Power BI-jelentés létrehozása projektek elemzéséhezCreate a Power BI report to analyze projects

Megjegyzés

Ez a cikk a PowerApps, a Microsoft Flow és a Power BI SharePoint Online-nal való használatához készült oktatóanyag-sorozat része.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Olvassa el a sorozat bevezetését, hogy átfogó képet alkothasson, és megismerje a kapcsolódó letöltéseket.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Ebben a feladatban létrehozunk egy Power BI-jelentést a két SharePoint-lista alapján.In this task, we'll create a Power BI report based on the two SharePoint lists. Betöltjük a listák adatait a Power BI Desktopra, és kicsit megtisztítjuk, végzünk némi alapszintű adatmodellezést, és létrehozunk néhány, az adatok szempontjából releváns látványelemet.We'll bring the list data into Power BI Desktop and clean it up a little, do some basic data modeling, and create a set of visuals that tell us something about the data.

Tipp

A forgatókönyvhöz kapcsolódó letöltési csomag tartalmazza ennek a jelentésnek a befejezett verzióját: project-analysis.pbix.The download package for this scenario includes a finished version of this report: project-analysis.pbix.

A Power BI Desktop gyors áttekintéseQuick review of Power BI Desktop

Mielőtt nekikezdenénk a jelentés létrehozásának, tekintsük át a Power BI Desktop alkalmazást.Before we dive into report creation, let's review Power BI Desktop. Ez egy hatékony, sokfunkciós eszköz, ezért azoknak a területeknek az áttekintésére fogunk koncentrálni, amelyeket ebben a feladatban fog használni.This is a powerful tool, with a lot of features, so we will focus on an overview of the areas that you will use in this task. A Power BI Desktopnak három fő munkaterülete vagy nézete van: Jelentés nézet, Adatok nézet és Kapcsolatok nézet.There are three main work areas or views in Power BI Desktop: Report view, Data view, and Relationships view. A Power BI Desktopban Lekérdezésszerkesztő is található, amely külön ablakban nyílik meg.Power BI Desktop also includes Query Editor, which opens in a separate window.

A következő képernyőn a három nézetikon látható a Power BI Desktop bal oldalán felülről lefelé: Jelentés, Adatok és Kapcsolatok.The following screen shows the three view icons along the left of Power BI Desktop: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. A bal szélen a sárga sáv a jelenlegi nézetet jelöli; ebben az esetben a Jelentés nézet látható.The yellow bar along the left indicates the current view; in this case, Report view is displayed. A nézeteket ezzel a három ikonnal lehet átváltani.Change views by selecting any of those three icons.

A Power BI Desktop nézetei

A Jelentés nézetnek öt fő területe van:The Report view has five main areas:

 1. A menüszalag, amely a jelentéskehez és vizualizációkhoz társított gyakori feladatokat jeleníti meg.The ribbon, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. A Jelentés nézet vagy vászon, ahol a vizualizációkat lehet létrehozni és elrendezni.The Report view, or canvas, where visualizations are created and arranged.
 3. A Lapok fülterület alul, amely lehetővé teszi jelentéslap kiválasztását és hozzáadását.The Pages tab area along the bottom, which lets you select or add a report page.
 4. A Vizualizációk ablaktábla, ahol megváltoztathatja a vizualizációkat, személyre szabhatja a színeket és tengelyeket, szűrőket alkalmazhat, áthúzhatja a mezőket stb.The Visualizations pane, where you change visualizations, customize colors or axes, apply filters, drag fields, and more.
 5. A Mezők ablaktábla, ahol a lekérdezési elemeket és szűrőket át lehet húzni a Jelentés nézetre vagy a Vizualizációk ablaktábla Szűrők területére.The Fields pane, where query elements and filters can be dragged onto the Report view, or dragged to the Filters area of the Visualizations pane.

A Power BI Desktop lapjai, nézetei és ablaktáblái

Az Adatok nézet három fő területre tagozódik:The Data view has three main areas:

 1. A menüszalag, amelynek a Modellezés lapja van kiválasztva az alábbi képen.The ribbon, which has the Modeling tab selected below. Ezek a lapon számított táblázatokat, oszlopokat hozhat létre, és egyéb módosításokat végezhet az adatmodellen.On this tab, you create calculated tables and columns, and make other changes to the data model.
 2. A középső ablaktábla, amelyen a kiválasztott táblához jelennek meg adatok.The center pane, which shows data for the selected table.
 3. A Mezők ablaktábla, ahol beállíthatja, hogyan jelenjenek meg a mezők a jelentésekben.The Fields pane, where you control how fields are displayed in your reports.

