A változók értelmezése a PowerApps szolgáltatásbanUnderstand variables in PowerApps

Ha használt már más programozói eszközt, mint például a Visual Basic vagy a JavaScript, joggal kérdezheti: Hol vannak a változók?If you've used another programming tool, such as Visual Basic or JavaScript, you may be asking: Where are the variables? A PowerApps egy kicsit más, és másféleképpen kell megközelíteni.PowerApps is a little different and requires a different approach. Változók keresése helyett inkább tegye fel azt a kérdést: Mit tennék, ha Excelben dolgoznék?Instead of reaching for a variable, ask yourself: What would I do in Excel?

Más eszközökben valószínűleg ténylegesen elvégzett egy számítást, és az eredményt egy változóban tárolta.In other tools, you may have explicitly performed a calculation and stored the result in a variable. De a PowerApps, csakúgy mint az Excel, a bemeneti adatok változásakor automatikusan újraszámítja a képleteket, ezért általában nincs szükség változók létrehozására és frissítésére.However, PowerApps and Excel both automatically recalculate formulas as the input data changes, so you usually don't need to create and update variables. Ha lehetőség szerint ebből a szemszögből tekint a kérdésre, könnyebben hozhatja létre, értheti meg, és tarthatja karban az alkalmazását.By taking this approach whenever possible, you can more easily create, understand, and maintain your app.

Bizonyos esetekben a PowerAppsben is változókat kell alkalmaznia, ami viselkedési képletek hozzáadásával terjeszti ki az Excel modelljét.In some cases, you'll need to use variables in PowerApps, which extends Excel's model by adding behavior formulas. Ezek a képletek például akkor futnak, amikor a felhasználó rákattint egy gombra.These formulas run when, for example, a user selects a button. A viselkedési képleten belül gyakran érdemes beállítani egy olyan változót, amelyet más képletekben is felhasznál.Within a behavior formula, it's often helpful to set a variable to be used in other formulas.

Általában kerülje a változók használatát.In general, avoid using variables. Néha azonban csak változó alkalmazásával érheti el a kívánt eredményt.But sometimes only a variable can enable the experience you want.

Az Excel lefordítása PowerAppsreTranslate Excel into PowerApps

ExcelExcel

Tekintse át az Excel működését.Let's review how Excel works. Egy cella tartalmazhat értéket, például számot vagy karakterláncot, és tartalmazhat képletet, amely más cellák értékén alapul.A cell can contain a value, such as a number or a string, or a formula that's based on the values of other cells. Ha a felhasználó más értéket ír be egy cellába, az Excel automatikusan újraszámít bármely, az új értéktől függő képletet.After the user enters a different value into a cell, Excel automatically recalculates any formulas that depend on the new value. Ehhez a viselkedéshez nincs szükség programozásra.You don't have to do any programming to enable this behavior.

Az Excelben nincsenek változók.Excel doesn't have variables. A képletet tartalmazó cella értéke a beviteltől függően változik, de nincs mód a képlet eredményének megjegyzésére, és cellában vagy bárhol másutt történő tárolására.The value of a cell that contains a formula changes based on its input, but there's no way to remember the result of a formula and store it in a cell or anywhere else. Ha megváltoztatja egy cella értékét, az egész számolótábla megváltozhat, és minden korábban kiszámított érték elvész.If you change a cell's value, the entire spreadsheet may change, and any previously calculated values are lost. Egy Excel-felhasználó kivághat és beilleszthet cellákat, de ezt manuálisan kell elvégeznie, és képletekkel nem lehetséges.An Excel user can copy and paste cells, but that's under the user's manual control and isn't possible with formulas.

PowerAppsPowerApps

A PowerApps szolgáltatásban létrehozott alkalmazások igen hasonlóan működnek az Excelhez.Apps that you create in PowerApps behave very much like Excel. A cellák frissítése helyett bármikor hozzáadhat vezérlőelemeket egy képernyőhöz, és nevet adhat nekik a képletekben történő felhasználásához.Instead of updating cells, you can add controls wherever you want on a screen and name them for use in formulas.

