A PowerApps Acos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin, és Tan függvényeiAcos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin, and Tan functions in PowerApps

Trigonometriai értékeket számít ki.Calculates trigonometric values.

LeírásDescription

Elsődleges függvényekPrimary functions

A Cos függvény az argumentuma koszinuszát adja vissza, amely egy radiánban megadott szög.The Cos function returns the cosine of its argument, an angle specified in radians.

A Cot függvény az argumentuma kotangensét adja vissza, amely egy radiánban megadott szög.The Cot function returns the cotangent of its argument, an angle specified in radians.

A Sin függvény az argumentuma szinuszát adja vissza, amely egy radiánban megadott szög.The Sin function returns the sine of its argument, an angle specified in radians.

A Tan függvény az argumentuma tangensét adja vissza, amely egy radiánban megadott szög.The Tan function returns the tangent of its argument, an angle specified in radians.

Inverz függvényekInverse functions

Az Acos függvény az argumentuma arkuszkoszinuszát, vagy inverz koszinuszát adja vissza.The Acos function returns the arccosine, or inverse cosine, of its argument. Az arkuszkoszinusz az a szög, amelynek a koszinusza az argumentum.The arccosine is the angle whose cosine is the argument. A visszaadott szög radiánban van megadva a 0 (nulla) és π közötti tartományban.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Az Acot függvény az argumentuma arkuszkotangensének, vagy inverz kotangensének fő értékét adja vissza.The Acot function returns the principal value of the arccotangent, or inverse cotangent, of its argument. A visszaadott szög radiánban van megadva a 0 (nulla) és π közötti tartományban.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Az Asin függvény az argumentuma arkuszszinuszát, vagy inverz szinuszát adja vissza.The Asin function returns the arcsine, or inverse sine, of its argument. Az arkuszszinusz az a szög, amelynek szinusza az argumentum.The arcsine is the angle whose sine is the argument. A visszaadott szög radiánban van megadva a –π/2 és π/2 közötti tartományban.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Az Atan függvény az argumentuma arkusztangensét, vagy inverz tangensét, adja vissza.The Atan function returns the arctangent, or inverse tangent, of its argument. Az arkusztangens az a szög, amelynek tangense az argumentum.The arctangent is the angle whose tangent is the argument. A visszaadott szög radiánban van megadva a –π/2 és π/2 közötti tartományban.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Az Atan2 függvény az argumentumként megadott x és y koordináták arkusztangensét, vagy inverz tangensét adja vissza.The Atan2 function returns the arctangent, or inverse tangent, of the specified x and y coordinates as arguments. Az arkusztangens az x tengely és egy, az origón (0, 0) és egy koordinátákkal megadott ponton (x, y) áthaladó egyenes által bezárt szög.The arctangent is the angle from the x-axis to a line that contains the origin (0, 0) and a point with coordinates (x, y). A szög radiánban van megadva a –π és π közötti tartományban, a –π kivételével.The angle is given in radians between -π and π, excluding -π. A pozitív eredmény az óramutató járásával ellentétes irányú szöget jelent az x tengelytől; a negatív eredmény pedig az óramutató járásával megegyező irányú szöget jelent.A positive result represents a counterclockwise angle from the x-axis; a negative result represents a clockwise angle. Az Atan2( ab ) eredménye megegyezik az Atan( b/a ) eredményével, kivéve ha az a lehet nulla (0) az Atan2 függvénnyel.Atan2( ab ) equals Atan( b/a ), except that a can equal 0 (zero) with the Atan2 function.

SegédfüggvényekHelper functions

A Degrees függvény fokká konvertálja a radiánban megadott értéket.The Degrees function converts radians to degrees. π radián 180 fokkal egyenlő.π radians equals 180 degrees.

A Pi függvény a 3,141592... számjegyekkel kezdődő transzcendens π számot adja vissza.The Pi function returns the transcendental number π, which begins 3.141592...

A Radians függvény radiánná konvertálja a fokban megadott értéket.The Radians function converts degrees to radians.