A Power BI Desktop Adatok nézete

Ebben a feladatban nem használjuk a Kapcsolatok nézetet, de később megnézheti, miután felvettük a listaadatokat a Power BI Desktopba.We don't use the Relationships view in this task, but you can check it out later after we bring the list data into Power BI Desktop.

A Lekérdezésszerkesztő lehetővé teszi lekérdezések felépítését és adatok átalakítását, majd ennek a kifinomult adatmodellnek a Power BI Desktopba való betöltését.In Query Editor, you build queries and transform data, then load that refined data model into Power BI Desktop. A Lekérdezésszerkesztő négy fő területtel rendelkezik:Query Editor has four main areas:

 1. A menüszalag, amelyen számos lehetőség áll rendelkezésre a felvett adatok alakítására és átalakítására.The ribbon, which has many options for shaping and transforming the data that you bring in.
 2. A bal oldali ablaktábla, ahol a kiválasztásra, megtekintésre és alakításra rendelkezésre álló lekérdezések vannak felsorolva.The left pane, where queries are listed and available for selection, viewing, and shaping.
 3. A középső ablaktábla, ahol a kiválasztott lekérdezéshez tartozó adatok jelennek meg, melyek rendelkezésre állnak alakításra.The center pane, where data from the selected query is displayed and available for shaping.
 4. A Lekérdezés beállításai ablak, amely felsorolja a lekérdezés tulajdonságait és alkalmazott adatátalakítási lépéseket.The Query Settings window, which lists the query's properties and data transform steps that have been applied.

Power BI Desktop Lekérdezésszerkesztő

1. lépés: Adatok lekérése a Power BI DesktopraStep 1: Get data into Power BI Desktop

Ebben a lépésben először csatlakozunk a két listához.In this step, we'll first connect to the two lists. Ezután rendet teszünk az adatok között az adatelemzéshez szükségtelen oszlopok eltávolításával.Then we'll clean up the data by removing columns we don't need for our data analysis. Az adattípusokat is megváltoztatjuk a fennmaradó oszlopok közül néhányban, hogy a számítások megfelelően működjenek.We'll also change the data types on some of the remaining columns so that calculations work properly. Az adatok Power BI Desktopban való lekéréséről és tisztításáról további információrét lásd az interaktív tanulási tanfolyamunk Getting Data (Adatok lekérése) című szakaszát.For more information on getting and cleaning data in Power BI Desktop, see the Getting Data section in our Guided Learning course.

Kapcsolódás SharePoint-listákhozConnect to SharePoint lists

 1. A Power BI Desktop Kezdőlap lapján kattintson vagy koppintson az Adatok lekérése, majd a Továbbiak… elemre.In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Get Data, then More…

  Adatok lekérése

 2. Az Adatok lekérése párbeszédpanelen kattintson vagy koppintson a SharePoint Online-lista elemre, majd a Kapcsolódás elemre.In the Get Data dialog box, click or tap SharePoint Online List, then Connect.

  Kapcsolódás SharePoint-listákhoz

 3. Adja meg a SharePoint-hely URL-címét, majd kattintson vagy koppintson az OK gombra.Enter the URL for your SharePoint site, then click or tap OK.

  SharePoint-lista URL-címe

 4. Ha megjelenik a következő párbeszédpanel, győződjön meg róla, hogy a megfelelő hitelesítő adatokkal van bejelentkezve, majd kattintson vagy koppintson a Kapcsolódás gombra.If you get the following dialog box, make sure you're signed in with the right credentials, then click or tap Connect.

  SharePoint-lista hitelesítő adatai

 5. Jelölje be a Project Details és a Project Requests négyzeteket, majd kattintson vagy koppintson a Szerkesztés gombra.Select Project Details and Project Requests, then click or tap Edit.

  SharePoint-listák kiválasztása

  A listák most táblákként jelennek meg a Lekérdezésszerkesztőben.The lists are now displayed as tables in Query Editor.