Például egy TextBox1 (Szövegdoboz1) nevű Label (Felirat) vezérlőelem, és két, TextInput1 (Szövegbevitel1) és TextInput2 (Szövegbevitel2) nevű Text input (Szövegbevitel) vezérlőelem hozzáadásával replikálhatja az Excel viselkedését egy alkalmazásban.For example, you can replicate the Excel behavior in an app by adding a Label control, named TextBox1, and two Text input controls, named TextInput1 and TextInput2. Ha ezután a TextBox1 Text (Szöveg) tulajdonságát TextInput1 + TextInput2 értékre módosítja, a vezérlőelem mindig automatikusan mutatni fogja a TextInput1 és a TextInput2 vezérlőelemen szereplő számok összegét.If you then set the Text property of TextBox1 to TextInput1 + TextInput2, it will always shows the sum of whatever numbers are in TextInput1 and TextInput2 automatically.

Figyelje meg, hogy a TextBox1 vezérlőelem ki van jelölve, és a Text képlet a képernyő tetején lévő képletsávon látható.Notice that the TextBox1 control is selected, showing its Text formula in the formula bar at the top of the screen. Itt tekinthető meg a TextInput1 + TextInput2 képlet.Here we find the formula TextInput1 + TextInput2. Ez a képlet ugyanolyan függőséget létesít a vezérlőelemek között, mint amilyenek a cellák között keletkeznek egy Excel-munkafüzetben.This formula creates a dependency between these controls, just as dependencies are created between cells in an Excel workbook. Változtassa meg a TextInput1 értékét:Let's change the value of the TextInput1:

A rendszer újraszámítja a TextBox1 képletét, és az új érték jelenik meg.The formula for TextBox1 has been automatically recalculated, showing the new value.

A PowerAppsben a képletekkel nemcsak a vezérlőelemek elsődleges értékét határozhatja meg, hanem olyan tulajdonságokat is, mint a formázás.In PowerApps, you can use formulas to determine not only the primary value of a control but also properties such as formatting. A következő példában a felirat Color (Szín) tulajdonságának képlete a negatív értékeket automatikusan piros színben jeleníti meg.In the next example, a formula for the Color property of the label will automatically show negative values in red. Az If (Ha) függvény bizonyára már ismerős az Excelből:The If function should look very familiar from Excel:
If( Value(TextBox1.Text) < 0, Red, Black )If( Value(TextBox1.Text) < 0, Red, Black )

Ha a TextBox1.Text-ben végzett számítás eredménye negatív, akkor az eredmény piros színben fog megjelenni:Now, if the result of our calculation in TextBox1.Text is negative, the number will be shown in red:

A képleteket számos esetben használhatja:You can use formulas for a wide variety of scenarios:

 • Ha GPS-t használ az eszközén, a térkép vezérlőelem a Location.Latitude (Hely.Hosszúság) és a Location.Longitude (Hely.Szélesség) képlet segítségével jelenítheti meg a jelenlegi tartózkodási helyét.By using your device's GPS, a map control can display your current location with a formula that uses Location.Latitude and Location.Longitude. Helyváltoztatáskor a térkép automatikusan nyomon követi a helyzetét.As you move, the map will automatically track your location.
 • Adatforrások frissítési lehetősége más felhasználók számára.Other users can update data sources. Például a munkacsoportja tagjai frissíthetik egy SharePoint-lista elemeit.For example, others on your team might update items in a SharePoint list. Ha frissít egy adatforrást, a rendszer automatikusan újraszámít minden függő képletet, és megjeleníti a frissített adatokat.When you refresh a data source, any dependent formulas are automatically recalculated to reflect the updated data. A példa kiterjesztéseként, ha egy gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát a Filter( SharePointList ) képletre állítja be, akkor automatikusan az újonnan szűrt rekordok fognak megjelenni.Furthering the example, you might set a gallery's Items property to the formula Filter( SharePointList ), which will automatically display the newly filtered set of records.

