Szöveg megjelenítése és a dátum- és időértékek formázása a PowerAppsbenShow text and format dates and times in PowerApps

Dátum- és időértékeket adhat hozzá, és úgy formázhatja őket, hogy a megfelelő részletességgel jelenjenek meg, vagy hogy tükrözzék a területi beállításokat.Add dates and times, and format them to show the right level of detail or to reflect your locale. Kiszámíthatja a két dátum között eltelt időt, vagy olyan dátumokat, melyek egy bizonyos idővel egy megadott dátum elé vagy után esnek.Calculate the amount of time between two dates, or calculate a date that's a certain amount of time before or after a date that you specify. A dátumokat különálló nap-, hónap- és évértékekké, illetve ezeket dátumokká alakíthatja, az időpontokat pedig különálló óra- perc- és másodpercértékekké, illetve ezeket időpontokká alakíthatja.Convert dates to or from separate values for days, months, and years, and convert times to or from separate values for hours, minutes, and seconds.

Hozzáadhat például a felhasználóktól származó adatokat a készletforgalomról vagy ügyfelekkel tartott találkozókról, külső forrásból származó adatokat vagy egy másik PowerAppsben készült alkalmazás adatait.For example, add data from users about stock trades or client meetings, data from an external source, or data from another app created in PowerApps. Ha az adatok között ezredmásodperces pontosságú időértékek is szerepelnek, akkor az egyszerűség kedvéért percekre kerekítheti azokat.If that data includes times down to the millisecond, round it to the nearest minute for simplicity. Kiszámíthatja, hány nap van hátra valamilyen jelentős eseményig.Calculate how many days remain before a major milestone. Ha ötnaponta szeretne az ügyfelekkel folytatott találkozókat ütemezni, ezek dátumait is automatikusan kiszámíthatja.If you want to schedule client meetings every five days, calculate those dates automatically. Ha az 1985. május 10-ei dátum különálló év-, hónap- és napmezőben van tárolva, azokat egyetlen értékben egyesítheti.If May 10, 1985, is stored in separate fields for the day, the month, and the year, consolidate them into a single value. Ezt megfordítva minden dátum különálló értékekre bontható, ha az alkalmazás külön kezeli őket.Conversely, break each date into separate values if your app manages them separately.

ElőfeltételekPrerequisites

 • Regisztráljon a PowerAppsre, telepítse, nyissa meg, majd jelentkezzen be ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal, amelyeket a regisztráció során használt.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 • Hozzon létre egy alkalmazást, vagy nyisson meg egy meglévőt a PowerAppsben.Create an app or open an existing app in PowerApps.
 • Ismerje meg a vezérlők konfigurálásának módját a PowerAppsben.Learn how to configure a control in PowerApps.

Szöveg megjelenítése Címke vezérlőelemekbenShow text in a Label control

Egy Címke vezérlőelemben a Text (Szöveg) tulajdonságának értéke beállításával jeleníthető meg szöveg.Show text in a Label control by setting the value of its Text property. A tulajdonság beállítható közvetlenül a vezérlőelembe gépelve, vagy egy kifejezés a képletsávban való megadásával is.Set this property by typing directly into the control or by typing an expression in the formula bar.

 • Ha közvetlenül a vezérlőelembe gépel, akkor abban pontosan a beírt szöveg jelenik meg.If you type directly into the control, it shows exactly what you type.
 • Ha a képletsávba ír be egy kifejezést, akkor a vezérlőelemben a kifejezés eredménye jelenik meg.If you type an expression in the formula bar, the control shows the result of the expression.

Az alábbiakban néhány példa következik.Here are some examples.