  Táblák a Lekérdezésszerkesztőben

Szükségtelen oszlopok eltávolítása a táblákbólRemove unnecessary columns from the tables

 1. A bal oldali navigációs ablaktáblán kattintson vagy koppintson a Project Details elemre.In the left navigation pane, click or tap Project Details.
 2. A középső ablaktáblán jelölje ki a FileSystemObjectType oszlopot, majd kattintson vagy koppintson az Oszlopok eltávolítása gombra.In the middle pane, select the FileSystemObjectType column, then click or tap Remove Columns.

  Oszlopok eltávolítása

 3. Távolítsa el az ID oszlop utáni következő két oszlopot: ServerRedirectedEmbedURL és ContentTypeId.Remove the two columns after the Id column: ServerRedirectedEmbedURL and ContentTypeId. > [!TIP] > Jelölje ki a Shift billentyűvel mindkét oszlopot, majd kattintson vagy koppintson az Oszlopok eltávolítása gombra.Use the Shift key to select both columns, then click or tap Remove Columns.
 4. Távolítsa el a PMAssigned oszloptól jobbra található összes oszlopot (összesen 22 oszlop).Remove all columns to the right of the PMAssigned column (a total of 22 columns). A táblának úgy kell kinéznie, mint a következő képen:The table should match the following image:

  A Project Details tábla a Lekérdezésszerkesztőben

 5. Ismételje meg az imént elvégzett folyamatot a Project Requestsre vonatkozóan: törölje a FileSystemObjectType, a ServerRedirectedEmbedURL, a ContentTypeId és az Approved oszloptól jobbra található minden oszlopot (mindösszesen 22-t).Repeat the process you just went through, now for Project Requests: remove FileSystemObjectType, ServerRedirectedEmbedURL, ContentTypeId, and all columns to the right of the Approved column (a total of 22 columns). A táblának úgy kell kinéznie, mint a következő képen:The table should match the following image:

   <span data-ttu-id="60045-168">Project Requests tábla a Lekérdezésszerkesztőben</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="60045-168">Project Requests table in Query Editor</span></span>

A Project Details-oszlopok adattípusának megváltoztatásaChange the data type on Project Details columns

 1. Jelölje ki a ProjectedDays oszlopot, kattintson vagy koppintson az Adattípus: bármely legördülő menüre, majd az Egész szám pontra.Select the ProjectedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

  Adattípus egész számmá változtatása

 2. Ismételje meg az előző lépést az ActualDays oszloppal.Repeat the previous step for the ActualDays column.
 3. Jelölje ki az ApprovedDate oszlopot, kattintson vagy koppintson az Adattípus: bármely legördülő menüre, majd a Dátum pontra.Select the ApprovedDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

   <span data-ttu-id="60045-174">Adattípus dátummá változtatása</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="60045-174">Change data type to date</span></span>

 4. Ismételje meg az előző lépést a ProjectedStartDate és a ProjectedEndDate oszlopokkal.Repeat the previous step for the ProjectedStartDate and ProjectedEndDate columns.

A Project Requests-oszlopok adattípusának megváltoztatásaChange the data type on Project Requests columns

 1. Jelölje ki az EstimatedDays oszlopot, kattintson vagy koppintson az Adattípus: bármely legördülő menüre, majd az Egész szám pontra.Select the EstimatedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

 2. Jelölje ki a RequestDate oszlopot, kattintson vagy koppintson az Adattípus: bármely legördülő menüre, majd a Dátum pontra.Select the RequestDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

Módosítások alkalmazása és mentéseApply and save changes

 1. A Lekérdezésszerkesztő bezárásához és a Power BI Desktop főablakához való visszatéréshez kattintson a Kezdőlap lapon a Bezárás és alkalmazás gombra.On the Home tab, click Close and Apply to close Query Editor and go back to the main Power BI Desktop window.

  Bezárás és a módosítások alkalmazása

 2. Kattintson vagy koppintson a Fájl, majd a Mentés elemre, és mentse a munkát project-analysis.pbix néven.Click or tap File, then Save, and save with the name project-analysis.pbix.

