Az adatkártyák ismertetéseUnderstand data cards

A Kártya vezérlőelemek a Szerkesztési űrlap és a Megjelenítési űrlap vezérlőelemek építőelemei.Card controls are the building blocks of the Edit form and Display form controls. Az űrlap a teljes rekordot jelöli, az egyes kártyák pedig az adott rekord egyes mezőit.The form represents the entire record, and each card represents a single field of that record.

A kártyák a legegyszerűbben a jobb oldali panelen kezelhetők, miután kiválasztotta az űrlap-vezérlőelemet a tervezési munkaterületen.You can interact with cards most easily in the right-hand pane after you select a form control in the design workspace. Ezen a panelen kiválaszthatók a megjelenítendő mezők, azok megjelenésének módja és sorrendje.In that pane, you can choose which fields to show, how to show each field, and in what order to show them. Ebben a példában egy alkalmazás egy SharePoint-listából készült, Assets (Eszközök) nevű Szerkesztési űrlapja látható.This example shows an Edit form control in an app built from a SharePoint list that's named Assets.

A kártyák használatának első lépéseként tekintse át az űrlapok hozzáadását és az adatűrlapok ismertetését.To get started with cards, see add a form and understand data forms. A témakör hátralevő része részletesebben ismerteti a kártyák működését, testreszabását, illetve a saját kártyák létrehozását.The remainder of this topic goes into more detail about how cards work and how you can customize or even create your own.

Előre definiált kártyákPredefined cards

A PowerApps előre definiált kártyákat kínál karakterláncokhoz, számokhoz és más adattípusokhoz.PowerApps offers a predefined set of cards for strings, numbers, and other data types. A jobb oldali panelen láthatók az elérhető változatok, és megváltoztathatók az egyes mezőkhöz tartozó kártyák:In the right-hand pane, you can see the variations available and change the card used for a field:

Ebben a példában egy egysoros szöveget tartalmazó kártya van kijelölve, de az URL-cím túl hosszú ahhoz, hogy kiférjen egy sorban.In this example, a single-line text card is selected, but the URL's text is longer than can be shown on a single line. Többsoros szöveggé kell alakítani, hogy a felhasználóknak több helye legyen a szerkesztéshez:Let's change this to a multi-line text card to give our users more room to edit:

Az adatforrás néhány mezője nem látható, de a mezők a jelölőnégyzeteikkel megjeleníthetők vagy elrejthetők.Several fields of this data source aren't being shown, but you can show or hide a field by selecting its checkbox. A példa a SecurityCode (Biztonsági kód) mező megjelenítését mutatja be.This example illustrates how to show the SecurityCode field.

Adatkártya testreszabásaCustomize a card

A kártyák további vezérlőelemeket tartalmaznak.Cards comprise other controls. Egy Szerkesztési űrlap vezérlőelemben a felhasználó egy, az Insert (Beszúrás) lapon hozzáadott szabványos Szövegbevitel vezérlőelembe viszi be az adatot.In an Edit form control, the user enters data in a standard Text input control that you add from the Insert tab.

Kövessük nyomon a kártya megjelenésének a vezérlőelemei kezelésével való megváltoztatását egy példán keresztül.Let's walk through an example of how to change a card's appearance by manipulating controls in it.

  1. Először is, térjen vissza a SecurityCode (Biztonsági kód) mezőbe az imént beszúrt kártyához.First, let's return to the card that we inserted most recently, for the SecurityCode field. Jelölje ki a kártyát egyszeres kattintással vagy koppintással:Select this card by clicking or tapping it once:

  2. Jelölje ki a kártyán belüli Szövegbevitel vezérlőelemet magára a beviteli vezérlőelemre kattintva vagy koppintva.Select the Text input control inside the card by clicking or tapping the input control itself.

