Alkalmazások felügyeleteManaging apps

Ossza meg alkalmazásait munkatársaival és másokkal, és határozza meg, hogy az alkalmazás melyik verzióját szeretné használni és megosztani.Share apps with colleagues and others, and control which version of an app is used and shared. Használjon tárolókat az alkalmazásokhoz, a kapcsolatokhoz és a többi erőforráshoz.Work with containers for apps, connections, and other resources.

Elsajátítandó ismeretek:

Alkalmazások megosztásaShare your apps

A saját üzleti igényeket kielégítő alkalmazások létrehozása nagyszerű dolog, de a PowerApps igazi varázsa az alkalmazások másokkal való megosztásában rejlik.It's great to build apps that address your own business needs, but the real magic of PowerApps comes from sharing those apps with others. Most, hogy már tudja, hogyan hozhat létre alkalmazásokat, ebben a témakörben a megosztásukról olvashat.Now that you know how to build an app, in this topic you will learn how to share it. Meghatározott felhasználókkal vagy csoportokkal, de akár az egész szervezettel is megoszthatja az alkalmazásokat.You can share an app with specific users or groups, or you can share it with your entire organization. Ha megoszt valakivel egy alkalmazást, akkor az illető egy böngészőben a Dynamics 365 szolgáltatásban, vagy a PowerApps Mobile for Windows, iOS vagy Android alkalmazásban is futtathatja azt.When you share an app with someone, they can run it from Dynamics 365 in a browser or in PowerApps Mobile for Windows, iOS, or Android. Ha közreműködői engedélyt ad valakinek, akkor az illető frissítheti is az alkalmazást.If you give someone contributor permissions, they can also update the app.

Felkészülés egy alkalmazás megosztásáraPrepare to share an app

Ahhoz, hogy bárkivel megoszthassa, a felhőbe kell mentenie az alkalmazást.You must save an app to the cloud before you can share it with anyone. Adjon meg az alkalmazáshoz egy közérthető nevet és egy leírást, hogy az emberek tudják, mire való az alkalmazás, és könnyen ki tudják választani egy listából.Give the app a meaningful name and description, so people know what your app is about and can easily pick it out from a list. A PowerApps Studióban kattintson vagy koppintson a Fájl lehetőségre, majd adjon meg egy leírást.In PowerApps Studio, click or tap File, then enter a description.

Az alkalmazás leírása

Fontos tudni, hogy ha bármilyen módosítást hajt végre egy megosztott alkalmazáson, akkor a módosítások mentésekor azonnal eljut azokhoz is, akikkel megosztotta az alkalmazást.Be aware that any changes you make to a shared app will flow through to the people you shared it with as soon as you save the changes. Az alkalmazás fejlesztésekor ez nagyon hasznos lehet, de negatív hatással is lehet másokra, ha eltávolít vagy jelentősen megváltoztat egyes funkciókat.This can be great if you improve the app, but can also impact others if you remove or significantly change features.

Alkalmazás megosztásaShare an app

A web.powerapps.com webhelyen az alkalmazáscsempén kattintson a három pontra (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .), majd kattintson a Megosztás lehetőségre..), and then click Share.

Alkalmazás megosztása a web.powerapps.com webhelyen

Itt megoszthatja az alkalmazásokat és azok verziószámozását is szabályozhatja, melyről a következő témakörben olvashat.From here, you can share an app and also control app versioning, which we'll cover in the next topic. Adja meg, hogy mely felhasználókkal és csoportokkal osztja meg az alkalmazást, és hogy milyen – felhasználói vagy közreműködői – szerepekörrel kell rendelkezniük.Specify the users and groups to share the app with and what role they should each have - User or Contributor. Kattintson vagy koppintson a Mentés gombra.Click or tap Save.

