Alkalmazások erőforrásainak megosztásaShare app resources

Mielőtt megoszt egy alkalmazást, vegye figyelembe, hogy az milyen erőforrástípusokra – például az alábbiak közül egyre vagy többre – támaszkodik:Before you share an app, consider the types of resources on which it relies, such as one or more of the following:

  • adatforrás-kapcsolata connection to a data source
  • helyszíni adatátjáróan on-premises data gateway
  • egyéni összekötőa custom connector
  • Excel-munkafüzet vagy más szolgáltatásan Excel workbook or other service
  • egy folyamata flow

Ezen erőforrások közül néhány automatikusan meg lesz osztva az alkalmazás megosztásakor.Some of these resources are shared automatically when you share the app. Más erőforrásokhoz további lépések lehetnek szükségesek az alkalmazás elvárt működéséhez Ön vagy azok részéről, akikkel megosztja az alkalmazást.Other resources require you or the people with whom you share the app to take extra steps so that the app works as you expect.

Kapcsolatait, egyéni összekötőit és helyszíni adatátjáróját az egész szervezettel is megoszthatja.You can also share your connections, custom connectors and on-premises data gateway with your entire organization.

Connections (Kapcsolatok)Connections

Néhány kapcsolattípus, mint például az SQL Server, automatikusan meg lesz osztva, míg másoknál a felhasználóknak kell létrehozniuk a saját kapcsolataikat az adatforrással vagy az alkalmazás forrásaival.Some types of connections, such as SQL Server, are shared automatically, but others require users to create their own connections to the data source or sources in the app.

A powerapps.com webhelyen ellenőrizheti, hogy a kapcsolat automatikusan meg lesz-e osztva, valamint frissítheti a megosztási engedélyeket.On powerapps.com, you can determine whether a connection will be shared automatically, and you can update sharing permissions. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a Kezelés elemre, majd a Kapcsolatok elemre, végül pedig egy kapcsolatra.In the left navigation bar, click or tap Manage, click or tap Connections, and then click or tap a connection. Ha megjelenik a Megosztás lap, akkor a kapcsolat automatikusan meg lesz osztva.If the Share tab appears, the connection will be shared automatically.

A Megosztás lap a kapcsolat Részletek oldalán

Helyszíni adatátjárókOn-premises data gateways

Ha olyan alkalmazást hoz létre és oszt meg, amely egy helyszíni forrásból származó adatokat tartalmaz, akkor maga a helyszíni adatátjáró és az ehhez az átjáróhoz kapcsolódó bizonyos típusú kapcsolatok is automatikusan meg lesznek osztva.If you create and share an app that includes data from an on-premises source, the on-premises data gateway itself and certain types of connections to that gateway will be shared automatically. Minden olyan kapcsolatot, amely nem lesz automatikusan megosztva, megoszthat manuálisan (az előző szakaszban ismertetett módon), vagy hagyhatja, hogy az alkalmazás kérje a felhasználóktól a saját kapcsolataik létrehozását.For any connection that isn’t shared automatically, you can share it manually (as the previous section shows) or let the app prompt users to create their own connections. Az átjáróhoz konfigurált kapcsolat vagy kapcsolatok megjelenítéséhez tegye a következőket:To show the connection or connections with which a gateway has been configured:

  1. Nyissa meg a powerapps.com webhelyet, és a bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a Kezelés, majd az Átjárók lehetőségre.Open powerapps.com, click or tap Manage in the left navigation bar, and then click or tap Gateways.
  2. Kattintson vagy koppintson egy átjáróra, majd a Kapcsolatok lapra.Click or tap a gateway, and then click or tap the Connections tab.

Megjegyzés

Ha egy vagy több kapcsolatot manuálisan oszt meg, akkor lehetséges, hogy újra meg kell osztania őket az alábbi esetekben:If you share one or more connections manually, you might need to reshare them under these circumstances:

  • Ha hozzáad egy helyszíni adatátjárót egy már megosztott alkalmazáshoz.You add an on-premises data gateway to an app that you’ve already shared.
  • Ha megváltoztatja a személyeket vagy csoportokat, akikkel vagy amelyekkel megosztott egy helyszíni adatátjáróval rendelkező alkalmazást.You change the set of people or groups with whom you’ve shared an app that has an on-premises data gateway.

Egyéni összekötőkCustom connectors

Ha egy egyéni összekötőt használó alkalmazást oszt meg, akkor az alkalmazás automatikusan meg lesz osztva, de a felhasználóknak maguknak kell létrehozniuk hozzá a saját kapcsolataikat.When you share an app that uses a custom connector, it is automatically shared, but users must create their own connections to it.

A powerapps.com webhelyen megtekintheti vagy frissítheti az egyéni összekötőkhöz tartozó engedélyeket.On powerapps.com, you can view or update permissions for a custom connector. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a Kezelés elemre, majd a Kapcsolatok elemre, és végül az Új kapcsolat elemre a (jobb felső sarokban).In the left navigation bar, click or tap Manage, click or tap Connections, and then click or tap New connection (in the upper-right corner). Kattintson vagy koppintson az Egyéni elemre, majd egy egyéni összekötőre az adatainak megjelenítéséhez.Click or tap Custom, and then click or tap a custom connector to display details about it.

Excel-munkafüzetekExcel workbooks

Ha egy megosztott alkalmazás olyan adatokat használ, melyekhez nincs minden felhasználónak hozzáférése (például egy felhőtárolási fiókban levő Excel-munkafüzetet), akkor ossza meg az adatokat.If a shared app uses data to which not all users have access (such as an Excel workbook in a cloud-storage account), share the data.

FolyamatokFlows

Ha folyamattal rendelkező alkalmazást oszt meg, akkor az alkalmazást futtató felhasználóknak meg kell erősítenie vagy frissítenie kell minden olyan kapcsolatot, amelyre a folyamat támaszkodik.If you share an app that includes a flow, users who run the app will be prompted to confirm or update any connections on which the flow relies. Ezenfelül csak az a személy szabhatja testre a folyamat paramétereit, aki létrehozta azt.In addition, only the person who created the flow can customize its parameters. Létrehozhat például egy folyamatot, amely levelet küld egy megadott címre, viszont azt a címet más felhasználók nem változtathatják meg.For example, you can create a flow that sends mail to an address that you specify, but other users can’t change that address.