Első lépésekGetting started

Ismerje meg, hogy mi a PowerApps lényege – fedezze fel a szolgáltatás szoftverelemeit és kapcsolódó technológiáit.Understand what PowerApps is - its software elements, and related technologies. Tanulja meg az alkalmazások létrehozásának különböző módjait, valamint azt, hogy hogyan alkothatja meg alkalmazását egy SharePoint-lista segítségével.Look at the different ways you can create apps, and generate an app from a SharePoint list.

You will learn how to...

A PowerApps bemutatásaIntroducing PowerApps

Üdvözöljük a Microsoft PowerApps oktatócsomagjában!Welcome to Guided Learning for Microsoft PowerApps. Ez a saját tempóban elvégezhető online tanfolyam lépésről lépésre haladva ismerteti a PowerApps szolgáltatást, így az alapoktól kezdve szerezhet ismereteket.This self-paced online course explains PowerApps in a sequential way, so you can build your knowledge from the ground up.

Ez a Oktatócsomag számos szakaszból áll, az egyes szakaszok pedig több témakörre bomlanak.This Guided Learning course contains many sections, and each section has many topics. A tanfolyamot úgy tervezték, hogy befogadható méretű részletekben biztosítson útmutatást, logikai felépítése pedig elősegíti a fogalmak elsajátítását, a részletek megismerését és a példák bemutatását.The course is designed to provide guidance in understandable chunks, with a logical flow that helps you learn concepts, see details, and walk through examples. A tanulás elősegítésére számos vizuális elem is található benne.It includes lots of visuals to help you learn, too.

Ha Ön még kezdő a PowerApps használata terén, ez a tanfolyam segít elindulni, ha pedig már ismeri a PowerApps szolgáltatást, a tanfolyam segítségével megismerheti a fogalmak közötti összefüggéseket és megszerezheti a hiányzó információkat.If you're a beginner with PowerApps this course gets you going, and if you're familiar with PowerApps this course ties concepts together, and fills in the gaps. Reméljük, hogy a tanfolyam tetszeni fog, és reméljük, hogy a jövőben további tartalmakkal szolgálhatunk majd.We hope you enjoy the course, and we look forward to including more content in the future.

Mi a PowerApps?What is PowerApps?

A PowerApps olyan szoftverszolgáltatások és alkalmazások gyűjteménye, amelyek egymással együttműködve alapvetően alakítják át és gyorsítják fel az egyéni üzleti alkalmazások létrehozását és megosztásának módját.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

PowerApps – Animált bevezetés

A PowerApps azokhoz a felhőszolgáltatásokhoz és adatforrásokhoz kapcsolódik, melyeket már használ, és így lehetővé teszi az egyedi igényeknek megfelelő alkalmazások gyors létrehozását olyan ismeretekre támaszkodva, amelyekkel már rendelkezik.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. Azonnal megoszthat alkalmazásokat munkatársaival a weben, táblagépeken vagy mobileszközökön.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. A PowerApps együttműködik a Microsoft Flow szolgáltatással, és ezáltal lehetővé teszi, hogy alkalmazásokból lehessen elindítani munkafolyamatokat.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. A PowerApps gyorsan és egyszerűen használható – akár percek alatt is létrehozhat egy alkalmazást, amely az Excelből vagy egy felhőszolgáltatásból nyeri ki az adatokat.PowerApps can be simple and fast - capable of producing an app in minutes that pulls in data from Excel or a cloud service. A PowerApps azonban mindemellett egy megbízható ésnagyvállalati szintű megoldás, amely kész az olyan összetett elvárások teljesítésére, mint például az eszközök nyilvántartása egy vállalatban, és azok összekötése a háttérrendszerrel.But PowerApps is also robust and enterprise-grade, ready for complex requirements like tracking assets across a corporation and tying into your backend systems.

A PowerApps részeiThe Parts of PowerApps

A PowerApps alkalmazások létrehozására, megosztására és felügyeletére, valamint ezen alkalmazások futtatására szolgáló összetevőkből áll.PowerApps consists of components to create, share, and administer apps; and components to run those apps. A PowerApps Studio webes felületén vagy a PowerApps Studio for Windows alkalmazásban hozhat létre alkalmazásokat az adott alkalmazáshoz szükséges adatkapcsolatok használatával.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, using the data connections that your app requires. A web.powerapps.com webhelyen adatkapcsolatokat és helyszíni átjárókat konfigurálhat és felügyelhet, valamint használhatja a Common Data Service szolgáltatást, melyről egy későbbi szakaszban olvashat.You use web.powerapps.com to configure and manage data connections and on-premises gateways, and to work with the Common Data Service, which we will cover in a later section. Miután létrehozott egy alkalmazást, azt gyakran meg fogja osztani a Microsoft AppSource szolgáltatásban, és felügyelheti a felügyeleti központban.After you create an app, you often share it to Microsoft AppSource, and administer it in the admin center.

