Alkalmazás létrehozása Common Data Service-bőlCreating an app from the Common Data Service

Hozzon létre egy három képernyős alkalmazást a Common Data Service szolgáltatásból, majd fedezze fel az alkalmazás képernyőit és vezérlőit.Generate a three screen app from the Common Data Service, then explore screens and controls from the app. Módosítsa az alkalmazás képernyőit, vezérlőit és mezőit, vegyen fel további adatokat, és indítson el egy folyamatot az alkalmazásban.Update app screens, controls, and fields; bring in additional data and trigger a flow from the app.

Elsajátítandó ismeretek:

Alkalmazás létrehozásaGenerate an app

A tanfolyam ezen szakaszában egy alkalmazást hozunk létre a Common Data Service entitásaira alapozva.In this section of the course, we'll create an app based on entities in the Common Data Service. Az entitások olyan megosztott adathalmazok, amelyek módosíthatók, tárolhatók, helyreállíthatók és interaktív módon használhatók.Entities are chunks of shared data that can be modified, stored, retrieved, and interacted with. Egy entitásból hozzuk létre az alkalmazást, majd megmutatjuk, hogyan szabhatja testre, hogyan adhat hozzá másik adatforrást, és hogyan hívhat meg benne egy folyamatot.We'll generate the app from an entity, show you how to customize the app, add another data source, and call a flow from the app. Ha már befejezte az alkalmazások SharePoint-listából való létrehozásával foglalkozó szakaszt, itt szerepelnek átfedések az abban olvasható témákkal, itt azonban részletesebben olvashat róluk, különös tekintettel az alkalmazás testreszabására.If you already completed the section on creating an app from a SharePoint list, we will cover some of the same territory but in more depth, especially around customizing the app.

Létrehozunk egy esetkezelő alkalmazást, amelyet az informatikai részleg használhat a szervezetben felmerülő hardver- és szoftverproblémák nyomon követésére, rangsorolására és elhárításárára.We'll create a case-management app that an IT department could use to track, prioritize, and act on hardware and software issues across an organization. Miközben végigvesszük az egyes témaköröket, az ilyen alkalmazások más felhasználási területek is eszébe juthatnak.As you go through the topics, you might also think of other uses for an app like this. A Common Data Service szolgáltatásból használunk adatokat, mert ez tökéletesen alkalmas az alkalmazásadatok tárolására, de más adatforrással is létrehozhatja ugyanezt az alkalmazást.We're using data from the Common Data Service because it's well-suited to storing app data, but you could build the same app with a different data source.

A PowerApps rendelkezik egy összetettebb esetkezelési sablonnal, amely ugyanazokat az entitásokat használja, mint az alkalmazás, amelyet létrehozunk.PowerApps includes a more complex Case Management template that uses the same entities as the app we'll build. Javasoljuk, hogy a szakasz befejezése után ismerkedjen meg ezzel a sablonnal, hogy legyen elképzelése arról, mit hozhat létre a PowerApps szolgáltatásban.After you've completed this section, we encourage you to explore that template to get a sense of what you can build in PowerApps.

Common Data Service-adatbázis létrehozásaCreate a Common Data Service database

Az alkalmazás létrehozásának első lépése egy Common Data Service-adatbázis létrehozása, ha még nem rendelkezik eggyel.The first step in building this app is to create a Common Service database if you don't already have one. A Common Data Service-adatbázist egy környezetben kell létrehoznia.You create a Common Data Service database in an environment. A környezetek az alkalmazásokhoz és más erőforrásokhoz használt tárolók (a környezetekről a tanfolyam későbbi részében olvashat bővebben).An environment is a container for apps and other resources (you'll learn more about environments later in the course). Ezeket a lépéseket követve a környezeti rendszergazda is létrehozhat egy adatbázist (ha Ön nem rendszergazda, kérje a szervezet egyik rendszergazdájának segítségét).An environment admin can follow these steps to create a database (if you're not an admin, check with an admin in your organization).

A Kezdőlapon kattintson az Adatbázis létrehozása lehetőségre.From the Home tab, click Create Database.

Common Data Service – adatbázis létrehozása

Adja meg, hogy korlátozni szeretné-e a hozzáférést az adatbázishoz (alapértelmezés szerint nyitott), majd kattintson a Saját adatbázis létrehozása lehetőségre.Specify whether you want to restrict access to the database (we'll keep it open), then click Create my database.

