A PowerApps operátorai és adattípusaiOperators and data types in PowerApps

Ezen operátorok némelyike a szerző nyelvétől függ.Some of these operators are dependent on the language of the author. További információért lásd: Globális alkalmazások.See Global apps for more information.

SzimbólumSymbol Type (Típus)Type SzintaxisSyntax LeírásDescription
.. TulajdonságválasztóProperty Selector Csúszka1.Value
Color.Red
Acceleration.X
Slider1.Value
Color.Red
Acceleration.X
Kinyeri a tulajdonságot egy táblából, vezérlőelemből, jelből vagy enumerálásból.Extracts a property from a table, control, signal, or enumeration. A visszamenőleges kompatibilitás céljából !For backwards compatibility, ! is használható.may also be used.
..
[vagy , a nyelvtől függően][or , depending on the language]
TizedesjelDecimal separator 1.231.23
[vagy 1,23 a nyelvtől függően][or 1,23 depending on the language]
A szám egész és tört részének tagolására szolgáló elválasztó.Separator between whole and fractional parts of a number. A karakter az adott nyelvtől függ.The character is dependent on the language.
( )( ) Kerek zárójelekParentheses Filter(T, A < 10)Filter(T, A < 10)

(1 + 2) * 3(1 + 2) * 3
Kényszeríti a sorrendet, illetve az alkifejezéseket nagyobb kifejezésbe csoportosítjaEnforces precedence order, and groups sub-expressions in a larger expression
+ Aritmetikai operátorArithmetic operators 1 + 21 + 2 ÖsszeadásAddition
-   2 - 12 - 1 Kivonás és jelSubtraction and sign
\*   2 * 32 * 3 SzorzásMultiplication
/   2 / 32 / 3 Osztás (lásd még: Mod függvény)Division (also see the Mod function)
^   2 ^ 32 ^ 3 Hatványra emelés, egyenértékű a Power függvénnyelExponentiation, equivalent to the Power function
%   20%20% Százalék (egyenértékű a "* 1/100" értékkel)Percentage (equivalent to "* 1/100")
= Összehasonlító operátorokComparison operators Ár = 100Price = 100 EgyenlőEqual to
>   Ár > 100Price > 100 Nagyobb mintGreater than
>=   Ár >= 100Price >= 100 Nagyobb vagy egyenlőGreater than or equal to
<   Ár < 100Price < 100 Kisebb mintLess than
<=   Ár <= 100Price <= 100 Kisebb vagy egyenlőLess than or equal to
<>   Ár <> 100Price <> 100 Nem egyenlőNot equal to
& Karakterlánc-összefűzési operátorString concatenation operator "helló" & " " & "világ""hello" & " " & "world" Lehetővé teszi több karakterlánc összefüggő megjelenítésétMakes multiple strings appear continuous
&& vagy And&& or And Logikai operátorokLogical operators Ár < 100 && Csúszka1.Value = 20Price < 100 && Slider1.Value = 20
vagy Ár < 100 And Csúszka1.Value = 20or Price < 100 And Slider1.Value = 20
Logikai ÉS művelet, egyenértékű az And függvénnyelLogical conjunction, equivalent to the And function
|| vagy Or|| or Or   Ár < 100 || Csúszka1.Value = 20 vagy Ár < 100 Or Csúszka1.Value = 20Price < 100 || Slider1.Value = 20 or Price < 100 Or Slider1.Value = 20 Logikai VAGY művelet, egyenértékű az And függvénnyelLogical disjunction, equivalent to the Or function
!! vagy Notor Not   !(Ár < 100) vagy Not (Ár < 100)!(Price < 100) or Not (Price < 100) Logikai negálás, egyenértékű a Not függvénnyelLogical negation, equivalent to the Not function
exactinexactin Tagsági operátorokMembership operators Katalógus1.Selected exactin MentettElemekGallery1.Selected exactin SavedItems Egy gyűjteményre vagy táblára vonatkozikBelonging to a collection or a table
exactinexactin   "Windows" exactin “Ablakok megjelenítése a Windows operációs rendszerben...”"Windows" exactin “To display windows in the Windows operating system...” Karakterláncrészlet tesztelése (a kis- és nagybetűk eltérőek)Substring test (case-sensitive)
inin   Katalógus1.Selected in MentettElemekGallery1.Selected in SavedItems Egy gyűjteményre vagy táblára vonatkozikBelonging to a collection or a table
inin   "A" in "A billentyűzet és a monitor...""The" in "The keyboard and the monitor..." Karakterláncrészlet tesztelése (a kis- és nagybetűk nincsenek megkülönböztetve)Substring test (case-insensitive)
@ Egyértelműsítő operátorDisambiguation operator SajátTábla[@fieldname]MyTable[@fieldname] A mező egyértelműsítéseField disambiguation
@   [@MyVariable][@MyVariable] Globális egyértelműsítésGlobal disambiguation
,,
[vagy ; a nyelvtől függően][or ; depending on the language]
ListaelválasztóList separator If( X < 10, "Alacsony", "Jó" )If( X < 10, "Low", "Good" )
{ X: 12, Y: 32 }{ X: 12, Y: 32 }
[ 1, 2, 3 ][ 1, 2, 3 ]
[or If( X < 10; "Alacsony"; "Jó" )
{FirstName: "Eszter"; LastName: "Tóth" }
[ 1; 2; 3 ]
]
[or If( X < 10; "Low"; "Good" )
{ FirstName: "Jane"; LastName: "Doe" }
[ 1; 2; 3 ]
]
Az alábbiak elválasztása:Separates: .. A karakter az adott nyelvtől függ.This characters is dependent on the language.
;;
[vagy ;; a nyelvtől függően][or ;; depending on the language]
KépletláncolásFormula chaining Collect(T, A); Navigate(S1, "")Collect(T, A); Navigate(S1, "")
[vagy Collect(T; A);; Navigate(S1; "")][or Collect(T; A);; Navigate(S1; "")]
A függvényhívások elkülönítése a viselkedési tulajdonságokban.Separate invocations of functions in behavior properties. A láncolási karakter az adott nyelvtől függ.The chaining operator is dependent on the language.
ParentParent SzülőoperátorParent operator Parent.FillParent.Fill Hozzáférés a vezérlői tároló tulajdonságaihozAccess to properties of a control container
ThisItemThisItem ThisItem operátorThisItem operator ThisItem.FirstNameThisItem.FirstName Hozzáférés a katalógus vagy az űrlap vezérlőelem mezőihezAccess to fields of a Gallery or form control