ElőnyökBenefits

Az alkalmazások létrehozásánál számos előnnyel jár a képletek használata:Using formulas to build apps has many advantages:

 • Ha ismeri az Excelt, a PowerAppset is ismeri.If you know Excel, you know PowerApps. A modell és a képletek nyelve ugyanaz.The model and formula language are the same.
 • Ha használt már más programozási eszközt, gondoljon arra, hogy a fenti példák megoldásához milyen sok kódra volna szükség.If you've used other programming tools, think about how much code would be required to accomplish these examples. A Visual Basicben a szövegbeírási vezérlőelem minden változási eseményéhez eseménykezelőt kéne írnia.In Visual Basic, you'd need to write an event handler for the change event on each text-input control. A kód, amely minden esetben szükséges a számítás elvégzéséhez, redundáns, kikerülhet a szinkronból, vagy pedig közös szubrutint kell írnia.The code to perform the calculation in each of these is redundant and could get out of sync, or you'd need to write a common subroutine. A PowerAppsben egy egysoros képlet elég az egész feladat megoldásához.In PowerApps, you accomplished all of that with a single, one-line formula.
 • Pontosan tudhatja, honnan származik a TextBox1 szövege: ehhez csak a Text tulajdonság képletét kell megnéznie.To understand where TextBox1's text is coming from, you know exactly where to look: the formula in the Text property. A vezérlőelem szövegét nem lehet másképpen megváltoztatni.There's no other way to affect the text of this control. Egy hagyományos programozási eszközben egy eseménykezelő vagy szubrutin a programon belül bárhonnan megváltoztathatja a felirat értékét.In a traditional programming tool, any event handler or subroutine could change the value of the label, from anywhere in the program. Ez megnehezítheti annak visszakövetését, hogy hol és mikor módosult a változó.This can make it hard to track down when and where a variable was changed.
 • Ha a felhasználó módosít egy csúszka vezérlőt, aztán meggondolja magát, visszaállíthatja az elemet az eredeti értékre.If the user changes a slider control and then changes their mind, they can change the slider back to its original value. És mintha mi sem történt volna: az alkalmazás ugyanazon vezérlőértékeket tünteti fel, mint előtte.And it's as if nothing had ever changed: the app shows the same control values as it did before. Nincsenek elágazások a kísérletezéshez és nincsenek „mi lenne ha” kérdések, ahogy az Excelben sincsenek.There are no ramifications for experimenting and asking "what if," just as there are none in Excel.

Általában jobb, ha ugyanazt a hatást képlettel is el lehet érni.In general, if you can achieve an effect by using a formula, you'll be better off. Állítsa munkába a PowerApps képletmotorját.Let the formula engine in PowerApps work for you.

Ismerje meg, mikor használhat változókatKnow when to use variables

Módosítsa ezt az egyszerű összeadógépet úgy, hogy régimódi összeadógépként, göngyölített összeggel működjön.Let's change our simple adder to act like an old-fashioned adding machine, with a running total. Ha az Add (Hozzáadás) gombra kattint, hozzáad egy számot a göngyölített összeghez.If you select an Add button, you'll add a number to the running total. Ha a Clear (Törlés) gombra kattint, a göngyölített összeg értéke nullára áll vissza.If you select a Clear button, you'll reset the running total to zero.

Ez az összeadógép olyasmit használ, ami az Excelben nem létezik: egy gombot.Our adding machine uses something that doesn't exist in Excel: a button. Ebben az alkalmazásban nem használhat csupán képleteket a göngyölített összeg kiszámolásához, mert annak értékét több felhasználói lépés is befolyásolja.In this app, you can't use only formulas to calculate the running total because its value depends on a series of actions that the user takes. A göngyölített értéket ehelyett manuálisan kell rögzíteni és frissíteni.Instead, our running total must be recorded and updated manually. A legtöbb programozási eszköz változóban tárolja ezt az információt.Most programming tools store this information in a variable.

Néha változóra van szükség ahhoz, hogy alkalmazása a vártnak megfelelően működjön.You'll sometimes need a variable for your app to behave the way you want. Ilyenkor azonban tartsa szem előtt a következőket:But the approach comes with caveats:

