A Windows PowerShell SDK telepítéseInstalling the Windows PowerShell SDK

A következőkre vonatkozik: Windows PowerShell 2,0, Windows PowerShell 3,0Applies To: Windows PowerShell 2.0, Windows PowerShell 3.0

A következő témakör ismerteti, hogyan telepítheti a PowerShell SDK-t a Windows különböző verzióira.The following topic describes how to install the PowerShell SDK on different versions of Windows.

A Windows PowerShell 3,0 SDK telepítése Windows 8 és Windows Server 2012 rendszerreInstalling Windows PowerShell 3.0 SDK for Windows 8 and Windows Server 2012

A Windows PowerShell 3,0 automatikusan települ a Windows 8 és a Windows Server 2012 rendszerrel.Windows PowerShell 3.0 is automatically installed with Windows 8 and Windows Server 2012. Emellett letöltheti és telepítheti a Windows PowerShell 3,0 hivatkozási szerelvényeit a Windows 8 SDK részeként.In addition, you can download and install the reference assemblies for Windows PowerShell 3.0 as part of the Windows 8 SDK. Ezek a szerelvények lehetővé teszik parancsmagok, szolgáltatók és gazdagépek írását a Windows PowerShell 3,0-hez.These assemblies allow you to write cmdlets, providers, and host programs for Windows PowerShell 3.0. A Windows 8 rendszerhez készült Windows SDK telepítésekor a rendszer automatikusan telepíti a Windows PowerShell-szerelvényeket a hivatkozási szerelvény mappájába \Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\WindowsPowerShell\3.0 .When you install the Windows SDK for Windows 8, the Windows PowerShell assemblies are automatically installed in the reference assembly folder, in \Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\WindowsPowerShell\3.0. További információ: Windows 8 SDK letöltési webhely.For more information, see the Windows 8 SDK download site. A Windows PowerShell-kód mintái a PowerShell-SDK-Samples adattárban is elérhetők.Windows PowerShell code samples are also available in the powershell-sdk-samples repository.

A Windows PowerShell 3,0 SDK telepítése Windows 7 és Windows Server 2008 R2 rendszerreInstalling Windows PowerShell 3.0 SDK for Windows 7 and Windows Server 2008 R2

A Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 automatikusan telepítve van a PowerShell 2,0.Windows 7 and Windows Server 2008 R2 automatically have PowerShell 2.0 installed. Emellett a PowerShell 3,0 is telepíthető ezeken a rendszereken.In addition, you can install PowerShell 3.0 on these systems. A Windows 8 SDK-t a Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 rendszerre is telepítheti a fentiekben leírtak szerint.You can also install the Windows 8 SDK on Windows 7 and Windows Server 2008 R2 as described above.

A Windows PowerShell 2,0 SDK telepítése Windows 7, Vista, XP, Server 2003 és Server 2008 rendszerreInstalling Windows PowerShell 2.0 SDK for Windows 7, Vista, XP, Server 2003, and Server 2008

A Windows PowerShell 2,0 SDK a parancsmagok, szolgáltatók és üzemeltetési alkalmazások írásához szükséges referenciákat tartalmazza, és C#-mintakód, amely a kód megírásakor kiindulási pontként használható.The Windows PowerShell 2.0 SDK provides the reference assemblies needed to write cmdlets, providers, and hosting applications, and it provides C# sample code that can be used as the starting point when you begin writing code. A kód mintáit letöltheti a alkalmazásból https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=2560 .You can download the code samples from https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=2560.

Referenciák szerelvényekReference assemblies

A hivatkozási szerelvények a következő helyen vannak telepítve alapértelmezés szerint: c:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\WindowsPowerShell\V1.0 .Reference assemblies are installed in the following location by default: c:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\WindowsPowerShell\V1.0.