Felhasználók és csoportok kiválasztása

Ha úgy döntött, hogy e-mailben értesíti a felhasználókat, mindenki, akivel megosztotta az alkalmazást, kap egy, a Dynamics 365 szolgáltatásra mutató hivatkozást tartalmazó e-mailt.If you choose to notify users via email, everyone you shared the app with receives an email with a link to Dynamics 365. Az alkalmazások közreműködői emellett egy, a web.powerapps.com webhelyre mutató hivatkozást is kapnak. Ha valaki nem követi a Dynamics 365 szolgáltatásra mutató hivatkozást, az alkalmazás nem fog megjelenni ott a számára.App contributors also receive a link to web.powerapps.com. If someone doesn't follow the link to Dynamics 365, the app will not show up for them there. Az AppSource szolgáltatásban megtalálható lesz, de magának kell majd felvennie a Dynamics 365 szolgáltatásba.It will be in AppSource, but they'll have to add it to Dynamics 365 themselves.

Alkalmazás a Dynamics 365 szolgáltatásban

Engedélyek és licencelésPermissions and licensing

Az engedélyeket és a licencelést nem tárgyaljuk részletesen, átveszünk azonban néhány alapvető megosztással kapcsolatos tudnivalót:We're not going to get into detail about permissions and licensing, but we want to cover a couple of basics related to sharing:

  • A felhasználóknak és a közreműködőknek minden, a megosztott alkalmazás által használt adatkapcsolathoz és átjáróhoz engedélyre van szükségük.Users and contributors need permissions to any data connections and gateways that a shared app uses. Bizonyos engedélyek implicit módon rendelkezésre állnak az alkalmazáshoz, másokat azonban explicit módon meg kell adni.Some permissions come along implicitly with the app, but others must be explicitly granted.
  • Ha az alkalmazás Common Data Service-entitásokat használ, a felhasználóknak és a közreműködőknek hozzá kell férniük a Common Data Service-adatbázishoz.If the app uses Common Data Service entities, users and contributors need access to the Common Data Service database. Ha a közreműködők közvetlenül az entitásokat használják, emellett szükségük lesz egy PowerApps P2-licencre is.Contributors also need a PowerApps "P2" license if they work directly with entities.

Az alkalmazások megosztása egyszerű, és nagyszerű módszer arra, hogy a szervezetben mások számára is elérhetővé tegye azokat az alkalmazásokat, melyeket hasznosnak talál.Sharing apps is easy, and it's a great way to take an app that you find useful and make it available to people across your organization. A következő témakörben ismertetjük, hogyan szabályozhatja egy alkalmazás használatakor és megosztásakor, hogy az alkalmazás melyik verziója legyen aktív.In the next topic we'll explain how to control which version of an app is active when you use and share the app.

Alkalmazások verziószámozásaVersion your apps

Jó tudni, hogy a PowerApps ki tudja segíteni probléma esetén, vagy ha olyan módosítást ment el, melyet nem kellett volna. A felhőbe mentett alkalmazások esetében a PowerApps megőrzi az elvégzett módosítások előzményeit.If something goes wrong or you save a change to an app you shouldn't have, it's good to know that PowerApps can help you out. For apps that are saved in the cloud, PowerApps keeps a history of the changes that you make. Megtekintheti a mentett verziókat, és szükség esetén visszaállíthatja az alkalmazást egy korábbi verzióra.You can view the versions that are saved and restore your app to a previous version if necessary. Fontos tudni, hogyha az alkalmazás meg van osztva, azok is a visszaállított verziót kapják meg, akikkel azt megosztotta.Be aware that if the app is shared, the people you shared with also receive the restored version.

Egy alkalmazás verziószámozásaHow to version an app

A web.powerapps.com webhelyen az alkalmazáscsempén kattintson a három pontra (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .), majd kattintson a Részletek elemre..), and then click Details.