 • A göngyölített összeget manuálisan kell frissítenie.You must manually update the running total. Az automatikus újraszámítás nem segít.Automatic recalculation won't do it for you.
 • A göngyölített összeget már nem lehet kiszámítani más vezérlőelemek értékeiből.The running total can no longer be calculated based on the values of other controls. A göngyölített összeg attól függ, hogy a felhasználó hányszor kattintott az Add (Hozzáadás) gombra, és hogy az egyes alkalmakkor milyen érték szerepelt a szövegbeviteli vezérlőelemben.It depends on how many times the user selected the Add button and what value was in the text-input control each time. Vajon a felhasználó 77-et írt be, és kétszer kattintott az Add elemre, vagy először 24-et írt be, majd hozzáadott 130-at?Did the user enter 77 and select Add twice, or did they specify 24 and 130 for each of the additions? Ezt nem lehet kideríteni, miután megszületett a végeredmény: 154.You can't tell the difference after the total has reached 154.
 • A végösszeg módosulását számos különböző folyamat eredményezheti.Changes to the total can come from different paths. Ebben a példában mind az Add, mind a Clear gomb frissítheti a végeredményt.In this example, both the Add and Clear buttons can update the total. Ha az alkalmazás nem az elvárásnak megfelelősen viselkedik, melyik gomb okozza a problémát?If the app doesn't behave the way you expect, which button is causing the problem?

Globális változó létrehozásaCreate a global variable

Az összeadógép létrehozásához szükség van egy változóra, amely a göngyölített összeget tartalmazza.To create our adding machine, we require a variable to hold the running total. A PowerAppsben használható legegyszerűbb változók a globális változók.The simplest variables to work with in PowerApps are global variables.

A globális változók működése:How global variables work:

 • A globális változó értékét a Set (Beállítás) függvénnyel állíthatja be.You set the value of the global variable with the Set function. A Set( MyVar, 1 ) függvény a MyVar globális változót az 1 értékre állítja be.Set( MyVar, 1 ) sets the global variable MyVar to a value of 1.
 • A globális változót úgy használhatja, hogy a Set függvényhez tartozó névre hivatkozik.You use the global variable by referencing the name used with the Set function. Ebben az esetben a MyVar az 1 értéket adja vissza.In this case, MyVar will return 1.
 • A globális változók bármilyen értéket felvehetnek, beleértve a karakterláncokat, a számokat, a rekordokat és a táblákat.Global variables can hold any value, including strings, numbers, records, and tables.

Tervezze újra az összeadógépet egy globális változó használatával:Let's rebuild our adding machine by using a global variable:

 1. Vegyen fel egyTextInput1 (Szövegdoboz1) nevű vezérlőelemet, és két gombot, Button1 (Gomb1) és Button2 (Gomb2) néven.Add a text-input control, named TextInput1, and two buttons, named Button1 and Button2.

 2. Állítsa a Button1 Text (Szöveg) tulajdonságát "Add" („Hozzáadás”) értékre, majd állítsa a Button2 Text tulajdonságát "Clear" („Törlés”) értékre.Set the Text property of Button1 to "Add", and set the Text property of Button2 to "Clear".

 3. Ahhoz, hogy a göngyölített összeg frissüljön, valahányszor a felhasználó az Add gombra kattint, állítsa az OnSelect tulajdonságot a következő képletre:To update the running total whenever a user selects the Add button, set its OnSelect property to this formula:

  Set( RunningTotal, RunningTotal + Text1 )Set( RunningTotal, RunningTotal + Text1 )

  Amikor a felhasználó először kattint azAdd gombra és ezzel meghívja a Set képletet, létrejön a RunningTotal (Göngyölített összeg) az üres alapértelmezett értékkel.The first time a user selects the Add button and Set is called, RunningTotal is created with a default value of blank. Az összeadás során nulla értékkel fog szerepelni.In the addition, it will be treated as a zero.

 4. Ahhoz, hogy a göngyölített összeg 0-ra álljon, valahányszor a felhasználó a Clear gombra kattint, állítsa az OnSelect tulajdonságot az alábbi képletre:To set the running total to 0 whenever the user selects the Clear button, set its OnSelect property to this formula:

  Set( RunningTotal, 0 )Set( RunningTotal, 0 )

 5. Vegyen fel egy Label (Felirat) vezérlőelemet, és a Text tulajdonság értékeként adja meg a RunningTotal (Göngyölített összeg) értéket.Add a Label control, and set its Text property to RunningTotal.

  Ezt a képletet a rendszer automatikusan újraszámítja, és megjeleníti a RunningTotal (Göngyölített összeg) értékét, valahányszor az a választott gombok kattintása nyomán megváltozik.This formula will automatically be recalculated and show the user the value of RunningTotal as it changes based on the buttons that the user selects.

