Útmutató képek egy Excel-fájlban való mentéséhez, majd a képek az alkalmazáshoz való hozzáadásáhozHow to save images in an Excel file, and then add these images to your app

 

ElőfeltételekPrerequisites

Az oktatóanyagban a következőket végezheti el:In this tutorial, we:

 • Egy Excel-fájl létrehozása és formázása táblázatkéntCreate an Excel file and format it as a table
 • Egy kapcsolat létrehozása a OneDrive Vállalati verzióhoz.Create a connection to OneDrive for Business. Tetszőleges felhős társzolgáltatás fiókja használható.Any cloud storage account will work. Ebben a lépésenkénti útmutatóban a OneDrive Vállalati verzió szerepel.In this walk-through, OneDrive for Business is used.
 • Egy tollas beviteli vezérlőelemmel rendelkező alkalmazás létrehozásaCreate an app with a pen input control
 • A tollas beviteli vezérlőelemből létrehozott képek mentése egy Excel-fájlbaSave the images created from the pen input control to an Excel file
 • Egy Excel-fájlban található képek megjelenítése az alkalmazásbanDisplay images from an Excel file in your app

Az Excel-fájl létrehozása táblázatkéntCreate the Excel file as a table

 1. Egy üres Excel-fájlban adja egy oszlopnak az Image [image] (Kép) nevet.In a blank Excel file, name a column Image [image].
 2. Hozzon létre egy táblát az alábbi lépésekkel:Create a table using the following steps:

  1. Jelöljön ki egy tetszőleges adatot bármely sorban és oszlopban.Select any piece of data in any row and any column. Jelölje ki például az Image oszlopot.For example, select Image.
  2. Az Beszúrás szalagon válassza a Táblázat lehetőséget.On the Insert ribbon, select Table.
  3. A párbeszédpanelen jelölje be a Fejléceket tartalmazó táblázat lehetőséget, majd válassza az OK gombot.In the dialog window, select My table has headers, and select OK.

   Az Excel-fájl most már táblázatos formátumú.Your Excel file is now in a table format. Az Excel-táblázat formázása című témakörben találhat további részleteket a táblázatok Excelben való formázásával kapcsolatban.Format the data as a table provides additional details on table formatting in Excel.

  4. A táblának adja a Drawings (Rajzok) nevet:Name the table Drawings:

   A tábla átnevezése a Drawing (Rajzok) névre

 3. Az Excel-fájlnak adja a SavePen.xlsx nevet, és mentse a fájlt a felhős társzolgáltatás fiókjába (a OneDrive vállalati verzióba, a Dropboxra, vagy más szolgáltatásba).Name the Excel file SavePen.xlsx, and save the file to your cloud storage account (OneDrive for Business, Dropbox, and so on).

Alkalmazás létrehozása a tollas vezérlőelemmelCreate an app with the pen control

 1. A PowerApps szolgáltatásban hozzon létre egy üres alkalmazást.In PowerApps, create a blank app.
 2. Az alkalmazásban adja hozzá a felhős társzolgáltatás fiókját adatforrásként.In your app, add the cloud storage account as a data source. Miután hozzáadta adatforrásként, adja hozzá a SavePen.xlsx fájlt kapcsolatként, majd válassza ki a Drawings táblázatot:Once added as a data source, add SavePen.xlsx as a connection, and then select the Drawings table:
  KapcsolódásConnect

  A Rajzok táblázat most már adatforrásként szerepel a listában.Now, the Drawings table is listed as a Data source.

 3. A Beszúrás menüben válassza a Szövegmező, majd a Tollas bevitel lehetőséget.On the Insert menu, select Text, and then select Pen input. Nevezze át a MyPen (Saját toll) névre:Rename it MyPen:

  Átnevezés

 4. Adjon hozzá egy Gomb vezérlőelemet (Beszúrás menü), majd állítsa annak OnSelect tulajdonságát a következő képletre:Add a Button control (Insert menu), and set its OnSelect property to the following formula:
  Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})
 5. Vegyen fel egy Képgyűjtemény vezérlőelemet (Beszúrás menü > Gyűjtemény), majd állítsa annak Items (Elemek) tulajdonságát a(z) Drawings értékre.Add an Image gallery control (Insert menu > Gallery), and set its Items property to Drawings. A gyűjtemény Image (Kép) tulajdonsága automatikusan a(z) ThisItem.Image értékre van beállítva.The Image property of the gallery control is automatically set to ThisItem.Image.

  A képernyőnek az alábbihoz hasonlóan kell kinéznie:Your screen should look similar to the following:

  Mintaképernyő

 6. Nyomja le az F5 billentyűt, vagy válassza az Előnézet lehetőséget ().Press F5 or select Preview (). Rajzoljon valamit a MyPen mezőben, majd nyomja meg a gombot.Draw something in MyPen, and the select the button. A gyűjtemény-vezérlőelem első képén megjelenik, amit rajzolt.The first image in the gallery control displays what you drew. Adjon hozzá valami mást a rajzhoz, majd nyomja meg a gombot.Add something else to your drawing, and select the button. A gyűjtemény-vezérlőelem második képén megjelenik, amit rajzolt.The second image in the gallery control displays what you drew.