Common Data Service – hozzáférés megadása

A folyamat befejeződésekor megjelenik az összes, a közös adatmodellben megtalálható entitás.When the process is complete, you see all the standard entities that are included in the common data model. Ezek közül néhány látható az alábbiakban.Some of them are shown below.

Common Data Service – standard entitások

Alkalmazás létrehozása a Case (Eset) entitásbólGenerate an app from the Case entity

Most, hogy létrejött az adatbázis, csatlakozunk a Case (Eset) entitáshoz, és létrehozunk egy alkalmazást.Now that the database is created, we connect to the Case entity and generate an app. Kattintson az Új alkalmazás, majd a PowerApps Studio webes felülete lehetőségre.Click New app, then PowerApps Studio for web.

Új alkalmazás a PowerApps Studio webes felületén

Egy telefonos alkalmazást hozunk létre egy Common Data Service-entitáshoz, ezért a Common Data Service területen kattintson vagy koppintson a Telefonos elrendezés elemre.We're building a phone app for a Common Data Service entity, so under Common Data Service click or tap Phone layout.

Telefonos alkalmazás a Common Data Service szolgáltatásból

A következő képernyőn válasszon egy kapcsolatot és egy entitást, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson a Csatlakozás lehetőségre.In the next screen, you choose a connection and an entity to connect to, then click Connect.

Csatlakozás a Case (Eset) entitáshoz

Miután rákattintott a Csatlakozás gombra, a PowerApps megkezdi az alkalmazás létrehozását.After you click Connect, PowerApps starts to generate the app. A PowerApps különböző következtetéseket von le az adataiból, így már elsőre is hasznos alkalmazást hoz létre.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Az alkalmazás megtekintése a PowerApps StudióbanView the app in PowerApps Studio

Az új három képernyős alkalmazás megnyílik a PowerApps Studióban.Your new three-screen app opens in PowerApps Studio. Minden adatokból létrehozott alkalmazás ugyanazokkal a képernyőkkel rendelkezik:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Tallózás képernyő: itt a listából beolvasott adatokat böngészheti, rendezheti, szűrheti és frissítheti, valamint a (+) ikonra kattintva hozzá is adhat elemeket.The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Részletek képernyő: itt tekintheti meg egy adott elem további adatait, valamint törölheti vagy szerkesztheti azt.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Szerkesztés/létrehozás képernyő: itt szerkeszthet egy meglévő elemet vagy hozhat létre egy újat.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

A bal oldali navigációs sáv jobb felső sarkában lévő ikonok valamelyikére kattintva vagy koppintva váltson miniatűr nézetre.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Váltás a nézetek között

Az egyes miniatűrökre kattintva vagy koppintva jelenítse meg az adott képernyő vezérlőit.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

A létrehozott alkalmazás

A következő lépésben részletesen ismertetjük az alkalmazást, majd pedig testreszabjuk, hogy jobban megfeleljen az igényeinknek.Next we'll explore the app in more detail and then customize it to better suit our needs.

Generált alkalmazás megismeréseExplore a generated app

Ebben a témakörben górcső alá vesszük a létrehozott alkalmazásokat – megtekintjük azokat a képernyőket és a vezérlőelemeket, amelyek meghatározzák az alkalmazás viselkedését.In this topic, we look more closely at the generated app - reviewing the screens and controls that define the app's behavior. Nem merülünk nagyon bele a részletekbe, de további ismereteket szerezhet az alkalmazás működéséről, ami segíti majd saját alkalmazásai létrehozásában.We won't go through all the details, but seeing more about how this app works will help you to build your own apps. Egy későbbi témakörben megvizsgáljuk a képernyőkhöz és a vezérlőelemekhez tartozó képleteket.In a later topic, we'll look at the formulas that work with screens and controls.

Az alkalmazás futtatása előnézet módbanRun the app in preview mode

Az alkalmazás futtatásához kattintson vagy koppintson azClick or tap Alkalmazás előzetes verziójának elindítása nyíl ikonra jobbra fent.in the top right to run the app. Ha végignavigál az alkalmazáson, láthatja, hogy az entitásból származó adatokat tartalmaz, és jó alapértelmezett felületet biztosít.If you navigate through the app, you see that it includes data from the entity and provides a good default experience.