Megjegyzés

A Windows PowerShell 2,0-szerelvényekkel összeállított kód nem tölthető be a Windows PowerShell 1,0-telepítésbe.Code that is compiled against the Windows PowerShell 2.0 assemblies cannot be loaded into Windows PowerShell 1.0 installations. A Windows PowerShell 1,0-szerelvények által összeállított kód azonban a Windows PowerShell 2,0-telepítésekben tölthető be.However, code that is compiled against the Windows PowerShell 1.0 assemblies can be loaded into Windows PowerShell 2.0 installations.

PéldákSamples

A kód minták a következő helyre vannak telepítve alapértelmezés szerint: C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0\Samples\sysmgmt\WindowsPowerShell\ .Code samples are installed in the following location by default: C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0\Samples\sysmgmt\WindowsPowerShell\. A következő szakaszokban egy rövid leírást talál arról, hogy az egyes minták hogyan működik.The following sections provide a brief description of what each sample does.

Parancsmag-mintákCmdlet samples

 • GetProcessSample01 – bemutatja, hogyan írhat egy egyszerű parancsmagot, amely a helyi számítógépen lévő összes folyamatot lekéri.GetProcessSample01 - Shows how to write a simple cmdlet that gets all the processes on the local computer.
 • GetProcessSample02 – bemutatja, hogyan adhat hozzá paramétereket a parancsmaghoz.GetProcessSample02 - Shows how to add parameters to the cmdlet. A parancsmag egy vagy több folyamat nevét veszi át, és visszaadja a megfelelő folyamatokat.The cmdlet takes one or more process names and returns the matching processes.
 • GetProcessSample03 – bemutatja, hogyan adhat hozzá olyan paramétereket, amelyek elfogadják a folyamat bemenetét.GetProcessSample03 - Shows how to add parameters that accept input from the pipeline.
 • GetProcessSample04 – a nem lezáró hibák kezelését mutatja be.GetProcessSample04 - Shows how to handle non-terminating errors.
 • GetProcessSample05 – megjeleníti a megadott folyamatok listájának megjelenítését.GetProcessSample05 - Shows how to display a list of specified processes.
 • ObjektumKijelölése – azt mutatja be, hogyan írhat egy szűrőt úgy, hogy csak bizonyos objektumokat jelöljön ki.SelectObject - Shows how to write a filter to select only certain objects.
 • SelectString – megjeleníti a megadott minták fájljainak keresését.SelectString - Shows how to search files for specified patterns.
 • StopProcessSample01 – bemutatja, hogyan implementálhat egy PassThru paramétert, és hogyan kérhet felhasználói visszajelzést a ShouldProcess és a ShouldContinue metódus hívásával.StopProcessSample01 - Shows how to implement a PassThru parameter, and how to request user feedback by calls to the ShouldProcess and ShouldContinue methods. A felhasználók megadják a PassThru paramétert, amikor kényszeríteni szeretnék a parancsmagot egy objektum visszaadására.Users specify the PassThru parameter when they want to force the cmdlet to return an object,
 • StopProcessSample02 – egy adott folyamat leállítását mutatja be.StopProcessSample02 - Shows how to stop a specific process.
 • StopProcessSample03 – bemutatja, hogyan deklarálhatja a paraméterek aliasait, és hogyan támogatja a helyettesítő karaktereket.StopProcessSample03 - Shows how to declare aliases for parameters and how to support wildcards.
 • StopProcessSample04 – bemutatja, hogyan deklarálhatja a paramétereket, a parancsmag által bemenetként használt objektumot, valamint azt, hogy hogyan határozható meg a használandó alapértelmezett paraméter.StopProcessSample04 - Shows how to declare parameter sets, the object that the cmdlet takes as input, and how to specify the default parameter set to use.

