ApplicationInfo alkalmazásApplicationInfo

A Service Fabric-alkalmazással kapcsolatos információk.Information about a Service Fabric application.

TulajdonságokProperties

NévName TípusType KötelezőRequired
Id sztringstring NemNo
Name sztringstring NemNo
TypeName sztringstring NemNo
TypeVersion sztringstring NemNo
Status karakterlánc (felsorak)string (enum) NemNo
Parameters ApplicationParameter tömbarray of ApplicationParameter NemNo
HealthState karakterlánc (felsorak)string (enum) NemNo
ApplicationDefinitionKind karakterlánc (felsorak)string (enum) NemNo

Id

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: NemRequired: No

Az alkalmazás identitása.The identity of the application. Ez az alkalmazás nevének kódolt ábrázolása.This is an encoded representation of the application name. Ezt a REST API-k az alkalmazás-erőforrás azonosítására használják.This is used in the REST APIs to identify the application resource. A 6.0-s verziótól kezdődően a hierarchikus neveket a "~" karakter nel deplezi.Starting in version 6.0, hierarchical names are delimited with the "~" character. Ha például az alkalmazás neve "fabric:/myapp/app1", az alkalmazás identitása a korábbi verziókban "myapp app1" lesz, a korábbi verziókban pedig "myapp/app1".~For example, if the application name is "fabric:/myapp/app1", the application identity would be "myapp~app1" in 6.0+ and "myapp/app1" in previous versions.


Name

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: NemRequired: No

Az alkalmazás neve, beleértve a "fabric:" URI sémát.The name of the application, including the 'fabric:' URI scheme.


TypeName

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: NemRequired: No

Az alkalmazásjegyzékben meghatározott alkalmazástípus neve.The application type name as defined in the application manifest.


TypeVersion

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: NemRequired: No

Az alkalmazástípus nak az alkalmazásjegyzékben meghatározott verziója.The version of the application type as defined in the application manifest.


Status

Típus: karakterlánc (felsorak)Type: string (enum)
Kötelező: NemRequired: No

Az alkalmazás állapota.The status of the application.

Lehetséges értékek:Possible values are:

 • Invalid- Azt jelzi, hogy az alkalmazás állapota érvénytelen.Invalid - Indicates the application status is invalid. Minden Service Fabric enumerálás érvénytelen típusú.All Service Fabric enumerations have the invalid type. Az érték nulla.The value is zero.
 • Ready- Azt jelzi, hogy a jelentkezés állapota készen áll.Ready - Indicates the application status is ready. Az érték 1.The value is 1.
 • Upgrading- Azt jelzi, hogy az alkalmazás állapota frissít.Upgrading - Indicates the application status is upgrading. Az érték 2.The value is 2.
 • Creating- Azt jelzi, hogy az alkalmazás állapota létrevan hozva.Creating - Indicates the application status is creating. Az érték 3.The value is 3.
 • Deleting- Azt jelzi, hogy a kérelem állapota törlésre kerül.Deleting - Indicates the application status is deleting. Az érték 4.The value is 4.
 • Failed- Azt jelzi, hogy az alkalmazás létrehozása vagy törlése állandó hibák miatt megszakadt.Failed - Indicates the creation or deletion of application was terminated due to persistent failures. Egy másik create/delete kérelem is elfogadható a sikertelen alkalmazás folytatásához.Another create/delete request can be accepted to resume a failed application. Az érték 5.The value is 5.

Parameters

Típus: ApplicationParameter tömbType: array of ApplicationParameter
Kötelező: NemRequired: No

Az alkalmazásparaméterek listája az alkalmazásjegyzékben megadott alapértelmezett értékek felülbírált értékeit tartalmazó alkalmazásparaméterekkel.List of application parameters with overridden values from their default values specified in the application manifest.


HealthState

Típus: karakterlánc (felsorak)Type: string (enum)
Kötelező: NemRequired: No

A Service Fabric entitás állapota, például fürt, csomópont, alkalmazás, szolgáltatás, partíció, replika stb.The health state of a Service Fabric entity such as Cluster, Node, Application, Service, Partition, Replica etc.

Lehetséges értékek:Possible values are:

 • Invalid- Érvénytelen állapotot jelöl.Invalid - Indicates an invalid health state. Minden Service Fabric enumerálás érvénytelen típusú.All Service Fabric enumerations have the invalid type. Az érték nulla.The value is zero.
 • Ok- Azt jelzi, hogy az állapot rendben van.Ok - Indicates the health state is okay. Az érték 1.The value is 1.
 • Warning- Azt jelzi, hogy az állapot figyelmeztetési szinten van.Warning - Indicates the health state is at a warning level. Az érték 2.The value is 2.
 • Error- Azt jelzi, hogy az állapot hibaszinten van.Error - Indicates the health state is at an error level. A hiba állapotát meg kell vizsgálni, mivel ezek hatással lehetnek a fürt megfelelő működésére.Error health state should be investigated, as they can impact the correct functionality of the cluster. Az érték 3.The value is 3.
 • Unknown- Ismeretlen egészségi állapotot jelöl.Unknown - Indicates an unknown health status. Az érték 65535.The value is 65535.

ApplicationDefinitionKind

Típus: karakterlánc (felsorak)Type: string (enum)
Kötelező: NemRequired: No

A Service Fabric-alkalmazás definiálásához használt mechanizmus.The mechanism used to define a Service Fabric application.

Lehetséges értékek:Possible values are:

 • Invalid- Azt jelzi, hogy az alkalmazásdefiníció-félség érvénytelen.Invalid - Indicates the application definition kind is invalid. Minden Service Fabric enumerálás érvénytelen típusú.All Service Fabric enumerations have the invalid type. Az érték 65535.The value is 65535.
 • ServiceFabricApplicationDescription- Azt jelzi, hogy az alkalmazást egy Service Fabric alkalmazás leírása határozza meg.ServiceFabricApplicationDescription - Indicates the application is defined by a Service Fabric application description. Az érték 0.The value is 0.
 • Compose- Azt jelzi, hogy az alkalmazást fájl(ok) írása határozza meg.Compose - Indicates the application is defined by compose file(s). Az érték 1.The value is 1.