Az alkalmazás futtatása előnézet módban

A PowerApps vezérlőinek ismertetéseUnderstanding controls in PowerApps

A vezérlők egyszerűen olyan felhasználói felületi elemek, melyekhez viselkedések kapcsolódnak.A control is simply a UI element that has behaviors associated with it. A PowerApps vezérlői jobbára megegyeznek a más alkalmazásoknál használt vezérlőkkel: feliratok, szövegbeviteli mezők, legördülő listák, navigációs elemek, és így tovább.Many controls in PowerApps are the same as controls that you've used in other apps: labels, text-input boxes, drop-down lists, navigation elements, and so on. A PowerApps ugyanakkor olyan speciálisabb vezérlőkkel is rendelkezik, mint például a katalógusok (amelyek összesített adatokat jelenítenek meg) és az űrlapok (amelyek részletes adatokat jelenítenek meg, és lehetővé teszik az elemek létrehozását és szerkesztését).But PowerApps has more specialized controls like Galleries (which display summary data) and Forms (which display detail data and enable you to create and edit items). Számos nagyon menő vezérlő van még, például a kép, a kamera és a vonalkód.And also some other really cool controls like Image, Camera, and Barcode. A teljes kínálatot megtekintheti, ha a menüszalagon a Beszúrás elemre, majd sorban a kínálkozó lehetőségekre kattint vagy koppint, a Szöveg elemtől egészen az Ikonok pontig.To see what's available, click or tap Insert on the ribbon, and then click or tap each of the options in turn, Text through Icons.

A PowerApps Studio menüszalagjának vezérlőket tartalmazó lapja

A tallózás képernyő ismertetéseExplore the browse screen

Az alkalmazás három képernyőjének mindegyikén található egy fő és további vezérlők.Each of the three app screens has a main control and some additional controls. Az alkalmazás első képernyője a tallózás képernyő, amelynek alapértelmezett neve BrowseScreen1.The first screen in the app is the browse screen, named BrowseScreen1 by default. Ezen a képernyőn a fő vezérlő egy katalógus, amelynek neve BrowseGallery1.The main control on this screen is a gallery named BrowseGallery1. A BrowseGallery1 további vezérlőket tartalmaz, például a NextArrow1 ikonvezérlőt (erre kattintva vagy koppintva nyithatja meg a részletek képernyőt).BrowseGallery1 contains other controls, like NextArrow1 (an icon control - click or tap it to go to the details screen). A képernyőn különálló vezérlők is találhatók, például az IconNewItem1 ikonvezérlő (erre kattintva vagy koppintva hozhat létre egy elemet a szerkesztés/létrehozás képernyőn).There are also separate controls on the screen, like IconNewItem1 (an icon control - click or tap it to create an item in the edit/create screen).

A tallózás képernyő és annak vezérlői

A PowerApps különféle katalógusokkal rendelkezik, így az alkalmazás elrendezésére vonatkozó követelményeknek leginkább megfelelőt használhatja.PowerApps has a variety of gallery types so you can use the one that best suits your app's layout requirements. Az elrendezés szabályozásának további módjairól a szakasz későbbi részében olvashat.You will see more ways to control layout later in this section.

A PowerApps-katalógusok lehetőségei

A részletek képernyő ismertetéseExplore the details screen

A következő a részletek képernyő, amelynek alapértelmezett neve DetailScreen1.Next is the details screen, named DetailScreen1 by default. A képernyő fő vezérlője a DetailForm1 nevű megjelenítési űrlap.The main control on this screen is a display form named DetailForm1. A DetailForm1 további vezérlőelemeket tartalmaz, például a DataCard1 nevű kártyavezérlőt (mely ebben az esetben a kérdés kategóriáját jeleníti meg).DetailForm1 contains other controls, like DataCard1 (a card control, which displays the question category in this case). A képernyőn különálló vezérlők is találhatók, például a IconEdit1 ikonvezérlő (erre kattintva vagy koppintva lehet szerkeszteni az aktuális elemet a szerkesztés/létrehozás képernyőn).There are also separate controls on the screen like IconEdit1 (an icon control - click or tap it to edit the current item on the edit/create screen).

