A PowerApps újdonságaiWhat's new in PowerApps

További információ az ismert korlátozásokról: Gyakori hibák és megoldásaik.For information about known limitations, see Common issues and resolutions.

Megjegyzés:: A PowerApps legújabb kiadásának verziószáma platformonként eltérő.Note: The version number of the most recent release of PowerApps varies by platform. Annak biztosítása érdekében, hogy a PowerApps a platformjához tartozó legújabb kiadásával rendelkezzen, telepítse azt a Windows Áruházból, az App Store áruházból vagy a Google Play áruházból.To ensure that you have the most recent release of PowerApps for your platform, install it from the Windows Store, the App Store, or Google Play.

2.0.700-2.0.701-es kiadásRelease 2.0.700-2.0.701

 1. Miután először mentett egy alkalmazást, a rendszer alapértelmezés szerint kétpercenként automatikusan menti a további módosításokat.After you save an app for the first time, additional changes are saved every two minutes automatically by default.
 2. Könnyedén hozhat létre feltételes formázási szabályokat, anélkül, hogy kifejezéseket kellene írnia – csak állítsa be a feltételt, és az eredményeket közvetlenül a PowerApps vásznán tervezheti meg.Easily create rules for conditional formatting without writing expressions - just set your condition and then design the results right on the PowerApps canvas.
 3. Könnyebben konfigurálhat űrlapokhoz, gyűjteményekhez és adattáblákhoz egy teljes magasságú adatokat megjelenítő ablaktáblát, amely egy vezérlő hozzáadásakor új ablakban nyílik meg.More easily configure forms, galleries, and data tables with a full-height data pane that pops out when a control is added.
 4. Környezetfüggő gyors tippek kaphat, melyek segítik az alkalmazások létrehozásában, attól függetlenül, hogy üres alkalmazásból, sablonból, adatforrásból vagy a SharePointból indul-e ki.Get contextual quick-tips to help you create an app, whether starting from a blank app, a template, a data source, or SharePoint.

2.0.690-2.0.691-es kiadásRelease 2.0.690-2.0.691

 1. A létrehozott alkalmazások használatát nyomon követheti a Power BI beágyazott irányítópultján.For apps that you create, track usage in an embedded dashboard from Power BI.
 2. A Split függvény használatával egy elválasztó karakterrel oszthat fel részekre szöveges karakterláncokat.Use a delimiter to break a text string into parts by using the Split function.

2.0.680-2.0.681-es kiadásRelease 2.0.680-2.0.681

 1. Letöltheti a szervezetben használt alkalmazások listáját.Download a list of apps used in your organization.
 2. Delegálhatja az SQL Serverhez készült Összeg, Átlag, Min és Max függvényt.Delegate Sum, Average, Min, and Max functions for SQL Server.

2.0.670-2.0.671-es kiadásRelease 2.0.670-2.0.671

 1. Az alkalmazásokban Power BI csempét jeleníthet meg.Display a Power BI tile inside an app.
 2. A Coalesce függvénnyel egyszerűbben cserélhet le egy üres értéket, miközben más értékeket változatlanul hagy.Use the Coalesce function to more easily replace a blank value but leave other values as they were.
 3. Az EndsWith függvénnyel ellenőrizheti, hogy egy szöveges karakterlánc egy másik szöveges karakterlánccal végződik-e.Use the EndsWith function to test whether a text string ends another text string.
 4. Használhatja az And, az Or vagy a Not operátort képletekben.Use the And, Or, or Not operator in a formula.

2.0.660-2.0.661-es kiadásRelease 2.0.660-2.0.661

 1. A jobb oldali ablaktáblán egyszerűbben konfigurálhatja a vezérlők tulajdonságait.Configure properties of controls more easily by using the right-hand pane.
 2. A beviteli vezérlők DisplayMode tulajdonságának beállításával megadhatja, hogy az adatok megjelenítését, az adatok szerkesztését, vagy pedig egyiket sem támogatja.Set an input control’s DisplayMode property to support showing data, editing data, or neither.
 3. A Reset függvénnyel alapértelmezett értékükre állíthatja vissza a beviteli vezérlőket.Reset an input control to its default value by using the Reset function.
 4. Globális változókat hozhat létre a Set függvénnyel.Create global variables by using the Set function.
 5. Rekordokat jeleníthet meg, hozhat létre vagy szerkeszthet ugyanazon az űrlapon.Show, create, or edit a record in the same form.

2.0.650-2.0.651-es kiadásRelease 2.0.650-2.0.651

 1. Egy megosztott alkalmazás módosításainak mentése után közzéteheti azokat később.Save changes to a shared app, and then publish them later.
 2. Hozzáadhat intelligens elrendezésű előfeltöltött gyűjteményeket, melyek automatikusan a Common Data Service néhány leggyakrabban használt szabványos entitásának adatait jelenítik meg.Add prepopulated galleries that have rich layouts and that automatically show data from some of the most commonly used standard entities in the Common Data Service.
 3. Az oszlopokat testre szabhatja az Adattábla vezérlővel, valamint másolhatja és beillesztheti ezt a vezérlőtípust.Customize the columns in a Data table control, and copy and paste that type of control.
 4. A PowerApps Studio webes felületén visszavonhatja vagy visszaállíthatja a módosításokat, és folyamatokat hozhat létre vagy szerkeszthet.In PowerApps Studio for web, undo/redo changes, and create/edit flows.
 5. Ha alapértelmezés szerint nem szerepel a listában, megadhat egy SharePoint-listát a nevével.Specify a SharePoint list by name if isn't listed by default.
 6. Továbbfejlesztett felhasználói felületen konfigurálhat űrlap-vezérlőelemeket.Configure a form control by using an improved UI.
 7. Az alkalmazások megnyitásakor futtathat egy viselkedési képletet.Run a behavior formula when an app opens.

2.0.640-2.0.641-es kiadásRelease 2.0.640-2.0.641

 1. A képernyők hierarchikus listájában navigálva könnyebben megtalálhatja és kiválaszthatja a vezérlőket.Identify and select controls more easily by navigating a cascading list of screens.
 2. Könnyedén hozhat létre több oszlopból álló űrlapokat a Megjelenítési űrlap és a Szerkesztési űrlap vezérlő új funkcióival.Easily create forms with multiple columns using a new capability of the Display form and Edit form controls.
 3. Az adattáblák fejlesztései, beleértve a statikus adatforrások, az alapértelmezett mezők és az oszlopok az alkalmazás felhasználói általi átméretezésének támogatását.Improvements to data tables, including support for static data sources, default fields, and column resizing for app users.
 4. Könnyebben formázhat dátumokat, és a helyi idő és az UTC közötti konvertálást végezhet.Format dates more easily, and convert between local time and UTC.
 5. A rendszer megelőzi az alkalmazások sérülését okozó egyidejű módosításokat.Simultaneous edits that corrupt apps are prevented.
 6. Saját környezetben (mely mindig ingyenes) fejlesztheti képességeit.Build skills in an individual environment (always free).