2. lépés: Az adatmodell javításaStep 2: Improve the data model

Most, hogy a SharePoint-listák adatait felvettük a Power BI Desktopba, továbblépünk az adatmodellezésre.Now that we have the data from our SharePoint lists pulled into Power BI Desktop, we'll move on to data modeling. Az adatmodellezés időigényes eljárás lehet, de röviden bemutatunk néhány érdekes dolgot, amelyekkel többet kihozhat a listaadatokból a Power BI Desktopon:Data modeling can be a time-consuming process, but we'll briefly show you some interesting things you can do to get more out of the list data in Power BI Desktop:

 • A két tábla egymással való kapcsolatának módosításaChange how the two tables are related to each other
 • Dátumtábla hozzáadása, hogy a hét napjain alapuló számításokat végezhessünkAdd a date table so we can make calculations based on weekdays
 • Számított oszlopok hozzáadása a projekt mérföldkövei közötti időtávok kiszámításáhozAdd calculated columns to calculate timespans between project milestones
 • Mértékek hozzáadása a projekt tervezett és tényleges napjai közötti variancia kiszámításáhozAdd measures to calculate variance in projected versus actual days for a project

Ezeknek a lépéseknek a követése után olyan vizualizációkat készíthetünk, amelyek kihasználják a modell javításának előnyeit.After these steps are complete, we can build visualizations that take advantage of the improvements to our model. A Power BI Desktopban történő adatmodellezésről további információért lásd az Interaktív tanulás tanfolyam Modellezés szakaszát.For more information on modeling data in Power BI Desktop, see the Modeling section in our Guided Learning course.

Táblák kapcsolatának módosításaChange table relationships

Amikor a Power BI Desktop beolvasta a listákat, kapcsolatokat hozott létre közöttük a két tábla Id oszlopa alapján.When Power BI Desktop brought the lists in, it created a relationship between them based on the Id column in both tables. A kapcsolatnak valójában a Project Requests tábla Id oszlopa és a Project Details tábla RequestId oszlopa között kell létrejönnie.The relationship should actually be between the Id column in the Project Requests table, and the RequestId column in the Project Details table. Ezt könnyen orvosolhatjuk:Let's fix that:

 1. Kattintson vagy koppintson az Adatnézet ikonra.Click or tap the Data view icon.

  Adatnézet

 2. A Modellezés lapon kattintson vagy koppintson a Kapcsolatok kezelése gombra.On the Modeling tab, click or tap Manage Relationships. Az összes adatmodellezési lépés követése közben az Adatnézetnek ezen a lapján fogunk maradni.We'll stay on this tab in the Data view for all the data modeling steps.

  Kapcsolatok kezelése

 3. Győződjön meg róla, hogy a meglévő kapcsolat ki van választva, kattintson vagy koppintson a Törlés gombra, majd a megerősítéshez újra a Törlés gombra.Make sure the existing relationship is selected, click or tap Delete, then Delete again to confirm.

  Kapcsolat törlése

 4. Másik kapcsolat létrehozásához kattintson az Új gombra.Click New to create a different relationship.

 5. A Kapcsolat létrehozása párbeszédpanelen tegye a következőket:In the Create Relationship dialog box:

  1. Az első táblához válassza a Projektkérelmek elemet, majd jelölje ki az Id oszlopot.For the first table, select Project Requests, and the Id column.

  2. A második táblához válassza ki a Project Details elemet, majd jelölje ki a RequestId oszlopot.For the second table, select Project Details, and the RequestId column.

  3. A képernyőnek az alábbi képhez hasonlóan kell kinéznie.The screen should look like the following image. Amikor elkészült, kattintson vagy koppintson az OK gombra, majd válassza a Bezárás lehetőséget.When you're ready, click or tap OK, then Close.

   Kapcsolat létrehozása

Dátumtábla felvétele a dátumokon alapuló számítások megkönnyítéséhezAdd a date table to make date-based calculations easier

 1. Kattintson vagy koppintson az Új tábla gombra.Click or tap New Table.

  Új tábla

 2. Adja meg ezt a képletet a képletsávban: Dates = CALENDARAUTO().Enter this formula into the formula bar: Dates = CALENDARAUTO().

  Képletsáv Dates = CALENDARAUTO() értékkel

  Ez a képlet létrehoz egy Dates nevű táblát egy dátumoszloppal.This formula creates a table called Dates with a single date column. A tábla tartalmazza az összes dátumot a többi táblából, és további dátumok hozzáadásakor (pl., ha frissülnek az adatok) automatikusan frissül.The table covers all dates from your other table, and it updates automatically if additional dates are added (i.e. if data is refreshed).

