Ismerkedés a képletekkelGet started with formulas

Konfigurálja alkalmazását képletekkel, amelyek nem csak értékeket számolnak ki és más feladatokat végeznek el (mint például az Excelben), hanem a felhasználói adatbevitelre is reagálnak (ahogy az egy alkalmazásban szükséges).Configure your app with formulas that not only calculate values and perform other tasks (as they do in Excel) but also respond to user input (as an app requires).

 • Az Excelben olyan képleteket hozhat létre, amelyek például cellákat töltenek ki, vagy táblákat és diagramokat hoznak létre.In Excel, you build formulas that, for example, populate cells and create tables and charts.
 • A PowerAppsben hasonló képleteket hoz létre, ahogy vezérlőket konfigurál cellák helyett.In PowerApps, you build similar formulas as you configure controls instead of cells. Továbbá létrehozhat képleteket, amelyek csak az alkalmazásokra érvényesek táblázatok helyett.In addition, you build formulas that apply specifically to apps instead of spreadsheets.

Létrehozhat például egy képletet annak meghatározására, hogy hogyan reagálnak az alkalmazások, ha a felhasználók egy gombra kattintanak, igazítanak egy csúszkán, vagy más beviteli módszert alkalmaznak.For example, you build a formula to determine how your app responds when users select a button, adjust a slider, or provide other input. Ezek a képletek különböző képernyőket jeleníthetnek meg, frissíthetik az alkalmazás külső adatforrásait, vagy létrehozhatnak egy olyan táblát, amely egy már meglévő tábla adatainak részhalmazát tartalmazza.These formulas might show a different screen, update a data source that's external to the app, or create a table that contains a subset of the data in an existing table.

Számos esetben használhat képleteket.You can use formulas for a wide variety of scenarios. Például használhatja készüléke GPS-ét, a térkép vezérlőelemet, valamint a Location.Latitude és Location.Longitude értékeket használó képletet jelenlegi helyzetének megjelenítéséhez.For example, you can use your device's GPS, a map control, and a formula that uses Location.Latitude and Location.Longitude to display your current location. Ahogy mozog, a térkép automatikusan nyomon követi helyzetét.As you move, the map automatically tracks your location.

Ez a témakör csak áttekintést nyújt a képletek használatáról.This topic provides only an overview of working with formulas. További részletekért, illetve a függvények, operátorok és más használható alkotóelemek teljes listájáért tekintse át a képlet referencia részt.Browse the formula reference for more details and the complete list of functions, operators, and other building blocks you can use.

ElőfeltételekPrerequisites

Egyszerű érték mutatásaShow a simple value

Az Excelben egy cellába gépeléssel beírhat egy adott adatrészletet, például a 42 számot vagy a Hello World mondatot.In Excel, you can enter a specific piece of data, such as the number 42 or the phrase Hello World, by typing it into a cell. A cella mindig pontosan úgy mutatja az adatokat, ahogy beírta.That cell will always show that data exactly as you typed it. A PowerAppsben hasonlóképpen adhat meg adatokat, amelyek nem változnak meg, ha a Text (Szöveg) felirattulajdonságot pontosan azzal a karaktersorozattal adja meg, amelyet szeretne, dupla idézőjelek között.In PowerApps, you can similarly specify a piece of data that doesn't change by setting the Text property of a label to the exact sequence of characters that you want, surrounded by double quotation marks.

 1. Válassza a File (Fájl) menü New (Új) pontját (a képernyő bal szélének közelében).Select New on the File menu (near the left edge of the screen).
 2. A Create an app (Alkalmazás létrehozása) területen válassza a Phone layout (Telefonos elrendezés) elemet a Blank app (Üres alkalmazás) csempén.Under Create an app, select Phone layout on the Blank app tile.

  A képletsáv képernyő felső részén található.The formula bar sits at the top of the screen.