2.0.630-2.0.632-es kiadásRelease 2.0.630-2.0.632

 1. Könnyebben navigálhat az eszköztárban, és megnyithatja a súgót az elemleírásokból.Navigate the toolbar more easily, and open help from tooltips.
 2. Olyan mintaalkalmazásokból tudhat meg többet, melyek nem hamis adatokat, hanem a saját adatait jelenítik meg.Learn from sample apps that show your data, not fake data.
 3. Megnyithatja és módosíthatja a mintaalkalmazásokat a PowerApps Studio webes felületén.Open and edit sample apps in PowerApps Studio for web.
 4. Könnyebben kiválaszthatja a gyűjtemények típusát, és bővült az elrendezések választéka is.Select a type of Gallery control more easily, and choose from a wider variety of layouts.
 5. Az Adattábla vezérlővel táblázatos formátumban jeleníthet meg adatokat.Show data in a tabular format with the Data table control.
 6. A gyakori adatmintákhoz szűrősablonokat használhat.Use screen templates for common data patterns.
 7. Egyértelműbb feliratokkal ellátott betűrendes listában böngészhet a környezetek között.Browse environments in an alphabetized list with clearer labels.
 8. A rendszergazdák megtekinthetik a felhasználói licenceket, melyek a PowerApps és a Microsoft Flow szolgáltatáshoz tartoznak.Administrators can view user licenses for PowerApps and Microsoft Flow.

2.0.610-2.0.611-es kiadásRelease 2.0.610-2.0.611

 1. Alkalmazás létrehozása sablon alapján böngészőben.Create an app from a template in a browser.

  További információ: Create and run an app from a template (Alkalmazás létrehozása sablon alapján és annak futtatása).For more information, see Create and run an app from a template.

 2. Automatikus csatlakozás a Microsoft olyan szolgáltatásaihoz, mint például a SharePoint, az Office és a OneDrive.Automatically connect to Microsoft services such as SharePoint, Office, and OneDrive.
 3. Az Azure Media Services szolgáltatásban tárolt videók lejátszása.Play videos that are hosted on Azure Media Services.
 4. Ugyanazon vezérlő használata kép hozzáadásához fájlból vagy a telefon kamerájával.Use the same control to add an image from a file or the camera on your phone.

  További információ: Add picture control (Képvezérlő hozzáadása).For more information, see Add picture control.

 5. Alkalmazások felnagyítása a böngésző nagyítási funkciójával.Magnify an app by using your browser’s zoom feature.

2.0.600-2.0.601-es kiadásRelease 2.0.600-2.0.601

 1. Kísérleti funkció: olyan dinamikus űrlapokat adhat hozzá az Entitásűrlap vezérlővel, melyeken a felhasználók megtekinthetik, böngészhetik és szerkeszthetik a Common Data Service-ből származó relációs adatokat.Experimental feature: Add dynamic forms with the Entity form control in which users can view, navigate, and edit relational data from the Common Data Service.

  További információkat a Use the Entity form control (Az Entitásűrlap vezérlő használata) című témakörben találhat.For more information, see Use the Entity form control.

 2. Az egyes kapcsolattípusokhoz tartozó ikonokkal könnyebben azonosíthatja az adatforrásokat.Identify data sources more easily with an icon for each connection type.

  Amikor kapcsolatokat ad hozzá az adatforrások paneljén a PowerApps Studióban, az olyan kapcsolattípusok, mint például a SharePoint, a OneDrive és a YouTube, különböző ikonokkal rendelkeznek.When you add a connection in the data-source panel of PowerApps Studio, connection types such as SharePoint, OneDrive, and YouTube have distinct icons. Az adott kapcsolat hozzáadása után a kapcsolat mellett megjelenik az ikon, amely segít megjegyezni, hogy milyen adatforrásokat adott hozzá.After you add that connection, the icon appears next to the connection to help you remember which data sources you've added. Egy Common Data Service-kapcsolat például az ehhez a kapcsolattípushoz tartozó ikonnal jelenik meg, a nevével és az entitás nevével együtt.For example, a connection to the Common Data Service appears with the icon for that type of connection, along with its name and the name of the entity.

 3. A színkódolt szintaktikai elemek könnyebben olvashatóvá teszik a hosszú képleteket.Read long formulas more easily with color-coded syntax elements.

  Amikor képleteket ír be a szerkesztőlécen, a különböző szintaktikai elemek eltérő színekkel jelennek meg az olvashatóság javítása és a hosszú képletek megértésének elősegítése érdekében.As you type a formula in the formula bar, different syntax elements appear in different colors to improve readability and help you understand long formulas. Az elemek és az azokhoz tartozó színek táblázatát a Getting started with formulas (Ismerkedés a képletekkel) című témakörben találhatja.For a table of elements and their colors, see Getting started with formulas.

 4. A PowerApps-értesítés kapcsolattal leküldéses értesítéseket küldhet egy alkalmazásból vagy egy folyamatból, és bármely más alkalmazást megadhat célként.Use the PowerApps Notification connection to send push notifications from an app or a flow, and target any other app.

  Teljes mértékben testreszabott élményt biztosíthat azzal, hogy megadja a felhasználókat, akiknek meg kell kapniuk az értesítést, és elküldi az üzenetet és a paramétereket a célalkalmazásnak.Choose the users that should receive the notification, and pass in the message and parameters to the target app for a fully customized experience. További információkat az Add push notifications to your app (Leküldéses értesítések hozzáadása az alkalmazáshoz) című témakörben találhat.For more information, see Add push notifications to your app.

 5. Átnevezhet vagy törölhet környezeteket a felügyeleti központban.Rename or delete an environment from the admin center.

  További információt az Environment Administration (Környezetek felügyelete) című témakörben találhat.For more information, see Environments administration.

 6. Létrehozhat egyéni összekötőket egy OpenAPI-definíció URL-címének megadásával.Create a custom connector by specifying the URL to an OpenAPI definition.

  További információkat az Egyéni összekötők regisztrálása és használata című témakörben találhat.For more information, see Register and use custom connectors.

2.0.590-2.0.591-es kiadásRelease 2.0.590-2.0.591

 1. Adatok megjelenítése a különböző elemek magasságának megfelelően automatikusan átméretezett katalógusban.Show data in a gallery that resizes to fit items of different heights.

  Megadhat változó magasságú katalógust, ha az például nagy mértékben eltérő hosszúságú szövegeket (például termékleírásokat) tartalmaz.Add a variable-height gallery if you have, for example, text (such as a product description) that varies widely in length. Ezen a módon a teljes leírások felesleges üres helyek nélkül jeleníthetők meg egy függőleges katalógusban.By taking this approach, you can show entire descriptions without unnecessary whitespace in a vertical gallery.