Az alkalmazás verziójához való hozzáféréshez kattintson a részletekre

Itt szabályozhatja a verziószámozást és meg is oszthatja az adott alkalmazást, amiről az előző témakörben volt szó.From here, you can control app versioning and also share an app, which we covered in the previous topic. Az alkalmazás egy korábbi verziójához való visszatéréshez kattintson a megfelelő verzióhoz (a példában a 3. verzióhoz) tartozó Visszaállítás elemre, majd kattintson újra a Visszaállítás elemre a megerősítéshez.To move back to a previous version of an app, click Restore for the appropriate version (version 3 in the example), and click Restore again to confirm. Ahogyan az a példában is látható, a 3. verzió visszaállítását követően a PowerApps ezt új verzióként (a példában az 5. verzióként), nem pedig a 4. verzió felülírásaként kezeli.As you see in the example, after you restore to version 3, PowerApps treats this as a new version (version 5 in the example), rather than just overwriting version 4.

Alkalmazások egy korábbi verziójának visszaállítása

A verziószámozás nagyon hasznos lehet, ha vissza kell állítania egy alkalmazás egy korábbi verzióját; ezt ne feledje, ha bármilyen alkalmazásokkal kapcsolatos probléma merül fel.Versioning can be very helpful if you need to restore a previous version of an app, so keep it in mind if you run into any issues with your apps. Most, hogy már tudja, hogyan oszthat meg alkalmazásokat, illetve szükség esetén hogyan állíthatja vissza őket, rátérhetünk az utolsó alkalmazáskezelési szempontra, mellyel a tanfolyam foglalkozik – a környezetek kezelésére.Now that know how to share your apps and restore them if necessary, we'll move on to the last aspect of app management in this course - managing environments.

KörnyezetekEnvironments

Ha eddig követte a tanfolyam menetét, már eltöltött némi időt a web.powerapps.com-on. Tudta-e vagy sem, egész idő alatt egy konkrét környezetben dolgozott.If you have followed along with the course so far, you've spent some time working in web.powerapps.com. Whether you knew it or not, you have been working in a specific environment the whole time. A környezet nem más, mint alkalmazások és más erőforrások (erre mindjárt kitérünk) adott csoportosítása.An environment is simply a grouping of apps and other resources (more on this in a minute). A web.powerapps.com-on a képernyő jobb felső sarkában láthatja az aktuális környezetet jelző legördülő listát.Look at the upper right of the screen in web.powerapps.com, and you see a drop-down menu that shows your current environment.

Környezetválasztó

Ha még csak most kezdi használni a PowerAppset, akkor lehet, hogy csak az alapértelmezett környezet áll rendelkezésre.If you are new to PowerApps, you might have only the default environment at this point. A menüre kattintva vagy koppintva nézheti meg, hogy van-e másik elérhető környezet is.Click or tap the menu to see if there are other environments available.

Mire valók a környezetek?Why use environments?

A környezet alkalmazások és más erőforrások, például adatkapcsolatok vagy Microsoft Flow-folyamatok tárolójaként működik.An environment is a container for apps and other resources, like data connections and flows from Microsoft Flow. Üzleti követelményeken alapuló csoportosításra ad módot.It's a way to group things based on business requirements. Számos szempont szól amellett, hogy az alapértelmezett mellé további környezeteket hozzon létre:There are several reasons to create additional environments beyond the default one:

  • Részlegenként elkülönülő alkalmazásfejlesztés: nagyobb szervezetekben minden részleg külön környezetben dolgozhat.Separate app development by department: in a large organization, each department could work in a different environment.
  • Alkalmazáséletciklus-kezelés (ALM) támogatása: érdemes lehet külön környezetet használni a fejlesztés alatt álló, illetve a már befejezett és megosztott alkalmazások számára.Support application lifecycle management (ALM): you could have separate environments for apps in development and apps that you have already finished and shared.
  • Felügyelt adathozzáférés: minden környezethez saját Common Data Service-adatbázist lehet rendelni, illetve megadhatók saját (tehát nem a többi környezettel közösen használt) adatkapcsolatok.Manage data access: each environment can have its own Common Data Service database, and other data connections are specific to the environment (i.e. they're not shared across environments).

