source. A Collect függvénnyel hozzáadhat oszlopokat egy gyűjteményhez.You can add columns to a collection with the Collect function. További részleteket az adatforrások kezelésével foglalkozó témakörben talál.See working with data sources for more details.

LeírásDescription

Az AddColumns függvény oszlopot ad hozzá egy táblához, és egy képlettel meghatározza az értékeket az adott oszlopban.The AddColumns function adds a column to a table, and a formula defines the values in that column. A létező oszlopok változatlanok maradnak.Existing columns remain unmodified.

A képletet a tábla minden egyes rekordja esetében kiértékeli.The formula is evaluated for each record of the table.

Az aktuálisan feldolgozott rekord mezői elérhetők a képletben.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Ezekre más értékekhez hasonlóan, egyszerűen név alapján hivatkozhat.You simply reference them by name as you would any other value. Az alkalmazás vezérlőtulajdonságaira és más értékeire is hivatkozhat.You can also reference control properties and other values from throughout your app. További részletekért tekintse meg az alábbi példákat, valamint a rekord hatókörével kapcsolatos munkáról szóló cikket.For more details, see the examples below and working with record scope.

A DropColumns függvény oszlopokat zár ki egy táblából.The DropColumns function excludes columns from a table. Az összes többi oszlop változatlan marad.All other columns remain unmodified. A DropColumns oszlopokat zár ki, a ShowColumns pedig oszlopokat vesz be.DropColumns excludes columns, and ShowColumns includes columns.

A RenameColumns függvény átnevezi egy tábla oszlopait.The RenameColumns function renames columns of a table. Az egyéb oszlopok továbbra is megőrzik eredeti nevüket.All other columns retain their original names.

A ShowColumns függvény beveszi egy tábla adott oszlopait, és kizárja az összes többi oszlopot.The ShowColumns function includes columns of a table and drops all other columns. A ShowColumns függvényt egyoszlopos tábla létrehozására használhatja egy több oszlopot tartalmazó táblából.You can use ShowColumns to create a single-column table from a multi-column table. A ShowColumns oszlopokat vesz be, a DropColumns pedig oszlopokat zár ki.ShowColumns includes columns, and DropColumns excludes columns.

Mindezen függvények eredménye egy új tábla, alkalmazott átalakítóval.For all these functions, the result is a new table with the transform applied. Az eredeti tábla nem módosul.The original table isn't modified.

Ezek a függvények adatforrással használva nem delegálhatók.When used with a data source, these functions can't be delegated. Csak az adatforrás első része kérhető le, a függvény ezt követően alkalmazható.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Az eredmények nem biztos, hogy pontosan tükrözik a teljes képet.The result may not represent the complete story. A létrehozáskor egy kék pont megjelenése emlékeztet erre a korlátozásra, illetve javasolja a delegálható alternatív megoldásokra való váltást, ha van ilyen lehetőség.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. További információkat a delegálási áttekintésében találhat.For more information, see the delegation overview.

SzintaxisSyntax

AddColumns( Tábla, Oszlopnév1, Képlet1 [, Oszlopnév2, Képlet2, ... ] )AddColumns( Table, ColumnName1, Formula1 [, ColumnName2, Formula2, ... ] )

 • Tábla – Kötelező.Table - Required. A művelethez használni kívánt tábla.Table to operate on.
 • Oszlopnév – Kötelező.ColumnName(s) - Required. A hozzáadandó oszlop(ok) neve.Name(s) of the column(s) to add. Adjon meg egy karakterláncot (például "Név", az idézőjelekkel együtt) ehhez az argumentumhoz.You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.
 • Képlet(ek) – Kötelező.Formula(s) - Required. Az egyes rekordok kiértékeléséhez használandó képlet(ek).Formula(s) to evaluate for each record. Az eredmény a megfelelő új oszlop értékeként kerül hozzáadásra.The result is added as the value of the corresponding new column. A tábla egyéb oszlopaira ebben a képletben hivatkozhat.You can reference other columns of the table in this formula.

DropColumns( Tábla, Oszlopnév1 [, Oszlopnév2, ... ] )DropColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Tábla – Kötelező.Table - Required. A művelethez használni kívánt tábla.Table to operate on.
 • Oszlopnév – Kötelező.ColumnName(s) - Required. A hozzáadandó oszlop(ok) neve.Name(s) of the column(s) to drop. Adjon meg egy karakterláncot (például "Név", az idézőjelekkel együtt) ehhez az argumentumhoz.You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

RenameColumns( Tábla, Régi_oszlopnév, Új_oszlopnév )RenameColumns( Table, OldColumneName, NewColumnName )

 • Tábla – Kötelező.Table - Required. A művelethez használni kívánt tábla.Table to operate on.
 • Régi_oszlopnév – Kötelező.OldColumnName - Required. Az átnevezendő oszlop neve.Name of the column to rename. Ennek a névnek karakterláncnak (például "Név", az idézőjelekkel együtt) kell lennie.This name must be a string (for example "Name" with double quotes included).
 • Új_oszlopnév – Kötelező.NewColumnName - Required. A helyettesítő név.Replacement name. Adjon meg egy karakterláncot (például "Ügyfél neve", az idézőjelekkel együtt) ehhez az argumentumhoz.You must specify a string (for example, "Customer Name" with double quotes included) for this argument.