  Az adatok katalógusban való megjelenítésének lépésenkénti leírását a Show a list of items (Elemek listájának megjelenítése) című témakörben találhatja meg.For step-by-step information about how to show data in a gallery, see Show a list of items. Referenciaadatok a Gallery control (A Katalógus vezérlő) című témakörben találhatók.For reference information, see Gallery control.

 2. Annak meghatározása, hogy szöveges karakterláncok egy megadott karaktersorozattal kezdődnek-e.Determine whether strings of text start with a sequence of characters that you specify.

  A StartsWith függvény használatával a felhasználó a keresőmezőbe néhány karaktert begépelve szűrni tud egy listát a mezőkben elején szereplő szöveg alapján.Use the StartsWith function so that users can, for example, type a few letters in a search box to filter a list of items based on the text at the start of a field.

 3. Annak meghatározása, hogy szöveges karakterláncok megfelelnek-e egy reguláris kifejezéssel megadott mintának.Determine whether strings of text fit a pattern that you specify by using a regular expression.

  Az IsMatch függvény igaz vagy hamis értéket ad vissza az alapján, hogy egy rekord egy mezője megegyezik-e például egy névvel, egy e-mail-címmel, egy telefonszámmal vagy egy egyesült államokbeli társadalombiztosítási számmal.Use the IsMatch function to return a true/false value based on whether a field in a record matches, for example, a name, an email address, a phone number, or a U.S. Social Security number.

 4. A Tab billentyűvel történő vezérlőváltás sorrendjének testreszabása.Customize the order in which controls are activated when users press the Tab key.

  A váltás sorrendjét alapértelmezés szerint a vezérlők XY koordinátái határozzák meg.By default, the XY coordinates of each control determine the tab order. Ettől eltérő sorrend megadásához állítsa át egy vagy több vezérlő TabIndex tulajdonságát egy nullánál nagyobb egész értékre.To specify a different order, set the TabIndex property of one or more controls to an integer greater than zero. Ha egy vezérlőhöz tartozó érték például 1, akkor az előbb fog aktiválódni mint a 2 vagy nagyobb értékre beállított vezérlők.If, for example, the value of a control is set to 1, it will be activated before a control for which the value is set to 2 or higher. Egy alkalmazás könnyebben kezelhetővé tehető elemleírások hozzáadásával és az egyes képernyők váltási sorrendjének optimalizálásával.You can make your app more accessible by adding tooltips and ensuring that the tab sequence of each screen is optimal.

 5. Csúszkasáv vastagságának beállítása.Customize the thickness of a slider rail.

  Egy Csúszka vezérlő értékét a felhasználók úgy változtathatják, hogy jobbra vagy balra húzzák azt a sávon.Users adjust the value of a Slider control by dragging its handle to the right or the left along its rail.

 6. Alkalmazások listájának frissítése Android-eszközökön egy gombra koppintva, lefelé pöccintés helyett.On Android devices, refresh the list of apps by tapping a button instead of swiping down.

  További információt A PowerApps használata táblagépen vagy telefonon című témakörben talál.For more information, see Use PowerApps on a phone or a tablet.

 7. Hibajavítások és teljesítménnyel kapcsolatos fejlesztések.Bug fixes and performance improvements.

2.0.570-2.0.571-es kiadásRelease 2.0.570-2.0.571

 • Hibajavítások, illetve teljesítménnyel és kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos fejlesztések.Bug fixes and improvements in performance and accessibility.

2.0.560-2.0.561-es kiadásRelease 2.0.560-2.0.561

 1. Univerzális hivatkozások támogatása iOS- és Android-eszközökön.Support for universal links on iOS and Android devices.
 2. Vissza gomb támogatása Windows Phone-eszközökön.Back button support on Windows Phone devices.

  A Vissza gomb megnyomásakor az alkalmazás bezáródik.When you press the Back button, the app closes.

 3. Az alkalmazások kényelmesebben törölhetők.Better experience when you delete an app.

  A https://web.powerapps.com oldalon törölt alkalmazások a PowerApps Mobile vagy a Dynamics 365 ismételt megnyitásakor törlődnek.When you delete an app from https://web.powerapps.com, the app is deleted when you reopen PowerApps Mobile or Dynamics 365.

 4. Szövegkörnyezeti változók támogatása delegálható kifejezésekben.Support for context variables in delegable expressions.
 5. Hatékonyabb memóriahasználat az alkalmazások futtatása során.Improved memory usage when you run an app.
 6. AutoHeight (Automatikus magasság) tulajdonsággal bővült a HTML-szöveg vezérlője.Added AutoHeight property to the HTML text control.
 7. Jobb teljesítmény és számos hiba javítása, többek között a mikrofon-, a minősítés-, a legördülőmenü- és a kameravezérlőben.Improved performance and fixed a variety of bugs, including in the Microphone, Ratings, Dropdown, and Camera controls.

2.0.542-2.0.545-ös kiadásRelease 2.0.542-2.0.545

 1. Windows Phone 10.Windows Phone 10.

  A PowerApps Mobile előzetes kiadása elérhető a Windows Phone 10-re.A preview release of PowerApps Mobile is available for Windows Phone 10. További információt A PowerApps használata táblagépen vagy telefonon című témakörben talál.For more information, see Use PowerApps on a phone or a tablet.

 2. Hibajavítások.Bug fixes.

2.0.540-es kiadásRelease 2.0.540

 1. Alkalmazások futtatása a számos nyelv valamelyikén.Run apps in any of several languages.
 2. Alkalmazások és adatok felügyelete adott környezetekben.Manage apps and data in specific environments.

  További információkat a Környezetek áttekintésében találhat.For more information, see Environments overview.

 3. Leírás készítése a létrehozott alkalmazásokhoz.Specify a description for each app that you create.

  Az alkalmazások szerzői leírások hozzáadásával segítik a felhasználókat az igényeiknek leginkább megfelelő alkalmazások megtalálásában.By adding descriptions, app creators help users find the best apps for their needs.

 4. Az Android-eszközökön található Vissza gomb jobb támogatása.Better support for the Back button on Android devices.

  A rendszer kéri, hogy erősítse meg az alkalmazás bezárásának szándékát.You're prompted to confirm whether you want to close the app.

 5. Hibajavítások és a teljesítményt, diagnosztikát, kapcsolatokat érintő egyéb fejlesztések a megosztott alkalmazásokban és a hozzáférhetőségben.Bug fixes and other improvements in performance, diagnostics, connections in shared apps, and accessibility.