  Képletsáv

  A sáv két részből áll:This bar has two parts:

  • Tulajdonságlista: Minden vezérlő és képernyő rendelkezik egy tulajdonságkészlettel.Property list: Each control and screen has a set of properties. Használja ezt a listát egy adott tulajdonság kiválasztásához.Use this list to select a specific property.
  • Képlet: A tulajdonsághoz kiszámolandó képlet értékekből, operátorokból és függvényekből áll.Formula: The formula to be calculated for this property, made up of values, operators, and functions.

   A képletsávon láthatja és szerkesztheti a kiválasztott vezérlőt, vagy ha nincs vezérlő kiválasztva, akkor a képernyő tulajdonságait.In the formula bar, you can see and edit properties for the selected control or for the screen if no controls are selected. A kiválasztott vezérlő nevét a Content (Tartalom) lapon láthatja:You can see the name of the selected control on the Content tab:

   A tartalomsáv mutatja az aktuálisan kiválasztott vezérlőt

   A kiválasztott vezérlő nevét a Content (Tartalom) lapon változtathatja meg úgy, hogy rákattint.You can change the name of the selected control in the Content tab by clicking the name.

 3. Címke vezérlőelem felvétele a képernyőre.Add a Label control to the screen.

  TextBox vezérlőelem hozzáadva

  Címke hozzáadásakor a tulajdonságlista automatikusan megjeleníti a Text (Szöveg) tulajdonságot, amely a megadja, hogy mi jelenik meg a vezérlőelemben.When you add a label, the property list automatically shows the Text property, which drives what the control shows. Alapértelmezés szerint a tulajdonság értéke: "Text".By default, the value of this property is "Text".

 4. Állítsa a Text (Szöveg) tulajdonság értékét "Hello World" értékre úgy, hogy begépeli a karakterláncot idézőjelekkel együtt a képletsávba:Set the value of the Text property to "Hello World" by typing that string, surrounded by double quotes, into the formula bar:

  A "Hello World" címke használata

  A címke úgy jeleníti meg ezt az új értéket, ahogy begépelte.The label reflects this new value as you type it. A képernyőn sárga felkiáltójel ikonok jelenhetnek meg gépelés közben.The screen may show yellow exclamation-point icons while you type. Ezek az ikonok hibákat jelölnek, de eltűnnek, ha befejezte egy érvényes érték beírását.These icons indicate errors, but they'll go away when you finish entering a valid value. Az idézőjelek nélküli karakterláncok például érvénytelenek.For example, a string without double quotation marks on both ends isn't valid.

  Az Excelben megjeleníthet egy számot, például a 42-t úgy, hogy beírja a cellába, vagy beír egy képletet, amelynek ez a szám az eredménye, például =SZUM(30,12).In Excel, you can show a number, such as 42, by typing it into a cell or by typing a formula that resolves to that number, such as =SUM(30,12). A PowerAppsben ugyanezt a hatást érheti el, ha az adott vezérlőelem, például címke Text (Szöveg) tulajdonságát beállítja a 42 vagy a Sum(30,12) értékre.In PowerApps, you can achieve the same effect by setting the Text property of a control, such as a label, to 42 or Sum(30,12). A cella és a címke mindig a számot jeleníti meg attól függetlenül, hogy milyen további módosítások történtek a munkalapon vagy az alkalmazásban.The cell and the label will always show that number regardless of what else changes in the worksheet or the app.

  Megjegyzés A PowerAppsben nem tehet a képlet elé egyenlőségjelet (=) vagy pluszjelet (+), ahogy azt az Excelben tenné.Note: In PowerApps, you don't precede a formula with an equals sign or a plus sign as you do in Excel. A képletsáv alapértelmezés szerint mindent, amit beír, képletként értelmez.The formula bar treats anything you type there as a formula by default. Ezen felül, a képleteket nem kell idézőjelek (") közé helyezni, ahogy azt a szöveges karakterláncok megadásakor kellett a korábbi példákban.You also don't surround a formula with double quotation marks ("), as you did earlier to specify a string of text.

 5. A címke Text (Szöveg) tulajdonságában cserélje a "Hello World" szöveget a Sum(1,2,3) képletre.In the Text property of the label, replace "Hello World" with Sum(1,2,3).