A részletek képernyő és annak vezérlői

A katalógusok számos lehetőséget kínálnak, az űrlapokból azonban kisebb a választék: vannak szerkesztési és megjelenítési űrlapok.There are lots of gallery options, but forms are more straightforward - it's either an edit form or a display form.

A PowerApps-űrlapok lehetőségei

A szerkesztés/létrehozás képernyő ismertetéseExplore the edit/create screen

Az alkalmazás harmadik képernyője a szerkesztés/létrehozás képernyő, amelynek alapértelmezett neve EditScreen1.The third screen in the app is the edit/create screen, named EditScreen1 by default. A képernyő fő vezérlőeleme az EditForm1 nevű szerkesztési űrlap.The main control on this screen is an edit form named EditForm1. Az EditForm1 további vezérlőelemeket tartalmaz, például a DataCard8 nevű kártyavezérlőt (amely ebben az esetben a kérdés kategóriájának szerkesztésére szolgál).EditForm1 contains other controls, like DataCard8 (a card control, which allows you to edit the question category in this case). A képernyőn különálló vezérlők is találhatók, például az IconAccept1 ikonvezérlő (erre kattintva vagy koppintva lehet menteni a szerkesztés/létrehozás képernyőn elvégzett módosításokat).There are also separate controls on the screen like IconAccept1 (an icon control - click or tap it to save the changes you made on the edit/create screen).

A szerkesztés képernyő és annak vezérlői

Most, hogy már ismeri, hogyan épül fel az alkalmazás képernyőkből és vezérlőkből, a következő témakörben az alkalmazás testreszabásáról olvashat.Now that you have a sense of how the app is composed of screens and controls, we'll look at how you customize the app in the next topic.

Az alkalmazás testreszabásaCustomize the app

A szakasz első két témakörében létrehoztunk egy alkalmazást egy Common Data Service-entitásból, majd megvizsgáltuk, hogyan épül fel a három képernyője.In the first two topics in this section, you generated an app from a Common Data Service entity and explored the app to get a better understanding of how three screen apps are composed. A PowerApps által létrehozott alkalmazás hasznos ugyan, de a legtöbb esetben utólag testre kell szabni az alkalmazásokat.The app that PowerApps generated is useful, but you will often customize an app after it's generated. Ebben a témakörben néhány, az alkalmazás tallózás képernyőjén elvégzendő változtatáshoz nyújtunk útmutatást.In this topic, we'll walk through some changes for the browse screen of the app. Az összes képernyőt testre lehet szabni, de úgy gondoltuk, hogy most egyet veszünk elő egy kicsit részletesebben.You can customize any of the screens, but we wanted to focus on one and provide a bit more depth to the customizations. Bátorítjuk, hogy vegyen egy entitásból, Excel-fájlból vagy más forrásból létrehozott alkalmazást, és vizsgálja meg, hogyan tudná testre szabni.We encourage you to take any app you generate - from an entity, an Excel file, or another source - and see how you can customize it. Így lehet a legjobban megérteni, hogyan épülnek fel az alkalmazások.It really is the best way to learn how apps are put together.

Az alkalmazás létrehozásakor a PowerApps kiválasztotta az elrendezést és az egyes képernyőkön megjelenítendő mezőket.When PowerApps generated the app, it decided on a layout to use, and particular fields to show on each screen. Ehhez az alkalmazáshoz válaszunk egy állapotsávval ellátott katalógus vezérlőt (az állapotsávot rövidesen testre fogjuk szabni).For this app, let's choose a gallery control that has a status bar (we'll customize the status bar shortly). A jobb oldali ablaktáblában az Elrendezés lapon válassza ki a használni kívánt elrendezést.In the right-hand pane, on the Layout tab, select the layout you want. Az eredmény azonnal látható lesz, mert a PowerApps a változtatással egy időben módosítja az alkalmazást.You see the results right away because PowerApps updates the app as you make changes.

A tallózás képernyő elrendezésének módosítása

Ha megvan a megfelelő alapelrendezés, akkor módosítsa a megjelenő mezőket.With the right basic layout, now change the fields that are displayed. Az első elemnél kattintson vagy koppintson egy mezőre, majd a jobb oldali ablaktáblában módosítsa az egyes elemekhez megjelenített adatok körét.Click or tap a field in the first item, then in the right-hand pane, change the data that is displayed for each item. Így jobb áttekintést kaphat az entitás egyes elemeiről.This provides a better summary of each item in the entity.