  3. A kijelölő négyszög húzásával helyezze át a vezérlőelemet a kártyán belül, a szélein elhelyezkedő fogópontjainak húzásával pedig méretezze át a vezérlőelemet:Move this control within the card by dragging the selection box, and resize the control by dragging the handles along the edge of the selection box:

A kártyában található vezérlőelemek átméretezhetők, áthelyezhetők és más módokon is módosíthatók, de törölni csak a zárolásuk feloldása után lehet őket.You can resize, move, and make other modifications to controls within a card, but you can't delete it without unlocking it first.

Kártyák feloldásaUnlock a card

Amellett, hogy vezérlőelemeket tartalmaznak, maguk a kártyák is ugyanúgy saját tulajdonságokkal és képletekkel rendelkeznek, mint bármely más vezérlőelem.In addition to containing controls, cards themselves are controls that have properties and formulas just like any other control. Ha meg kíván jeleníteni egy mezőt egy űrlapon, a jobb oldali panel automatikusan létrehozza a kártyát és generálja a szükséges képleteket.When you choose to display a field on a form, the right-hand pane automatically creates the card for you and generates the needed formulas. Ezek a képletek a jobb oldali panel Speciális lapján tekinthetők meg:We can see these formulas in the Advanced tab of the right-hand pane:

Azonnal megjelenik a kártya egyik legfontosabb tulajdonsága, a DataField (adatmező) tulajdonság.We immediately see one of the most important properties of the card: the DataField property. Ez a tulajdonság jelzi, hogy az adatforrás melyik mezőjét látja és szerkesztheti a felhasználó a kártyán.This property indicates which field of the data source the user sees and can edit in this card.

A Speciális lap felső szalagja azt jelzi, hogy a kártya tulajdonságai zárolva vannak.On the Advanced tab, the banner at the top indicates that the properties of this card are locked. Lakat ikon jelenik meg a DataField (adatmező), a DisplayName (megjelenített név) és a Required (kötelező) tulajdonság mellett is.A lock icon also appears next to the DataField, DisplayName, and Required properties. A képleteket a jobb oldali panel hozta létre, a zárolás pedig megakadályozza a véletlen módosításukat.The right-hand pane created these formulas, and the lock prevents accidental changes to these properties.

A fejlécre kattintva vagy koppintva a kártya zárolása feloldható, hogy a tulajdonságok módosíthatóvá váljanak:Click or tap the banner at the top to unlock the card so that you can modify these properties:

Módosítsa a DisplayName (Megjelenített név) mezőt az Asset és az ID kifejezés közé beszúrt szóközzel.Let's modify the DisplayName to put a space between Asset and ID. Ezzel a változtatással módosítjuk a generált értéket.By making this change, we're altering what was generated for us. A kártyának más a címkéje a jobb oldali panelen:In the right-hand pane, this card has a different label:

Ezzel átvettük a kártya kezelését, és a kártya az igényeknek megfelelően módosítható.We've now taken control over this card and can modify it further to fit our need. Ettől kezdve azonban a kártya már nem állítható át más megjelenítésre (például egysoros szövegről többsorosra), mint korábban.But we've lost the ability to change the card from one representation to another (for example, single-line text to multi-line text) as we did before. Az előre definiált kártyát saját kezelésű „egyedi kártyává” alakítottuk.We've transformed the predefined card into a "custom card" that we now control.

Fontos: A feloldott zárolású kártyák nem zárolhatók újra.Important: You can't relock a card if you unlock it. A kártyát úgy helyezheti újra zárolt állapotba, hogy eltávolítja és újra beszúrja a jobb oldali panelen.To get a card back to a locked state, remove it, and reinsert it in the right-hand pane.

Egy nem zárolt kártya megjelenése és viselkedése többféle módon megváltoztatható, például vezérlőelemek hozzáadásával és törlésével.You can change the appearance and behavior of an unlocked card in a variety of ways, such as adding and deleting controls within it. Hozzáadhat például egy csillag alakzatot a Beszúrás lap Ikonok menüjéből.For example, you can add a star shape from the Icons menu on the Insert tab.