  Ez a képlet és a szakaszban található más képletek a Data Analysis Expression (DAX) képletnyelvet használja a Power BI és egyéb technológiához.This formula and the other ones in this section use Data Analysis Expressions (DAX), a formula language for Power BI and other technologies. További információ: DAX basics in Power BI Desktop (A DAX alapjai a Power BI Desktophoz).For more information, see DAX basics in Power BI Desktop.

 3. A Dates tábla létrehozásához nyomja meg az Enter billentyűt.Press Enter to create the Dates table.

  Dates tábla

Számított oszlop hozzáadása a Dates tábláhozAdd a calculated column to the Dates table

 1. A dátumtáblában kattintson vagy koppintson az Új oszlop gombra.While still on the date table, click or tap New Column.

  Új oszlop

 2. Adja meg ezt a képletet a képletsávban: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1,0,7,0,1).Enter this formula into the formula bar: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1,0,7,0,1).

  Ez a képlet határozza meg, hogy a Date oszlopban szereplő dátum hétköznap-e.This formula determines whether a date in the Date column is a weekday. Ha a dátum hétköznap, az IsWeekDay oszlop értéke 1 lesz; egyéb esetben az értéke 0.If the date is a weekday, the IsWeekDay column gets a value of 1; otherwise it gets a value of 0.

 3. Nyomja meg az Enter billentyűt az IsWeekDay oszlop Dates táblához való hozzáadásához.Press Enter to add the IsWeekDay column to the Dates table.

  Az IsWeekDay oszlop hozzáadása

Számított oszlop hozzáadása a Project Details tábláhozAdd a calculated column to the Project Details table

 1. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson a Project Details táblára, majd az Új oszlop gombra.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Column.

  Új oszlop

 2. Adja meg ezt a képletet a képletsávban:Enter this formula into the formula bar:

  ApprovedStartDiff = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Details'[ApprovedDate],
  
     'Project Details'[ProjectedStartDate]
  
   )
  
  )
  

  Ez a képlet kiszámítja a projekt jóváhagyása és az előre jelzett kezdete közötti különbséget napokban.This formula calculates the difference in days between when a project was approved and when it is projected to start. A Dates tábla IsWeekday oszlopát használja, tehát csak a hétköznapokat számolja.It uses the IsWeekday column from the Dates table, so it counts only weekdays.

 3. Az ApprovedStartDiff oszlop Project Details táblához való hozzáadásához nyomja meg az Enter billentyűt.Press Enter to add the ApprovedStartDiff column to the Project Details table.

  Az ApprovedStartDiff oszlop felvétele

Számított oszlop hozzáadása a Project Requests tábláhozAdd a calculated column to the Project Requests table

 1. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson a Project Requests táblára, majd az Új oszlop gombra.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Column.

  Új oszlop

 2. Adja meg ezt a képletet a képletsávban:Enter this formula into the formula bar:

  RequestDateAge = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Requests'[RequestDate],
  
     NOW()
  
    )
  
  )
  

  Ez a képlet kiszámítja a projektkérelem dátuma és a mai dátum (NOW()) közötti különbséget napokban.This formula calculates the difference in days between when a project was requested and today's date (NOW()). Ez a képlet szintén csak a hétköznapokat számolja.Again, the formula counts only weekdays. Ebben az oszlopban meg lehet keresni a legrégebb idő óta függőben lévő projektet.This column is used to look for the project that has been pending the longest.

 3. Nyomja meg az Enter billentyűt a RequestDateAge oszlop Project Requests táblához való adásához.Press Enter to add the RequestDateAge column to the Project Requests table.

  A RequestDateAge oszlop felvétele

Mérték hozzáadása a Project Details tábláhozAdd a measure to the Project Details table

 1. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson a Project Details táblára, majd az Új mérték gombra.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Measure.

  Új mérték

 2. Adja meg ezt a képletet a képletsávban:Enter this formula into the formula bar:

  VarProjectedActual = DIVIDE(
  
    SUM('Project Details'[ActualDays]) - SUM('Project Details'[ProjectedDays]),
  
    SUM('Project Details'[ProjectedDays])
  
  )
  

  Ez a képlet kiszámítja a projekt tényleges és tervezett napjai közötti varianciát.This formula calculates the variance between actual and projected days for a project. Ezt nem számított oszlopként, hanem mértékként vesszük fel, hogy megfelelő eredményeket adjon, attól függetlenül, hogyan történik az adatok szűrése vagy összesítése a jelentésben.We add this as a measure, rather than a calculated column, so it returns the correct results regardless of how the data is filtered or aggregated in a report.

 3. Nyomja meg az Enter billentyűt a VarProjectedActual mérték Project Details táblához való hozzáadásához.Press Enter to add the VarProjectedActual measure to the Project Details table.

  A VarProjectedActual mérték felvétele

Mérték hozzáadása a Project Requests tábláhozAdd a measure to the Project Requests table

 1. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson a Project Requests táblára, majd az Új mérték gombra.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Measure.

  Új mérték

 2. Adja meg ezt a képletet a képletsávban:Enter this formula into the formula bar:

  MaxDaysPending = MAXX(
  
    FILTER('Project Requests', 'Project Requests'[Approved]="Pending"),
  
    'Project Requests'[RequestDateAge]
  
  )
  

  Ez a képlet megkeresi a legrégebb óta függőben lévő projektet a korábban meghatározott számított oszlop alapján.This formula finds the project that has been pending the longest, based on the calculated column we defined earlier.

 3. Nyomja meg az Enter billentyűt a MaxDaysPending mérték Project Requests táblához való hozzáadásához.Press Enter to add the MaxDaysPending measure to the Project Requests table.

  A MaxDaysPending mérték felvétele

3. lépés: Jelentések vizualizációinak létrehozásaStep 3: Create report visualizations

Most elérkeztünk ahhoz a lépéshez, amelyre sok ember az adatelemzés kapcsán gondol: vizualizációk létrehozása, hogy mintákat találhassunk az adatokban.Now we're at the step that many people think of when they think of data analysis: creating visualizations so we can find patterns in our data. Ebben a lépésben négy vizualizációt hozunk létre:In this step, we'll create four visualizations:

 • Egy oszlopdiagramot, amely megjeleníti a tervezett napok számát a projekttel eltöltött tényleges napokhoz viszonyítva,A column chart that shows projected days versus actual days on projects
 • Az egyes projektek varianciáját megjelenítő oszlopdiagramot,A column chart that shows the variance for each project
 • A leghosszabb ideig függőben lévő projektet megjelenítő kártyát,A card that shows the project that has been pending the longest
 • A projekt jóváhagyása és a tervezett kezdési dátum közötti időt megjelenítő táblázatot.A table that shows the time between project approval and projected start date

Miután létre hoztuk ezeket a jelentésvizualizációkat a Power BI Desktopban, közzétesszük az adatokat és a jelentéseket a Power BI szolgáltatásban, hogy irányítópultokat hozhassunk létre és oszthassunk meg.After we've created these report visualizations in Power BI Desktop, we'll publish the data and reports to the Power BI service, so we can create and share dashboards. A jelentések Power BI Desktopban való létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd az interaktív tanulás Visualizations (Vizualizációk) szakaszát.For more information on creating reports in Power BI Desktop, see the Visualizations section in our Guided Learning course.

Sávdiagram létrehozása a tervezett és a tényleges közötti eltérés megjelenítéséhezCreate a bar chart to show projected versus actual

 1. Kattintson vagy koppintson a Jelentés nézet ikonjára.Click or tap the Report view icon. A fennmaradó időben ebben a nézetben fogunk maradni a Power BI Desktopban.We'll stay in this view for the rest of our time in Power BI Desktop.

  Jelentés nézet

 2. A Vizualizációk ablaktábla jobb oldalán kattintson vagy koppintson a Fürtözött oszlopdiagram elemre.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Vizualizációk – fürtözött oszlopdiagram

 3. Húzza át a PMAssigned és a Title elemeket a Project Details tábla Mezők ablaktáblájából a Vizualizációk ablaktábla Tengely elemére.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Tengely a Vizualizációk ablaktáblán

 4. Húzza át az ActualDays és a ProjectedDays elemeket a Project Details tábla Mezők ablaktáblájából a Vizualizációk ablaktábla Érték elemére.Drag ActualDays and ProjectedDays from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Érték a Vizualizációk ablaktáblán

 5. A vizualizációnak most a következő képhez hasonlónak kell lennie.The visualization should now look like the following image.

  ProjectedDays és ActualDays a PMAssigned oszlop alapján

 6. Húzza át a Status elemet a Project Details tábla Mezők ablaktáblájából a Vizualizációk ablaktábla Szűrők területére, majd jelölje be a Befejezve jelölőnégyzetet.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Szűrés Status oszlop szerint

  A diagramot most úgy szűrjük, hogy csak a befejezett projekteket jelenítse meg, ami logikus lépés, mert a tervezett napok számát hasonlítjuk össze a tényleges napokéval.The chart is now filtered to show only completed projects, which makes sense because we are comparing projected days to actual days.

 7. Kattintson a diagram bal felső sarkában lévő nyilakra a projektmenedzserek és projektek hierarchiájának fel-le mozgatásához.Click the arrows in the upper left corner of the chart to move up and down the hierarchy of project managers and projects. A következő képen láthatja, hogyan néz ki a projektek részletezése.In the following image, you see what the drill down into projects looks like.

  Oszlopdiagram részletezése

Oszlopdiagram létrehozása a tervezetthez viszonyított variancia megjelenítéséhezCreate a bar chart to show variance from projected

 1. Kattintson vagy koppintson az imént létrehozott vizualizáción kívüli területen a vászonra.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. A Vizualizációk ablaktábla jobb oldalán kattintson vagy koppintson a Fürtözött oszlopdiagram elemre.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Vizualizációk – fürtözött oszlopdiagram

 3. Húzza át a PMAssigned és a Title elemeket a Project Details tábla Mezők ablaktáblájából a Vizualizációk ablaktábla Tengely elemére.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Tengely a Vizualizációk ablaktáblán

 4. Húzza át a VarProjectedActual elemet a Project Details tábla Mezők ablaktáblájából a Vizualizációk ablaktábla Érték elemére.Drag VarProjectedActual from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Érték a Vizualizációk ablaktáblán

 5. Húzza át a Status elemet a Project Details tábla Mezők ablaktáblájából a Vizualizációk ablaktábla Szűrők területére, majd jelölje be a Befejezve jelölőnégyzetet.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Szűrés Status oszlop szerint

  A vizualizációnak most a következő képhez hasonlónak kell lennie.The visualization should now look like the following image.

  VarProjectedActual a PMAssigned oszlop alapján

  Ez a diagramon megmutatja, hogy mennyivel nagyobb azoknak a projekteknek a varianciája, amelyeket Irvin Sayers irányított azokhoz képest, amelyeket Joni Sherman.You can see from this chart how much more variability there is for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman. Hozzon létre részletezett nézetet a projektenkénti variancia és annak megtekintéséhez, hogy a tervezett napok száma több vagy kevesebb volt a tényleges napokénál.Drill in to see the variability by project, and whether the days projected was more or less than the actual days.

  VarProjectedActual a Title oszlop alapján

 6. Mielőtt további vizualizációkat hozna létre, helyezze és méretezze át a már létrehozottakat, hogy illeszkedjenek egymás mellé.Before we create more visualizations, move and resize the ones you already created, so they fit side-by-side.

  Diagramok illesztése egymás mellé

A legrégebb óta függőben lévő projektet megjelenítő kártya létrehozásaCreate a card that shows the longest pending project

 1. Kattintson vagy koppintson az imént létrehozott vizualizáción kívüli területen a vászonra.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. A jobb oldali Vizualizációk ablaktáblán kattintson vagy koppintson a Kártya ikonra.In the Visualizations pane on the right, click or tap Card.

  Vizualizációk – kártya

 3. Húzza át a MaxDaysPending elemet a Mezők ablaktábla Project Requests eleméről a Mezők elemre a Vizualizációk ablaktáblán.Drag MaxDaysPending from Project Requests in the Fields pane to Fields in the Visualizations pane.

  Mezők a Vizualizációk ablaktáblán

 4. Kattintson vagy koppintson a Formátum (festőhenger) ikonra, majd váltsa át a Szegély kapcsolóját Be értékre.Click or tap Format (paint roller), then set Border to On.

  Formátum másolása – Szegély

 5. Váltsa át a Cím kapcsolóját Be értékre, majd vegye fel a „Jóváhagyásra váró napok maximális száma” címet.Set Title to On, then add the title "Max days pending approval".

  Cím felvétele

  A vizualizációnak most a következő képhez hasonlónak kell lennie.The visualization should now look like the following image.