 6. Tekintse meg az alkalmazást, és már kész is van a fent leírt összeadógép.Preview the app, and we have our adding machine as described above. Írjon be egy számot a szövegdobozba, és kattintson néhányszor az Add gombra.Enter a number in the text box and press the Add button a few times. Ha elkészült, az Esc billentyű használatával térjen vissza a szerzői műveletekhez.When ready, return to the authoring experience using the Esc key.

 7. A globális változó értékének megtekintéséhez kattintson a Fájl menüre, majd válassza a Variables (Változók) elemet a bal oldali ablaktáblán.To see our global variable's value, select the File menu and select Variables in the left hand pane.

 8. Kattintson erre az elemre, hogy megtekinthesse az összes helyet, ahol a változót meghatározták és használják.To see all the places where our variable is defined and used, select it.

VáltozótípusokTypes of variables

A PowerApps szolgáltatásban háromféle változótípus van:There are three types of variables in PowerApps:

VáltozótípusVariables type HatókörScope LeírásDescription FunctionsFunctions
Globális változókGlobal variables AlkalmazásApp A legegyszerűbben használható.Simplest to use. Olyan számot, szövegkarakterláncot, logikai értéket, rekordot, táblát stb. tartalmaz, amely az alkalmazásból bárhonnan meghívható.Holds a number, text string, Boolean, record, table, etc. that can be references from anywhere in the app. SetSet
Környezeti változókContext variables KépernyőScreen Remek megoldás az értékek képernyőre továbbításához, hasonlóan ahhoz, ahogy más nyelvekben a paramétereket továbbítják egy eljárásba.Great for passing values to a screen, much like parameters to a procedure in other languages. Csak egyetlen képernyőről hívható meg.Can only be referenced from one screen. UpdateContextUpdateContext
NavigateNavigate
GyűjteményekCollections AlkalmazásApp Olyan táblát tartalmaz, amely az alkalmazásból bárhonnan meghívható.Holds a table that can be references from anywhere in the app. Inkább a tábla tartalmának módosítását, mint egészként beállítását engedélyezi.Allows the contents of the table to be modified rather than being set as a whole. A helyi eszközön menthető későbbi használatra.Can be saved to the local device for later use. CollectCollect
ClearCollectClearCollect
PatchPatch
UpdateUpdate
RemoveRemove
SaveDataSaveData
LoadDataLoadData
stb.etc.

Minden változó implicit módon létrejön, amikor a Set, az UpdateContext, a Navigate, vagy a Collect függvényben használják.All variables are created implicitly when used in Set, UpdateContext, Navigate, or Collect functions. Más programozási eszközökkel ellentétben itt nem kell a változókat explicit módon deklarálni.There is no explicit declaration of variables as is done in other programming tools. A változótípusok szintén implicit módon származnak a bennük foglalt értékekből.The types of the variables are also derived implicitly from the values that are placed in them.

Az alkalmazás futtatása során a memória minden változót tárol.All variables are held in memory while the app is running. Az alkalmazás bezárása után a változókban tárolt értékek elvesznek.After the app closes, the values held in the variables are lost. A változó tartalmát tárolhatja az adatforrásban a Patch vagy a Collect függvények használatával, illetve gyűjtemények esetében a helyszíni eszközön, a SaveData függvény segítségével.You can store the contents of a variable in a Data Source using Patch or Collect functions, or in the case of collections you can store to the local device with the SaveData function. Az alkalmazás első betöltésekor minden változó értéke üres.When the app is first loaded, all variables will have the blank value.

A változó értékének leolvasásához használja a változó nevét.You use the variables name to read its value. Például miután a Set( MyColor, Red ) segítségével definiálta a MyVar változót, egyszerűen felhasználhatja bárhol, ahol színértékre van szükség, és a szín a Red (piros) értéket fogja felvenni.For example, once defined with Set( MyColor, Red ) you can simply use MyVar anywhere a color value can be used and it will be replaced with the Red. Egy globális változó vagy gyűjtemény ugyanazon a néven környezeti változó is lehet.It is possible to have a global variable or collection with the same name as a context variable. Ebben az esetben a környezeti változó elsőbbséget élvez.In this case, the context variable will take precedence. A @[MyColor] egyértelműsítő operátor segítségével így is meghívhatja a globális változót vagy gyűjteményt.You can still reference the global variable or collection using the disambiguation operator @[MyColor].

Környezeti változó létrehozásaCreate a context variable

Tekintse meg, miképpen hozható létre az összeadógép, ha globális változó helyett környezeti változót használ.Let's look at how our adding machine would be created using a context variable instead of a global variable.

Így működnek a környezeti változók:How context variables work:

 • Környezeti változókat az UpdateContext függvény segítségével hozhat létre és állíthat be.You create and set context variables by using the UpdateContext function. Ha egy környezeti változó az első frissítéskor még nem létezik, az üres alapértelmezett értékkel jön létre.If a context variable doesn't already exist when first updated, it will be created with a default value of blank.
 • A környezeti változók létrehozása és frissítése a rekordok segítségével történik.You create and update context variables with records. Más programozási eszközökben a hozzárendelésre általában a „=” jel szolgál, például: „x = 1”.In other programming tools, you commonly use "=" for assignment, as in "x = 1". Környezeti változók esetében ehelyett az { x: 1 } megjelölést kell használni.For context variables, use { x: 1 } instead. Környezeti változó esetén közvetlenül a változó nevét használja.When you use a context variable, use its name directly.
 • A Navigate függvény segítségével egy képernyő megjelenésekor is beállíthat környezeti változót.You can also set a context variable when a screen is displayed, by using the Navigate function. Ha a képernyőt eljárásként vagy szubrutinként képzeli el, ez hasonló a más programozási eszközökben használt paraméterátvitelre.If you think of a screen as a kind of procedure or subroutine, this is similar to parameter passing in other programming tools.
 • A Navigate függvény kivételével a környezeti változók egyetlen képernyő környezetére korlátozódnak, innen ered a nevük is.Except for Navigate, context variables are limited to the context of a single screen, which is where they get their name. Az adott környezeten kívül nem lehet beállítani őket.You can't use or set them outside of this context.
 • A környezeti változók bármilyen értéket felvehetnek, beleértve a karakterláncokat, a számokat, a rekordokat és a táblákat.Context variables can hold any value, including strings, numbers, records, and tables.

Tervezze újra az összeadógépet egy környezeti változó használatával:Let's rebuild our adding machine by using a context variable:

 1. Vegyen fel egyTextInput1 (Szövegdoboz1) nevű vezérlőelemet, és két gombot, Button1 (Gomb1) és Button2 (Gomb2) néven.Add a text-input control, named TextInput1, and two buttons, named Button1 and Button2.

 2. Állítsa a Button1 Text (Szöveg) tulajdonságát "Add" („Hozzáadás”) értékre, majd állítsa a Button2 Text tulajdonságát "Clear" („Törlés”) értékre.Set the Text property of Button1 to "Add", and set the Text property of Button2 to "Clear".

 3. Ahhoz, hogy a göngyölített összeg frissüljön, valahányszor a felhasználó az Add gombra kattint, állítsa az OnSelect tulajdonságot a következő képletre:To update the running total whenever a user selects the Add button, set its OnSelect property to this formula:

  UpdateContext( { RunningTotal: RunningTotal + Text1 } )UpdateContext( { RunningTotal: RunningTotal + Text1 } )

  Amikor a felhasználó először kattint az Add gombra, és ezzel meghívja az UpdateContext képletet, létrejön a RunningTotal (Göngyölített összeg) az üres alapértelmezett értékkel.The first time a user selects the Add button and UpdateContext is called, RunningTotal is created with a default value of blank. Az összeadás során nulla értékkel fog szerepelni.In the addition, it will be treated as a zero.

 4. Ahhoz, hogy a göngyölített összeg 0-ra álljon, valahányszor a felhasználó a Clear gombra kattint, állítsa az OnSelect tulajdonságot az alábbi képletre:To set the running total to 0 whenever the user selects the Clear button, set its OnSelect property to this formula:

  UpdateContext( { RunningTotal: 0 } )UpdateContext( { RunningTotal: 0 } )

  Az UpdateContext ismét az UpdateContext( { RunningTotal: 0 } ) képlettel használható.Again, UpdateContext is used with the formula UpdateContext( { RunningTotal: 0 } ).

 5. Vegyen fel egy Label (Felirat) vezérlőelemet, és a Text tulajdonság értékeként adja meg a RunningTotal (Göngyölített összeg) értéket.Add a Label control, and set its Text property to RunningTotal.