 1. Adjon hozzá egy ShowText (Szöveg megjelenítése) nevű Címke vezérlőelemet, a Text tulajdonságát pedig állítsa a következő képletre:Add a Label control named ShowText, and set its Text property to this formula:
  Now()Now()

  Ha a számítógépe területi beállítása „en-us”, akkor az aktuális dátum és idő jelenik meg a következő formátumban: If your computer is set to the "en-us" locale, the current date and time appears in this format:
  mm/dd/yyyy hh:mm AM/PMmm/dd/yyyy hh:mm AM/PM

  Ha a számítógépe területi beállítása például „fr-fr”, akkor az aktuális dátum és idő a következő formátumban jelenik meg: If your computer is set to a locale such as "fr-fr", the current date and time appears in this format:
  dd/mm/yyyy hh:mm AM/PMdd/mm/yyyy hh:mm AM/PM

 2. A ShowText vezérlőelem Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the Text property of ShowText to this formula:
  DateDiff(Today(), DateValue("01/01/2020"))DateDiff(Today(), DateValue("01/01/2020"))

  A mai nap és 2020. január 1. között eltelő napok száma

  A vezérlőben a mai nap és 2020. január 1. között eltelő napok száma jelenik meg a következő függvények használatával:The control shows the number of days between today and January 1, 2020, by using these functions:

  • DateDiff, amely két dátum között eltelő napok, negyedévek vagy évek számát számítja ki.DateDiff, which calculates the number of days, quarters, or years between two dates.
  • Today, amelynek értéke az aktuális dátum.Today, which calculates the current day as a value.
  • DateValue, amely egy idézőjelek közé tett karakterlánckonstanst alakít át olyan értékké, amellyel számítások végezhetők.DateValue, which converts a literal string, as shown between double quotation marks, to a value on which calculations can be performed.
 3. Adjon hozzá egy BirthDate (Születési dátum) nevű Szövegbevitel vezérlőelemet, és helyezze át a ShowText alá.Add a Text input control named BirthDate, and move it under ShowText.

 4. Gépelje be a BirthDate vezérlőelembe a születésnapját (példa: 05.18).In BirthDate, type the month and the day of your birth (for example, 05/18).

 5. A ShowText vezérlőelem Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the Text property of ShowText to this formula:
  DateDiff(Today(), DateValue(BirthDate.Text))DateDiff(Today(), DateValue(BirthDate.Text))

  A mai nap és a megadott születésnap között eltelő napok száma

  A ShowText vezérlőelemben a mai nap és a BirthDate vezérlőelemben megadott dátum között eltelő napok száma jelenik meg.ShowText shows the number of days between today and whatever date you type into BirthDate. Ha a születésnap az adott évben már elmúlt, akkor a ShowText negatív értéket mutat.If your birthday has already occurred this year, ShowText displays a negative value.

Dátum- és időértékek formázása a DateTimeValue függvénnyelFormat dates and times by using DateTimeValue

A szöveges karakterláncban tárolt dátum- és időértékek többféleképpen formázható és számításokban felhasználható értékekké alakíthatók át.Convert dates and times from strings of text to values, which you can format in a variety of ways and use in calculations. A formátum megadására beépített és egyedi lehetőségek is rendelkezésre állnak.Specify the format by using built-in and custom options.

Megjegyzés

A DateTimeValue és a DateValue függvény a következő formátumú dátumok bármelyikét értékekké tudja alakítani:The DateTimeValue and DateValue functions can convert dates in any of these formats into values:

 • HH/NN/ÉÉÉÉMM/DD/YYYY
 • NN/HH/ÉÉÉÉDD/MM/YYYY
 • NN Hónap ÉÉÉÉDD Mon YYYY
 • Hónap NN, ÉÉÉÉMonth DD, YYYY
 1. Adjon hozzá egy ArrivalDateTime (Érkezés dátuma és időpontja) nevű Szövegbevitel vezérlőelemet, és gépeljen be egy dátumot és egy időpontot a következő formátumban:Add a Text input control named ArrivalDateTime, and type a date and time in this format:
  5/10/85 6:155/10/85 6:15 AM
 2. Adjon hozzá egy ShowDate (Dátum megjelenítése) nevű Címke vezérlőelemet, és a Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:Add a Label control named ShowDate, and set its Text property to this formula:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)

  Dátum és idő átalakítása szövegből értékké

  A ShowDate vezérlőelem a begépelttel megegyező adatokat jeleníti meg, de szövegből értékké alakítva és más formátumban.ShowDate shows the same information that you typed, but it's been converted from text to a value and formatted differently. Az évszám például nem kétjegyű, hanem négyjegyű számként jelenik meg.For example, the year appears as four digits instead of just two.