Az alkalmazásokat egy böngészőben a Microsoft Dynamics 365 szolgáltatásban, vagy a Windows, iOS és Android rendszerű eszközökhöz elérhető PowerApps Mobile használatával futtatja.You run apps in a browser from Microsoft Dynamics 365 or by using PowerApps Mobile, which is available for Windows, iOS, and Android devices.

A PowerApps oktatócsomagjának további szakaszaiban az alkalmazások létrehozásának, megosztásának, felügyeletének és futtatásának ezen folyamatát követjük.We will follow this flow of creating, sharing, administering, and running apps as we go through the rest of PowerApps Guided Learning.

A PowerApps illeszkedése az Ön szerepköréhezHow PowerApps matches your role

A PowerApps segítéségével az üzleti elemzők és más szakértők a már meglévő ismereteik alapján hozhatnak létre alkalmazásokat.PowerApps makes it easy for business analysts and other subject matter experts to create apps using the skills you already have. A Power Apps felhasználóinak azonban más típusai is vannak.But this is not the only type of PowerApps user. Vannak, akik egyszerűen csak futtatják a mások által létrehozott alkalmazásokat.Some people simply run apps that others create. Azok, akik a kódírásból élnek (a hivatásos fejlesztők), a PowerApps lehetőségeit kihasználva gyorsan hozhatnak létre összetett alkalmazásokat.Other people, who write code for a living (professional developers), take advantage of PowerApps to rapidly build sophisticated apps.

Attól is függhet, hogyan használja a PoweApps szolgáltatást, hogy milyen szerepkört tölt be egy projektben vagy egy csapatban, és hogy szerepköre változhat-e.How you use PowerApps may depend on your role in a project or on a team, and your role can change. Tegyük fel például, hogy az egyik munkatársa létrehoz egy alkalmazást, amelyet csatlakoztatnak a vállalati szintű ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerhez, Ön pedig rendszeresen használja azt az ígéretes érdeklődők nyomon követésére.For example, one of your coworkers creates an app that is tied into your company-wide customer relationship management (CRM) system, and you use this app regularly to track promising sales leads. De akár maga is írhat alkalmazásokat, melyeket megoszt a munkacsoportjában, mert közvetlen munkatársai rendkívül hasznosnak találták őket.But you might also write apps yourself and share them within your workgroup because your close colleagues find those apps very useful.

További lépésekNext Steps

A tanfolyam áttekintése és annak megismerése után, hogy mi a PowerApps és mik a főbb elemei, a következő témakörben részletesebb információkat találhat a PowerApps egyes összetevőiről.Now that you have an overview of this course, what PowerApps is, and its main elements, in the next topic we will look more closely at each PowerApps component.

A PowerApps részeiParts of PowerApps

Az oktatócsomag első témakörében a PowerApps főbb alkotóelemeiről olvashatott.In the first Guided Learning topic you read about the main parts of PowerApps. Most ezeket a részeket fogjuk részletesebben is megvizsgálni.Now we're going to provide a little more detail on each of the parts. A PowerApps egymással együttműködő szoftveres szolgáltatások és alkalmazások csoportja, amely a kapcsolódó technológiák révén hatékony rendszerré válhat.PowerApps is a set of software services and apps that work together, and there are related technologies that help make this a powerful ecosystem. A PowerApps összetevői:The PowerApps components are:

 • web.powerapps.com – az elkészített alkalmazások felügyelete és megosztásaweb.powerapps.com - manage and share the apps you build
 • PowerApps Studio – hatékony alkalmazások fejlesztése egyszerűen használható vizuális eszközökkelPowerApps Studio - build powerful apps with easy to use visual tools
 • PowerApps Mobile – alkalmazások futtatása Windows, iOS és Android rendszerű eszközökönPowerApps Mobile - run apps on Windows, iOS, and Android devices
 • PowerApps felügyeleti központ – PowerApps-környezetek és más összetevők adminisztrálásaPowerApps admin center - administer PowerApps environments and other components