Távelérési mintákRemoting samples

 • RemoteRunspace01 – azt mutatja be, hogyan hozható létre távoli RunSpace, amely távoli kapcsolat létesítésére szolgál.RemoteRunspace01 - Shows how to create a remote runspace that is used to establish a remote connection.
 • RemoteRunspacePool01 – bemutatja, hogyan hozhat létre távoli RunSpace-készletet, és hogyan futtathat egyszerre több parancsot a készlet használatával.RemoteRunspacePool01 - Shows how to construct a remote runspace pool and how to run multiple commands concurrently by using this pool.
 • Serialization01 – bemutatja, hogyan tekintheti meg a meglévő .NET-osztályokat, és győződjön meg arról, hogy az osztály kiválasztott nyilvános tulajdonságaiból származó információk megmaradnak a szerializálás/deszerializálás során.Serialization01 - Shows how to look at an existing .NET class and make sure that information from selected public properties of this class is preserved across serialization/deserialization.
 • Serialization02 – bemutatja, hogyan tekintheti meg a meglévő .NET-osztályokat, és győződjön meg arról, hogy az osztály példányaiból származó információk megmaradnak a szerializálási/deszerializálás során, ha az információ nem érhető el az osztály nyilvános tulajdonságaiban.Serialization02 - Shows how to look at an existing .NET class and make sure that information from instance of this class is preserved across serialization/deserialization when the information is not available in public properties of the class.
 • Serialization03 – bemutatja, hogyan tekintheti meg a meglévő .NET-osztályokat, és győződjön meg arról, hogy az osztály és a származtatott osztályok példányai deszerializálva (rehidratált) élő .NET-objektumokra.Serialization03 - Shows how to look at an existing .NET class and make sure that instances of this class and of derived classes are deserialized (rehydrated) into live .NET objects.

Események mintáiEvent samples

 • Event01 – bemutatja, hogyan hozhat létre parancsmagot az események regisztrálásához a ObjectEventRegistrationBase származtatása alapján.Event01 - Shows how to create a cmdlet for event registration by deriving from ObjectEventRegistrationBase.
 • Event02 – bemutatja, hogyan fogadhat értesítéseket a távoli számítógépeken létrehozott Windows PowerShell-eseményekről.Event02 - Shows how to shows how to receive notifications of Windows PowerShell events that are generated on remote computers. A RunSpace osztályon keresztül elérhető PSEventReceived eseményt használja.It uses the PSEventReceived event exposed through the Runspace class.

