A PowerApps adatforrásaival kapcsolatos tudnivalókUnderstand data sources in PowerApps

A legtöbb PowerApps-alkalmazás adatforrásoknak nevezett felhőszolgáltatásokban tárolt külső adatokat használ.Most PowerApps apps use external information stored in cloud services called Data Sources. Erre gyakori példa egy OneDrive vállalati verzióban tárolt Excel-fájlban található táblázat.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Az alkalmazások kapcsolatokkal férnek hozzá ezekhez az adatforrásokhoz.Apps access these data sources by using Connections.

A cikk ismerteti az adatforrások három különböző típusát, illetve a táblázat-adatforrások használatát.This article discusses the different kinds of data sources, and how to work with table data sources.

Könnyedén létrehozható egy olyan alkalmazás, amely alapvető olvasási és írási műveleteket végez egy adatforrásban.It is easy to create an app that does basic reading and writing to a data source. Néha azonban előfordulhat, hogy jobban szeretné szabályozni az alkalmazás bejövő és kimenő adatfolyamát.But sometimes you want more control over how data flows in and out of your app. A cikk ismerteti, hogyan biztosít teljesebb körű irányítást a Patch, a DataSourceInfo, a Validate és az Errors függvény.This article describes how the Patch, DataSourceInfo, Validate, and Errors functions provide more control.

Az adatforrások típusaiKinds of data sources

Az adatforrások egy felhőszolgáltatáshoz csatlakoztathatók, vagy lehetnek helyiek egy alkalmazásban.Data sources can be connected to a cloud service, or they can be local to an app.

Csatlakoztatott adatforrásokConnected data sources

A leggyakrabban használt adatforrások a táblázatok, melyekkel adatok olvashatók be és tárolhatók.The most common data sources are tables, which you can use to retrieve and store information. Az adatforrások kapcsolataival beolvashat és írhat Microsoft Excel-munkafüzetekben, SharePoint-listákban vagy SQL-táblákban található, illetve számos más formátummal rendelkező adatokat, melyeket olyan felhőszolgáltatásokban tárolhat, mint például a OneDrive Vállalati, a Dropbox, az SQL Server és egyebek.You can use connections to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services like OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

A táblázatokon kívüli adatforrások többek között az e-mailek, a naptárak, a Twitter és az értesítések, a cikk azonban az adatforrások ezen további típusaival nem foglalkozik.Data sources other than tables include email, calendars, Twitter, and notifications, but this article doesn't discuss these other kinds of data sources.

Helyi adatforrásokLocal data sources

A Gyűjtemény, a Megjelenítési űrlap és a Szerkesztési űrlap vezérlőelemmel könnyedén létrehozhatók olyan alkalmazások, melyek beolvasnak adatokat egy adatforrásból, és abba írnak adatokat.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it is easy to create an app that reads and writes data from a data source. Első lépésként olvassa el az Understand data forms (Az adatűrlapok ismertetése) című cikket.To get started, read the article Understand data forms.

A PowerApps ezeket a vezérlőelemeket használja, ha egy alkalmazás adatokból való létrehozására ad utasítást.When you ask PowerApps to create an app from data, these controls are used. Az alkalmazás a háttérben egy belső táblázatban tárolja és kezeli az adatforrásból származó adatokat.Behind the scenes, the app uses an internal table to store and manipulate the data that comes from the data source.

A Gyűjtemény az adatforrások különleges típusa, amely az alkalmazás helyi adatforrása, és nem támaszkodik egy felhőbeli szolgáltatással való kapcsolatra, így az adatok nem oszthatók meg ugyanazon felhasználó eszközei, illetve felhasználók között.A special kind of data source is the Collection, which is local to the app and not backed by a connection to a service in the cloud, so the information can not be shared across devices for the same user or between users. A gyűjteményeket helyileg lehet betölteni és menteni.Collections can be loaded and saved locally.

A táblázatok típusaiKinds of tables

A PowerApps-alkalmazások belső táblázatai olyan rögzített értékek, mint amilyen érték egy szám vagy egy karakterlánc.Tables that are internal to a PowerApps app are fixed values, just as a number or a string is a value. A belső táblázatok sehol nincsenek tárolva, csak az alkalmazás memóriájában léteznek.Internal tables aren't stored anywhere, they just exist in your app's memory. A táblázat felépítése és adatai közvetlenül nem módosíthatók.You can't directly modify the structure and data of a table. Ehelyett azt teheti, hogy egy képlettel létrehoz egy új táblázatot: ezzel a képlettel létrehozhatja az eredeti táblázat egy módosított példányát.What you can do instead is to create a new table through a formula: you use that formula to make a modified copy of the original table.