Fontos, hogy a környezeteknek csak az alkalmazáskészítők és a PowerApps-adminisztrátorok számára van jelentőségük.One thing to keep in mind is that environments are relevant only to app creators and PowerApps admins. Ha egy felhasználóval megoszt egy alkalmazást, ő egyszerűen futtatni fogja azt, amennyiben megvan hozzá a megfelelő engedélye,When you share an app to a user, that user just runs the app as long as they have the right permissions. és nem kell azzal foglalkoznia, hogy milyen környezetből származik.They don't have to worry about what environment it came from.

Környezet létrehozásaCreate an environment

A tanfolyam során eddig az alkalmazáskészítők voltak az előtérben, a környezeteket viszont az adminisztrátorok hozzák létre és tartják karban.So far in this course, we have focused on app creators, but environments are created and maintained by admins. Ha Ön nem adminisztrátor, akkor is hasznos lehet ez az információ, hiszen adminisztrátorától kell kérnie az új környezetek beállítását.If you're not an admin, this information can still be helpful when you talk to your admin about setting up environments. A PowerApps felügyeleti központban kattintson vagy koppintson a Környezetek, majd az Új környezet elemre.In the PowerApps admin center, click or tap Environments then New environment. Az Új környezet képernyőn írja be az új környezet nevét, válassza ki a régiót, adja meg, hogy szeretne-e Common Data Services-adatbázist létrehozni a környezethez, majd kattintson vagy koppintson a Környezet létrehozása gombra.On the New environment screen, enter a name for the environment, select a region, select whether to create a Common Data Services database for the environment, and click or tap Create an environment.

Környezet létrehozása

Ennyi! Az új környezet máris készen áll.That's it, you now have a new environment to work in. Ha visszatér a web.powerapps.com-ra, látni fogja a környezetek listájában.If you go back to web.powerapps.com, you will see it in the environments drop-down menu.

Környezethez való hozzáférés szabályozásaManage access to an environment

Akkor fér hozzá egy adott környezethez, ha Ön:You have access to an environment if you are:

  • környezeti adminisztrátor – ilyenkor minden engedélye megvan az adott környezethez, vagyAn Environment Admin: you have full permissions in the environment.
  • környezetkészítő: láthatja az összes alkalmazást, új alkalmazásokat hozhat létre, és (egyéb engedélyei függvényében) használhatja a Common Data Service-t.An Environment Maker: you can see all apps, create apps, and work with the Common Data Service (other permissions apply).

Adminisztrátorként a Környezetek lapon adhat valakinek hozzáférést egy környezethez. Először kattintson vagy koppintson valamelyik környezetre.As an admin, you grant access to an environment from the Environments tab. First, click or tap an environment. Ha fel szeretne venni valakit (ebben a példában egy környezetkészítőt), kattintson vagy koppintson a Környezeti szerepkörök, majd a Környezetkészítő elemre.To add someone (an Environment Maker in this example), click or tap Environment roles then Environment Maker. Ezután vegye fel a szerepkörbe a kívánt felhasználókat vagy csoportokat, és kattintson a Mentés gombra.From there, add users or groups to the role and click Save.

Környezethez való hozzáférés szabályozása

Most már ismeri, milyen előnyöket kínálnak a környezetek, és tudja, hogyan hozhat létre ilyet, továbbá hogyan engedélyezheti másoknak a hozzáférést.You now understand the benefits of environments, and how to create them and grant access to them. Ezek még annak is hasznos ismeretek, aki nem tölt be adminisztrátori szerepkört.Even if you're not in an admin role, it's helpful to know how this works. Ezzel végére értünk az Alkalmazások felügyelete szakasznak, Ön pedig készen áll, hogy továbblépjen a következőre (Adatok kezelése), amelynek fő témája a Common Data Service.This brings us to the end of the Managing apps section, and you're well prepared to move on to the next section, "Managing data", which focuses on the Common Data Service.

Gratulálunk!

Ön teljesítette a Microsoft PowerApps-oktatócsomag Alkalmazások felügyelete című fejezetét.You've completed the Managing apps section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Elsajátított ismeretek:

Következő oktatóanyag

Adatok kezeléseManaging data

Közreműködők

  • Michael Blythe
  • olprod