Alkalmazás-minták üzemeltetéseHosting application samples

 • Runspace01 – bemutatja, hogyan futtathatja a parancsmagot szinkron módon a PowerShell-osztály használatával Get-Process .Runspace01 - Shows how to use the PowerShell class to run the Get-Process cmdlet synchronously. A Get-Process parancsmag a helyi számítógépen futó összes folyamathoz tartozó folyamat objektumokat adja vissza.The Get-Process cmdlet returns Process objects for each process running on the local computer.
 • Runspace02 – azt mutatja be, hogyan használható a PowerShell-osztály a Get-Process és a Sort-Object parancsmagok szinkron futtatásához.Runspace02 - Shows how to use the PowerShell class to run the Get-Process and Sort-Object cmdlets synchronously. A Get-Process parancsmag a helyi számítógépen futó minden folyamathoz visszaadja a folyamat objektumait, és az Sort-Object objektumokat az azonosító tulajdonság alapján rendezi.The Get-Process cmdlet returns Process objects for each process running on the local computer, and the Sort-Object sorts the objects based on their Id property. A parancsok eredményei a DataGridView vezérlő használatával jelennek meg.The results of these commands is displayed by using a DataGridView control.
 • Runspace03 – azt mutatja be, hogyan használható a PowerShell-osztály a parancsfájlok szinkron módon történő futtatására, valamint a nem megszakítást okozó hibák kezelésére.Runspace03 - Shows how to use the PowerShell class to run a script synchronously, and how to handle non-terminating errors. A parancsfájl fogadja a folyamatok nevét, majd lekéri ezeket a folyamatokat.The script receives a list of process names and then retrieves those processes. A parancsfájl eredményei, beleértve a parancsfájl futtatásakor létrehozott, nem megszakítást okozó hibákat is, a konzol ablakában jelennek meg.The results of the script, including any non-terminating errors that were generated when running the script, are displayed in a console window.
 • Runspace04 – azt mutatja be, hogyan használható a PowerShell-osztály parancsok futtatásához, és hogyan lehet megfogni a parancsok futtatásakor kiváltott hibákat.Runspace04 - Shows how to use the PowerShell class to run commands, and how to catch terminating errors that are thrown when running the commands. Két parancs fut, és az utolsó parancs érvénytelen paraméter-argumentumot kapott.Two commands are run, and the last command is passed a parameter argument that is not valid. Ennek eredményeképpen a rendszer egyetlen objektumot sem ad vissza, és megszakítási hibát jelez.As a result, no objects are returned and a terminating error is thrown.
 • Runspace05 – bemutatja, hogyan adhat hozzá beépülő modult egy InitialSessionState objektumhoz, hogy a beépülő modul parancsmagja elérhető legyen a RunSpace megnyitásakor.Runspace05 - Shows how to add a snap-in to an InitialSessionState object so that the cmdlet of the snap-in is available when the runspace is opened. A beépülő modul egy PowerShell-objektummal szinkron módon futtatott Get-Proc parancsmagot biztosít (amelyet a GetProcessSample01-minta határoz meg).The snap-in provides a Get-Proc cmdlet (defined by the GetProcessSample01 Sample) that is run synchronously using a PowerShell object.
 • Runspace06 – bemutatja, hogyan adhat hozzá egy modult egy InitialSessionState objektumhoz, hogy a modul a RunSpace megnyitásakor betöltődik.Runspace06 - Shows how to add a module to an InitialSessionState object so that the module is loaded when the runspace is opened. A modul egy PowerShell-objektummal szinkron módon futtatott Get-Proc parancsmagot biztosít (a GetProcessSample02-minta által definiált).The module provides a Get-Proc cmdlet (defined by the GetProcessSample02 Sample) that is run synchronously using a PowerShell object.
 • Runspace07 – azt mutatja be, hogyan lehet létrehozni egy RunSpace, majd ezt a RunSpace egy PowerShell-objektummal szinkron módon futtatni két parancsmagot.Runspace07 - Shows how to create a runspace, and then use that runspace to run two cmdlets synchronously using a PowerShell object.
 • Runspace08 – bemutatja, hogyan adhat hozzá parancsokat és argumentumokat egy PowerShell-objektum folyamatához, és hogyan futtathatja a parancsokat szinkron módon.Runspace08 - Shows how to add commands and arguments to the pipeline of a PowerShell object and how to run the commands synchronously.
 • Runspace09 – bemutatja, hogyan adhat hozzá parancsfájlt egy PowerShell-objektum folyamatához, és hogyan futtathatja a szkriptet aszinkron módon.Runspace09 - Shows how to add a script to the pipeline of a PowerShell object and how to run the script asynchronously. Az események a parancsfájl kimenetének kezelésére szolgálnak.Events are used to handle the output of the script.
 • Runspace10 – bemutatja, hogyan hozhat létre alapértelmezett kezdeti munkamenet-állapotot, hogyan adhat hozzá parancsmagot a InitialSessionState, hogyan hozhat létre egy olyan RunSpace, amely a kezdeti munkamenet-állapotot használja, és hogyan futtathatja a parancsot egy PowerShell-objektum használatával.Runspace10 - Shows how to create a default initial session state, how to add a cmdlet to the InitialSessionState, how to create a runspace that uses the initial session state, and how to run the command using a PowerShell object.
 • Runspace11 – bemutatja, hogyan használható a ProxyCommand osztály olyan proxy parancs létrehozására, amely meghívja a meglévő parancsmagot, de korlátozza az elérhető paraméterek készletét.Runspace11 - Shows how to use the ProxyCommand class to create a proxy command that calls an existing cmdlet, but restricts the set of available parameters. A rendszer Ezután hozzáadja a proxy parancsot egy olyan kezdeti munkamenet-állapothoz, amely egy korlátozott RunSpace létrehozásához használatos.The proxy command is then added to an initial session state that is used to create a constrained runspace. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó csak a proxy parancson keresztül érheti el a parancsmag funkcióit.This means that the user can access the functionality of the cmdlet only through the proxy command.
 • PowerShell01 – azt mutatja be, hogyan lehet korlátozott RunSpace létrehozni egy InitialSessionState objektum használatával.PowerShell01 - Shows how to create a constrained runspace using an InitialSessionState object.
 • PowerShell02 – bemutatja, hogyan használható egy RunSpace-készlet több parancs egyidejű futtatásához.PowerShell02 - Shows how to use a runspace pool to run multiple commands concurrently.