  Zárja be az előnézeti ablakot.Close the preview window.

 7. Lépjen be a felhős társzolgáltatás fiókjába.Go to your cloud storage account. Megjelenik egy új, automatikusan létrehozott SavePen_images mappa.There's a new SavePen_images folder that is automatically created. Lehetséges, hogy frissítésre lesz szükség az új mappa megjelenítéséhez.You may need to refresh to see the new folder. Ebben a mappában találhatók a mentett képek, melyek fájlnevei azonosítók.This folder contains your saved images with IDs for their file names.

  Nyissa meg a SavePen.xlsx fájlt.Open SavePen.xlsx. Az Image (Kép) oszlop tartalmazza az új képek elérési útjait.The Image column includes the path to these new images.

Excel-fájlban található kép hozzáadása az alkalmazáshozAdd the image in an Excel file to your app

Másik példaként képeket menthet egy felhős társzolgáltatás fiókjába, majd egy Excel-táblázat segítségével jelenítheti meg a képeket az alkalmazásban.In another example, you can save images in a cloud storage account, and then use an Excel table to display the images in your app.

Ebben a példában a CreateFirstApp.zip fájlt használjuk, mely néhány JPEG-fájlt tartalmaz.In this example, we use the CreateFirstApp.zip that contains some .jpeg files.

MEGJEGYZÉS Egy Excel-fájlból származó képek megjelenítésekor a képek elérési útjaiban perjeleket kell használni.NOTE When displaying images from an Excel file, the path to these images must use forward slashes. Amikor a PowerApps egy Excel-táblázatba menti a képeket (csakúgy, mint a korábbi lépésekben), az elérési útban fordított perjelek szerepelnek.When PowerApps saves images to an Excel table (as with the previous steps), the path uses backslashes. Így az előző példában szereplő SavePen_images táblázatot is használhatja.So, you can also use the SavePen_images from the previous example. Ha így tesz, módosítsa az Excel-táblázatban szereplő elérési utakat úgy, hogy azokban fordított perjelek helyett perjelek szerepeljenek.If you do, change the paths in the Excel table to use forward slashes instead of backslashes. Ellenkező esetben a képek nem fognak megjelenni.Otherwise, the images will not display.

 1. Töltse le a CreateFirstApp.zip fájlt, és bontsa ki az Assets (Eszközök) mappát a felhős társzolgáltatás fiókjában.Download CreateFirstApp.zip, and extract the Assets folder to your cloud storage account.
 2. Egy Excel-számolótáblában hozzon létre egy táblázatot, amely a következőhöz hasonló:In an Excel spreadsheet, create a table that looks similar to the following:

  A Jackets (Kabátok) táblázat

 3. Adja a táblázatnak a Jackets (Kabátok) nevet.Name the table Jackets. Adja az Excel-fájlnak az Assets.xlsx nevet.Name the Excel file Assets.xlsx. Emellett az Assets mappát is átnevezheti az Assets_images névre.You can also rename the Assets folder to Assets_images.
 4. Az alkalmazásban adja hozzá a Jackets táblázatot adatforrásként.In your app, add the Jackets table as a data source.
 5. Vegyen fel egy csak képeket tartalmazó vezérlőelemet (Beszúrás menü > Gyűjtemény), majd állítsa annak Items (Elemek) tulajdonságát a(z) Jackets értékre:Add an Image only control (Insert menu > Gallery), and set its Items property to Jackets:

  Elemek tulajdonság

  A rendszer automatikusan frissíti a gyűjteményt a képekkel:The gallery is automatically updated with the images:

  Kabátok képei

Az Items (Elemek) tulajdonság beállításakor a rendszer automatikusan frissíti az Excel-táblázatot egy új, PowerAppsId nevű oszloppal.When you set the Items property, the Excel table is automatically updated with a new column named PowerAppsId.

Az Excel-táblázatban a képek elérési útja egy képre mutató URL-cím is lehet.In the Excel table, the image path can also be the URL to an image. Töltse le a Flooring Estimates (Padlóburkolati becslések) mintafájlt a felhős társzolgáltatás fiókjába, adja hozzá a(z) FlooringEstimates táblát adatforrásként az alkalmazásban, majd állítsa a gyűjtemény-vezérlőelemet a(z) FlooringEstimates értékre.Download the Flooring Estimates sample file to your cloud storage account, add the FlooringEstimates table as a data source in your app, and then set the gallery control to FlooringEstimates. A rendszer automatikusan frissíti a gyűjteményt a képekkel.The gallery is automatically updated with the images.

RészletekLearn more

Kép, videó vagy hang hozzáadásaAdd an image, a video, or a sound
Adatmegjelenítés vonaldiagramként, tortadiagramként vagy sávdiagramként az alkalmazásbanShow data in a line, pie, or bar chart in your app
A PowerApps tábláival és rekordjaival kapcsolatos tudnivalókUnderstand tables and records in PowerApps