  A Sum(1;2;3 függvény lezáró zárójel nélkül, hiányosan beírva hibát okoz

  A képletsáv a beírás közben segítséget nyújt a függvény leírásának és várt argumentumainak megjelenítésével.While you type, the formula bar helps you by showing the description and the expected arguments for this function. Ahogy a "Hello World" lezáró idézőjele esetében, a képernyő itt is sárga felkiáltójelekkel hibát jelez, amíg a képletet lezáró zárójelet be nem írja:As with the final double quotation mark in "Hello World", the screen shows yellow exclamation points to indicate an error until you type the final parenthesis of this formula:

  A teljes Sum(1,2,3) képlet használata

Érték módosítása bemenet alapjánChange a value based on input

Az Excelben a =SZUM(A1:A2) képlet beírásával jelenítheti meg egy cellában az A1 és A2 cellákban lévő értékek összegét.In Excel, you type =SUM(A1:A2) into a cell to show the sum of whatever values cells A1 and A2 contain. Ha a két érték közül bármelyik vagy mindkettő megváltozik, a képletet tartalmazó cella automatikusan a frissített eredményt jeleníti meg.If either or both of those values change, the cell that contains the formula automatically shows the updated result.

Illusztráció: újraszámítás két szám összeadása esetén Excelben

A PowerAppsben hasonló eredmény vezérlők hozzáadásával és a tulajdonságaik megfelelő beállításaival érhető el.In PowerApps, you can achieve a similar result by adding controls and setting their properties. Ez a példa az előző eljárásból ismerős címkét és két, TextInput1, illetve TextInput2 nevű Szövegbevitel vezérlőelemet tartalmaz.This example shows the label from the previous procedure and two Text input controls, named TextInput1 and TextInput2.

Illusztráció: újraszámítás két szám összeadása esetén a PowerAppsben

Függetlenül attól, hogy milyen számokat ad meg a szövegbeviteli vezérlőelemekben, a címke minden esetben ezeknek a számoknak az összegét mutatja, mivel a Text (Szöveg) tulajdonsága a következő képletre van állítva:Regardless of what numbers you type in the text-input controls, the label always shows the sum of those numbers because its Text property is set to this formula:
TextInput1 + TextInput2TextInput1 + TextInput2

Illusztráció: újraszámítás két szám összeadása esetén a PowerAppsben

Az Excelben feltételes formázás használatával például vörös színnel jeleníthetők meg a negatív értékek.In Excel, you can use conditional formatting to show, for example, negative values in red. A PowerAppsben egy, az If (Ha) függvényt tartalmazó képletet kell alkalmazni, amely az Excelből ismertekhez hasonlóan viselkedik.In PowerApps, you use a formula that contains the If function, which behaves similarly to how it behaves in Excel.

 1. A címke Color tulajdonságát állítsa a következő képletre:Set the Color property of the label to this formula:
  If( Value(TextBox1.Text) < 0, Red, Black )If( Value(TextBox1.Text) < 0, Red, Black )

  Megjegyzés: A képletekben a vezérlők tulajdonságainak megadásához írja be a vezérlő nevét, majd utána egy ponttal elválasztva a tulajdonság nevét.Note: In a formula, specify the property of a control by providing the name of the control, followed by a period, followed by the name of the property. Például a TextBox1 Text tulajdonságát a TextBox1.Text beírásával adhatja meg.For example, specify the Text property of TextBox1 by typing TextBox1.Text.

  Illusztráció: címke színének módosítása az érték alapján az újraszámítás során a PowerAppsben

 2. A TextInput1 és TextInput2 esetében két olyan számot adjon meg, amelyeknek az összege egy negatív szám lesz.In TextInput1 and TextInput2, specify two numbers that, when added together, result in a negative number.

  Illusztráció: címke színének módosítása az érték alapján az újraszámítás során a PowerAppsben

  A címkén lévő érték vörös színnel jelenik meg.The value in the label appears in red.