A csillag ettől kezdve a kártyához tartozik, és vele együtt mozog, például a kártyák űrlapon belüli sorrendjének átrendezésekor.The star is now a part of the card and will travel with it if, for example, you reorder the cards within the form.

Másik példaként oldja fel az ImageURL (Kép URL-címe) kártya zárolását, majd adjon hozzá egy Kép vezérlőelemet a Beszúrás lapon:As another example, unlock the ImageURL card, and then add an Image control to it from the Insert tab:

A képletsávban állítsa a vezérlő Image (Kép) tulajdonságát a Szövegmező.Text (Szöveg) értékre, ahol a Szövegmező az URL-címet tartalmazó Szövegbevitel vezérlőelem:In the formula bar, set the Image property of this control to TextBox.Text, where TextBox is the name of the Text input control that holds the URL:

Tipp: Az Alt billentyű lenyomásával megjeleníthető az egyes vezérlőelemek neve.Tip: Press the Alt key to show the name of each control.

A képek most már láthatók, az URL-címeik pedig szerkeszthetők.And now we can see the images and edit their URLs. Érdemes megjegyezni, hogy az Image (Kép) tulajdonság értéke Parent.Default is lehetne, de az nem frissülne, amikor a felhasználó megváltoztatja az URL-címet.Note that we could have used Parent.Default as the Image property, but it wouldn't have updated if the user changed the URL.

Ugyanez az alkalmazás második képernyőjén is elvégezhető, melyen egy Megjelenítési űrlap vezérlőelemmel vannak megjelenítve egy rekord részletei.We can do the same thing on the second screen of this app, where we use a Display form control to display the details of a record. Ebben az esetben tanácsos lehet elrejteni a címkét (nem a kártya, hanem a címke Visible (Látható) tulajdonságát false (hamis) értékre állítva), hiszen a felhasználó ezen a képernyőn nem fogja módosítani az URL-címet:In this case, we may want to hide the label (set the Visible property of the label, not the card, to false) because the user won't edit the URL on that screen:

Űrlapok használataInteract with a form

Egy kártya zárolásának feloldása után megváltoztatható az azt tartalmazó űrlappal való kommunikációja.After you unlock a card, you can change how it interacts with the form that contains it.

Az alábbiakban néhány, a vezérlőelemek a kártyákkal, illetve a kártyák az űrlapokkal való együttműködésére vonatkozó irányelv található.Below are some guidelines for how controls should work with their card and how the cards should work with the form. Ezek csupán irányelvek.These are only guidelines. A PowerApps összes vezérlőeleméhez hasonlóan létrehozhat olyan képleteket is, melyek bármely más PowerApps-beli vezérlőelemre hivatkoznak, és ez a kártyákra és a kártyákon belüli vezérlőelemekre is igaz.As with any control in PowerApps, you can create formulas that reference any other control in PowerApps, and that's no less true for cards and controls within cards. Legyen kreatív: sokféleképpen létrehozhatók alkalmazások.Be creative: you can create an app in many ways.

A DataField (Adatmező) tulajdonságDataField property

A kártya legfontosabb tulajdonsága a DataField (Adatmező).The most important property on the card is the DataField property. Ez a tulajdonság határozza meg az érvényesítést, a frissítendő mezőket és a kártya egyéb jellemzőit.This property drives validation, what field is updated, and other aspects of the card.

Beérkező információInformation flowing in

Mivel az űrlap egy tároló, a benne lévő összes kártya számára hozzáférhetővé teszi a ThisItem (Ez az elem) operátort.As a container, the form makes ThisItem available to all cards within it. Ez a rekord az aktuálisan kijelölt rekord valamennyi mezőjét tartalmazza.This record contains all of the fields for the current record of interest.