 3. A ShowDate vezérlőelem Text tulajdonságát írja át a következő képletre:Change the Text property of ShowDate to this formula:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text, "fr")DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text, "fr")

  Dátum és idő megjelenítése francia formátumban

  A ShowDate a napot a hónap előtt írja ki, a francia felhasználók által elvárt módon.ShowDate shows the day before the month, as a French user would expect.

  Tipp

  Az Intellisense további területi beállításainak listája úgy jeleníthető meg, hogy a záró idézőjelet és az fr betűket törli a képletből, de a nyitó idézőjelet meghagyja:To display a list of other locales in Intellisense, remove the closing quotation mark and fr from the formula, but leave the open quotation mark:

  Területi beállítások listájának megjelenítése

 4. A számos beépített formátum egyikének használatához írja át a ShowDate vezérlőelem Text tulajdonságát a következő képletre:To use one of several built-in formats, change the Text property of ShowDate to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Dátum és idő megjelenítése francia formátumban

  A ShowDate a hét napját, a dátumot és az időt jeleníti meg.ShowDate shows the day of the week, the date, and the time.

  Tipp

  A DateTimeFormat paraméter több más beépített formátum használatát is támogatja.The DateTimeFormat parameter supports several other built-in formats. A lista megjelenítéséhez törölje a LongDateTime kifejezést a képletből.To display that list, remove LongDateTime from the formula.

 5. Egyedi formátum használatához írja át a ShowDate vezérlőelem Text tulajdonságát a következő képletre:To use a custom format, change the Text property of ShowDate to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Dátum és idő megjelenítése francia formátumban

  A ShowDate vezérlőelem a megadott formátumban, ezredmásodpercekkel együtt mutatja a dátumot és az időt.ShowDate shows the date/time value in the format that you specified, including milliseconds.

  Tipp

  Az idő tized- vagy századmásodpercre való kerekítéséhez adja meg a hh:mm:ss.f vagy a hh:mm:ss.ff szöveget a képletben.To round the time to the nearest tenth or hundredth of a second, specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff in the formula.

Dátum formázása a DateValue függvénnyelFormat a date by using DateValue

 1. Adjon hozzá egy ArrivalDate (Érkezés dátuma) nevű Szövegbevitel vezérlőelemet, és gépeljen be egy dátumot (példa: 5/10/85).Add a Text input control named ArrivalDate, and then type a date in it (for example, 5/10/85).

 2. Adjon hozzá egy FormatDate (Dátum formázása) nevű Címke vezérlőelemet, és a Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:Add a Label control named FormatDate, and set its Text property to this formula:
  DateValue(ArrivalDate.Text)DateValue(ArrivalDate.Text)

  A FormatDate vezérlőelemben a begépelt dátum jelenik meg, de az évszámot négyjegyűként megjelenítve.FormatDate shows the date that you typed, except the year appears as four digits.

 3. A FormatDate vezérlőelem Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the Text property of FormatDate to this formula:
  DateValue(ArrivalDate.Text, "fr")DateValue(ArrivalDate.Text, "fr")

  A FormatDate a napot a hónap előtt írja ki, a francia felhasználók által elvárt módon.FormatDate shows the day before the month, just as a French user would expect.

 4. A számos beépített formátum egyikének használatához állítsa a FormatDate vezérlőelem Text tulajdonságát a következő képletre:To use one of several built-in formats, set the Text property of FormatDate to this formula:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(ArrivalDate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  A FormatDate a hét napját, a hónapot, a napot és az évet jeleníti meg.FormatDate shows the day of the week, the month, the day, and the year.

 5. Egyedi formátum használatához állítsa a FormatDate vezérlőelem Text tulajdonságát a következő képletre:To use a custom format, set the Text property of FormatDate to this formula:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), "yy/mm/dd")Text(DateValue(ArrivalDate.Text), "yy/mm/dd")

  A FormatDate a megadott formátumban jeleníti meg a dátumot.FormatDate shows the date in the format that you specified.