Szín módosítása felhasználói bemenet alapjánChange a color based on user input

Az alkalmazást konfigurálhatja képletekkel úgy, hogy a felhasználók módosíthassák az alkalmazás megjelenését vagy viselkedését.You can configure your app with formulas so that users can change your app's appearance or behavior. Például létrehozhat egy szűrőt, amellyel csak a felhasználó által megadott szöveges karakterláncot tartalmazó adatok jelennek meg, vagy lehetővé teheti, hogy a felhasználók az adatokat az adatkészlet egy adott oszlopa alapján rendezzék.For example, you can create a filter to show only data that contains a string of text that the user specifies, or you can let users sort a set of data based on a certain column in the data set. Ebben az eljárásban a felhasználók a képernyő színét egy vagy több csúszka állításával módosíthatják.In this procedure, you'll let users change the color of the screen by adjusting one or more sliders.

 1. Távolítsa el az előző eljárásokban hozzáadott vezérlőket, vagy hozzon létre egy üres alkalmazást, ahogy korábban is, és adjon hozzá három csúszkavezérlőt:Remove the controls from the previous procedures, or create a blank app as you did previously, and add three slider controls to it:

  Csúszkavezérlő beszúrása

 2. Rendezze el úgy a csúszkákat, hogy ne legyenek átfedésben, majd adjon hozzá három címkét, és állítsa be őket a Red (Vörös), a Green (Zöld), illetve a Blue (Kék) szöveg megjelenítésére:Arrange the sliders so they don't overlap, add three labels, and configure them to show Red, Green, and Blue:

  Az egyes színösszetevők csúszkáinak elrendezése és a címkék hozzáadása

 3. Állítsa mindegyik csúszka Max tulajdonságát 255-re, amely a színösszetevők maximális értéke az RGBA függvényben.Set the Max property of each slider to 255, which is the maximum value of a color component for the RGBA function.

  A Max tulajdonságot a Content (Tartalom) lapon kiválasztva vagy a tulajdonságok listájában adhatja meg:You can specify the Max property by selecting it on the Content tab or in the property list:

  Az egyes csúszkák maximális értékének módosítása

 4. A vezérlőkről elkattintva jelölje ki a képernyőt, majd állítsa a képernyő Fill (Kitöltés) tulajdonságát a következő képletre:Select the screen by clicking away from any control, and then set the screen's Fill property to this formula:
  RGBA( Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value, 1 )RGBA( Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value, 1 )

  Amint arról korábban már esett szó, a vezérlők tulajdonságait a .As already described, you access control properties by using the . operátor használatával érheti el.operator. A Slider1.Value (Csúszka1.Érték) a csúszka Value tulajdonságára utal, amely azt mutatja, hogy a felhasználó hová állította a csúszkát a Min és a Max értékek között.Slider1.Value refers to the slider's Value property, which reflects where the user has placed the slider between the Min and Max values. A képlet beírása során a benne foglalt egyes vezérlőket a képletsávban és a képernyőn azonos szín jelöli:As you type this formula, each control that it contains is color coded between the screen and the formula bar:

  A képernyő háttérkitöltésszín-képletének módosítása félkész állapotban

  Ahogy beírja a lezáró zárójelet, a képernyő színe sötétszürkére vált az egyes csúszkák alapértelmezett értéke (50) alapján.As you type the closing parenthesis, the screen's background will change to dark gray based on the default value of each slider, which is 50. Amint befejezi a képlet beírását, a rendszer kiszámítja az értékét, és ezt használja a háttérkitöltés színeként.At the moment when you finish typing the formula, it's calculated and used as the value of the background fill color. Az alkalmazást az alapértelmezett munkaterületről is kezelheti anélkül, hogy ehhez az előnézetet meg kellene nyitnia:You can interact with your app while in the default workspace without needing to open Preview:

  Az egyes csúszkák maximális értékének módosítása

 5. Kísérletezzen a csúszkák állítgatásával, és figyelje meg, hogyan változik a háttér színe.Adjust the sliders, and see how your changes affect the background color.