Nem várjuk el, hogy sok időt szenteljen annak, hogy valójában mi is az a PowerApps, de talán érdemes egy kicsit még részletezni ezt a témát.We don't expect you to take a ton of time just to learn what PowerApps is, but we think it's helpful to flesh things out a bit more.

web.powerapps.comweb.powerapps.com

Ha alkalmazásokat fejleszt, akkor itt fogja tölteni az ideje jelentős részét.If you build apps, this is where you spend most of your time. Tanulhat az itt elérhető mintaalkalmazásokból és sablonokból, továbbá itt láthatja az összes saját készítésű alkalmazását.You learn from the sample apps and templates that are available here, and see all the apps you have created. Az alkalmazásokat a PowerApps Studio for web vagy a PowerApps Studio for Windows eszközzel készítheti el, majd megoszthatja őket magánszemélyekkel vagy szervezetekkel.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, and share those apps with individuals and organizations. Kezelheti az adatokat: a kapcsolatokat, az átjárókat és az entitásokat (ezekre rövidesen kitérünk). Elérheti továbbá a flows.microsoft.com-on létrehozott folyamatokat, és integrálhatja őket az alkalmazásaival.You manage data: connections, gateways, and entities (all of which we'll cover shortly.) And you see all the flows created in flows.microsoft.com, which you can integrate with your apps.

A web.powerapps.com webhely

PowerApps StudioPowerApps Studio

A PowerApps Studio elérhető a modern böngészőkben használható webalkalmazásként és Windows-alkalmazásként is.PowerApps Studio is available as a web application that you can use in any modern browser, and as a Windows application. A PowerApps Studio menüszalagja és három ablaktáblája révén az alkalmazások készítése hasonlatos élmény, mint a bemutatókészítés a PowerPointban. Az összetevők:PowerApps Studio has three panes and a ribbon that make app creation feel similar to building a slide deck in PowerPoint:

 1. Bal oldali navigációs sáv – itt az alkalmazás egyes képernyőinek miniatűrjeit vagy az egyes képernyőkön szereplő összes vezérlőelem hierarchikus nézetét jelenítheti meg.Left navigation bar, in which you can show a thumbnail for each screen in your app or a hierarchical view of all the controls on each screen
 2. Középső ablaktábla – itt az a képernyő látható, amelyen dolgozik.Middle pane, which shows the screen that you're working on
 3. Jobb oldali ablaktábla – itt olyan beállításokat adhat meg, mint amilyen például az elrendezés vagy az adatforrások.Right-hand pane, where you set options such as layout and data sources
 4. Tulajdonság legördülő lista – itt választhatja ki azokat a tulajdonságokat, amelyekre a képletek vonatkoznakProperty drop-down list, where you select the properties that formulas apply to
 5. Képletsáv – itt vehet fel az alkalmazások működését vezérlő képleteket (ahogyan az Excelben is).Formula bar, where you add formulas (as in Excel) that define app behavior
 6. Menüszalag – itt vehet fel vezérlőket és szabhatja testre a tervelemeketRibbon, where you add controls and customize design elements

PowerApps Studio

PowerApps MobilePowerApps Mobile

A Windowson, iOS-en és Androidon elérhető PowerApps Mobile alkalmazások kereséséhez és használatához biztosít környezetet.PowerApps Mobile for Windows, iOS, and Android provides an environment where you can find and use apps. A különféle alkalmazás-áruházak megnyitása helyett közvetlenül a PowerAppsből elérheti az összes saját maga által készített, illetve mások által Önnel megosztott alkalmazást.Instead of going to separate app stores, you stay in PowerApps and have access to all the apps that you've created and that others have shared with you. Ha a PowerApps Mobile-ban használ alkalmazásokat, maximálisan kihasználhatja az eszköze képességeit (például a kameravezérlőket, a GPS-es helymeghatározást stb.).When you use apps in PowerApps Mobile, you get the most out of your device's capabilities like camera controls, GPS location, and more.

PowerApps Mobile

Felügyeleti központAdmin center

A PowerApps felügyeleti központban lehet szervezeti szinten felügyelni a PowerApps szolgáltatásait.The PowerApps admin center is the centralized place to administer PowerApps for an organization. Itt definiálhat különféle környezeteket, amelyek az alkalmazásokat, adatkapcsolatokat és más elemeket tárolják.This is where you define different environments, which house apps, data connections, and other elements. Szintén a felügyeleti központban lehet Common Data Service-adatbázisokat létrehozni, illetve engedélyeket és adatszabályzatokat kezelni.The admin center is also where you create Common Data Service databases, and manage permissions and data policies.