A külső táblázatok adatforrásokban vannak tárolva későbbi beolvasás és megosztás céljából.External tables are stored in a data source for later retrieval and sharing. A PowerApps szolgáltatás „kapcsolatokat” biztosít az adatok olvasásához és írásához.PowerApps provides "connections" to read and write stored data. Egy adott kapcsolattal több adattáblázathoz is hozzáférhet.Within a connection, you can access multiple tables of information. Ki kell választania, hogy mely táblázatokat kívánja használni az alkalmazásban, és mindegyikből egy külön adatforrás jön létre.You'll select which tables to use in your app, and each will become a separate data source.

Ha további információra van szüksége, a Working with tables (Táblázatok használata) című témakörben részletesebben is olvashat a belső táblázatokról, ez ugyanakkor a felhőszolgáltatásokban található külső táblázatokra is vonatkozik.To learn more, Working with tables goes into more detail about internal tables, but it is also applicable to external tables residing in a cloud service.

Táblázatok használataWorking with tables

A táblázat-adatforrások ugyanúgy használhatók, mint a PowerApps belső táblázatai.You can use table data sources the same way that you use an internal PowerApps table. A belső táblázatokhoz hasonlóan minden adatforrás rendelkezik rekordokkal és oszlopokkal, illetve tulajdonságokkal, melyek képletekben használhatók.Just like an internal table, each data source has records, columns, and properties that you can use in formulas. Továbbá:In addition:

 • Az adatforrás ugyanazokkal az oszlopnevekkel és adattípusokkal rendelkezik, mint a kapcsolatban található mögöttes táblázat.The data source has the same column names and data types as the underlying table in the connection.

  Megjegyzés

  Azoknál a SharePoint- és Excel-adatforrásoknál, amelyekben szóközt tartalmazó oszlopnevek szerepelnek, a PowerApps minden szóközt az „_x0020_” értékre cserél.For SharePoint and Excel data sources that contain column names with spaces, PowerApps will replace the spaces with "_x0020_". A SharePointban vagy Excelben szereplő „Oszlop neve” érték például „Oszlop_x0020_neve” alakban fog megjelenni a PowerApps szolgáltatásban adatelrendezésben való megjelenítéskor vagy képletben való használatkor.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

 • Az adatforrást automatikusan betölti a rendszer a szolgáltatásból az alkalmazás betöltésekor.The data source is loaded from the service automatically when the app is loaded. A Refresh függvénnyel kényszerítheti az adatok frissítését.You can force the data to refresh by using the Refresh function.
 • Miközben a felhasználók futtatnak egy alkalmazást, létrehozhatnak, módosíthatnak és törölhetnek rekordokat, illetve visszaküldhetik ezeket a módosításokat a szolgáltatásban található mögöttes táblázatba.As users run an app, they can create, modify, and delete records and push those changes back to the underlying table in the service.
  • Rekordokat a Patch és a Collect függvénnyel lehet létrehozni.Records can be created with the Patch and Collect functions.
  • Rekordokat a Patch, az Update és az UpdateIf függvénnyel lehet módosítani.Records can be modified with the Patch, Update, and UpdateIf functions.
  • Rekordokat a Remove és a RemoveIf függvénnyel lehet törölni.Records can be removed with the Remove and RemoveIf functions.
  • Az adatforrások használatakor előforduló hibák az Errors függvénnyel érhetők el.Errors when working with a data source are available through the Errors function.
 • A DataSourceInfo, a Defaults és a Validate függvény információt biztosít az adatforrással kapcsolatban, melynek felhasználásával optimalizálhatja a felhasználói felületet.The DataSourceInfo, Defaults, and Validate functions provide information about the data source that you can use to optimize the user experience.