Alapesetben minden kártya Default (Alapértelmezés) tulajdonságának értéke ThisItem.Mezőnév.The Default property of every card should be set to ThisItem.FieldName. Bizonyos körülmények esetén szükség lehet a bejövő érték átalakítására.Under certain circumstances, you might want to transform this value on the way in. Lehetséges például, hogy formázni kell egy karakterláncot, vagy az értékét le kell fordítani egy másik nyelvre.For example, you might want to format a string or translate the value from one language to another.

A kártyán belül minden vezérlőnek a Parent.Default értékre kell hivatkoznia, hogy megkapja a mező értékét.Each control within the card should reference Parent.Default to get at the field's value. Ez a stratégia biztosítja a kártya bizonyos szintű beágyazását, így a kártya Default (Alapértelmezés) tulajdonsága a kártyán belüli képletek módosítása nélkül is megváltoztatható.This strategy provides a level of encapsulation for the card so that the card's Default property can change without changing the internal formulas of the card.

A DefaultValue (Alapértelmezett érték) és a Required (Kötelező) tulajdonság értéke alapértelmezés szerint az adatforrás metaadataiból származik a DataField (Adatmező) tulajdonság alapján.By default, DefaultValue and Required properties are taken from the data source's metadata based on the DataField property. Ezek a képletek felülírhatók saját logikával, integrálva az adatforrás metaadatait a DataSourceInfo függvénnyel.You can override these formulas with your own logic, integrating the data source's metadata by using the DataSourceInfo function.

Kimenő információInformation flowing out

Miután a felhasználó módosít egy rekordot a kártya vezérlőelemeinek használatával, a SubmitForm függvény menti a módosításokat az adatforrásba.After the user modifies a record by using controls in the cards, the SubmitForm function saves those changes to the data source. A függvény futtatásakor az űrlap-vezérlőelem az egyes kártyák DataField (Adatforrás) tulajdonságának beolvasásával állapítja meg, hogy melyik mezőt kell módosítani.When that function runs, the form control reads the values of each card's DataField property to know what field to change.

Az űrlap-vezérlőelem az egyes kártyák Update (Frissítés) tulajdonságát is beolvassa.The form control also reads the value of each card's Update property. A rendszer tárolja a mező értékét az adatforrásban.This value will be stored in the data source for this field. Ezen a ponton alkalmazható egy újabb átalakítás, esetleg a kártya Default (Alapértelmezett) képletére alkalmazott átalakítás fordítottja.This is the place to apply another transform, perhaps to reverse the transform that was applied in the card's Default formula.

A Valid (Érvényes) tulajdonság értéke az adatforrás metaadataiból származik a DataField (Adatforrás) tulajdonság alapján.The Valid property is driven from the metadata of the data source, based on the DataField property. Emellett függ a Required (Kötelező) tulajdonság értékétől, és attól is, hogy az Update (Frissítés) tulajdonság tartalmaz-e értéket.It's also based on the Required property and whether the Update property contains a value. Ha az Update (Frissítés) tulajdonság értéke érvénytelen, akkor az Error (Hiba) tulajdonság ad egy felhasználóbarát hibaüzenetet.If the value on the Update property isn't valid, the Error property provides a user-friendly error message.

Ha egy kártya DataField (Adatforrás) tulajdonsága üres, akkor a kártya csak vezérlőelemek tárolására szolgál.If the DataField property of a card is blank, the card is just a container of controls. A Valid (Érvényes) és az Update (Frissítés) tulajdonsága nem játszik szerepet az űrlap beküldésekor.Its Valid and Update properties don't participate when the form is submitted.