PowerApps felügyeleti központ

A következő témakörben azokat a kapcsolódó technológiákat tekintjük át, amelyekkel együtt a PowerApps hatékony alkalmazásfejlesztési ökoszisztémát biztosít.In the next topic we'll learn about the set of related technologies that PowerApps works with to make a powerful ecosystem for app development.

Kapcsolódó technológiákRelated technologies

A következő technológiákat gyakran használják a PowerApps szoftverrel együtt robusztus szervezeti alkalmazások készítéséhez.The following technologies are often used with PowerApps to build and share robust apps across your organization. Az alkalmazások több forrásból származó adatokat integrálhatnak, és feladatokat automatizáló munkafolyamatok is lehetnek bennük.Your apps can integrate data from multiple sources and include workflows that automate tasks.

 • Microsoft Flow – automatizált munkafolyamatokat hozhat létre kedvenc alkalmazásai és szolgáltatásai közöttMicrosoft Flow - create automated workflows between your favorite apps and services
 • Adatforrások, kapcsolatok és összekötők, valamint átjárók – felhőbeli és helyszíni adatokat vihet be alkalmazásaibaData sources, connections and connectors, and gateways - bring cloud and on-premises data into your apps
 • Common Data Services – üzleti adatokat integrálhat a közös adatmodellelCommon Data Services - integrate business data using the common data model
 • Microsoft Dynamics 365 – üzleti alkalmazásait a weben is futtathatjaMicrosoft Dynamics 365 - run all your business apps in the web
 • Microsoft AppSource – egy központi helyen oszthatja meg alkalmazásait a Microsofttal és annak rengeteg partnerévelMicrosoft AppSource - share your apps into this centralized place for Microsoft and our many partners

Microsoft FlowMicrosoft Flow

A Microsoft Flow szolgáltatással munkafolyamatokat automatizálhat az üzleti felhasználók által használt, egyre növekvő számú alkalmazás és szolgáltatás között.Microsoft Flow is a service for automating workflow across the growing number of apps and services that business users rely on. A Microsoft Flow révén gyorsul az üzletmenet: kevesebb időt kell ismétlődő rutinfeladatokkal tölteni, így többet oszthat be szabadon.Microsoft Flow can accelerate your business so you spend less time on mundane, repetitive tasks, and more time on what you want to do. A Microsoft Flow és a PowerApps együttes felhasználásával munkafolyamatokat elindító és azokra reagáló alkalmazásokat készíthet.Use Microsoft Flow in conjunction with PowerApps to build apps that trigger and respond to workflows.

Microsoft Flow

Adatforrások, kapcsolatok, összekötők és átjárókData sources, connections and connectors, and gateways

Számos fontos adatforrása lehet – a PowerApps összekötők révén létesít kapcsolatokat ezekkel.There are many data sources that you might care about, and PowerApps uses connectors to make connections to these data sources. Alább láthat néhány népszerű adatforrást – sokuk felhőbeli szolgáltatás, mint például a Salesforce.Some of the most popular data sources are shown below—many of them are cloud services, like Salesforce. Lehet, hogy az összekötők nem a leglátványosabb részei az alkalmazásfejlesztésnek, de elengedhetetlenek ahhoz, hogy az Ön, munkatársai és ügyfelei számára fontos adatokkal dolgozni lehessen.Connectors might not feel like the coolest part of app development, but they are essential to working with data that you, your colleagues, and your customers care about. A nem a felhőben, hanem helyszínen tárolt adatok esetében átjáróval teremthet megbízható kapcsolatot a PowerApps és az adatforrás között.For data that is stored on-premises rather than in the cloud, you use a gateway to provide a reliable connection between PowerApps and your data source. Az átjáró egy helyszíni számítógépen helyezkedik el, és kommunikál a PowerApps szoftverrel.The gateway sits on an on-premises computer and communicates with PowerApps.

PowerApps-adatforrások és -összekötők

Microsoft Common Data ServiceMicrosoft Common Data Service

A Common Data Service szolgáltatással egyszerűen integrálhatók több forrásból származó üzleti adatok.The Common Data Service makes it easy to integrate business data from multiple sources. A szolgáltatás lényegi eleme a közös adatmodell, amelybe az alkalmazások és az üzleti folyamatok által gyakorta használt entitások tartoznak, például a Contact (Kapcsolattartó), a Product (Termék) vagy a Sales Order (Értékesítési megrendelés).The service features a common data model that includes many entities common to apps and business processes: entities like Contact, Product, and Sales Order. A szolgáltatás skálázhatóan és megbízhatóan tárolja az adatokat, valamint több alkalmazás számára is elérhetővé teszi őket.The service stores the data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. Ezek lehetnek a PowerAppsben készített alkalmazások, más Microsoft-alkalmazások, illetve külső gyártók alkalmazásai.The applications can be apps that you build in PowerApps, other Microsoft applications, or third party applications. Az alábbi képen a Contact entitás egy része látható a web.powerapps.com-on.The image below shows a portion of the Contact entity in web.powerapps.com.

A PowerApps Contact entitása

Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365

A Dynamics 365 felhőszolgáltatás célirányosan kialakított, konkrét üzleti igények (például az értékesítés automatizálása, napi ügymenet, ügyfélszolgálati teendők) kielégítésére szolgáló alkalmazásokat kínál.Dynamics 365 is a cloud service with purpose-built apps that enable you to address specific business needs like sales automation, operations, or customer service. A PowerAppsből az alkalmazásokat megoszthatja az AppSource-ban, a célközönség pedig a Dynamics 365-ben és mobileszközökön is megnézheti és futtathatja őket.In PowerApps, you share apps into AppSource, then users you share with view and run those apps in Dynamics 365, as well as on mobile devices. A Dynamics 365 előnye, hogy egy helyen futtatható az összes üzleti alkalmazás – származzanak akár a szervezeten belülről, a Microsofttól vagy külső gyártóktól.The advantage of having the apps in Dynamics 365 is that you have one place to run all your business apps - from creators in your organization, from Microsoft, and from third parties.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft AppSourceMicrosoft AppSource

Az AppSource-szal egyszerűen megkeresheti és kiértékelheti a munkatársai, a Microsoft és a partnereink által készített alkalmazásokat.AppSource is the place to easily find and evaluate apps from your colleagues, and from Microsoft and our partners. Ha a PowerAppsből megoszt egy alkalmazást, akkor az AppSource-on teszi elérhetővé.When you share an app from PowerApps, you make it available in AppSource. Választhat, hogy csak a szervezet tagjai férhessenek hozzá, vagy bárki.You can choose to make it available just for people in your organization, or you can make it available publicly.

Microsoft AppSource

Most már alaposabb ismeretekkel bír a PowerApps összes részéről és a kapcsolódó technológiákról.Now you have a little more information about all the parts of PowerApps, and related technologies. Nem kell most megtanulnia a listát: a tanfolyam során további ismereteket nyújtunk mindegyik részről.Don't feel like you have to memorize the list, because we will continue to deepen your knowledge on each of the parts throughout this course. A következő témánk az alkalmazás-létrehozás különféle lehetőségeit ismerteti.Next up is an introduction to the options you have for creating apps.

Betekintés az alkalmazáskészítésbeA quick look at creating apps

Most, hogy már ismeri a PowerApps alapjait, tekintsük át gyorsan, hogyan foghat neki az alkalmazásoknak.Now that you know the basics of PowerApps, let's jump into a quick tour of how to get started with apps. Megnézünk néhány mintaalkalmazást, a sablonból és az adatforrásból történő alkalmazáskészítést, illetve a megosztott alkalmazások használatát.We'll look at sample apps, creating apps from a template, using shared apps, and creating apps from a data source. A következő témakörben pedig gyakorlati ismereteket is szerezhet az alkalmazások létrehozásáról.In the next topic, we will get more hands-on with app creation.

Nézze meg a mintaalkalmazásokatCheck out some sample apps

A web.powerapps.com-on számos, böngészőben használható mintaalkalmazás várja.In web.powerapps.com, you'll be greeted with several sample apps that you can use in your web browser. Ezek alapján képet kaphat a technológia lehetőségeiről, illetve arról, hogy hogyan segítheti a PowerApps az Ön vállalkozását.Explore these apps to get a quick sense of what's possible and how PowerApps can help your business.

PowerApps-mintaalkalmazások

A mintaalkalmazások mindegyike adott célt szolgál, például egy költségvetés kezelését, egy webhely vizsgálatát vagy szolgáltatásjegyek nyomon követését.Each sample app is designed for a specific purpose, such as managing a budget, inspecting a site, or tracking service tickets. Az alkalmazások mintaadatai gondolatébresztő jellegűek.These apps contain sample data to inspire your thinking. Ez az alkalmazás azt mutatja be, hogyan segítheti egy burkolatgyártó cég a képviselőit, hogy azonnali és pontos költségbecslésekkel szolgálhassanak ügyfeleiknek a helyszínen.This app illustrates how a flooring company could help service representatives deliver accurate and immediate cost estimates when visiting customer locations.

PowerApps padlóburkolat mintaalkalmazás

Alkalmazás létrehozása sablon alapjánCreate an app from a template

Az is jó megoldás, ha sablonból kiindulva kezd alkalmazást fejleszteni.Another good way to start is by building an app from a template. A sablonok gyakorlatilag olyan mintaalkalmazások, amelyeket megnyithat, és megismerheti a felépítésüket.Templates are basically sample apps that you can open to understand how they are put together. Mintaadatokra támaszkodva szemléltetik a technológia kínálta lehetőségeket, és ha megnyitja őket a PowerApps Studióban, a gyakorlatban is láthatja, hogyan épül fel egy alkalmazás.They use sample data to help you get a sense of what's possible, and opening them in PowerApps Studio will help you see hands-on how an app is built. Fontos megjegyezni, hogy a sablonok jelenleg csak a PowerApps Studio Windowsra készült kiadásában állnak rendelkezésre, a webes kiadásban nem.Note that templates are available only in PowerApps Studio for Windows at this time, not PowerApps Studio for web.

PowerApps-alkalmazássablon

A Budget Tracker (Költségvetés-követő) sablonnal például olyan alkalmazást készíthet, amellyel projektek vagy rendezvények költségvetését követheti nyomon egyéni kategóriákkal, egyszerű adatbevitellel és a ráfordításokat egyértelműen jelző vizuális elemekkel.For example, with the Budget Tracker template, you can create an app that helps you track the budget for projects and events, with custom categories, easy data entry, and visuals that clearly show expenditures.

PowerApps költségvetés-követő sablon

Megosztott alkalmazások használataUse shared apps

Ha csoportja már használja a PowerApps szoftvert, akkor lehet, hogy már osztottak meg Önnel alkalmazásokat.If your team has started using PowerApps, people might have shared apps with you already. Ha valaki megoszt Önnel egy alkalmazást, akkor az megjelenik az AppSource-ban – és a Dynamics 365-ben is, ha úgy dönt, hogy felveszi oda.When people share apps with you, they show up in AppSource and also in Dynamics 365 if you choose to include them there. Ha Ön közre is működik ezeknek az alkalmazásoknak a fejlesztésében, akkor a web.powerapps.com-on is látni fogja őket.If you're a contributor to those apps, they also show up in web.powerapps.com.

PowerApps-megosztás

Alkalmazás létrehozása adatforrásbólCreate an app from a data source

Alkalmazásokat a PowerApps Studio for Windows alkalmazásban vagy a PowerApps Studio webes felületén hozhat létre.Create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows. Adatforrásokhoz csatlakozhat, és az alkalmazások elkészítését egy vizuális tervezőben kezdheti meg.You'll be able to connect to data sources and start composing apps in a visual designer.

Adatokból készült PowerApps-alkalmazás

Elsőre célszerű saját adataiból létrehozni egy alkalmazást.A great way to get started is to generate an app from your own data. Elég, ha a PowerAppset a választott adatforráshoz (például egy SharePoint-listához) irányítja, és már nézheti is, ahogyan a PowerApps automatikusan felépít egy három képernyős alkalmazást, amellyel tallózhatja a listát, megnézheti a rekordok részleteit és szerkesztheti az adatokat.Just point PowerApps at the data source of your choice (for example, a SharePoint list) and watch as PowerApps automatically builds a three-screen app for browsing the list, viewing detailed records, and editing data. Ezután testre szabhatja az alkalmazást, hogy az pontosan az Ön szándékai szerint nézzen ki és működjön.You can then start customizing this app to look and behave exactly how you want. A következő témakörben ennek az alkalmazásnak a létrehozásával ismerkedünk meg.We will see how the following app is created in the next topic.

Három képernyős PowerApps-alkalmazás

Teljesen újonnan is készíthet alkalmazásokat, minden részt menet közben alakítva ki, de a legkönnyebb úgy megismerkedni a PowerApps-alkalmazásokkal, ha sablonból vagy mintaalkalmazásból indul ki, vagy csatlakozik az adatforráshoz, és hagyja, hogy a PowerApps hozza létre az alkalmazást.You can also build applications from scratch and add all the pieces as you go, but the easiest way to learn about PowerApps is to start with a sample or a template, or connect to your data source and have PowerApps generate the app for you. Utána szabadjára engedheti a képzeletét – a tanfolyam későbbi részeiben rengeteg lehetősége lesz rá!Then you can branch out and let your imagination run wild—there will be plenty of that later in the course! A következő témakörben azt mutatjuk meg, hogyan hozhat létre alkalmazást adatokból.In the next topic, you will learn how to generate an app from data.