  Az egyes csúszkák állításával az RGBA függvényt tartalmazó képlet értéke újra ki lesz számítva, ami azonnal kihat a képernyő megjelenésére.As each slider changes, the formula that contains the RGBA function is recalculated, which immediately changes how the screen appears.

  A képernyő háttérkitöltésszín-képletének módosítása már kész állapotban

Alkalmazások viselkedésének felügyeleteManage app behavior

Képleteket nem csak a számítások elvégzésére és a megjelenítés módosítására, hanem műveletek végrehajtására is alkalmazhat.You can use formulas not only to perform calculations and change appearance but also to take action. Például beállíthatja egy gomb OnSelect tulajdonságát egy olyan képletre, amely tartalmazza a Navigate (Navigálás) függvényt.For example, you can set the OnSelect property of a button to a formula that includes the Navigate function. Amikor a felhasználó megnyomja az adott gombot, megjelenik a képletben megadott képernyő.When a user selects that button, the screen that you specify in the formula appears.

Bizonyos függvények, például a Navigate (Navigálás) vagy a Collect (Összegyűjtés), csak a viselkedésszabályzó képletekben alkalmazhatóak.You can use some functions, such as Navigate and Collect, only in behavior formulas. A képletreferencia felhívja a figyelmét erre, ha egy függvény csak ebben a kontextusban alkalmazható.The formula reference calls out if you can use a function only in this context.

Egynél több műveletet is végrehajthat egy adott viselkedési képletben, ha a függvényeket pontosvesszővel (;) választja el.You can take more than one action in a behavior formula if you separate functions with a semi-colon (;). Például frissíthet egy környezeti változót, leküldhet adatokat egy adatforrásba, és végül egy másik képernyőre navigálhat.For example, you might want to update a context variable, push data to a data source, and finally navigate to another screen.

Tulajdonságok kategóriák szerinti listájának megtekintéseView a list of properties by category

A tulajdonságok listája a tulajdonságokat betűrendben jeleníti meg, azonban megtekintheti az egy adott vezérlőhöz tartozó tulajdonságokat kategóriák szerint rendezve is a View (Nézet) lap Advanced (Speciális) beállításának használatával:The properties list shows properties alphabetically, but you can also view all the properties of a control, organized by category, if you select the Advanced option on the View tab:

Speciális nézet

Ezzel a nézettel a képletek közvetlenül szerkeszthetőek.You can edit formulas directly within this view. A panel tetején lévő vezérlőválasztó segítségével gyorsan megtalálhatja a vezérlőket, amelyeket használni szeretne.With the control selector at the top of the pane, you can quickly find a control to work with. A tulajdonságkeresővel pedig gyorsan megtalálhatja az adott vezérlő tulajdonságait.And with the property search, you can quickly find a property of that control.

Alapesetben ez a nézet a legfontosabb tulajdonságokat jeleníti meg.Initially, this view shows the most important properties. Az összes tulajdonság megjelenítéséhez kattintson a lefelé nyílra a panel alján.To reveal all the properties, click the down arrow at the bottom of the pane. Mindegyik vezérlő tulajdonságok hosszú sorával rendelkezik, amelyek a vezérlő működésének és megjelenésének különféle szempontjait szabályozzák.Each control has a long list of properties that govern all aspects of the control's behavior and appearance. Az egyes tulajdonságokat a listában görgetve vagy a panel tetején lévő keresőmező használatával keresheti meg.You can scroll through the list or search for a property by typing in the box at the top of the pane.

Képlet szintaxisaFormula syntax

Amikor képleteket ír be a szerkesztőlécen, a különböző szintaktikai elemek eltérő színekkel jelennek meg az olvashatóság javítása és a hosszú képletek megértésének elősegítése érdekében.As you type a formula in the formula bar, different syntax elements appear in different colors to improve readability and help you understand long formulas. Az alábbi táblázatban a PowerApps színkódjainak listája látható.Here is the color code list in PowerApps.

szintaxiselemek kiemelése