Adatforrások létrehozásaCreating data sources

A PowerApps szolgáltatásban nem hozhatók létre csatlakoztatott adatforrások, és nem módosítható azok struktúrája; az adatforrásnak már léteznie kell valahol egy szolgáltatásban.PowerApps can't be used to create a connected data source, or modify its structure; the data source must already exist in a service somewhere. Ahhoz például, hogy egy OneDrive-on tárolt Excel-munkafüzetben hozzon létre egy táblázatot, először létre kell hoznia egy munkafüzetet a OneDrive-on az Excel Online használatával.For example, to create a table in an Excel workbook stored on OneDrive, you first use Excel Online on OneDrive to create a workbook. Ezután hozhat létre ahhoz egy kapcsolatot az alkalmazásban.Next you create a connection to it from your app.

Ugyanakkor gyűjtemény-adatforrásokat lehet létrehozni és módosítani az alkalmazásokban, viszont csak átmenetileg.However, collection data sources can be created and modified inside an app, but are only temporary.

Egy vagy több rekord megjelenítéseDisplay one or more records

A fenti ábrán az adatok áramlása látható abban az esetben, amikor egy alkalmazás beolvassa az adatokat egy adatforrásból: The diagram above shows the flow of information when an app reads the information in a data source:

 • Az adatok egy társzolgáltatásban (ebben az esetben egy Office 365-webhely egy SharePoint-listájában) vannak tárolva és megosztva.The information is stored and shared through a storage service (in this case, a SharePoint list of an Office 365 site).
 • Ezeket az adatokat egy kapcsolat teszi hozzáférhetővé az alkalmazás számára.A connection makes this information available to the app. A kapcsolat gondoskodik a felhasználó az adatok eléréséhez való hitelesítéséről.The connection takes care of authentication of the user to access the information.
 • Amikor elindítják az alkalmazást vagy megnyomják a Refresh függvény gombját, a rendszer beolvassa az adatokat a kapcsolatból egy, az alkalmazásban lévő adatforrásba helyi használatra.When the app is started or the Refresh function is pressed, information is drawn from the connection into a data source in the app for local use.
 • Az adatok képletekkel olvashatók be és tehetők közzé a felhasználó számára látható vezérlőelemekben.Formulas are used to read the information and expose it in controls that the user can see. Az adatforrások rekordjait úgy jelenítheti meg, hogy a képernyőn egy gyűjteményt használ, és az Items (Elemek) tulajdonságot az adatforráshoz köti: Gyűjtemény.Items = Adatforrás.You can display the records of a data source by using a gallery on a screen and wiring the Items property to the data source: Gallery.Items = DataSource. A gyűjteményben lévő vezérlőelemek a vezérlőelemek Default (Alapértelmezés) tulajdonságával köthetők össze a gyűjteménnyel.You wire controls within the gallery, to the gallery, using the controls' Default property.
 • Az adatforrás is egy táblázat.The data source is also a table. Így a Filter, a Sort, az AddColumns és más függvényekkel pontosíthatja vagy bővítheti az adatforrást, mielőtt azt egészében felhasználná.So you can use Filter, Sort, AddColumns, and other functions to refine and augment the data source before using it as a whole. Emellett a Lookup, a First, a Last és más függvényekkel kezelheti az egyedi rekordokat is.You can also use the Lookup, First, Last, and other functions to work with individual records.

Rekordok módosításaModify a record

Az előző részben arról olvashatott, hogyan olvashatók be az adatforrások.In the prededing section, you saw how to read a data source. Fontos megjegyezni, hogy a fenti ábrán a nyilak egyirányúak.Note that the arrows in the diagram above are one way. A rendszer nem ugyanazokkal a képletekkel küldi vissza az adatforrás módosításait, mint amelyekkel az adatokat beolvasták.Changes to a data source aren't pushed back through the same formulas in which the data was retrieved. Erre ehelyett új képletek szolgálnak.Instead, new formulas are used. Gyakran eltérő képernyő szolgál a rekordok szerkesztésére és az azok közötti böngészésre, főleg mobileszközökön.Often a different screen is used for editing a record than for browsing records, especially on a mobile device.

Fontos megjegyezni, hogy az adatforrások meglévő rekordjainak módosításához azoknak az adatforrásból kell származniuk eredetileg.Note that, to modify an existing record of a data source, the record must have originally come from the data source. Lehetséges, hogy a rekord egy gyűjteményen, egy környezeti változón, és tetszőleges számú képleten haladt végig, de a forrásának az adatforrásig visszakövethetőnek kell lennie.The record may have traveled through a gallery, a context variable, and any number of formulas, but its origin should be traceable back to the data source. Ez azért fontos, mert a rekorddal együtt haladnak azt egyedileg azonosító további adatok, melyek biztosítják, hogy a megfelelő rekordot módosítsa.This is important because additional information travels with the record that uniquely identifies it, ensuring that you modify the correct record.