  Ezt a képletet a rendszer automatikusan újraszámítja, és megjeleníti a RunningTotal (Göngyölített összeg) értékét, valahányszor az a választott gombok kattintása nyomán megváltozik.This formula will automatically be recalculated and show the user the value of RunningTotal as it changes based on the buttons that the user selects.

 6. Tekintse meg az alkalmazást, és már kész is van a fent leírt összeadógép.Preview the app and we have our adding machine as described above. Írjon be egy számot a szövegdobozba, és kattintson néhányszor az Add gombra.Enter a number in the text box and press the Add button a few timnes. Ha elkészült, az Esc billentyű használatával térjen vissza a szerzői műveletekhez.When ready, return to the authoring experience using the Esc key.

 7. Egy környezeti változó értékét akkor is beállíthatja, amikor éppen megnyitja a képernyőt.You can set the value of a context variable while navigating to a screen. Ennek akkor veheti hasznát, ha „környezetet” vagy „paramétereket” kíván átvinni egyik képernyőről a másikra.This is useful for passing "context" or "parameters" from one screen to another. Ennek megtekintéséhez illesszen be egy új képernyőt, és illesszen be egy gombot az OnSelect tulajdonság következő beállításával:To see this, insert a new screen, and insert a button with the OnSelect property set to:

  Navigate( Screen1, None, { RunningTotal: -1000 } )Navigate( Screen1, None, { RunningTotal: -1000 } )

  Ha erre a gombra kattint a 2. képernyőn (akkor teheti meg, amikor azt szerkeszti, hogy a vége felé kell-e a gombra kattintani), megjelenik az 1. képernyő, és a RunningTotal környezeti változó értéke beáll -1000-re.Selecting this button on Screen2 (which you can do while authoring if you select the button toward the ends) will show Screen1 and also set the context variable RunningTotal to -1000.

 8. A környezeti változó értékének megtekintéséhez kattintson a Fájl menüre, majd válassza a Variables (Változók) elemet a bal oldali ablaktáblán.To see our context variable's value, select the File menu and select Variables in the left hand pane.

 9. A változóra kattintva megtekintheti, hol definiálták és hol használják.To see where your context variable is defined and used, select it.

Katalógus létrehozásaCreate a collection

Végül pedig tekintse meg, hogyan hozhatja létre és veheti fel az összeadógépet egy gyűjteménnyel.Finally, let's look at creating our adding machine with a collection. Mivel a gyűjtemény könnyen módosítható táblát tartalmaz, szerkessze meg úgy az összeadógépet, hogy minden bevitt értékről egy „papírszalagot” készítsen.Since a collection holds a table that is easy to modify, we will make this adding machine keep a "paper tape" of each value as they are entered.

Így működnek a gyűjtemények:How collections work:

 • Gyűjteményeket a ClearCollect függvénnyel hozhat létre.Create and set collections by using the ClearCollect function. A Collect függvényt is használhatja helyette, de az ténylegesen egy másik változót fog kérni a régi változó kicserélése helyett.You can use the Collect function instead, but it will effectively require another variable instead of replacing the old one.
 • A gyűjtemény egyfajta adatforrás, tehát táblázat.A collection is a kind of data source and, therefore, a table. Ha egyetlen értékhez kíván hozzáférni, használja a First függvényt, majd nyerjen ki egy mezőt az eredményből.To access a single value in a collection, use the First function, and extract one field from the resulting record. Ha a ClearCollect segítségével használt egyetlen értéket, ez a Value (Érték) mező lesz, mint ebben a példában:If you used a single value with ClearCollect, this will be the Value field, as in this example:
  First( VariableName ).ValueFirst( VariableName ).Value

Hozza létre újra az összeadógépet egy gyűjtemény használatával:Let's recreate our adding machine by using a collection:

 1. Vegyen fel egy TextInput1 (Szövegbevitel1) nevű Text input (Szövegbevitel) vezérlőelemet, és két gombot, Button1 (Gomb1) és Button2 (Gomb2) néven.Add a Text input control, named TextInput1, and two buttons, named Button1 and Button2.

 2. Állítsa a Button1 Text (Szöveg) tulajdonságát "Add" („Hozzáadás”) értékre, majd állítsa a Button2 Text tulajdonságát "Clear" („Törlés”) értékre.Set the Text property of Button1 to "Add", and set the Text property of Button2 to "Clear".