  Az alkalmazások megnyitása gyorsabbá, míg a használatuk egyszerűbbé válik a képernyőolvasó vagy csupán a billentyűzet használatával.Apps open faster and are easier to use with a screen reader or just a keyboard. Továbbfejlesztettük a párbeszédpanelt, ahol megerősíti vagy módosítja a kapcsolatokat azon alkalmazások megnyitásakor, amelyeket valaki megosztott Önnel.We've improved the dialog box in which you confirm or change connections when you open an app that someone shared with you. Hozzáadtunk egy diagnosztikai adatokat, például munkamenet-azonosítókat tartalmazó Munkamenet részletek lehetőséget.We've added a Session details option, which contains diagnostic information such as a session ID. A katalóguselrendezéseket hozzáférhetőbbé tettük, valamint további fejlesztéseket hajtottunk végre a termék egészére kiterjedően.We've made gallery layouts more accessible and made other improvements throughout the product.

2.0.531-es kiadásRelease 2.0.531

 1. Az angolon kívül számos nyelven érhető el.Available in several languages in addition to English.
 2. A vezérlők könnyebben kiválaszthatók és átnevezhetők.Select and rename controls more easily.

  A vezérlő kiválasztásakor annak neve, valamint valamelyik szülővezérlő neve vagy nevei egy „útvonal”-összetevőben jelennek meg a bal alsó sarokban.When you select a control, its name and the name or names of any parent controls appear in a "bread-crumb" element near the lower-left corner. Az Átnevezés szövegmező megnyitásához kattintson duplán az egyik vezérlő nevére a jobb oldali ablaktábla tetején, vagy az egyik képernyő nevére a bal oldali navigációs sávon.You can open the Rename text box by double-clicking the name of a control at the top of the right-hand pane or by double-clicking the name of a screen in the left navigation bar.

 3. A beállítások könnyebben megtalálhatók az eszköztáron.Find options on the toolbar more easily.
 4. Könnyebben megjeleníthető a vezérlőtulajdonságok Speciális nézete.Show the Advanced view of control properties more easily.

  A kiválasztott vezérlő tulajdonságértékeinek áttekintése és frissítése a jobb oldali ablaktábla Speciális lapján végezhető el.Review and update property values of the selected control in the Advanced tab of the right-hand pane.

 5. Az adatok könnyebben frissíthetők a létrehozott alkalmazásokban.Refresh data in generated apps more easily.

  Egy alkalmazás automatikus létrehozásakor az alapértelmezett böngészőképernyőn található egy frissítés gomb.When you automatically generate an app, the default browse screen contains a refresh button. A gombra kattintva vagy koppintva a felhasználók az alkalmazás bezárása nélkül a forrásuktól jeleníthetik meg a legújabb adatváltozásokat.Users can click or tap the button to display the most recent changes to the data from its source without closing the app.

 6. Két megjelenítési mező látható a keresési vezérlőkben.Show two display fields in lookup controls.
 7. Több rekord frissíthető egyszerre a Patch függvénnyel.Update multiple records at once by using the Patch function.

  Egyszerre akár több rekordot is létrehozhat vagy frissíthet, ha a Patch függvény argumentumaként megad egy bázisrekordokat és egy változásrekordokat tartalmazó táblát.Create or update more than one record at a time by specifying a table of base records and a table of change records as arguments for the Patch function.

 8. Számítások és műveletek végezhetők rekordkészleteken a ForAll függvény használatával.Perform calculations and actions on a set of records by using the ForAll function.

  A ForAll függvény a táblázat összes rekordjára vonatkozóan értékel ki egy képletet.The ForAll function evaluates a formula for all records of a table. A képlettel kiszámítható egy érték, és/vagy különböző műveleteket, például adatok módosítását vagy kapcsolatok használatát lehet elvégezni.The formula can calculate a value and/or perform one or more actions, such as modifying data or working with a connection.

 9. Exponenciális értékek számíthatók a Power függvény használatával.Calculate exponential values by using the Power function.

  A Power függvény egy szám megadott hatványra emelt értékét adja vissza.The Power function returns a number raised to a power. Ez a függvény egyenértékű az ^ operátorral.This function is equivalent to the ^ operator.

 10. Hatékonyabb rendezés és szűrés a munkamenetek és az eszközök között.Better sorting and filtering across sessions and devices.

  Ha mobileszközön végzi az alkalmazáslista rendezését vagy szűrését, ez a beállítás akkor is megőrződik, ha bezárja a PowerAppset.If you sort or filter your list of apps on a mobile device, that setting is retained even if you close PowerApps. Ha a legutóbbi megnyitások alapján végzi az alkalmazáslista rendezését, a rendezési sorrend akkor is pontos marad, ha más eszközön nyitja meg az alkalmazást.If you sort your list of apps by when you opened them most recently, the sort order is accurate even if you opened an app on a different device.

 11. Továbbfejlesztett mechanizmus visszajelzés küldéséhez.Improved mechanism for providing feedback.

  A jobb felső sarokban található mosolygó ikonra kattintás vagy koppintás helyett készítsen jegyet a támogatási webhelyünk Kapcsolat elemére kattintva vagy koppintva, ahol ezt követően részletesen kifejtheti a kérdését.Instead of clicking or tapping the smile icon near the upper-right corner, create a ticket by clicking or tapping Contact on our support page and then providing information about your question.

2.0.510–2.0.512-es kiadásRelease 2.0.510-2.0.512

Adminisztratív részletek miatt a különböző platformok eltérő buildszámot mutatnak, de a 2.0.510, 2.0.511 és 2.0.512 verziók ugyanabban az időpontban jelentek meg.Because of administrative details, different platforms show different build numbers, but 2.0.510, 2.0.511, and 2.0.512 were released at effectively the same time.

 1. Alkalmazások megnyitása iOS10 rendszeren.Open apps in iOS 10.
 2. Kedvenc alkalmazások megjelölése iOS- és Android-eszközökön.Mark favorite apps on iOS and Android devices.

  Egy alkalmazást kedvencként jelölhet meg, és megjelenítheti csak a kedvenc alkalmazásait a futtatható alkalmazások listájában.You can mark an app as a favorite and show only your favorite apps in the list of apps that you can run.

 3. Pöccintsen lefelé az iOS- és Android-eszközökön elérhető alkalmazások listájának frissítéséhez.Swipe down to refresh the list of apps on iOS and Android devices.
 4. Késleltetési tulajdonság szövegbeviteli vezérlőkhöz.Delay property for text-input controls.

  Ha egy Szövegbevitel vezérlő OnChange tulajdonságát egy művelethez állítja be, akkor alapértelmezés szerint a művelet minden alkalommal megjelenik, amikor a felhasználó beír egy karaktert a vezérlőbe.If you set the OnChange property for a Text input control to an action, that action occurs, by default, every time that the user types a character in the control. Például egy felhasználó beírhat hét betűt a keresőmezőbe, és a találatok frissülni fognak minden új betű hozzáadásakor, ez azonban szükségtelenül használja a hálózati sávszélességet az adatforrásban történő keresés közben.For example, a user might type seven letters in a search box, and the results will update every time the user adds a letter, which uses network bandwidth unnecessarily when a data source is searched. Ha az ehhez a vezérlőhöz tartozó DelayOutput tulajdonságot true értékre állítja, a művelet nem megy végbe, amíg a felhasználó egy vagy több karakter beírása után meg nem áll egy rövid időre.If you set the DelayOutput property for that control to true, the action doesn’t occur until the user types one or more characters and then stops typing in that control for a period of time.