A fenti ábrán az adatok áramlása látható egy adatforrás frissítése esetén: The diagram above shows the flow of information to update a data source:

 • Egy Szerkesztési űrlap vezérlőelem biztosítja a tárolót a bemeneti kártyák számára, melyek felhasználói bemeneti vezérlőelemekből, például egy szövegbeviteli vezérlőelemből vagy egy csúszkából állnak.An Edit form control provides a container for input cards, which are made up of user input controls such as a text-input control or a slider. A rendszer a DataSource (Adatforrás) és az Item (Elem) tulajdonság alapján azonosítja a szerkeszteni kívánt rekordot.The DataSource and Item properties are used to identify the record to edit.
 • Minden bemeneti kártya rendelkezik Default (Alapértelmezés) tulajdonsággal, mely általában az űrlap ThisItem (Ez az elem) rekordjának mezőjére van beállítva.Each input card has a Default property, which is usually set to the field of the form's ThisItem record. A bemeneti kártyán található vezérlőelemek a Default (Alapértelmezés) helyéről olvassák be a bemeneti értékeiket.The controls within the input card will then take their input values from Default. Ezt általában nem szükséges módosítani.Normally you do not need to modify this.
 • Minden bemeneti kártya rendelkezik egy Update (Frissítés) tulajdonsággal.Each input card exposes an Update property. Ez a tulajdonság egy adott mezőben megadott felhasználói bevitel leképezése az adatforrásba való visszaíráshoz.This property maps the user's input to a specific field of the record for writing back to the data source. Ezt általában nem szükséges módosítani.Normally you do not need to modify this.
 • Egy, a képernyőn megjelenő gomb vagy kép vezérlőelem lehetővé teszi, hogy a felhasználó mentse a rekord módosításait.A button or an image control on the screen enables the user to save changes to the record. A vezérlőelem OnSelect (Kijelöléskor) képlete a SubmitForm függvényt hívja meg ezen feladat elvégzéséhez.The OnSelect formula of the control calls the SubmitForm function to do this work. A SubmitForm beolvassa a kártyák Update (Frissítés) tulajdonságait, és ezek felhasználásával végez visszaírást az adatforrásba.SubmitForm reads all the Update properties of the cards and uses this to write back to the data source.
 • Néha előfordulhatnak problémák.Sometimes there will be issues. Előfordulhat, hogy nincs hálózati kapcsolat, vagy hogy a szolgáltatás egy olyan érvényesség-ellenőrzést végez, mely az alkalmazás számára nem volt ismert.A network connection may be down, or a validation check is made by the service that the app didn't know about. Ezek az információk az űrlap-vezérlőelem Error (Hiba) és az ErrorKind (Hibatípus) tulajdonságában érhetők el, hogy megjeleníthesse azokat a felhasználó számára.The Error and ErrorKind properties of the form control makes this information available, so you can display it to the user.

A folyamat részletesebb szabályozásához használhatja a Patch és az Errors függvényt is.For more fine grained control over the process, you can also use the Patch and Errors function. A Szerkesztési űrlap vezérlőelem rendelkezik egy Updates (Frissítések) tulajdonsággal, így beolvashatja az űrlap mezőinek értékeit.The Edit form control exposes an Updates property so that you can read the values of the fields within the form. Ezzel a tulajdonsággal meg is hívhat egy egyéni összekötőt egy kapcsolaton, így teljesen megkerülve a Patch és a SubmitForm függvény használatát.You can also use this property to call a custom connector on a connection, completely bypassing the Patch and SubmitForm functions.