Gazda mintákHost samples

 • Host01 – bemutatja, hogyan valósítható meg egy egyéni gazdagépet használó gazda-alkalmazás.Host01 - Shows how to implement a host application that uses a custom host. Ebben a példában a rendszer létrehoz egy RunSpace, amely az egyéni gazdagépet használja, majd a PowerShell API-t használja a meghívókat futtató parancsfájlok futtatásához exit .In this sample a runspace is created that uses the custom host, and then the PowerShell API is used to run a script that calls exit. A gazda alkalmazás ezután megkeresi a parancsfájl kimenetét, és kinyomtatja az eredményeket.The host application then looks at the output of the script and prints out the results.
 • Host02 – bemutatja, hogyan írhat olyan gazda alkalmazást, amely a Windows PowerShell-futtatókörnyezetet, valamint egy egyéni gazdagép-implementációt használ.Host02 - Shows how to write a host application that uses the Windows PowerShell runtime along with a custom host implementation. A gazda alkalmazás állítja be a gazdagép kulturális környezetét németre, futtatja a Get-Process parancsmagot, és megjeleníti az eredményeket, ahogy azt a pwrsh.exe használatával látni fogja, majd kinyomtatja a jelenlegi és az időt német nyelven.The host application sets the host culture to German, runs the Get-Process cmdlet and displays the results as you would see them by using pwrsh.exe, and then prints out the current data and time in German.
 • Host03 – bemutatja, hogyan hozhat létre egy interaktív, konzolon alapuló gazda alkalmazást, amely parancsokat olvas be a parancssorból, végrehajtja a parancsokat, majd megjeleníti az eredményeket a konzolon.Host03 - Shows how to build an interactive console-based host application that reads commands from the command line, executes the commands, and then displays the results to the console.
 • Host04 – bemutatja, hogyan hozhat létre egy interaktív, konzolon alapuló gazda alkalmazást, amely parancsokat olvas be a parancssorból, végrehajtja a parancsokat, majd megjeleníti az eredményeket a konzolon.Host04 - Shows how to build an interactive console-based host application that reads commands from the command line, executes the commands, and then displays the results to the console. Ez a gazda-alkalmazás olyan promptok megjelenítését is támogatja, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára több választási lehetőség megadását.This host application also supports displaying prompts that allow the user to specify multiple choices.
 • Host05 – bemutatja, hogyan hozhat létre egy interaktív, konzolon alapuló gazda alkalmazást, amely parancsokat olvas be a parancssorból, végrehajtja a parancsokat, majd megjeleníti az eredményeket a konzolon.Host05 - Shows how to build an interactive console-based host application that reads commands from the command line, executes the commands, and then displays the results to the console. Ez a gazda alkalmazás a (z) és a (z Enter-PsSession ) parancsmagok használatával is támogatja a távoli számítógépek hívásait Exit-PsSession .This host application also supports calls to remote computers by using the Enter-PsSession and Exit-PsSession cmdlets.
 • Host06 – bemutatja, hogyan hozhat létre egy interaktív, konzolon alapuló gazda alkalmazást, amely parancsokat olvas be a parancssorból, végrehajtja a parancsokat, majd megjeleníti az eredményeket a konzolon.Host06 - Shows how to build an interactive console-based host application that reads commands from the command line, executes the commands, and then displays the results to the console. Emellett a példa a Tokenizer API-kat használja a felhasználó által megadott szöveg színének megadásához.In addition, this sample uses the Tokenizer APIs to specify the color of the text that is entered by the user.