Egy példa elemzéseDissecting an example

Az alábbiakban egy egyszerű adatbeviteli kártyát alkotó vezérlőelemeket vizsgáljuk meg.Let's look at the controls that make up a basic data-entry card. A vezérlőelemek közötti térköz nagyobb a valóságosnál, hogy jobban látsszanak:The space between controls has been increased to show each more clearly:

Tartsa lenyomva az Alt billentyűt a kártyát alkotó vezérlőelemek nevének megjelenítéséhez:Hold down the Alt key to show the names of the controls that make up this card:

Ezt a kártyát négy vezérlőelem működteti:Four controls make this card work:

Name (Név)Name Type (Típus)Type LeírásDescription
TextRequiredStarTextRequiredStar Címke vezérlőelemLabel control Megjelenít egy csillagot, amely az adatbeviteli űrlapokon általában azt jelzi, hogy az adott mező kitöltése kötelező.Displays a star, which is commonly used on data-entry forms to indicate that a field is required.
TextFieldDisplayNameTextFieldDisplayName Címke vezérlőelemLabel control Megjeleníti a mező felhasználóbarát nevét.Displays the user-friendly name of this field. Ez a név eltérhet az adatforrás sémájában lévőtől.This name can differ from what is in the data source's schema.
InputTextInputText Szövegbevitel vezérlőelemInput text control Megjeleníti a mező kezdőértékét, és lehetővé teszi, hogy a felhasználó módosítsa azt.Displays the initial value of the field and allows the user to change that value.
TextErrorMessageTextErrorMessage Címke vezérlőelemLabel control Felhasználóbarát hibaüzenetet ad a felhasználónak, ha probléma merül fel az érvényesítés során.Displays a user-friendly error message to the user if a problem occurs with validation. Azt is biztosítja, hogy a kötelező mezőknek legyen értéke.Also ensures that the field has a value if one is required.

A vezérlőelemek adatokkal való feltöltéséhez a tulajdonságaikat a kártya tulajdonságai határozhatják meg a következő alapvető képletekkel.To populate these controls with data, their properties can be driven from the properties of the card, through these key formulas. Megfigyelhető, hogy a képletek egyike sem hivatkozik konkrét mezőre.Note that none of these formulas refers to a specific field. Ehelyett minden információ a kártyáról származik.Instead, all information comes from the card.

Vezérlő tulajdonságaControl property KépletFormula LeírásDescription
TextRequiredStar.VisibleTextRequiredStar.Visible Parent.RequiredParent.Required A csillag csak akkor jelenik meg, ha a mező kitöltése kötelező.The star appears only if the field is required. A Required (Kötelező) képletet Ön, vagy az adatforrás metaadatai határozzák meg.Required is a formula that's driven by you or the metadata of the data source.
TextFieldDisplayName.TextTextFieldDisplayName.Text Parent.DisplayNameParent.DisplayName A szövegdoboz-vezérlőelem az Ön vagy az adatforrás metaadatai által meghatározott, felhasználóbarát nevet jeleníti meg, amely a kártya DisplayName (Megjelenített név) tulajdonságában van beállítva.The text-box control shows the user-friendly name, which you or the data source's metadata provides, and which is set on the card's DisplayName property.
InputText.DefaultInputText.Default Parent.DefaultParent.Default A szöveges beviteli vezérlőelem kezdetben a kártya alapértelmezett értéke által meghatározott adatforrásbeli mezőértéket jeleníti meg.The text-input control initially shows the value of the field from the data source, as provided by the card's default value.
TextErrorMessage.TextTextErrorMessage.Text Parent.ErrorParent.Error Ha érvényesítési hiba történik, akkor a kártya Error (Hiba) tulajdonsága adja meg a megfelelő hibaüzenetet.If a validation problem occurs, the card's Error property provides an appropriate error message.

A vezérlőelemek információinak kinyerésére és az adatforrásba való visszaküldésére a következő alapvető képletek szolgálnak:To pull information out of these controls and push it back into the data source, we have the following key formulas:

Vezérlő neveControl name KépletFormula LeírásDescription
DataCard.DataFieldDataCard.DataField "ApproverEmail""ApproverEmail" A mezőnek a kártyán a felhasználó által megjeleníthető és szerkeszthető neve.The name of the field that the user can display and edit in this card.
DataCard.UpdateDataCard.Update InputText.TextInputText.Text A SubmitForm futtatásakor érvényesítendő és az adatforrásba visszaküldendő érték.The value to validate and push back into the data source when SubmitForm runs.