EllenőrzésValidation

Mielőtt módosítást végez egy rekordon, az alkalmazásnak minden lehetséges eszközzel ellenőriznie kell, hogy a módosítás elfogadható lesz-e.Before making a change to a record, the app should do what it can to make sure the change will be acceptable. Ennek két oka van:There are two reasons for this:

 • Azonnali visszajelzés a felhasználónak.Immediate feedback to the user. A legjobb időpont egy probléma megoldására rögtön annak felmerülésekor van, amikor a felhasználónak még friss emlékei vannak róla.The best time to fix a problem is right when it happens, when it is fresh in the user's mind. Szó szerint minden érintéskor vagy billentyűlenyomáskor megjelenhet olyan piros színű szöveg, amely megnevez egy problémát a bejegyzéssel kapcsolatban.Literally with each touch or keystroke, red text can appear that identifies an issue with their entry.
 • Kevesebb hálózati forgalom és kevesebb felhasználói késés.Less network traffic and less user latency. Ha a rendszer több problémát észlel az alkalmazásban, akkor kevesebb beszélgetés fog zajlani a hálózaton a problémák észlelése és megoldása érdekében.More issues detected in the app means fewer conversations over the network to detect and resolve issues. Minden egyes beszélgetés időt vesz igénybe, mely során a felhasználónak várakoznia kell, mielőtt továbbléphetne.Each conversation takes time during which the user must wait before they can move on.

A PowerApps két eszközt kínál az érvényesítéshez:PowerApps offers two tools for validation:

 • Az adatforrás szolgálhat információval azzal kapcsolatban, hogy mi érvényes, és mi nem.The data source can provide information about what is and isn't valid. A számoknak például lehet minimális és maximális értékük, és egy vagy több bejegyzés megadása kötelező lehet.For example, numbers can have minimum and maximum values, and one or more entries can be required. Ezek az információk a DataSourceInfo függvénnyel érhetők el.You can access this information with the DataSourceInfo function.
 • A Validate függvény ugyanezeket az információkat használja egyetlen oszlop vagy egy egész rekord értékének ellenőrzéséhez.The Validate function uses this same information to check the value of a single column or of an entire record.

HibakezelésError handling

Nagyszerű, sikerült érvényesíteni a rekordot.Great, you've validated your record. Itt az ideje frissíteni a rekordot a Patch függvénnyel!Time to update that record with Patch!

Sajnos azonban még mindig felmerülhetnek problémák.But, alas, there may still be a problem. A hálózat nem működik, a szolgáltatásban végzett érvényesítés sikertelen volt, vagy a felhasználó nem rendelkezik a megfelelő engedélyekkel – csak hogy néhányat említsünk a lehetséges hibák közül, melyek előfordulhatnak az alkalmazásban.The network is down, validation at the service failed, or the user doesn't have the right permissions, just to name a few of the possible errors your app may encounter. Megfelelően kell reagálnia azokban a helyzetekben, melyekben hiba történik; visszajelzést és javítási lehetőséget kell biztosítania a felhasználó számára.It needs to respond appropriately to error situations, providing feedback to the user and a means for them to make it right.

Ha egy adatforrásban történnek hibák, az alkalmazás automatikusan rögzíti a hibaadatokat, és az Errors függvénnyel elérhetővé teszi azokat.When errors occur with a data source, your app automatically records the error information and makes it available through the Errors function. A hibák azokhoz a rekordokhoz vannak társítva, melyekben problémák merültek fel.Errors are associated with the records that had the problems. Ha a probléma olyasmi, amit a felhasználó meg tud oldani, például egy érvényesítési probléma, akkor újból elküldheti a rekordot, és a hibák törlődnek.If the problem is something the user can fix, such as a validation problem, they can resubmit the record, and the errors will be cleared.

Ha egy rekord a Patch vagy a Collect függvénnyel való létrehozásakor fordul elő hiba, nincs rekord, amelyhez hibákat lehetne társítani.If an error occurs when a record is created with Patch or Collect, there is no record to associate any errors with. Ebben az esetben a Patch függvény üres értéked ad vissza, mely használható az Errors függvény rekordargumentumaként.In this case, blank will be returned by Patch and can be used as the record argument to Errors. A létrehozási hibák a következő művelet végrehajtásakor törlődnek.Creation errors are cleared with the next operation.

Az Errors függvény hibainformációk egy táblázatát adja vissza.The Errors function returns a table of error information. Ezen információk között szerepelhetnek az oszlopadatok, ha a hiba egy adott oszlopnak tulajdonítható.This information can include the column information, if the error can be attributed to a particular column. Olyan címke-vezérlőelemekben helyezze el az oszlopszintű hibaüzeneteket, melyek az oszlop pozíciójának közelében találhatók a szerkesztési képernyőn.Use column-level error messages in label controls that are close to where the column is located on the edit screen. Ha a hibatáblázat Column (Oszlop) értéke üres, használjon rekordszintű hibaüzeneteket, a teljes rekordhoz tartozó Mentés gomb közelében elhelyezve.Use record-level error messages where the Column in the error table is blank, in a location close to the Save button for the entire record.