 5. Matematika függvényekkel bővült a környezet.Mathematical functions added.

  • Szinusz, koszinusz, tangens és más trigonometriai értékek kiszámítása is lehetséges.Calculate sine, cosine, tangent, and other trigonometric values.
  • Könnyű elérhető a π értéke.Easily access the value of π.
  • Lehetséges a konvertálás a szögmértékegységek között.Convert between units of angle.
  • Természetes alapú hatványok és logaritmusok is számíthatók.Calculate natural exponentiations and logarithms.

  További információ: Trigonometriai függvények és Numerikus függvények.For more information, see Trigonometric functions and Numerical functions.

2.0.500-as kiadásRelease 2.0.500

 1. Vonalkódolvasó UPC, Codabar és más típusú kódokhoz.Barcode scanner for UPC, Codabar, and other types of codes.

  Lépésenkénti útmutató és információ az ajánlott eljárásokról és korlátozásokról: Vonalkód beolvasása.For step-by-step instructions and information about best practices and limitations, see Scan a barcode.

 2. Common Data Modelt bemutató alkalmazássablonok.App templates that showcase the Common Data Model.

  A sablonok használatával gyorsan létrehozhat mobilalkalmazást például esetek vagy táblagép-alkalmazást egy versenyben résztvevők névjegyeinek regisztrálására.Use a template to quickly create a phone app to manage cases or a tablet app to register contacts for a contest. Ezek a sablonok a Common Data Model szolgáltatásban található standard entitásokon alapulnak.These templates are based on standard entities in the Common Data Model.

 3. Hibajavítások és teljesítménnyel kapcsolatos fejlesztések.Bug fixes and performance improvements.

2.0.490-es kiadásRelease 2.0.490

 1. Entitások használhatók a Microsoft Common Data Model szolgáltatásban alkalmazások építésére.Use the entities in the Microsoft Common Data Model to build apps.

  A szervezeti adatokat standard vagy egyéni entitásokban tárolhatja, ezek alapján alkalmazásokat építhet és oszthat meg, valamint megnyithatja az entitásokat Excelben az adatok könnyű megtekintése és szerkesztése érdekében.Store organizational data in standard or custom entities, build and share apps based on those entities, and open the entities in Excel to easily view and edit the data. További információ: Az entitások ismertetése.For more information, see Understand entities.

 2. Kapcsolódás helyszíni SharePoint-helyen található adathoz.Connect to data in an on-premises SharePoint site.

  A helyszíni SharePoint-helyen található adatok megjeleníthetők és kezelhetők az adatátjáró használatával.Show and manage data in an on-premises SharePoint site by using a data gateway. További információ: Csatlakozás SharePointhoz.For more information, see Connect to SharePoint.

 3. Leküldéses értesítések küldése Android-eszközökön, ha alkalmazást osztanak meg a felhasználóval.Get push notifications on your Android device when apps are shared with you.
 4. Az alkalmazások futtathatók a PowerApps Mobile használatával Android N rendszeren.Run apps using PowerApps Mobile on Android N.

2.0.480-as kiadásRelease 2.0.480

 1. Az alkalmazások létrehozása és módosítása böngészőben is lehetséges.Create and modify an app in a browser.

  Az alkalmazások létrehozásához és módosításához a PowerApps Studio vagy egy webböngésző (például Microsoft Edge, Chrome vagy Internet Explorer 11) is használható.You can create and modify apps by opening either PowerApps Studio or a browser such as Edge, Chrome, or Internet Explorer 11. További információkért lásd: Alkalmazás készítése böngészőben.For more information, see Create an app in a browser.

 2. Alkalmazás létrehozása a SharePoint szolgáltatásban található modern listából.Create an app from within a modern list in SharePoint.

  További információkat ebben a blogbejegyzésben talál.For more information, see this blog post.

 3. Képernyő hozzáadása vagy megkettőzéseAdd or duplicate a screen

  A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a miniatűrhöz tartozó három pontra, majd képernyő hozzáadásához kattintson vagy koppintson az Új képernyő lehetőségre, vagy a Képernyő megkettőzése elemre az aktuális képernyő másolásához.In the left navigation bar, you can click or tap the ellipsis for a thumbnail and then click or tap New Screen to add a screen or Duplicate Screen to copy the current screen. Mindkét esetben az új képernyő az aktuális alatt jelenik meg a navigációs sáv alsó része helyett.In either case, the new screen appears just below the current screen instead of at the bottom of the navigation bar.

2.0.471-es kiadásRelease 2.0.471

 1. Dátum és időpont az alkalmazás automatikus létrehozása alapján.Dates and times when you create an app automatically.

  Ha automatikusan hoz létre alkalmazást egy dátuminformációt tartalmazó adatforrásból, az alkalmazás alapértelmezetten mutatni fogja az információt az EditScreen1 DatePicker vezérlőjén.If you create an app automatically from a data source that includes date information, the app will show that information on EditScreen1 in a DatePicker control by default. Ha a forrás is tartalmaz időinformációt, az meg fog jelenni a Legördülő vezérlőkben.If the source also includes time information, it will appear in Drop down controls.

 2. Új mintaalkalmazások és sablonok.New sample apps and templates.

  Megnyithat egy mintaalkalmazást, amely például a következő alkalmazási helyzeteket mutatja be: termékek megjelenítése, objektumok kijelölése, segítségnyújtás új alkalmazottaknak társadalombiztosítási járulék kiválasztásában.You can open a sample app that demonstrates a scenario such as showcasing products, surveying employee engagement, checking out assets, and helping a new employee choose a health plan.

 3. Paraméterek adhatók át az alkalmazás böngészőben való futtatása közben egy lekérdezési karakterlánc használatával.Pass parameters while running an app in the browser using a query string.
 4. A Project Siena adatforrásai elavultak.Deprecated data sources from Project Siena.

  Ha létrehozott vagy frissített egy alkalmazást a Project Siena 4. bétaverziójában ezen források adatainak belefoglalásának érdekében, azok az adatok nem fognak megjelenni, ha a PowerApps szolgáltatásban futtatja vagy szerkeszti az alkalmazást:If you created or updated an app in the beta 4 release of Project Siena to include data from any of these sources, that data will no longer appear if you run or edit the app in PowerApps:

  • helyszíni SharePoint-helyekon-premises SharePoint sites
  • Azure Mobile ServicesAzure Mobile Services
  • olyan REST-szolgáltatások, amelyeket nem WADL-fájl használatával hozott létreREST services that weren't created by using a WADL file
  • RSSRSS

   Ha megnyitja az alkalmazást szerkesztéshez, egy hibaikon figyelmeztetni fogja, hogy mely vezérlő vagy vezérlők hivatkoznak az elavult adatforrásra.If you open the app for editing, an error icon will notify you which control or controls have properties that refer to a deprecated data source.

2.0.460-as kiadásRelease 2.0.460

 1. Helyszíni adatok.On-premises data.

  A helyszíni SQL Server-adatbázisban lévő adatok megjeleníthetők és kezelhetők a helyszíni adatátjáró használatával.Show and manage data in an on-premises SQL Server database by using an on-premises data gateway.

 2. PowerApps Firefoxban.PowerApps on Firefox.

  Az alkalmazásokat a Mozilla Firefox böngésző legújabb verziójában is futtathatja.You can run apps in the most recent version of the Mozilla Firefox browser.

 3. SharePoint Update vezérlő.SharePoint Update control.

  Ez a vezérlő elavult, és helyette a szerkesztési űrlap vezérlő használható.This control has been deprecated in favor of the Edit form control. A SharePoint Update vezérlőt tartalmazó alkalmazások megnyílnak, de maga a vezérlő nem fog többé megjelenni.An app that contains the SharePoint Update control will still open, but the control itself will no longer appear.

2.0.450-es kiadásRelease 2.0.450

 1. Adatok hozzáadása űrlap személyre szabása közben.Add data while customizing a form.

  Válasszon ki egy űrlapot, koppintson a hozzá tartozó adatforrásra (vagy a Nincs kiválasztva adatforrás lehetőségre) a jobb oldali ablaktáblán, majd koppintson az Adatforrás hozzáadása lehetőségre.With a form selected, tap the data source for the form (or No data source selected) in the right-hand pane, and then tap Add a data source.

 2. Az adatokból létrehozott alkalmazás teljes mértékben delegálva lett az SQL Azure- és Salesforce-kapcsolatokhoz.App from data now fully delegated for SQL Azure and Salesforce connections.

  Ha adatokból hoz létre alkalmazást az SQL Azure- vagy Salesforce-kapcsolatokhoz, az alkalmazás hozzárendel minden műveletet a szolgáltatáshoz.When you create an app from data for a SQL Azure or Salesforce connection, the resulting app now delegates all operations to the service. Már lehetséges a nagy adatkészletek használata ezekben a generált alkalmazásokban.It's now possible to work with large data sets with these generated apps.

  A Filter és Sort függvényeken alapuló képletek generálása helyett a Search és a SortByColumn függvények alapján generálódnak a képletek.Instead of generating formulas based on Filter and Sort functions, we now generate formulas based on Search and SortByColumns functions. Ezek az új függvények könnyebben hozzárendelhetők adatszolgáltatáshoz, mivel nem függnek egy tetszőleges képlettől.These new functions are easier to delegate to a data service because they don't depend on an arbitrary formula.

 3. Új Search függvény.New Search function.

  A specializált Filter függvényként viselkedő Search függvénynek egy karakterláncra van szüksége a kereséshez, valamint a szöveges oszlop listájára, amelyben keres.Acting as a specialized Filter function, the Search function takes a single string to look for and a list of text columns to search within. Ez a függvény automatikusan visszaad minden rekordot, ha nincs keresési kifejezés, így felhasználható a keresés Text Input vezérlővel közvetlen való megvalósításához.This function also automatically returns all records if no search term is present, suitable for direct use with a search Text input control. További információkat a következő helyen talál: Search függvény dokumentációja, illetve az adatokból történő alkalmazás létrehozásakor a generált képletek.For more information, see the Search function documentation, or take a look at the formulas generated when you create an app from data.

 4. Az In operátor mostantól támogatja a delegálást.In operator now supports delegation.

  Nyugodtan használhatja ezt az operátort a Filter függvényekben, így ugyanazt a hatás éri el, mint amit a Search függvénnyel ért volna el.Feel free to use this operator in Filter functions to accomplish the same effect as the Search function.

 5. Jelszóval védett PDF-fájlok megjelenítése.Show PDF files that are protected by a password.

  Ha a jelszóval védett fájlok megjelenítéséhez beállít egy PDF Viewer vezérlőt, minden felhasználónak meg kell adnia a jelszót a fájlt megtekintéséhez.If you configure a PDF Viewer control to show a file that requires a password, each user must provide the password to view the file. Jelszókövetelmény eltávolításához állítsa az ahhoz a vezérlőhöz tartozó Password tulajdonságot a fájl jelszavára.To remove the password requirement, set the Password property of that control to the password for that file.

 6. Egyezményes világidő a DatePicker vezérlőelemben.Coordinated Universal Time in the DatePicker control.

  Alapértelmezés szerint a DatePicker vezérlőelem minden dátumértéket a helyi időzónában értelmez.By default, the DatePicker control interprets all date values in the local time zone. Ha a bemenet éjfélként van megadva az egyezményes világidő szerint (UTC), bizonyos időzónákban egy nappal korábbi dátum jelenik meg.If your input is given as midnight in the Coordinated Universal Time (UTC), it would show a date one day off in certain time zones. Például a DatePicker vezérlőelem 2016. dec. 31-et mutat, ha a DefaultDate tulajdonságot „2017-01-01T00:00:00Z” értékre állítja, és a Csendes-óceáni időzónában tartózkodik (UTC-0800).For example, a DatePicker control shows Dec. 31, 2016, if you set its DefaultDate property to “2017-01-01T00:00:00Z” and you’re in the Pacific time zone (UTC-0800). Annak biztosítása érdekében, hogy a vezérlő helyesen jelenítse meg az értékeket, módosítsa a DateTimeZone tulajdonságot Local értékről UTC értékre.To ensure that the control shows those values correctly, change its DateTimeZone property from Local to UTC.

2.0.440-es kiadásRelease 2.0.440

 1. Beállítások ablaktábla.Options pane.

  A Beállítások és a Gyorseszközök ablaktáblát összevontuk, és a Beállítások ablaktábla mindig nyitva marad.We've consolidated the Options and Quick Tools panes, and the Options pane remains open all the time.

 2. Edit lookup vezérlő.Edit lookup control.

  Ha hozzáad és konfigurál egy Edit lookup vezérlőt egy Edit form vezérlőben, a felhasználók elemeket adhatnak hozzá és frissíthetnek az alábbi típusú oszlopokat tartalmazó SharePoint-listában:If you add and configure an Edit Lookup control in an Edit form control, users can add and update items in a SharePoint list that contains these types of columns:

  • Lookup (Keresés)Lookup
  • Person or Group (Személy vagy csoport)Person or Group
  • Managed Metadata (Kezelt metaadat)Managed Metadata

2.0.430-as kiadásRelease 2.0.430

 1. A frissítés szükséges a PowerApps Studio és PowerApps Mobile szolgáltatáshoz.Update required for PowerApps Studio and PowerApps Mobile.

  Belső módosítás miatt telepítenie kell ezt a frissítést, hogy folytathassa alkalmazások létrehozását és szerkesztését a PowerApps Studio szoftverben, illetve az alkalmazások futtatását a PowerApps Mobile szolgáltatásban.Due to an internal change, you must install this update to continue to create and edit apps in PowerApps Studio and run apps in PowerApps Mobile.

  Windows 8 és Windows 8.1 esetén:For Windows 8 and Windows 8.1:

  1. Nyissa meg az alkalmazást a Windows Áruházban.Open the app for the Windows Store.
  2. Nyissa meg az alkalmazás beállításait.Open the settings for that app.
   Például nyomja le a Windows gombot és „c” billentyűt egyszerre, majd válassza a Beállítások lehetőséget.For example, press the Windows key and the “c” key simultaneously, and then select Settings.
  3. Válassza az Alkalmazásfrissítések, majd a Frissítések keresése lehetőséget.Select App updates, and then select Check for updates.
  4. A megjelenő képernyőn válassza a Telepítés lehetőséget a PowerApps szolgáltatásnál.In the screen that appears, select Install for PowerApps.
 2. Bővített delegálás nagy adatkészleteknél.Enhanced delegation for large data sets.

  • A SortByColumns mostantól támogatja a delegálást.SortByColumns now supports delegation.
  • A Sort, a SortByColumns és a Filter már csoportosítható.Sort, SortByColumns, and Filter can now be composed together.
  • A delegálás további támogatása hamarosan elérhető.More support for delegation is on the way.
 3. Az Edit form vezérlő Updates tulajdonsággal bővül.Updates property added to the Edit form control.

  A Edit form vezérlő már Updates tulajdonsággal is rendelkezik, így elérhető minden kártya Update tulajdonsága az űrlapon belül.The Edit form control now has an Updates property to access all the Update properties of the cards within the form.

  Ez a tulajdonságot használhatja az űrlapadatok REST API felé való küldéséhez.You can use this property to pass form data to a REST API.

 4. Hibajavítások a videóvezérlőhöz.Bug fixes for Video control.

  Mostantól a YouTube-bal is kompatibilis.Now works with YouTube.

 5. Egyszeri bejelentkezés támogatása Microsoft-szolgáltatásoknál.Single sign-on support for Microsoft services.

  Az egyszeri bejelentkezés funkció automatikusan belépteti a PowerApps-felhasználókat az Azure Active Directory hitelesítést használó belső szolgáltatásokba (például SharePoint, Office 365, Dynamics CRM).Single sign-on feature will automatically sign PowerApps users into their first party services that use Azure Active Directory authentication, such as SharePoint, Office 365, and Dynamics CRM.

 6. Új keresésszerkesztési kártya.Added Edit lookup card.

  Amint telepíti ezt a PowerApps-frissítést, a megjelenítési űrlap és a szerkesztési űrlap típusú vezérlők keresési mezőket jelenítenek meg az egyéb táblákhoz, de ezek az adatok csak olvashatók lesznek.As soon as you install this PowerApps update, Display form and Edit form controls will show lookup fields to other tables, but this data will be read-only. Amint az egyéb változások megjelennek a SharePoint-összekötőben, frissítheti ezeket a mezőket a SharePoint-listák adataihoz.As soon as other changes occur in the SharePoint connector, you’ll be able to update these fields for data in SharePoint lists. (Nem kell ismét frissítenie a PowerApps szolgáltatást a képesség előnyeinek kihasználásához.)(You won’t need to update PowerApps again to take advantage of this capability).

 7. Numerikus kártyák minimális/maximális értékei.Minimum/maximum values for numeric cards.

  A numerikus kártyák (például értékeléshez és százalékokhoz) a beállított minimum és maximum értéket jelenítik meg (vagy az adatforráshoz tartozó metaadatban beállítottat).Numeric cards, such as those for ratings and percentages, reflect minimum and maximum values that you set (or that are set in the metadata for the data source).

 8. A DatePicker vezérlő alapértelmezett értéke.Default value for the DatePicker control.

  Üres értékkel állíthat be DatePicker vezérlőt alapértelmezettként.You can configure a DatePicker control with a blank value as its default.

 9. A megjelenítési űrlap és szerkesztési űrlap típusú vezérlők fejlesztései.Improvements to Display form and Edit form controls.

  Az űrlapvezérlők már a megjelenítendő nevet és mező nevét is mutatják (ha a kettő eltér), valamint a keresési vezérlő megjelenítendő nevét is megváltoztathatja.Form controls now show both a display name and the name of the field if they differ, and you can change the display name of a lookup control.

 10. A powerapps.com webhelyen csak a saját és az Önnel megosztott alkalmazások jelennek meg.On powerapps.com, show only those apps you own or were shared with you.
 11. Különböző hibajavítások és teljesítménnyel kapcsolatos fejlesztések a termékben.Bug fixes and performance improvements throughout the product.

2.0.410-es kiadásRelease 2.0.410

PowerApps.comPowerApps.com

 1. Alkalmazáshasználat közvetlenül a weben.Use apps directly on the web!

  A PowerApps-alkalmazásokat bármely, webböngészővel rendelkező eszközön megkeresheti és használhatja.You can find and use PowerApps on any device that has a web browser.

 2. Új kezdőlap a PowerApps.com webhelyen.A new home screen at PowerApps.com.

  Funkciók:Features include:

  • Gyors hozzáférés alkalmazásaihozQuick access to your apps
  • Mintaalkalmazások, amelyeket első lépésként megtekinthetSample apps that you can check out to get started
  • Dokumentáció további információhozDocumentation to learn more
 3. Új, modern megjelenésű felület az alkalmazások, kapcsolatok és értesítések megtalálásához és felügyeletéhez.A fresh new look for finding and managing your apps, connections, and notifications.
 4. A megosztási felülettel kapcsolatos fejlesztések.Improvements to the sharing experience.

  A felhasználók mostantól megoszthatnak és újra megoszthatnak alkalmazásokat szervezetükkel.Users can now reshare apps and share apps with their organization.

PowerApps MobilePowerApps Mobile

 1. A PowerApps mostantól Android rendszerhez is elérhető!PowerApps is now available for Android!

  Keresse a PowerApps szolgáltatást az Android áruházban.Look for PowerApps in the Android store.

 2. A PowerApps új megjelenésű felületet kapott az alkalmazások kereséséhez és megnyitásához az iOS-t futtató eszközökön.PowerApps has a new look for finding and opening apps on devices that run iOS.