A tallózás képernyő mezőinek módosítása

Alkalmazástéma módosításaChange the app theme

A PowerApps (a PowerPointhoz hasonlóan) az alkalmazásokban használható témákat is kínál.PowerApps provides a set of themes you can use in your app, much like PowerPoint. Az alábbi képen a Dűne téma hatása látható, valamint egy kicsi embléma, amit beillesztettünk az alkalmazásba.In the following screen, you see the Dune theme applied, and a simple logo that we pasted into the app. Ezek apró változtatások csupán, mégis sokat dobnak az alkalmazás megjelenésén.These are basic changes, but can do a lot to improve the appearance of your app.

Téma módosítása és embléma elhelyezése

Esetállapot megjelenítése képlettelUse a formula to show the case status

A PowerApps egyik fő vívmánya, hogy nem kell benne hagyományos alkalmazáskódot írni: alkalmazásokat készíthet anélkül, hogy fejlesztővé kellene válnia!One of the major benefits of PowerApps is not having to write traditional application code - you don’t have to be a developer to create apps! Ugyanakkor valahogyan továbbra is ki kell fejezni az alkalmazás működésének logikáját, továbbá szabályozni kell a navigálást, a szűrést, a rendezést és más funkciókat.But you still need a way to express logic in an app and to control an app’s navigation, filtering, sorting, and other functionality. Itt jönnek képbe a képletek.This is where formulas come in.

Ha már használt Excel-képleteket, a PowerApps megközelítése sem lesz ismeretlen.If you have used Excel formulas, the approach that PowerApps takes should feel familiar. Tegyük fel, hogy az állapotsáv zölddel jelzi, ha egy eset megoldódott, és pirossal, ha nem.Suppose you want to show the status bar in green if a case is resolved, or in red otherwise. Ehhez jelölje ki a képernyőn az állapot vezérlőt, és a hozzá tartozó Kitöltés tulajdonsághoz írja be a képletsávba ezt a képletet: If(Status="Resolved", Color.Green, Color.Red).To do this, you select the status control on the screen, and then set the Fill property of that control to this formula in the formula bar: If(Status="Resolved", Color.Green, Color.Red). A képlet hasonlít az Excelben használatosakhoz, de vezérlőkre és más alkalmazáselemekre vonatkozik, nem egy táblázat celláira.This is like an Excel formula, but PowerApps formulas refer to controls and other app elements rather than cells in a spreadsheet. Az alábbi képen látható a képlet és az alkalmazásra tett hatása.The following image shows where to set the formula, and the result in the app.

Esetállapotot jelző képlet

Szűrés és rendezés dátum szerintSort and filter based on date

A létrehozott alkalmazásban a tallózás képernyőn eseteket lehet keresni, illetve rendezni a katalógus elemlistáját.On the browse screen, the generated app lets you search for cases and sort the list of items in the gallery. Most eltávolítjuk a keresési és a rendezési funkciót, és helyette dátum szerinti szűrést vezetünk be.We're going to remove the search and sort functionality in favor of showing cases based on a date. A két módszer együttesen is használható, de mi most a dátumalapúra fogunk koncentrálni.You could combine these methods, but we'll focus on the date-based approach for this app. Az alábbi képen láthatja, hogy milyen elemeket adtunk hozzá az alkalmazáshoz:In the image below, you see the items we added:

 • Egy szöveges feliratot („Show cases after:”, azaz a megjelenítendő intervallum kezdő dátuma), hogy a felhasználók tudják, mi a teendőjük: Beszúrás > Szöveg > Felirat; és módosítsa a Kitöltés képletét White (Fehér) értékre.A text label ("Show cases after:") so users know what to do: Insert > Text > Label; change the Fill formula to White.
 • Egy dátumválasztót: Beszúrás > Vezérlők > Dátumválasztó.A date picker: Insert > Controls > Date picker.
 • Egy képletet, amely a tallózás katalógus Elemek tulajdonságát kapcsolja össze a dátumválasztóval: Filter(Case, DatePicker1.SelectedDate < LastModifiedDateTime).A formula that connects the browse gallery Items property to the date picker: Filter(Case, DatePicker1.SelectedDate < LastModifiedDateTime).