Időpont formázása a DateTimeValue függvénnyelFormat a time using DateTimeValue

 1. Adjon hozzá egy ArrivalTime (Érkezés időpontja) nevű Szövegbevitel vezérlőelemet, majd írja be a 6:15 AM kifejezést.Add a Text input control named ArrivalTime, and then type 6:15 AM in it.

 2. Adjon hozzá egy ShowTime (Időpont megjelenítése) nevű Címke vezérlőelemet.Add a Label control named ShowTime.

 3. A számos beépített formátum egyikének használatához állítsa a ShowTime vezérlőelem Text tulajdonságát a következő képletre:To use one of several built-in formats, set the Text property of ShowTime to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), DateTimeFormat.LongTime)Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), DateTimeFormat.LongTime)

  A ShowTime a megadott időpontot jeleníti meg, másodpercekkel együtt.ShowTime shows the time that you specified, including seconds.

 4. Egyedi formátum használatához állítsa a ShowTime vezérlőelem Text tulajdonságát a következő képletre:To use a custom format, set the Text property of ShowTime to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), "hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), "hh:mm:ss.fff AM/PM")

  A ShowTime a megadott időpontot jeleníti meg, másodpercekkel és ezredmásodpercekkel együtt.ShowTime shows the time that you specified, including seconds and milliseconds.

  Tipp

  Az időpont tized- vagy századmásodpercre való kerekítéséhez írja be a hh:mm:ss.f vagy a hh:mm:ss.ff kifejezést a képletbe.To round the time to the nearest tenth or hundredth of a second, enter hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff in the formula.

Két dátum között eltelő idő megjelenítéseShow the time between dates

 1. Adjon hozzá egy Start (Kezdés) és egy End (Befejezés) nevű Szövegbevitel vezérlőelemet.Add two Text input controls named Start and End.

 2. Gépelje be a 4/1/2015 értéket a Start, illetve az 1/1/2016 értéket az End vezérlőelembe.Type 4/1/2015 in Start, and type 1/1/2016 in End.

 3. Adjon hozzá egy DateDiff (Dátumok közötti különbség) nevű Címke vezérlőelemet, és a Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:Add a Label control named DateDiff, and set its Text property to this formula:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text))DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text))

  Két dátum összehasonlítása

  A DateDiff megjelenített értéke 275, amely a 2015. április 1. és 2016. január 1. között eltelő napok száma.DateDiff shows 275, which is the number of days between April 1, 2015, and January 1, 2016.

 4. A DateDiff vezérlőelem Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the Text property of DateDiff to this formula:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text), Months)DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text), Months)

  A DateDiff megjelenített értéke 9, amely a 2015. április 1. és 2016. január 1. között eltelő hónapok száma.DateDiff shows 9, which is the number of months between April 1, 2015, and January 1, 2016. A Months (Hónapok) helyére a Quarters (Negyedévek) vagy a Years (Évek) paramétert írva ezekben a mértékegységekben is megjelenítheti az időt.Replace Months with Quarters or Years to show the time in those units.

Egy másik dátum előtti vagy utáni dátum meghatározásaIdentify a date before or after another date

 1. Adjon hozzá egy Start (Kezdés) nevű Szövegbevitel vezérlőelemet, és írja be abba az 5/10/1985 kifejezést.Add a Text input control named Start, and type 5/10/1985 in it.

 2. Adjon hozzá egy DateAdd (Hozzáadott dátum) nevű Címke vezérlőelemet, és a Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:Add a Label control named DateAdd, and set its Text property to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3)DateAdd(DateValue(Start.Text), 3)

  Három nap hozzáadása

  A DateAdd megjelenített értéke 5/13/1985, amely három nappal a Start mezőben megadott utáni dátum.DateAdd shows 5/13/1985, which is three days after the date in Start.

 3. A DateAdd vezérlőelem Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the Text property of DateAdd to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), -3)DateAdd(DateValue(Start.Text), -3)

  Három nap kivonása

  A DateAdd tartalma 5/7/1985, amely három nappal a Start mezőben megadott előtti dátum.DateAdd shows 5/7/1985, which is three days before the date in Start.