Az első alkalmazás létrehozásaCreate your first app

Most, hogy már ismeri a PowerApps minden összetevőjét és az alkalmazások létrehozásának lehetőségeit, itt az ideje, hogy ténylegesen létrehozzon egy alkalmazást.You're now familiar with all the parts of PowerApps and the options for creating apps, so it's time to actually build an app. Ebben a témakörben egy SharePoint Online-listából hozunk létre egy telefonos alkalmazást, de számos más forrásból is használhatna adatokat, többek között az Excelből, felhőszolgáltatókból (például a Salesforce-ból), valamint helyszíni forrásokból (például az SQL Serverből).For this topic, we'll generate a phone app from a SharePoint Online list, but you could use data from lots of other sources, including Excel, cloud services like Salesforce, and on-premises sources such as SQL Server.

Kapcsolódás adatforráshozConnect to a data source

Egy alkalmazás adatokból történő létrehozásakor első lépésként ki kell választania, hogy melyik PowerApps Studiót szeretné használni, majd kapcsolódnia kell az adatforrásához.The first step in generating an app from data is to choose which PowerApps Studio to use, then connect to your data source. A web.powerapps.com webhelyen kattintson vagy koppintson az Új alkalmazás elemre, majd válassza ki, hogy a PowerApps Studio for Windowst vagy a PowerApps Studio webes felületét szeretné használni.In web.powerapps.com, click or tap New app, then choose whether to use PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web.

Az első lépések a web.powerapps.com webhelyen

A PowerApps Studióban lehetősége nyílik adatokból, sablonból vagy előzmények nélkül alkalmazást készíteni.In PowerApps Studio you have the option of starting from data, from a template, or from scratch. Itt egy SharePoint-listához hozunk létre egy telefonos alkalmazást, ezért a SharePoint területen kattintson vagy koppintson a Telefonos elrendezés lehetőségre.We're building a phone app for a SharePoint list, so under SharePoint click or tap Phone layout.

Telefonos alkalmazás SharePoint-listából

A generált alkalmazások mindig egyetlen listán vagy táblán alapulnak (később további adatokat adhat az alkalmazáshoz).Generated apps are always based on a single list or table (you can add more data to the app later). A következő három képernyő a SharePoint Online Flooring Estimates (Padlóburkolati becslések) listájához való kapcsolódáson vezeti végig.The next three screens take you through the process of connecting to the Flooring Estimates list in SharePoint Online.

Kapcsolódás egy SharePoint Online-listához

Miután rákattintott a Csatlakozás gombra, a PowerApps megkezdi az alkalmazás létrehozását.After you click Connect, PowerApps starts to generate the app. A PowerApps különböző következtetéseket von le az adataiból, így már elsőre is hasznos alkalmazást hoz létre.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

A létrehozott alkalmazás ismertetéseExplore the generated app

Sikerült!Success! Az új háromképernyős alkalmazás megnyílik a PowerApps Studióban.Your new three screen app opens in PowerApps Studio. Minden adatokból létrehozott alkalmazás ugyanazokkal a képernyőkkel rendelkezik:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Tallózás képernyő: itt a listából beolvasott adatokat böngészheti, rendezheti, szűrheti és frissítheti, valamint a (+) ikonra kattintva hozzá is adhat elemeket.The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Részletek képernyő: itt tekintheti meg egy adott elem további adatait, valamint törölheti vagy szerkesztheti azt.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Szerkesztés/létrehozás képernyő: itt szerkeszthet egy meglévő elemet vagy hozhat létre egy újat.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

A bal oldali navigációs sáv jobb felső sarkában lévő ikonok valamelyikére kattintva vagy koppintva váltson miniatűr nézetre.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Váltás a nézetek között

Az egyes miniatűrökre kattintva vagy koppintva jelenítse meg az adott képernyő vezérlőit.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

A létrehozott alkalmazás

Az alkalmazás futtatásához kattintson vagy koppintson azClick or tap Alkalmazás előzetes verziójának elindítása nyíl ikonra jobbra fent.in the top right to run the app. Ha végignavigál az alkalmazáson, láthatja, hogy a lista összes adatát tartalmazza, és jó alapértelmezett felületet biztosít.If you navigate through the app, you see that it includes all the data from the list and provides a good default experience.

Nahát, ez egyáltalán nem volt nehéz!Wow, that was pretty easy! Néhány perc alatt elsajátította, hogyan csatlakozhat egy adatforráshoz és hozhat létre egy alkalmazást, valamint megismerkedett a PowerApps Studióval és az alkalmazások három képernyőjével.In a few minutes you learned how to connect to a data source, generate an app, and get acquainted with PowerApps Studio and the three app screens. A további szakaszokban a létrehozott alkalmazások testreszabásáról olvashat.In later sections, you'll see how to customize generated apps. A következő témakörben még egyszer áttekintjük a tanfolyam ezen szakaszát, és felkészülünk a további leckékre.In the next topic we review this section of the course and get you ready for future lessons.

A szakasz áttekintéseReview this section

Röviden tekintsük át az első szakaszban megszerzett ismereteket.Let's do a quick review of what you learned in the first section.

A PowerApps olyan szoftverszolgáltatások és alkalmazások gyűjteménye, amelyek egymással együttműködve alapvetően alakítják át és gyorsítják fel az egyéni üzleti alkalmazások létrehozását és megosztásának módját.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

A PowerApps azokhoz a felhőszolgáltatásokhoz és adatforrásokhoz kapcsolódik, melyeket már használ, és így lehetővé teszi az egyedi igényeknek megfelelő alkalmazások gyors létrehozását olyan ismeretekre támaszkodva, amelyekkel már rendelkezik.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. Azonnal megoszthat alkalmazásokat munkatársaival a weben, táblagépeken vagy mobileszközökön.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. A PowerApps együttműködik a Microsoft Flow szolgáltatással, és ezáltal lehetővé teszi, hogy alkalmazásokból lehessen elindítani munkafolyamatokat.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. A PowerApps számos összetevőből, illetve a kapcsolódó technológiákból áll, melyek még hatékonyabbá teszik a működését.There are several components that make up PowerApps and a set of related technologies that make it even more powerful.

Az a legegyszerűbb módszer a PowerApps használatának megkezdéséhez, ha futtatja a mintákat, kipróbálja a sablonokat, és saját adatokból hoz létre alkalmazásokat.The easiest way to get started with PowerApps is to run the samples, play around with the templates, and generate apps from your own data. Már látta, hogyan lehet Share Point-lista alapján alkalmazást létrehozni.You have seen how to generate an app based on a SharePoint list. Mostanra már szilárd alapokkal rendelkezik, és pillanatok alatt képes lesz létrehozni és megosztani alkalmazásokat.You now have a solid base, and you will be building and sharing out apps in no time.

Vajon mi a következő lépés?What's Next?

Gratulálunk!Congratulations! Sikeresen befejezte a PowerApps oktatócsomag első szakaszát.You have finished the first section of PowerApps Guided Learning. Bármekkora tapasztalattal is rendelkezett, amikor belevágott, reméljük, hogy most már teljesen tisztában van vele, hogy mi a PowerApps, és hogyan láthat hozzá az alkalmazások létrehozásához.Regardless of how much experience you began with, we hope you now have a very clear picture of what PowerApps is and how you can start creating apps. Az alábbiakban hasznos forrásokat és letöltéseket talál, de mindenképpen érdemes az Oktatócsomag további részeit is megtekintenie.We've included some useful resources and downloads below, but you should definitely take a look at more of Guided Learning. Most Ön döntheti el, mi legyen a következő lépés:At this point, you can choose where to go next:

Mindkét szakaszban arról olvashat, hogyan hozhat létre és szabhat testre alkalmazásokat.Both sections show how to generate and customize an app. A SharePointról szóló szakasz kicsivel több információval szolgál a létrehozott alkalmazásról, a Common Dara Service szolgáltatásról szóló szakasz pedig összetettebb testreszabásokat tartalmaz.The SharePoint section has a bit more information on the generated app, and the Common Data Service section includes more complex customizations. Természetesen mindkét szakaszt végigveheti; ehhez mindössze azt kell eldöntenie, hogy melyikkel szeretne kezdeni.Of course you can go through both sections, just pick a place to start.

PowerApps-forrásokPowerApps resources

PowerApps-letöltésekPowerApps downloads

Congratulations!

Ön teljesítette a Microsoft PowerApps-oktatócsomag Első lépések című fejezetét.You've completed the Getting started section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

You learned how to...

Next Tutorial

Alkalmazás létrehozása SharePointbólCreating an app from SharePoint

Contributors

 • Michael Blythe
 • olprod