A dátum október 20-ra van állítva, az alkalmazás pedig az ezt követően létrehozott eseteket mutatja.The date is set to Oct 20 and you see the result that the app is showing the cases created after this date. Fontos tudni, hogy alapértelmezés szerint az entitásban lévő összes elem legutóbbi módosítási dátuma megegyezik.Note that by default, all cases in the entity have the same last modified date. Ha néhányat módosít, kipróbálhatja a szűrő működését.You can update one or more to see how filtering works. Az entitásadatokkal való munkával a tanfolyam későbbi részében fogunk foglalkozni.We cover working with entity data later in the course.

Dátumválasztó használata céljából módosított alkalmazás

A teljes esetszám megjelenítéseShow total number of cases

Elég sok mindennel foglalkozunk ebben a témakörben, de türelem, mindjárt elkészülünk a testreszabással!We're covering a lot of ground here, but we're almost done with the customizations. Utolsóként még felveszünk két, számokat (a teljes esetszámot és a dátumalapú szűrőnek megfelelő esetek számát) megjelenítő feliratot.The last thing we'll do in this topic is add labels that show two numbers: the total number of cases and the number of cases that match our date-based filter.

Teljes és szűrt esetszám megjelenítése

A videó részletesen ismerteti, hogyan lehet felvenni ezt a két feliratot, de az alapokat le is írjuk, amelyek alapján a feliratok értékeit lehet megadni:The video goes into detail about how to add the two labels, but here's the basics on which properties we set for each label:

 • Igazítás = CenterAlign = Center
 • Szélesség = Parent.Width/2Width = Parent.Width/2
 • Bal oldali mező: Szöveg = "Total cases: " & CountRows(Case).Left box Text = "Total cases: " & CountRows(Case). Ez az entitásban lévő összes eset száma lesz.This includes all cases that are in the entity.
 • Jobb oldali mező: Szöveg = Filtered cases: " & CountRows(BrowseGallery1.AllItems).Right box Text = Filtered cases: " & CountRows(BrowseGallery1.AllItems). Ez csak a dátumalapú szűrőnek megfelelő esetek száma.This includes only those cases that match the date-based filter.

Nos, ezzel végére értünk az alkalmazások testreszabásának. A következő témakörben felveszünk egy adatforrást és egy folyamatot, majd megvizsgáljuk a kész alkalmazást.OK, that wraps up the app customizations - in the next topic we'll add a data source, and a flow, and show you the finished app.

Adatforrás és folyamat felvételeAdd a data source and flow

Ebben a szakaszban eddig egy alkalmazást hoztunk létre a Common Data Service Case (Eset) entitása alapján, megvizsgáltuk az alkalmazás felépítését, és többféle módon testre szabtuk azt.So far in this section, we have generated an app based on the Case entity from the Common Data Service, explored the app to see how it's put together, and customized the app in several ways. A szakasz utolsó témakörében bemutatunk egy újabb standard entitást és a Microsoft Flow használatával elküldünk egy e-mailt.In the final topic for this section, we will bring in another standard entity, and use Microsoft Flow to send an email. Az alkalmazást aktivál egy folyamatot, így aki megnyitotta az esetet, az értesítést kap az eset frissítésekor.The app will trigger a flow so that the person who opened a case is notified when the case is updated. Ebben a témakörben egy meghatározott forgatókönyvön haladunk végig, de az itt elsajátított ismeretek számos különböző típusú alkalmazáshoz alkalmazhatók.We're completing a particular scenario in this topic, but the skills you learn are applicable across many kinds of apps. Kezdjünk hozzá az entitások használatához.Let's get started with the entities.

Az egyedkapcsolatok áttekintéseReview entity relationships

Hamarosan hozzáadjuk a Contact (Kapcsolattartó) entitást, de először áttekintjük a Case (Eset) és a Contact (Kapcsolattartó) entitás közötti kapcsolatot.We'll add the Contact entity shortly, but first we'll look at how the Case and Contact entities relate to each other. A Case (Eset) entitásban látható, hogy az egyik mező a CurrentContact (Jelenlegi kapcsolattartó), melynek adattípusa Lookup (Keresés).In the Case entity, you see that one of the fields is CurrentContact, with a data type of Lookup. Ez azt jelenti, hogy ezt a mezőt egy másik táblával való kapcsolatban használja a rendszer.This means that this field is used in a relationship with another table.