Szolgáltatói mintákProvider samples

 • AccessDBProviderSample01 – azt mutatja be, hogyan deklarálható a közvetlenül a CmdletProvider osztályból származtatott szolgáltatói osztály.AccessDBProviderSample01 - Shows how to declare a provider class that derives directly from the CmdletProvider class. Itt csak a teljességet tartalmazza.It is included here only for completeness.

 • AccessDBProviderSample02 – bemutatja, hogyan írhatja felül a NewDrive és a RemoveDrive metódusokat a New-PSDrive és a parancsmagok hívásának támogatásához Remove-PSDrive .AccessDBProviderSample02 - Shows how to overwrite the NewDrive and RemoveDrive methods to support calls to the New-PSDrive and Remove-PSDrive cmdlets. A példában szereplő Provider osztály a DriveCmdletProvider osztályból származik.The provider class in this sample derives from the DriveCmdletProvider class.

 • AccessDBProviderSample03 – bemutatja, hogyan írhatja felül a GetItem és a SetItem metódusokat a Get-Item és a parancsmagok hívásának támogatásához Set-Item .AccessDBProviderSample03 - Shows how to overwrite the GetItem and SetItem methods to support calls to the Get-Item and Set-Item cmdlets. A példában szereplő Provider osztály a ItemCmdletProvider osztályból származik.The provider class in this sample derives from the ItemCmdletProvider class.

 • AccessDBProviderSample04 – bemutatja, hogyan írhatja felül a tároló metódusait a Copy-Item ,, Get-ChildItem New-Item és Remove-Item parancsmagok hívásának támogatásához.AccessDBProviderSample04 - Shows how to overwrite container methods to support calls to the Copy-Item, Get-ChildItem, New-Item, and Remove-Item cmdlets. Ezeket a metódusokat akkor kell megvalósítani, ha az adattár tárolókat tartalmaz.These methods should be implemented when the data store contains items that are containers. A tárolók egy közös fölérendelt elem alatti alárendelt elemek csoportja.A container is a group of child items under a common parent item. A példában szereplő Provider osztály a ItemCmdletProvider osztályból származik.The provider class in this sample derives from the ItemCmdletProvider class.

 • AccessDBProviderSample05 – bemutatja, hogyan írhatja felül a tároló metódusait a Move-Item és a parancsmagok hívásának támogatásához Join-Path .AccessDBProviderSample05 - Shows how to overwrite container methods to support calls to the Move-Item and Join-Path cmdlets. Ezeket a metódusokat akkor kell megvalósítani, ha a felhasználónak egy tárolón belül kell áthelyeznie az elemeket, és ha az adattár beágyazott tárolókat tartalmaz.These methods should be implemented when the user needs to move items within a container and if the data store contains nested containers. A példában szereplő Provider osztály a NavigationCmdletProvider osztályból származik.The provider class in this sample derives from the NavigationCmdletProvider class.

 • AccessDBProviderSample06 – bemutatja, hogyan írhatja felül a tartalmi metódusokat a Clear-Content , Get-Content és a parancsmagok hívásának támogatásához Set-Content .AccessDBProviderSample06 - Shows how to overwrite content methods to support calls to the Clear-Content, Get-Content, and Set-Content cmdlets. Ezeket a módszereket akkor kell megvalósítani, ha a felhasználónak kezelnie kell az adattárban lévő elemek tartalmát.These methods should be implemented when the user needs to manage the content of the items in the data store. A példában szereplő szolgáltatói osztály a NavigationCmdletProvider osztályból származik, és a IContentCmdletProvider felületet valósítja meg.The provider class in this sample derives from the NavigationCmdletProvider class, and it implements the IContentCmdletProvider interface.