 4. A DateAdd vezérlőelem Text tulajdonságát írja át a következő képletre:Change the Text property of DateAdd to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3, Months)DateAdd(DateValue(Start.Text), 3, Months)

  Három hónap hozzáadása

  A címkében megjelenő érték 8/10/1985, amely három hónappal a Start mezőben megadott utáni dátum.The label shows 8/10/1985, which is three months after the date in Start. Ha a Months (Hónapok) helyére a Quarters (Negyedévek) vagy a Years (Évek) paramétert írja, a Start mezőben megadott előtt vagy után adott számú negyedévvel vagy évvel lévő dátumokat határozhat meg.Replace Months with Quarters or Years to identify a date that's the specified number of quarters or years before or after the date in Start.

Dátum kiszámítása az év, a hónap és a nap alapjánCalculate dates based on years, months, and days

 1. Adjon hozzá három, Year (Év), Month (Hónap), illetve Day (Nap) nevű Legördülő lista vezérlőelemet.Add three Drop down controls named Year, Month, and Day.

 2. A Year vezérlőelem Items tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the Items property of Year to this formula:
  Table({Year:"2014"}, {Year:"2015"}, {Year:"2016"})Table({Year:"2014"}, {Year:"2015"}, {Year:"2016"})

 3. A Month vezérlőelem Items tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the Items property of Month to this formula:
  Table({Month:"1"}, {Month:"2"}, {Month:"3"}, {Month:"4"}, {Month:"5"}, {Month:"6"}, {Month:"7"}, {Month:"8"}, {Month:"9"}, {Month:"10"}, {Month:"11"}, {Month:"12"})Table({Month:"1"}, {Month:"2"}, {Month:"3"}, {Month:"4"}, {Month:"5"}, {Month:"6"}, {Month:"7"}, {Month:"8"}, {Month:"9"}, {Month:"10"}, {Month:"11"}, {Month:"12"})

 4. A Day vezérlőelem Items tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the Items property of Day to this formula:
  Table({Day:"1"}, {Day:"2"}, {Day:"3"}, {Day:"4"}, {Day:"5"}, {Day:"6"}, {Day:"7"}, {Day:"8"}, {Day:"9"}, {Day:"10"}, {Day:"11"}, {Day:"12"}, {Day:"13"}, {Day:"14"}, {Day:"15"}, {Day:"16"}, {Day:"17"}, {Day:"18"}, {Day:"19"}, {Day:"20"}, {Day:"21"}, {Day:"22"}, {Day:"23"}, {Day:"24"}, {Day:"25"}, {Day:"26"}, {Day:"27"}, {Day:"28"}, {Day:"29"}, {Day:"30"}, {Day:"31"})Table({Day:"1"}, {Day:"2"}, {Day:"3"}, {Day:"4"}, {Day:"5"}, {Day:"6"}, {Day:"7"}, {Day:"8"}, {Day:"9"}, {Day:"10"}, {Day:"11"}, {Day:"12"}, {Day:"13"}, {Day:"14"}, {Day:"15"}, {Day:"16"}, {Day:"17"}, {Day:"18"}, {Day:"19"}, {Day:"20"}, {Day:"21"}, {Day:"22"}, {Day:"23"}, {Day:"24"}, {Day:"25"}, {Day:"26"}, {Day:"27"}, {Day:"28"}, {Day:"29"}, {Day:"30"}, {Day:"31"})

 5. Adjon hozzá egy Címke vezérlőelemet, és a Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Text(Date(Value(Year.Selected.Value), Value(Month.Selected.Value), Value(Day.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongDate)Text(Date(Value(Year.Selected.Value), Value(Month.Selected.Value), Value(Day.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongDate)

  Alapértelmezés szerint a Wednesday, January 1, 2014 érték jelenik meg.Wednesday, January 1, 2014 is listed by default. A Címke vezérlőelemben lévő dátum módosításához válasszon más értékeket a Legördülő lista vezérlőelemekben.Select different values in the Drop down controls to change the date in the Label control.