  Frissítse alkalmazását vagy telepítse újra az Apple store áruházból.Update your app or install anew from the Apple store.

 3. Egyszerűsített bejelentkezés és kezdőélmény.Simplified sign-in and first-run experiences.
 4. Javított használhatóság.Usability improvements.

  A hamburger navigációs elem és az alkalmazás helyi menüje is bekerült az alkalmazásba.We've added hamburger navigation and an app context menu.

PowerApps StudioPowerApps Studio

 1. Egyszerűsített oldal az alkalmazások létrehozásának megkezdéséhez.Streamlined page for starting to create an app.

  • Több hasznos lehetőség a szükséges dolgok eléréshez.More useful options for quickly getting to what you need.
  • Továbbfejlesztett folyamat, amely jobb útkövetést és navigációt tartalmaz az alkalmazások adatokból történő létrehozása esetén.An improved flow, including better breadcrumbs and navigation, when you create an app from data.
  • Mostantól láthatja az utoljára használt SharePoint-helyeket, amikor alkalmazást hoz létre a SharePoint Online-ból azon felhasználók számára, akik nem jegyzik meg SharePoint URL-címüket.Now you can see your most recently used SharePoint sites when you create an app from SharePoint Online, for those users who don’t memorize their SharePoint URLs.
 2. Új termékbemutató.New guided product tour.

  Gyors bemutató a szerzői műveletek legfontosabb részeiről, hogy az új felhasználók megismerhessék a felületet.A quick tour of the most important parts of the authoring experience to help new users get acquainted.

 3. Környezetfüggő súgóhivatkozások.Contextual help links.

  Könnyebbé tettük súgótémák megtalálását a termékben, és könnyebben csatlakozhat a közösség tagjaihoz.We've made it much easier for you to find help in the product and connect with others through our community.

 4. Új Szerkesztési űrlap és Megjelenítési űrlap vezérlő. Az eredmény: jobb alkalmazások jönnek létre az adatokból.New Edit form and Display form controls. As a result, better apps generated from data.

  Sokkal könnyebbé vált alkalmazás létrehozása adatokból.Creating an app over data just got a whole lot easier. Ezekkel a vezérlőkkel és a társított kártyákkal és függvényekkel alapszintű alkalmazást hozhat létre, amellyel anélkül tekinthet meg és szerkeszthet adatokat, hogy manuálisan meg kellene hívnia a Patch, Validate vagy más, alacsony szintű függvényt.With these controls and their associated cards and functions, you can create a basic app to view and edit data without needing to manually call Patch, Validate, and other low-level functions.

  Ezek a vezérlők egy új konfigurációs ablaktáblával is rendelkeznek, ahol ki- és bekapcsolhatja a mezőket és megváltoztathatja minden mező kártyáját.These controls also offer a new configuration pane, where you can turn on and off fields and change the card for each field.

  További részletekért tekintse meg az Adatűrlapok megismerése részt.Check out Understand data forms for more details.

 5. A Filter (Szűrés) és a Sort (Rendezés) adatforrás-delegálása növeli a teljesítményt és nagyszámú rekordot is támogat.Data-source delegation of Filter and Sort improves performance and supports large numbers of records.

  Mostanáig minden Filter és Sort műveletet az eszközön kezelt a rendszer, amely minden adatnál időigényes és nagy sávszélességet igénylő lehívást tett szükségessé.Until now, all Filter and Sort operations were handled on the device, which required the time-consuming and bandwidth-choking fetch of all the data. Ezzel a kiadással bizonyos helyzetekben, ezek a műveletek hozzárendelhetők az adatforráshoz, amely kezelhetőbbé teszi alkalmazásait, és lehetővé teszi nagy számú rekord kezelését.With this release, in certain situations, these operations can be delegated to the data source, which makes your apps more responsive and able to handle a large number of records. További információt a Filter és a Sort oldalakon talál.You can read more about it on the Filter and Sort pages.

  A delegálás bizonyos helyzetekre korlátozott.Delegation is limited to certain situations. Az adatokból létrehozott alkalmazások nem megfelelőek.Apps created from data don't qualify. További részleteket a cikk lentebbi, Gyakori hibák és megoldásaik című szakaszában talál.See Common issues and resolutions later in this article for more details. Kibővítjük azon alkalmazási helyzeteket, amelyekben delegálás használható.We will expand the scenarios in which delegation can be used.

  Az új lehetőség kihasználásához a Gallery vezérlő támogatja a lapozást.To take advantage of this new capability, the Gallery control now supports paging. Ahogy a felhasználó eléri az adatlista végét, a vezérlő zökkenőmentesen többet hív le az adatforrásból.As the user reaches the end of a list of data, the control fetches more from the data source, seamlessly.

 6. Keresés és görgetés a PDF viewer (PDF-megtekintő) vezérlőben.Search and scroll in the PDF viewer control.

  A PDF Viewer vezérlő már támogatja a teljes szöveges keresést a dokumentumban, valamint a lapok közötti egyenletes görgetéssel bővült.The PDF viewer control now supports full-text search across the document, and we've added smooth scrolling between pages. Nem kell többé oldalról oldalra lépnie.No longer do you need to move page by page.

 7. További összekötők.More connectors.

  Az összekötők hozzáadása folyamatosan történik.We continue to add connectors. Tekintse meg a listán a legújabbakat.Check out the list for the latest.

 8. Metaadat-frissítés.Metadata refresh.

  Metaadatait egyetlen kattintással vagy koppintással frissítheti (ahelyett, hogy törölnie kellene majd újra hozzá kellene adnia a kapcsolatot).Update your metadata with a single click or tap (instead of deleting a connection and adding it again).

 9. Az utoljára használt SharePoint-helyek listája.A list of your most recently used SharePoint sites.

  Ugyanahhoz a SharePoint-helyhez épít alkalmazásokat?Building a bunch of apps for the same SharePoint site? Ennek megkönnyítéséhez nyomon követjük az utoljára használt SharePoint-helyeket, így könnyen újra kiválaszthatja őket.To make that easier, we track SharePoint sites that you've recently used so that you can easily select them again.

 10. Teljesítménnyel és adatkezeléssel kapcsolatos fejlesztések, további használhatósági és hibajavítások az egész szolgáltatásban.Performance and data-handling improvements, along with many other usability and bug fixes throughout!

Connections (Kapcsolatok)Connections

Ez a kiadás, többek között, az alábbi kapcsolatokat támogatja:This release supports these connections, among many others:

 • SharePointSharePoint
 • Office 365Office 365
 • Dynamics CRMDynamics CRM
 • SQLSQL
 • OneDrive for BusinessOneDrive for Business
 • DropboxDropbox
 • Google DriveGoogle Drive
 • SlackSlack
 • TwilioTwilio
 • YammerYammer
 • TwitterTwitter