in és exactin operátorokin and exactin operators

Az in és az exactin operátorokat karakterláncok keresésére használhatja egy adott adatforrásban, például egy gyűjteményben vagy egy importált táblában.You can use the in and exactin operators to find a string in a data source, such as a collection or an imported table. Az in operátor kis- és nagybetűtől függetlenül azonosítja a találatokat, míg az exactin operátor csak akkor ad vissza találatot, ha a kis- és nagybetűk írásmódja megegyezik.The in operator identifies matches regardless of case, and the exactin operator identifies matches only if they're capitalized the same way. Íme egy példa:Here's an example:

 1. Hozzon létre vagy importáljon egy Leltár nevű gyűjteményt, és jelenítse meg azt egy katalógusban, ahogyan az a Képek és szöveg megjelenítése katalógusban című témakörben szerepel.Create or import a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Állítsa be a katalógus Elemek tulajdonságát az alábbi képletnek megfelelően:Set the Items property of the gallery to this formula:
  Filter(Leltár, "E" in TermékNév)Filter(Inventory, "E" in ProductName)

  A katalógusban a Callisto kivételével az összes termék szerepel, mert csak ennek a terméknek a neve nem tartalmazza a megadott betűt.The gallery shows all products except Callisto because the name of that product is the only one that doesn't contain the letter you specified.

 3. Módosítsa a katalógus Elemek tulajdonságát az alábbi képletnek megfelelően:Change the Items property of the gallery to this formula:
  Filter(Leltár, "E" exactin TermékNév)Filter(Inventory, "E" exactin ProductName)

  A katalógusban csak az Europa szerepel, mert egyedül ennek a neve tartalmazza a megadott nagybetűt.The gallery shows only Europa because only its name contains the letter that you specified in the case that you specified.

ThisItem operátorThisItem operator

Az adatok megjeleníthetők a Katalógus, az Űrlap szerkesztése vagy az Űrlap megjelenítése vezérlőelemekben azok táblához vagy gyűjteményhez való kötésével.You can show data in Gallery, Edit form, or Display form controls by binding it to a table or a collection. Ezek a vezérlőelemek egyéb kártyák és vezérlőelemek tárolójaként szolgálnak.These controls are a container for other cards and controls. A tároló minden egyes kártyája vagy vezérlőeleme a ThisItem operátorral férhet hozzá a kötött adatokhoz.Each card or control within the container can access the bound data through the ThisItem operator.