ShowColumns( Tábla, Oszlopnév1 [, Oszlopnév2, ... ] )ShowColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Tábla – Kötelező.Table - Required. A művelethez használni kívánt tábla.Table to operate on.
 • Oszlopnév – Kötelező.ColumnName(s) - Required. A beveendő oszlop(ok) neve.Name(s) of the column(s) to include. Adjon meg egy karakterláncot (például "Név", az idézőjelekkel együtt) ehhez az argumentumhoz.You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

PéldákExamples

A következő példában az IceCreamSales nevű adatforrást használjuk, amely a következő táblában szerepelteti az adatokat:The examples in this section use the IceCreamSales data source, which contains the data in this table:

Ezek a példák egyike sem módosítja az IceCreamSales adatforrást.None of these examples modify the IceCreamSales data source. Minden egyes függvény átalakítja az adatforrást táblaként, és ezt az értéket adja vissza eredményként.Each function transforms the value of the data source as a table and returns that value as the result.

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
AddColumns (IceCreamSales, "Bevétel" UnitPrice * QuantitySold)AddColumns( IceCreamSales, "Revenue", UnitPrice * QuantitySold ) Hozzáad egy Bevétel oszlopot az eredményhez.Adds a Revenue column to the result. Az egyes rekordoknál kiértékeli a UnitPrice * QuantitySold képletet, és az eredményt az új oszlopba helyezi.For each record, UnitPrice * QuantitySold is evaluated, and the result is placed in the new column.
DropColumns( IceCreamSales, "UnitPrice" )DropColumns( IceCreamSales, "UnitPrice" ) Kizárja a UnitPrice (Egységár) oszlopot az eredményből.Excludes the UnitPrice column from the result. Ezen függvény segítségével kizárhat oszlopokat, és használhatja ShowColumns-t azok felvételéhez.Use this function to exclude columns, and use ShowColumns to include them.
ShowColumns( IceCreamSales, "Flavor" )ShowColumns( IceCreamSales, "Flavor" ) Csak a Flavor (Íz) oszlopot szerepelteti az eredményben.Includes only the Flavor column in the result. Ezen függvény segítségével vehet fel oszlopokat, és használhatja DropColumns-t azok kizárására.Use this function include columns, and use DropColumns to exclude them.
RenameColumns( IceCreamSales, "UnitPrice", "Price")RenameColumns( IceCreamSales, "UnitPrice", "Price") Átnevezi a UnitPrice (Egységár) oszlopot az eredményben.Renames the UnitPrice colum in the result.
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue",
UnitPrice * QuantitySold ),
"UnitPrice", "Price" ),
"Quantity" )
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue",
UnitPrice * QuantitySold ),
"UnitPrice", "Price" ),
"Quantity" )
A következő táblaátalakításokat hajtja végre sorrendben, kezdve a képlet belsejétől:Performs the following table transforms in order, starting from the inside of the formula:
 1. Hozzáad egy Revenue (Bevétel) oszlopot az UnitPrice (Egységár) * Quantity (Mennyiség) rekordonkénti kiszámítása alapján.Adds a Revenue column based on the per-record calculation of UnitPrice * Quantity.
 2. Átnevezi a UnitPrice (Egységár) oszlopot Price-ra (Ár).Renames UnitPrice to Price.
 3. Kizárja a Quantity (Mennyiség) oszlopot.Excludes the Quantity column.
Vegye figyelembe, hogy a sorrend fontos.Note that order is important. Például, hogy nem számítható ki az Egységár miután át lett nevezve.For example, we can't calculate with UnitPrice after it has been renamed.

Lépésről lépésreStep by step

 1. Hozzon létre vagy importáljon egy Leltár nevű gyűjteményt a Képek és szöveg megjelenítése katalógusban című témakör első eljárásánál bemutatott módon.Import or create a collection named Inventory as the first subprocedure in Show text and images in a gallery describes.
 2. Adjon hozzá egy gombot, és az OnSelect tulajdonság értékeként adja meg ezt a képletet:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:

  ClearCollect(Leltár2, RenameColumns(Leltár, "ProductName", "JacketID"))ClearCollect(Inventory2, RenameColumns(Inventory, "ProductName", "JacketID"))

 3. Nyomja le az F5 billentyűt, válassza ki az imént létrehozott gombot, és az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza a tervezési munkaterületre.Press F5, select the button that you just created, and then press Esc to return to the design workspace.
 4. A Fájl menüben válassza a Gyűjtemények lehetőséget.On the File menu, select Collections.
 5. Győződjön meg arról, hogy létrehozott egy Leltár2 nevű gyűjteményt.Confirm that you've created a collection, named Inventory2. Az új gyűjtemény ugyanazt az információt tartalmazza, mint a Leltár, azzal a különbséggel, hogy a Leltár ProductName nevű oszlopának neve a Leltár2 gyűjteményben JacketID.The new collection contains the same information as Inventory except that the column named ProductName in Inventory is named JacketID in Inventory2.