Case (Eset) entitás mezők

A Relationships (Kapcsolatok) lapon látható, hogy a kapcsolódó entitás a Contact (Kapcsolattartó).On the Relationships tab, you see that the related entity is Contact. Ezt fontos megjegyezni, ugyanis ezt a kapcsolatot később még felhasználjuk a témakörben.Keep that in mind because we will use this relationship later in this topic.

A Case (Eset) entitás kapcsolatai

Entitás hozzáadása az alkalmazáshozAdd an entity to the app

Az adatforrások hozzáadása nagyon egyszerű a Powerapps szolgáltatásban.Adding a data source in PowerApps is straightforward. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson az Adatforrások, majd az Adatforrás hozzáadása lehetőségre.In the right-hand pane, click or tap Data sources, then Add data source. Ebben az esetben válassza a Common Data Service-kapcsolatot, majd válassza ki a Contact (Kapcsolattartó) entitást.In this case, then choose the Common Data Service connection and select the Contact entity. Miután a Csatlakozás lehetőségre kattint vagy koppint, a rendszer hozzáadja az entitást az alkalmazáshoz.After you click or tap Connect, the entity is added to the app.

A Contact (Kapcsolattartó) entitás hozzáadása

Fontos megjegyezni, hogy ebben a példában egy másik entitásból adunk hozzá adatokat, ugyanakkor az alkalmazásokban több forrásból származó adatok is kombinálhatók.Note that in this example, we're adding data from another entity, but you can combine data from many sources in your apps.

Kapcsolattartási adatok kereséseLook up contact information

Most, hogy már hozzáférünk az alkalmazás Contact (Kapcsolattartó) entitásának adataihoz, ideje azt hasznosítani.Now that we have access to the Contact entity data in our app, it's time to put it to use. Ahogyan a bevezetésben is említettük, egy e-mailt szeretnénk elküldeni egy eset frissítésekor.As mentioned in the introduction, we want to send an email when a case is updated. Ennek megvalósításához két képletet és egy folyamatot fogunk felhasználni.We will use two formulas and a flow to accomplish this. Az első képlet a szerkesztési képernyőhöz, pontosabban a Mentés gomb OnSelect tulajdonságához tartozik.The first formula is for the edit screen, specifically the OnSelect property of the save button.

Az alkalmazásszerkesztési képernyő

Alapértelmezés szerint ez a gomb a SubmitForm(EditForm1) képletet használja a frissítés elküldéséhez, amikor egy felhasználó szerkeszti az adatokat az űrlapon.By default, this button uses the formula SubmitForm(EditForm1) to submit the update when a user edits data in the form. Úgy kell bővítenünk a képletet, hogy az először a jelenlegi esetet megnyitó személy kapcsolattartási adatait keresse meg, majd helyileg tárolja ezeket az adatokat az alkalmazásban:We need to add to the formula so that it first looks up the contact information for the person who opened the current case, and then stores that information locally in the app:

UpdateContext({contact:LookUp(Contact, ContactId=BrowseGallery1.Selected.CurrentContact.ContactId)}); SubmitForm(EditForm1)

Valóban bonyolult egy kicsit, de James a videóban 2:04-től kezdve kiválóan elmagyarázza a képlet működését részletesebben.Yes, it's a little complex, but James does a great job of explaining this formula in more detail, starting at 2:04 in the video.

Folyamat indítása az alkalmazásbólTrigger a flow from the app

Most, hogy már ismerjük az egyes esetekhez tartozó kapcsolattartókat, tudunk nekik e-mailt küldeni.Now that we know who the contact is for each case, we can send an email to them. Közvetlenül az alkalmazásból is lehetne e-mailt küldeni, de ebben a példában megmutatjuk, hogyan indíthat el egy folyamatot az alkalmazásból.We could send an email directly from the app, but for this example we'll show you how to trigger a flow from the app. A folyamat a következő, amely a lehető legegyszerűbb: e-mail küldése egy alkalmazásban végrehajtott művelet alapján.Here's the flow, which is as simple as it gets: send an email based on an action in an app. Itt nem ismertetjük részletesen a folyamatokat, ugyanis egy egész sorozatnyi Oktatócsomag létezik a Microsoft Flow szolgáltatáshoz.We won't get into more detail on flows here, but there is a whole Guided Learning series for Microsoft Flow.