 3. Ahhoz, hogy a göngyölített összeg frissüljön, valahányszor a felhasználó az Add gombra kattint, állítsa az OnSelect tulajdonságot a következő képletre:To update the running total whenever a user selects the Add button, set its OnSelect property to this formula:

  Collect( PaperTape, TextInput1.Text )Collect( PaperTape, TextInput1.Text )

  Ez a képlet új értéket ad hozzá a gyűjtemény végéhez.This formula will add the new value to the end of the collection. Mivel egyetlen értéket ad hozzá, a Collect automatikusan egyetlen, Value (Érték) nevű oszloptáblába fogja azt helyezni, amelyet később használ fel.Since we are adding a single value, Collect will automatically place it in a single column table with the column name Value which we will use later.

 4. Ahhoz, hogy a papírszalag törlődjön, ha a felhasználó a Clear (Törlés) gombra kattint, állítsa be az OnSelect tulajdonságot ezzel a képlettel:To clear our paper tape when the user selects the Clear button, set its OnSelect property to this formula:

  Clear( PaperTape )Clear( PaperTape )

 5. A göngyölített összeg megjelenítéséhez vegyen fel egy feliratot, és állítsa a Text (Szöveg) tulajdonságot a következő képletre:To display the running total, add a label, and set its Text property to this formula:

  Sum( PaperTape, Value )Sum( PaperTape, Value )

 6. Az összeadógép futtatásához az F5 billentyű lenyomásával nyissa meg az előnézetet, írja be a számokat a szövegbevitel vezérlőelemen, és kattintson a gombokra.To run the adding machine, press F5 to open Preview, enter numbers in the text-input control, and select buttons.

 7. Az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.To return to the default workspace, press the Esc key.
 8. A papírszalag megjelenítéséhez illesszen be egy Data table (Adattábla) vezérlőelemet, és állítsa be rajta az Items (Elemek) tulajdonságot a következő képletre:To display the paper tape, insert a Data table control, and set its Items property to this formula:

  PaperTapePaperTape

  Ki kell jelölnie a jobb oldali ablaktáblán megjelenő oszlopokat is, ebben az esetben a Value (Érték) oszlopot:You will also need to select the columns to show in the right hand pane, in our case show the Value column:

 9. A gyűjteményben lévő értékek megtekintéséhez kattintson a Fájl menü Collections (Gyűjtemények) elemére.To see the values in your collection, select Collections on the File menu.

 10. A gyűjtemény tárolásához és lekéréséhez vegyen fel még két gomb vezérlőelemet, állítsa be rajtuk a következő szöveget: Load (Betöltés) és Save (Mentés).To store and retrieve your collection, add two additional button controls and set their text to Load and Save. A Load gomb OnSelect tulajdonságát állítsa be a következők szerint:For Load, set the OnSelect property to:

  Clear( PaperTape ); LoadData( PaperTape, "StoredPaperTape", true )Clear( PaperTape ); LoadData( PaperTape, "StoredPaperTape", true )

  Először törölnie kell a gyűjteményt, mert a LoadData a tárolt értékeket a gyűjtemény végéhez fogja csatolni.We need to clear the collection first as LoadData will append the stored values to the end of the collection.

 11. A Save (Mentés) gomb OnSelect tulajdonságát állítsa be a következők szerint:For Save, set the OnSelect property to:

  SaveData( PaperTape, "StoredPaperTape" )SaveData( PaperTape, "StoredPaperTape" )

 12. Az F5 billentyű lenyomásával tekintse meg újra az előnézetet, írja be a számokat a szövegbeviteli vezérlőelembe, és kattintson a gombokra.Preview again by pressing the F5 key, enter numbers in the text-input control, and select buttons. Kattintson a Save (Mentés) gombra.Select the Save button. Zárja be és töltse újra az alkalmazást, majd kattintson a Load (Betöltés) gombra az újratöltéshez.Close and reload your app, and select the Load button to reload your collection.

  Note

  A SaveData és a LoadData böngészőben futtatva nem működik.SaveData and LoadData do not function when running in a web browser. A megfelelő funkcionalitáshoz a Windowson telepített Studiót vagy valamely mobileszközön használható lejátszót kell használni.You must be using the studio installed on Windows or one of the players for mobile devices.