Nagy méretű adatforrások használataWorking with large data sources

Ha nagy méretű adatforrásokból (akár több millió rekordból) készít jelentéseket, érdemes minimálisra csökkenteni a hálózati forgalmat.When you are creating reports from large data sources (perhaps millions of records), you want to minimize network traffic. Tegyük fel, hogy szeretne jelentést készíteni az összes olyan budapesti ügyfélről, akinek StatusCode (Állapotkód) tulajdonsága „Platinum” értékű.Let's say you want to report on all Customers having a StatusCode of "Platinum" in New York City. Azt is tegyük fel, hogy a Customers (Ügyfelek) tábla több millió rekordot tartalmaz.And that your Customers table contains millions of records.

Nem érdemes beolvasni a több millió ügyfelet az alkalmazásba, és aztán kiválasztani a megfelelőeket.You do not want to bring those millions of Customers into your app, and then choose the ones you want. Ehelyett azt érdemes tennie, hogy ezt a kiválasztást a táblát tároló felhőszolgáltatásban hajtatja végre, és csak a kiválasztott rekordokat küldi át a hálózaton.What you want is to have that choosing happen inside the cloud service where your table is stored, and only send the chosen records over the network.

Számos, de nem minden rekordok kiválasztásához használható függvény delegálható, ami azt jelenti, hogy a felhőszolgáltatásban futtatható.Many, but not all, functions that you can use to choose records can be delegated, which means that they are run inside the cloud service. Erről további információt a delegálással kapcsolatos témakörben találhat.You can learn how to do this by reading about Delegation.

GyűjteményekCollections

A gyűjtemények különleges típusú adatforrások.Collections are a special kind of data source. Az alkalmazás helyi adatforrásai, és nem támaszkodnak egy felhőbeli szolgáltatással való kapcsolatra, így az adatok nem oszthatók meg ugyanazon felhasználó eszközei, illetve felhasználók között.They're local to the app and not backed by a connection to a service in the cloud, so the information can not be shared across devices for the same user or between users. Ugyanúgy működnek, mint bármely más adatforrás, a következő néhány kivételtől eltekintve:They operate like any other data source, with a few exceptions:

 • A gyűjtemények dinamikusan létrehozhatók a Collect függvénnyel.Collections can be created dynamically with the Collect function. Nem szükséges, hogy előre létre legyenek hozva, mint a kapcsolatalapú adatforrások.They don't need to be established ahead of time, as connection-based data sources do.
 • A gyűjtemények oszlopai bármikor módosíthatók a Collect függvénnyel.The columns of a collection can be modified at any time using the Collect function.
 • A gyűjtemények lehetővé teszik az ismétlődő rekordok használatát.Collections allow duplicate records. Egy gyűjteményben ugyanazon rekord több példánya is szerepelhet.More than one copy of the same record can exist in a collection. Az olyan függvények, mint például a Remove, az első megtalált egyezésen lesznek végrehajtva, kivéve, ha meg van adva az All argumentum.Functions such as Remove will operate on the first match they find, unless the All argument is supplied.
 • A SaveData és a LoadData függvénnyel mentheti vagy töltheti be újra a gyűjtemény példányait.You can use the SaveData and LoadData functions to save and reload a copy of the collection. A rendszer egy privát helyen tárolja az adatokat, melyhez más felhasználók, alkalmazások és eszközök nem férhetnek hozzá.The information is stored in a private location that other users, apps, or devices can't access.
 • Az Exportálás és az Importálás vezérlőelemmel menthetők a gyűjtemény példányai a felhasználó által használható fájlokba, illetve tölthetők be újra azokból.You can use the Export and Import controls to save and reload a copy of the collection to a file that the user can interact with.

A gyűjtemények adatforrásként való használatáról a gyűjtemények létrehozásával és frissítésével foglalkozó témakörben találhat további információt.For more information on working with a collection as a data source, see create and update a collection.

A gyűjteményeket gyakran használják az alkalmazás globális állapotának tárolására.Collections are commonly used to hold global state for the app. Az állapot kezeléséhez rendelkezésre álló lehetőségeket a változók használatával foglalkozó témakörben találhat további információt.See working with variables for the options available for managing state.