A ThisItem operátorral határozható meg azon adatok oszlopai, amelyek a külső vezérlőelem egyes kártyáiban vagy vezérlőelemeiben szerepelnek.You use the ThisItem operator to specify the column of data that each card or control within the outer control. Például a Képek és szöveg megjelenítése katalógusban című témakör termékkatalógusának operátora alapján a kép vezérlőeleme a terméktervezést, a felső felirat a termék nevét, míg az alsó felirat a készleten lévő tételek számát mutatja.For example, that operator in the product gallery for Show images and text in a gallery specified that the image control showed the product design, the upper label showed the product name, and the lower label showed the number of units in stock.

Beágyazott katalógusok esetén a ThisItem a legbelső katalóguselemre vonatkozik.For nested galleries, ThisItem refers to the innermost gallery's items. Feltételezve, hogy a belső és a külső katalógus sormezői nem ütköznek, a nem minősített mezőnevek (oszlopnevek) közvetlenül használhatók.Assuming the row fields in the inner and outer galleries don't conflict, you can also use the unqualified field (column) names directly. Ezzel a megközelítéssel a belső katalógusok szabályai külső katalóguselemekre is vonatkozhatnak.This approach enables rules in an inner gallery to refer to an outer gallery's items.

SzülőoperátorParent operator

Egyes vezérlőelemek más vezérlőelemeket is tartalmazhatnak.Some controls host other controls. Például a Képernyő, a Katalógus, a Kártya, az Űrlap szerkesztése és az Űrlap megjelenítése vezérlőelemek mind tartalmazhatnak más vezérlőelemeket.For example, Screen, Gallery, Card, Edit form, and Display form controls are all containers for controls. A gazdaként szolgáló vezérlőelemet a benne lévő vezérlőelemek szülőjének nevezzük.We call the hosting control the "parent" of the controls within.

A PowerApps bármelyik vezérlőelemére név szerint lehet hivatkozni bárhol az alkalmazásban.Any control in PowerApps can be referenced by name from anywhere within the app. Például a Screen1 az alkalmazás egyik képernyőjének neve.Screen1 may be the name of a screen in your app. Ilyenkor a képernyő háttérszínének beolvasásához használja Screen1.Fill szintaxist.To retrieve the background color of this screen, you can use Screen1.Fill.

A képernyő vezérlőelemei egy másik lehetőséget is használhatnak.Controls on this screen have another option. Relatív hivatkozást használhatnak: Parent.Fill.They can use a relative reference: Parent.Fill. A Parent operátor az adott vezérlőelem gazdájának számító vezérlőelemre hivatkozik, így annak minden tulajdonsága elérhetővé válik.The Parent operator refers to the control that hosts this control, making available all of its properties. A Parent operátor azért hasznos, mert a használata nem függ a vezérlőelem nevétől.Using Parent is helpful because it doesn't depend on the name of the control. A tárolói vezérlőelem anélkül másolható és illeszthető be, hogy módosítani kellene a tárolói hivatkozásokat.You can copy and paste a container control without needing to adjust any references within the container. Ez az operátor átláthatóbbá teszi a gyermek- és a szülővezérlők közötti kapcsolatot a képletek olvasásakor.This operator also makes the relationship between child and parent controls clearer when reading formulas.

Egyértelműsítő operátorDisambiguation operator

Bizonyos funkciók rekordra vonatkozó hatókörök létrehozásával férnek hozzá a táblamezőkhöz az egyes rekordok feldolgozásakor, például Filter, AddColumns és Sum.Some functions create record scopes for accessing the fields of table while processing each record, such as Filter, AddColumns, and Sum. A rekordra vonatkozó hatókörrel felvett mezőnevek felülbírálják az alkalmazásban máshol előforduló azonos neveket.Field names added with the record scope override the same names from elsewhere in the app. Ilyenkor a @ egyértelműsítő operátorral továbbra is elérhetők a rekord hatókörén kívüli értékek:When this happens, you can still access values from outside the record scope with the @ disambiguation operator:

 • A rekordra vonatkozó beágyazott hatókörök értékeit a @ operátor és a műveleti tábla nevének együttes használatával érheti el. Használandó minta: Tábla[@MezőNév*].To access values from nested record scopes, use the @ operator with the name of the table being operated upon using the pattern Table[@FieldName].
 • A globális értékek (például adatforrások, gyűjtemények és környezeti változók) elérésére használja a következő mintát: [@ObjektumNév] (tábla megadása nélkül).To access global values, such as data sources, collections, and context variables, use the pattern [@ObjectName] (without a table designation).

További információért és példákért olvassa el a rekordra vonatkozó hatókörök leírását.For more information and examples, see the discussion on record scopes.