Szükség lehet a nem várt dátumértékek átalakítására.You may need to convert data that you didn't expect. Ha Legördülő lista helyett Szövegbevitel vezérlőelemeket ad hozzá, akkor a felhasználó megadhat helytelen dátumokat is, például május 45-ét.If you add Text input controls instead of Drop down controls, a user may enter an incorrect date, such as May 45. A Date függvény az alábbiak szerint kezeli a szokatlan adatokat:The Date function handles atypical data in the following ways:

 • Ha az Év értéke 0 és 1899 közé esik (a határértékekkel együtt), az év kiszámításakor a függvény hozzáadja az adott értéket az 1900-hoz.If a year value is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year.
 • Ha az Év értéke 1900 és 9999 közé esik (a határértékekkel együtt), a függvény ezt az értéket használja.If a year value is between 1900 and 9999 (inclusive), the function uses that value as the year.
 • Ha az Év értéke kisebb mint 0, vagy nagyobb vagy egyenlő mint 10000, a függvény hibaértéket ad vissza.If a year value is less than 0 or is 10000 or greater, the function returns an error value.
 • Ha a hónap értéke nagyobb mint 12, a függvény ennyi hónapot ad hozzá a megadott év első hónapjához.If a month value is greater than 12, the function adds that number of months to the first month of the specified year.
 • Ha a hónap értéke kisebb mint 1, a függvény ennél eggyel nagyobb számú hónapot von le a megadott év első hónapjából.If a month value is less than 1, the function subtracts that many months, plus 1, from the first month of the specified year.
 • Ha a nap értéke nagyobb, mint a megadott hónap napjainak száma, a függvény ennyi napot ad hozzá a hónap első napjához, és a következő hónap megfelelő napját adja vissza eredményként.If a day value is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month.
 • Ha a nap értéke kisebb mint 1, a függvény ennél eggyel több napot von ki a megadott hónap első napjából.If a day value is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

Idő kiszámítása az órák, a percek és a másodpercek alapjánCalculate times based on hours, minutes, and seconds

 1. Adjon hozzá két Legördülő listát, Hour (Óra), illetve Minute (Perc) néven.Add two Drop-down lists named Hour and Minute.

 2. Az Hour vezérlőelem Items tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the Items property of Hour to this formula:
  Table({Hour:"9"}, {Hour:"10"}, {Hour:"11"}, {Hour:"12"}, {Hour:"13"}, {Hour:"14"}, {Hour:"15"}, {Hour:"16"}, {Hour:"17"})Table({Hour:"9"}, {Hour:"10"}, {Hour:"11"}, {Hour:"12"}, {Hour:"13"}, {Hour:"14"}, {Hour:"15"}, {Hour:"16"}, {Hour:"17"})

 3. A Minute vezérlőelem Items tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the Items property of Minute to this formula:
  Table({Minute:"0"}, {Minute:"15"}, {Minute:"30"}, {Minute:"45"})Table({Minute:"0"}, {Minute:"15"}, {Minute:"30"}, {Minute:"45"})

 4. Adjon hozzá egy Címke vezérlőelemet, és a Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), 0), DateTimeFormat.ShortTime)Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), 0), DateTimeFormat.ShortTime)

 5. Válassza ki a 15-öt az Hour, illetve a 45-öt a Minute értékeként.Select 15 in Hour and 45 in Minute.

  A Címke vezérlőelem megjelenített értéke 3:45 PM.The Label control shows 3:45 PM.

  Az Hour és a Minute lista további bejegyzésekkel bővíthető, hogy a felhasználók tágabb tartományból választhassanak órát és pontosabban megadhassák a perceket.You can add entries to Hour and Minute so that users can select from a bigger range of hours and a more precise number of minutes. Egy harmadik Legördülő lista vezérlőelemet is megadhat, hogy a felhasználók a másodperceket is beállíthassák.You can also add a third Drop down control so that users can specify seconds. Ha hozzáad egy harmadik listát, a Címke vezérlőelem Text tulajdonságát állítsa a következő képletre:If you add a third list, set the Text property of the Label control to the following expression:
  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), Value(Second.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongTime)Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), Value(Second.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongTime)