Listák összeállítása a SharePoint Online és a PowerApps, a Microsoft Flow és a Power BI integrációjáhozSet up lists for SharePoint Online integration with PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI

Megjegyzés

Ez a cikk a PowerApps, a Microsoft Flow és a Power BI SharePoint Online-nal való használatához készült oktatóanyag-sorozat része.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Olvassa el a sorozat bevezetését, hogy átfogó képet alkothasson, és megismerje a kapcsolódó letöltéseket.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

A SharePoint rengeteg funkciók foglal magában megosztásra és együttműködésre, de ebben itt most egyetlen funkcióval foglalkozunk: a SharePoint-listákkal.SharePoint has a ton of features for sharing and collaboration, but we will focus on one feature for this scenario: SharePoint lists. A listák egyszerű adatgyűjtemények, amelyeket megoszthat csapattársaival vagy a webhely más felhasználóival.A list is just a collection of data that you can share with team members and other site users. Először áttekintjük az itt használandó listákat, amelyeket aztán saját maga is létrehozhat a SharePointban.We'll review the lists used for this scenario, then you can create them in your own SharePoint Online site.

1. lépés: A listák ismertetéseStep 1: Understand the lists

Az első a Project Requests (Projektkérelmek) lista, amelybe projektek kérelmezői vesznek fel kérelmeket.The first list is Project Requests, where a project requestor adds a request. A projektjóváhagyó átnézi a kérelmet, majd jóváhagyja vagy elutasítja.The project approver then reviews the request and approves or rejects it.

ListaoszlopList Column AdattípusData Type MegjegyzésekNotes
Title (Cím)Title Egysoros szövegSingle line of text Alapértelmezett oszlop, a projekt neve szerepel benneDefault column, used for project name
LeírásDescription Egysoros szövegSingle line of text
ProjectType (Projekt típusa)ProjectType Egysoros szövegSingle line of text Értékek: New hardware (új hardver), Upgraded hardware (frissített hardver), New software (új szoftver), Upgraded software (frissített szoftver)Values: new hardware, upgraded hardware, new software, upgraded software
RequestDate (Kérelem dátuma)RequestDate DátumDate
Requestor (Kérelmező)Requestor Egysoros szövegSingle line of text
EstimatedDays (Napok becsült száma)EstimatedDays SzámNumber Segítségével összehasonlítható a kérelmező és a projektvezető által becsült idő a tényleges idővelEnables comparison of requestor estimate to project manager estimate to actual
Approved (Jóváhagyva)Approved Egysoros szövegSingle line of text Értékek: pending (függőben), yes (igen), no (nem)Values: pending, yes, no

Megjegyzés

Az ID (Azonosító) oszlopot is használjuk, amelyet a SharePoint hoz létre, de alapértelmezés szerint rejtve van.We also use the ID column, which is generated by SharePoint and hidden by default. A Requestor oszlop esetében az egyszerűség kedvéért alapvető adattípusokat használunk, egy valódi alkalmazás azonban összetettebb típusokra épül, mint amilyen a Személy vagy Csoport.We use basic data types for simplicity, but a real app might use more complex types, like Person or Group for the Requestor column. A PowerAppsben támogatott adattípusokról további információt A Microsoft PowerApps és a SharePoint összekapcsolása című témakörben talál.For information on data types supported by PowerApps, see Connect from Microsoft PowerApps to SharePoint.

A második a Project Details (Projektadatok) lista, amelyben a jóváhagyott projektek adatai szerepelnek, például a kijelölt projektvezető neve.The second list is Project Details, which tracks details for all approved projects, like which project manager is assigned.

ListaoszlopList Column AdattípusData Type MegjegyzésekNotes
Title (Cím)Title Egysoros szövegSingle line of text Alapértelmezett oszlop, a projekt neve szerepel benneDefault column, used for project name
RequestID (Kérelemazonosító)RequestID SzámNumber Értéke megegyezik a Project Requests lista ID oszlopában szereplőkkelMatches the value in the Project Requests list ID column
ApprovedDate (Jóváhagyás dátuma)ApprovedDate DátumDate
ÁllapotStatus Egysoros szövegSingle line of text Értékek: not started (nincs elindítva), in progress (folyamatban), completed (befejezett)Values: not started, in progress, completed
ProjectedStartDate (Becsült kezdési dátum)ProjectedStartDate DátumDate A projekt indításának a projektvezető által becsült dátumaWhen the project manager estimates that the project will start
ProjectedEndDate (Becsült befejezési dátum)ProjectedEndDate DátumDate A projekt befejezésének a projektvezető által becsült dátumaWhen the project manager estimates that the project will end
ProjectedDays (Napok becsült száma)ProjectedDays SzámNumber Munkanapok – ezt jellemzően kiszámítanánk, de nem ebben a forgatókönyvbenWorking days; would typically be calculated, but isn't in this scenario
ActualDays (Napok tényleges száma)ActualDays SzámNumber Befejezett projektekhezFor completed projects
PMAssigned (Kijelölt projektvezető)PMAssigned Egysoros szövegSingle line of text ProjektvezetőProject manager

2. lépés: Listák létrehozása és áttekintéseStep 2: Create and review the lists

Ha továbblépne ebben a forgatókönyvben, akkor hozza létre a két említett SharePoint-listát, és töltse ki őket mintaadatokkal.To continue with the scenario, you need to create the two SharePoint lists and populate them with sample data. Végigvezetjük a folyamat lépésein.We'll show you how to do this by creating the list and pasting sample data into it. Szüksége lesz a letöltési csomag Excel-fájljaira.Make sure you have the Excel files from the download package.

Megjegyzés

Ezt a lépést Internet Explorerben végezze.Use Internet Explorer for this step.

A listák létrehozásaCreate the lists

 1. Az Internet Explorerben nyissa meg a SharePoint-webhelyét, majd kattintson vagy koppintson az Új, majd a Lista elemre.In Internet Explorer, in your SharePoint site, click or tap New, then List.

  Új SharePoint-lista létrehozása

 2. Írja be a „Project Requests” nevet, majd kattintson vagy koppintson a Létrehozás gombra.Enter the name "Project Requests", then click or tap Create.

  Az új lista elnevezése

  Létrejön a Project Requests lista, amelyben szerepel az alapértelmezett Title (Cím) mező.The Project Requests list is created, with the default Title field.

  A Project Requests lista

Oszlopok hozzáadása a listáhozAdd columns to the list

 1. Kattintson vagy koppintson az új elem ikonra, majd az Egysoros szöveg lehetőségre.Click or tap New item icon, then Single line of text.

  Egysoros szövegmező hozzáadása

 2. Írja be a „Leírás” nevet, majd kattintson vagy koppintson a Mentés gombra.Enter the name "Description", then click or tap Save.

 3. Ismételje meg az 1.Repeat steps 1. és a 2. lépéstand 2. a lista többi oszlopához is.for the other columns in the list:

  1. Egysoros szöveg > „ProjectType”Single line of text > "ProjectType"
  2. Dátum > „RequestDate”Date > "RequestDate"
  3. Egysoros szöveg > „Requestor”Single line of text > "Requestor"
  4. Szám > „EstimatedDays”Number > "EstimatedDays"
  5. Egysoros szöveg > „Approved”Single line of text > "Approved"

Adatok másolása a listábaCopy data into the list

 1. Kattintson vagy koppintson a Gyorsszerkesztés elemre.Click or tap Quick edit.

  A lista gyorsszerkesztése

 2. Válassza ki a rácsban szereplő cellákat.Select the cells in the grid.

  Az összes oszlopot tartalmazó lista

 3. Nyissa meg a project-requests.xlsx munkafüzetet, és jelölje ki az összes adatot (kivéve a fejléceket).Open the project-requests.xlsx workbook and select all the data (not the headings).

  A Project Requests Excel-táblázat

 4. Másolja és illessze be az adatokat a SharePoint-rácsra, majd kattintson vagy koppintson a Kész elemre.Copy the data and paste it into the grid in SharePoint, then click or tap Done.

  Befejezett lista adatokkal

 5. Ismételje meg a listalétrehozási és adatmásolási folyamatot a „Project Details” listával is, ezúttal a project-details.xlsx munkafüzetet használva.Repeat the list creation and copy process for the "Project Details" list, using the project-details.xlsx workbook. A Project Details táblázatban szereplő oszlopnevek és adattípusok leírását az 1. lépés: A listák ismertetése című szakaszban találja.Refer to the Project Details table in Step 1: Understand the lists for the column names and data types.

3. lépés: Minták kapcsolatának frissítése (nem kötelező)Step 3: Update connections to samples - optional

Az oktatóanyag-sorozat bevezetésében leírtak szerint a letöltési csomagban két mintaalkalmazás és egy jelentés kapott helyet.As noted in the introduction to this tutorial series, we included two sample apps and a report in the download package. Ezt a forgatókönyvet a mintafájlok nélkül is befejezheti, de ha használni szeretné őket, frissítenie kell a SharePoint-listákkal való kapcsolatot.You can complete this scenario without using these samples, but if you want to use the samples, you need to update the connections to the SharePoint lists. A frissítés azért szükséges, hogy a miénk helyett a saját listája szolgálhasson adatforrásként.You update them so that they use your lists as a data source, rather than ours.

Mintaalkalmazások kapcsolatának frissítéseUpdate connections for the sample apps

 1. A PowerApps Studióban kattintson vagy koppintson a Megnyitás lehetőségre a bal oldali panelen.In PowerApps Studio, click or tap Open in the left pane.

 2. Kattintson vagy koppintson a Tallózás lehetőségre, majd nyissa meg a letöltött project-management-app.msapp fájlt.Click or tap Browse, then open the project-management-app.msapp file that you downloaded.

 3. Kattintson vagy koppintson az Engedélyezés parancsra, hogy a PowerApps használni tudja a SharePointot.Click or tap Allow, so that PowerApps can use SharePoint.

 4. A menüszalag Nézet lapján kattintson vagy koppintson az Adatforrások elemre.On the ribbon, on the View tab, click or tap Data sources.

  PowerApps-adatforrások

 5. A Data (Adatok) ablaktáblában kattintson vagy koppintson a Project Details (Projektadatok) név melletti három pontra (...), majd az Eltávolítás parancsra.In the Data panel, click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Remove.

  A Project Details adatforrás eltávolítása

 6. Kattintson vagy koppintson az Adatforrás hozzáadása lehetőségre.Click or tap Add Data Source.

  Adatforrás hozzáadása

 7. Az alábbiakban két lehetőséget is bemutatunk, amellyel a listához kapcsolódhat attól függően, hogy a PowerApps létesített-e már kapcsolatot a SharePointtal:We'll show you two ways to connect to the list, depending on whether PowerApps already established a SharePoint connection for you:

  • Ha már megjelenik egy SharePoint-kapcsolat, akkor kattintson vagy koppintson rá.If you see a SharePoint connection already, click or tap that connection.

   Meglévő kapcsolat

  • Ha nem jelenik meg SharePoint-kapcsolat, kattintson vagy koppintson az Új kapcsolat lehetőségre.If you don't see a SharePoint connection, click or tap New connection.

   Új kapcsolat

   Ezt követően kattintson vagy koppintson a SharePoint elemre, majd a Létrehoz lehetőségre.Then click or tap SharePoint, and click or tap Create.

   SharePoint-kapcsolat

 8. Adja meg a nemrég létrehozott listát tartalmazó SharePoint Online-webhely URL-címét, majd kattintson vagy koppintson az Ugrás elemre.Enter the URL for the SharePoint Online site that contains the lists you created, then click or tap Go.

  A SharePoint URL-címe

 9. Jelölje ki a Project Details listát, majd kattintson vagy koppintson a Kapcsolódás elemre.Select the Project Details list, then click or tap Connect.

  A Project Details lista

  Az Adat panelen most már megjelenik a létrehozott kapcsolat.The Data panel now shows the connection that you created.

  Adatforrások

 10. Kattintson vagy koppintson a Project Details név melletti három pontra (... ), majd a Frissítés parancsra.Click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Refresh.

  A Project Details adatforrás frissítése

 11. Kattintson azClick Alkalmazás futtatása ikonra a jobb felső sarokban az alkalmazás futtatásához, és ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e a kapcsolatok.in the upper right corner to run the app, and make sure the connection works properly.

 12. Kattintson vagy koppintson a Fájl lehetőségre, majd mentse az alkalmazást a felhőbe.Click or tap File, then save the app to the cloud.

 13. Ismételje meg a jelen szakaszban leírt lépéseket a project-requests-app.msapp fájllal is, ezúttal a Project Requests listával dolgozva.Repeat the steps in this section for project-requests-app.msapp, using the Project Requests list.

Mintajelentés kapcsolatának frissítéseUpdate connections for the sample report

 1. Nyissa meg a project-analysis.pbix fájlt a Power BI Desktop alkalmazásban.Open project-analysis.pbix in Power BI Desktop.

 2. A menüszalag Kezdőlap lapján kattintson vagy koppintson a Lekérdezések szerkesztése, majd az Adatforrás beállításai elemre.On the ribbon, on the Home tab, click or tap Edit queries, then Data source settings.

  Lekérdezések szerkesztése

 3. Kattintson vagy koppintson a Forrás módosítása lehetőségre.Click or tap Change Source.

  Adatforrás beállításai

 4. Adja meg a SharePoint Online-webhely URL-címét, majd kattintson vagy koppintson az OK gombra, majd a Bezárás lehetőségre.Enter the URL for your SharePoint Online site, then click or tap OK, then Close.

  SharePoint-lista URL-címe

 5. A Power BI Desktop megjelenít egy szalagcímet a menüszalag alatt, így Ön alkalmazhatja a módosításokat, és az új forrásból is beemelhet adatokat.Power BI Desktop displays a banner under the ribbon, so you can apply changes and bring in data from the new source. Kattintson vagy koppintson a Módosítások alkalmazása gombra.Click or tap Apply Changes.

  Lekérdezésmódosítások alkalmazása

 6. Jelentkezzen be egy Microsoft-fiókkal (amelyet a SharePoint Online-hoz is használ), majd kattintson vagy koppintson a Kapcsolódás elemre.Sign in with a Microsoft account (the account you use to access SharePoint Online), then click or tap Connect.

  Kapcsolódás a SharePoint Online-hoz

Következő lépésekNext steps

Az oktatóanyag következő részében projektkérelmek kezelésére szolgáló alkalmazást hozhat létre.The next step in this tutorial series is to generate an app to handle project requests.