MegjegyzésekNotes

Ha egyetlen számot ad meg bemenetként ezekhez a függvényekhez, a visszaadott érték egyetlen eredmény lesz.If you pass a single number to these functions, the return value is a single result. Ha számokat tartalmazó egyoszlopos táblát ad meg, a kapott eredmény is egyoszlopos tábla, amelyben rekordonként egy eredmény található az argumentum táblájának megfelelően.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Többoszlopos tábla használata esetén átalakíthatja azt egyoszlopos táblává a táblák használatának megfelelően.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Ha egy argumentum nem meghatározott értéket eredményezne, az eredmény üres.If an argument would result in an undefined value, the result is blank. Ez például akkor történhet, ha az inverz függvényekhez tartományon kívül eső argumentumokat használ.This can happen, for example, when using inverse functions with arguments that are out of range.

SzintaxisSyntax

Elsődleges függvényekPrimary Functions

Cos( Radians )Cos( Radians )
Cot( Radians )Cot( Radians )
Sin( Radians )Sin( Radians )
Tan( Radians )Tan( Radians )

  • Radians – Kötelező.Radians - Required. A művelethez használni kívánt szög.Angle to operate on.

Cos( SingleColumnTable )Cos( SingleColumnTable )
Cot( SingleColumnTable )Cot( SingleColumnTable )
Sin( SingleColumnTable )Sin( SingleColumnTable )
Tan( SingleColumnTable )Tan( SingleColumnTable )

  • Egyoszlopos tábla – kötelező.SingleColumnTable - Required. A művelethez használni kívánt egyoszlopos, szögeket tartalmazó tábla.A single-column table of angles to operate on.

Inverz függvényekInverse Functions

Acos( Number )Acos( Number )
Acot( Number )Acot( Number )
Asin( Number )Asin( Number )
Atan( Number )Atan( Number )

  • Szám – kötelező.Number - Required. A művelethez használandó szám.Number to operate on.

Acos( SingleColumnTable )Acos( SingleColumnTable )
Acot( SingleColumnTable )Acot( SingleColumnTable )
Asin( SingleColumnTable )Asin( SingleColumnTable )
Atan( SingleColumnTable )Atan( SingleColumnTable )

  • Egyoszlopos tábla – kötelező.SingleColumnTable - Required. A művelethez használandó egyoszlopos, számokat tartalmazó tábla.A single-column table of numbers to operate on.

Atan2( X, Y )Atan2( X, Y )

  • X – Kötelező.X - Required. X tengelyi koordináta.X-axis coordinate.
  • Y – Kötelező.Y - Required. Y tengelyi koordináta.Y-axis coordinate.

SegédfüggvényekHelper Functions

Degrees( Radians )Degrees( Radians )

  • Radians – Kötelező.Radians - Required. A fokká konvertálni kívánt, radiánban megadott szög.Angle in radians to convert to degrees.

Pi()Pi()

Radians( Degrees )Radians( Degrees )

  • Degrees – Kötelező.Degrees - Required. Radiánná konvertálni kívánt, fokban megadott szög.Angle in degrees to convert to radians.