   <span data-ttu-id="60045-316">Jóváhagyásra váró napok maximális száma</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="60045-316">Max days pending approval</span></span>

  A jelentés közzétevése után ezt a csempét fogjuk használni figyelmeztetés kiváltására, ha egy függőben lévő projektnél a maximális érték elér egy bizonyos küszöbértéket.After we publish this report, we'll use this tile to trigger an alert if the maximum value for a pending project reaches a certain threshold.

A projekt jóváhagyása és a tervezett kezdési dátum közötti időt megjelenítő tábla létrehozásaCreate a table that shows the time between project approval and projected start date

 1. Kattintson vagy koppintson az imént létrehozott vizualizáción kívüli területen a vászonra.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. A jobb oldali Vizualizációk ablaktáblán kattintson vagy koppintson a Tábla ikonra.In the Visualizations pane on the right, click or tap Table.

  Vizualizációk – tábla

 3. Húzza át a PMAssigned, a Title és az ApprovedStartDiff elemeket a Mezők ablaktábla Project Details eleméről a Vizualizációk ablaktábla Értékek elemére.Drag PMAssigned, Title, and ApprovedStartDiff from Project Details in the Fields pane to Values in the Visualizations pane.

  Értékek a Vizualizációk ablaktáblán

 4. Húzza át a ProjectedStartDate elemet a Mezők ablaktábla Project Details eleméből a Vizualizációk ablaktábla Szűrők területére, majd jelölje ki az összes dátumot az (Üres) kivételével.Drag ProjectedStartDate from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select all dates except for (Blank).

  Szűrés a ProjectedStartDate alapján

 5. Méretezze át a tábla oszlopait úgy, hogy minden adat látható legyen, és rendezze az ApprovedStartDiff szerint csökkenő sorrendben.Resize the columns of the table so you can see all the data, and sort by ApprovedStartDiff, descending. A vizualizációnak most a következő képhez hasonlónak kell lennie.The visualization should now look like the following image.

  Tábla ApprovedStartDiff-értékekkel

 6. Az Értékek területen kattintson vagy koppintson az ApprovedStartDiff melletti lefelé mutató nyílra, majd kattintson vagy koppintson az Average (Átlag) lehetőségre.In the Values area, click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff, then click or tap Average. Most már látható a projekt elfogadása és a tervezett kezdési időpont közötti átlagos idő.Now we can see the average duration between project approval and projected start date.

  Átlag kiszámítása

 7. Kattintson vagy koppintson újra az ApprovedStartDiff melletti lefelé mutató nyílra, majd a Feltételes formázás menüpontra, majd pedig kattintson vagy koppintson a Háttérszínek színskálái lehetőségre.Click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff again, click or tap Conditional formatting, then click or tap Background color scales.

  Feltételes formázás

 8. Állítsa be a színeket a Minimum és a Maximum mezőknél az alább látható módon, majd kattintson vagy koppintson az OK gombra.Set colors for the Minimum and Maximum fields as shown below, then click or tap OK.

  Feltételes formázási beállítások

  A vizualizációnak most a következő képhez hasonlónak kell lennie.The visualization should now look like the following image.

  Befejezett feltételes formázás

  Amint láthatja, az Irvin Sayers által futtatott projektek jóváhagyás után sokkal később kezdődnek.As you can see, projects that Irvin Sayers runs tend to start a lot later after approval. Emögött a hozzárendelt vezetőn kívül más tényezők is lehetnek, de megéri utánanézni.There could be factors other than the assigned manager, but this would be worth looking into.

Ezzel a jelentési szakasz végéhez értünk, és mostanra rendelkeznie kell egy teljes jelentéssel a SharePointból importált és a Power BI Desktopban tisztított és modellezett adatokkal.That brings us to the end of the report section, and you should now have a complete report based on data imported from SharePoint and cleaned up and modeled in Power BI Desktop. Ha minden a terv szerint haladt, a jelentésnek a következő képhez hasonlóan kell kinéznie.If everything went according to plan, your report should look like the following image.

Befejezett jelentés

Következő lépésekNext steps

Ennek az oktatóanyag-sorozatnak a következő lépése a Power BI-projektjelentés közzététele és egy irányítópult létrehozása.The next step in this tutorial series is to publish the Power BI project report and create a dashboard.