E-mail küldéséhez használt folyamat

Az alkalmazásban egy esemény alapján kell meghívni a folyamatot.Back in the app, we need to call the flow based on an event. Ehhez a szerkesztési űrlap OnSuccess tulajdonságát használjuk, hogy a rendszer a szerkesztés sikerekor aktiválja a folyamatot.We'll use the OnSuccess property of the edit form, so the flow is triggered when the edit succeeds. Kattintson vagy koppintson a szerkesztési űrlapra, majd a menüszalagon kattintson vagy koppintson a Művelet > Folyamatok lehetőségre.Click or tap the edit form, then on the ribbon click or tap Action > Flows. Válassza ki a használni kívánt folyamatot.Select the flow you want to use.

E-mail küldéséhez használt folyamat

A folyamat most már hozzá van rendelve a szerkesztési űrlap OnSuccess-eseményéhez, így hivatkozhatunk a kapcsolattartóra az e-mail küldéséhez.The flow is now associated with the OnSuccess event of the edit form, and we can refer to the contact for the email. A következő képlet meghívja a folyamatot az esetet megnyitó személy e-mail címével, valamint az e-mail tárgysorával és törzsével.The following formula calls the flow with the email address of the person who opened the case, as well as a subject line and the body of the email.

CaseResolvedEmailConfirmation.Run(contact.EmailPrimary, "Your case has been updated", "Check it out")

Ennyit kell tenni egy adatforrás az alkalmazáshoz való hozzáadásához és egy e-mailt elküldő folyamat aktiválásához.That's it for adding a data source to the app, and triggering a flow that sends an email. Ha még nem tekintette meg a szakaszban található videókat, azt javasoljuk, hogy tegye ezt meg.If you haven't watched the videos in this section already, we encourage you to do it. Sok olyan részletet megtudhat belőlük, melyeken gyorsan végighaladtunk a témakörökben.They fill in lots of the details that we've moved through quickly in the topics.

ÖsszefoglalásWrapping it all up

Elértünk a szakasz végére.This brings us to the end of this section. Reméljük, hogy tetszett és sokat tudott tanulni belőle.We hope you've enjoyed it and learned a ton. Először létrehoztunk egy egyszerű alkalmazást egy entitásból, majd kicsit megvizsgáltuk, hogy megismerjük a felépítését.We started out generating a basic app from an entity, and explored the app a little to understand how it's put together. Sok időt töltöttünk az alkalmazás testreszabásával, majd hozzáadtunk egy adatforrást, és bemutattuk, hogyan aktiválhat egy folyamatot.We spent a good deal of time on customizing the app, then added a data source and saw how to trigger a flow. A szakaszban egy adott esetet kezelő alkalmazást hoztunk létre, de az itt elsajátított ismereteket számos különböző típusú alkalmazáshoz alkalmazhatja.We built out a specific case management app in this section, but the skills you learned could be applied to many types of apps. Ahogyan azt a szakasz elején is említettük, ha egy összetettebb esetkezelési alkalmazással szeretne részletesebben foglalkozni, mindenképpen tekintse meg a PowerApps Studio for Windows alkalmazásban elérhető sablont.As we mentioned at the beginning of this section - if you want to dig into a more complex case management app, be sure to check out the template that's available in PowerApps Studio for Windows.

A továbbiakban az alkalmazások kezeléséről lesz szó.Next up we'll move into managing apps. Ebben a kezeléssel foglalkozó szakaszban az alkalmazások megosztásáról és verziószámozásáról olvashat, valamint megismerkedhet a környezetekkel, melyek az alkalmazások, az adatok és más erőforrások tárolói.The management section shows you how to share and version apps, and introduces environments, which are containers for apps, data, and other resources.

Gratulálunk!

Ön teljesítette a Microsoft PowerApps-oktatócsomag Alkalmazás létrehozása a Common Data Service szolgáltatásból című fejezetét.You've completed the Creating an app from the Common Data Service section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Elsajátított ismeretek:

Következő oktatóanyag

Alkalmazások felügyeleteManaging apps

Közreműködők

 • Michael Blythe
 • olprod