PéldákExamples

Egy számmalSingle number

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Cos( 1.047197 )Cos( 1.047197 ) 1,047197 radián vagy 60 fok koszinuszát adja vissza.Returns the cosine of 1.047197 radians or 60 degrees. 0.50.5
Cot( Pi()/4 )Cot( Pi()/4 ) 0,785398... radián vagy 45 fok kotangensét adja vissza.Returns the cotangent of 0.785398... radians or 45 degrees. 11
Sin( Pi()/2 )Sin( Pi()/2 ) 1,570796... radián vagy 90 fok szinuszát adja vissza.Returns the sine of 1.570796... radians or 90 degrees. 11
Tan( Radians(60) )Tan( Radians(60) ) 1,047197... radián vagy 60 fok tangensét adja vissza.Returns the tangent of 1.047197... radians or 60 degrees. 1.732050...1.732050...
Acos( 0.5 )Acos( 0.5 ) 0,5 arkuszkoszinuszát adja vissza radiánban.Returns the arccosine of 0.5, in radians. 1.047197...1.047197...
Acot( 1 )Acot( 1 ) 1 arkuszkotangensét adja vissza radiánban.Returns the arccotangent of 1, in radians. 0.785398...0.785398...
Asin( 1 )Asin( 1 ) 1 arkuszszinuszát adja vissza radiánban.Returns the arcsine of 1, in radians. 1.570796...1.570796...
Atan( 1.732050 )Atan( 1.732050 ) 1,732050 arkusztangensét adja vissza radiánban.Returns the arctangent of 1.732050, in radians. 1.047197...1.047197...
Atan2( 5, 3 )Atan2( 5, 3 ) Az x tengely és egy, az origón (0,0) és a koordinátán (5,3) áthaladó egyenes által bezárt szög arkusztangensét adja vissza, amely körülbelül 31 fok.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (5,3), which is approximately 31 degrees. 0.540419...0.540419...
Atan2( 4, 4 )Atan2( 4, 4 ) Az x tengely és egy, az origón (0,0) és a koordinátán (4,4) áthaladó egyenes által bezárt szög arkusztangensét adja vissza, amely pontosan π/4 radián vagy 45 fok.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (4,4), which is exactly π/4 radians or 45 degrees. 0.785398...0.785398...
Degrees( 1.047197 )Degrees( 1.047197 ) Az 1,047197 radián megfelelőjét adja vissza fokban.Returns the equivalent number of degrees for 1.047197 radians. 6060
Pi()Pi() A π transzcendens számot adja vissza.Returns the transcendental number π. 3.141592...3.141592...
Radians( 15 )Radians( 15 ) A 15 fok megfelelőjét adja vissza radiánban.Returns the equivalent number of radians for 15 degrees. 0.261799...0.261799...

Egyoszlopos táblávalSingle-column table

Az ebben a szakaszban található példák a ValueTable nevű adatforrást használják, amely a következő adatokat tartalmazza.The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains the following data. A tábla utolsó rekordja π/2 radián vagy 90 fok.The last record in the table is π/2 radians or 90 degrees.

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Cos( ValueTable )Cos( ValueTable ) A táblában szereplő számértékek koszinuszát adja vissza.Returns the cosine of each number in the table.
Cot( ValueTable )Cot( ValueTable ) A táblában szereplő számértékek kotangensét adja vissza.Returns the cotangent of each number in the table.
Sin( ValueTable )Sin( ValueTable ) A táblában szereplő számértékek szinuszát adja vissza.Returns the sine of each number in the table.
Tan( ValueTable )Tan( ValueTable ) A táblában szereplő számértékek tangensét adja vissza.Returns the tangent of each number in the table.
Acos( ValueTable )Acos( ValueTable ) A táblában szereplő számértékek arkuszkoszinuszát adja vissza.Returns the arccosine of each number in the table.
Acot( ValueTable )Acot( ValueTable ) A táblában szereplő számértékek arkuszkotangensét adja vissza.Returns the arccotangent of each number in the table.
Asin( ValueTable )Asin( ValueTable ) A táblában szereplő számértékek arkuszszinuszát adja vissza.Returns the arcsine of each number in the table.
Atan( ValueTable )Atan( ValueTable ) A táblában szereplő számértékek arkusztangensét adja vissza.Returns the arctangent of each number in the table.
Degrees( ValueTable )Degrees( ValueTable ) A táblában szereplő minden egyes számérték megfelelőjét adja vissza fokban (azt feltételezi, hogy a táblázatban szereplő értékek radiánban vannak megadva).Returns the equivalent number of degrees for each number in the table, assumed to be angles in radians.
Radians( ValueTable )Radians( ValueTable ) A táblában szereplő minden egyes számérték megfelelőjét adja vissza radiánban (azt feltételezi, hogy a táblázatban szereplő értékek fokban vannak megadva).Returns the equivalent number of radians for each number in the table, assumed to be angles in degrees.