Alkalmazások kezelése a Microsoft Store-ból a vállalati a System Center Configuration ManagerrelManage apps from the Microsoft Store for Business with System Center Configuration Manager

A vállalati Microsoft Store hol található, és Windows alkalmazásokat vásárolhat a szervezete számára egyenként vagy mennyiségi.The Microsoft Store for Business is where you can find and purchase Windows apps for your organization, individually or in volume. Ha összekapcsolja az áruházat a Configuration Manager, szinkronizálhatja vásárolt alkalmazások listáját a Configuration Managerrel.By connecting the store to Configuration Manager, you can synchronize the list of apps you've purchased with Configuration Manager. Ezután ezek az alkalmazások megtekintése a Configuration Manager konzolon, és telepítheti őket, mint bármilyen más alkalmazást telepít lenne.You can then view these apps in the Configuration Manager console, and deploy them like you would deploy any other app.

Online és offline alkalmazásokOnline and offline apps

A Microsoft Store vállalati alkalmazás két típusokat támogatja:The Microsoft Store for Business supports two types of app:

 • Online – a licenc típusa van szükség a felhasználók és eszközök az áruházhoz csatlakozást a alkalmazást és annak licencével.Online - This license type requires users and devices to connect to the store to get an app and its license. Windows 10-eszközök Azure Active Directory-tartományhoz kell lennie.Windows 10 devices must be Azure Active Directory domain-joined.
 • Kapcsolat nélküli -lehetővé teszi a gyorsítótár-alkalmazások és a licencek közvetlenül a helyi hálózaton belüli központi telepítéséhez.Offline - Lets you cache apps and licenses to deploy directly within your on-premises network. Eszközöket nem kell kapcsolódni az adattárhoz, vagy az interneten keresztül.Devices do not need to connect to the store or have a connection to the Internet.

További kapcsolatban a vállalati Microsoft Store.Read more about the Microsoft Store for Business.

A Configuration Manager kezelése Microsoft Store üzleti alkalmazásokhoz is Windows 10-eszközökre a Configuration Manager-ügyféllel, és a Microsoft Intune-nal regisztrált Windows 10-eszközökre is támogatja.Configuration Manager supports managing Microsoft Store for Business apps on both Windows 10 devices with the Configuration Manager client, and also Windows 10 devices enrolled with Microsoft Intune. A Configuration Manager a következő lehetőségeket nyújt a online és offline alkalmazások.Configuration Manager offers the following capabilities for online and offline apps.

Fontos

A vállalati Microsoft Store használatához a Windows 10-eszközök kiadását kell futtatnia a 2015. November (1511-es) vagy újabb.To use Microsoft Store for Business, Windows 10 devices must be running the November 2015 (1511) release or later.

KépességCapability Kapcsolat nélküli alkalmazásokOffline apps Online alkalmazásokhozOnline apps
A Configuration Manager az alkalmazásadatok szinkronizálásaSynchronize app data to Configuration Manager
(szinkronizálásra 24 óránként)(synchronization occurs every 24 hours)
IgenYes IgenYes
A Configuration Manager-alkalmazások létrehozása az áruházbeli alkalmazásokCreate Configuration Manager applications from store apps IgenYes IgenYes
Támogatja az ingyenes áruházból származó alkalmazásoknakSupport for free apps from the store IgenYes IgenYes
Az áruházból fizetős alkalmazások támogatásaSupport for paid apps from the store NemNo Igen1Yes1
Támogatja a szükséges központi telepítések a felhasználó- vagy eszközgyűjteményeibeSupport required deployments to user or device collections IgenYes IgenYes
Támogatja az elérhető központi telepítések a felhasználó- vagy eszközgyűjteményeibeSupport available deployments to user or device collections IgenYes IgenYes
Az áruházból-üzletági alkalmazások támogatásához aláSupport line-of-business apps from the store IgenYes IgenYes

1online licencelt alkalmazások telepítése Windows 10 rendszerű számítógépeken a Configuration Manager-ügyféllel, akkor futnia kell a Windows 10 Creators frissítés vagy újabb.1To deploy online licensed apps to Windows 10 PCs with the Configuration Manager client, they must be running the Windows 10 Creators Update, or later.

Online, a Microsoft Store használatát a Configuration Manager-ügyfelet futtató számítógépeken az üzleti alkalmazások központi telepítéséhezDeploying online apps using the Microsoft Store for Business with PCs that run the Configuration Manager client

A teljes Configuration Manager-ügyfelet futtató számítógépeken az üzleti alkalmazások a Microsoft Store történő üzembe helyezése, előtt vegye figyelembe a következő szempontokat:Before deploying Microsoft Store for Business apps to PCs that run the full Configuration Manager client, consider the following points:

 • Összes funkcióját, rendszerű számítógépek futnia kell a Windows 10 Creators frissítés vagy újabb.For full functionality, PCs must be running the Windows 10 Creators Update, or later.
 • Számítógépek ugyanazzal a bérlővel, ahol a Microsoft Store vállalati regisztrált felügyeleti eszközként az Azure Active Directory kell csatlakoznia.PCs must be joined to Azure Active Directory in the same tenant where you registered the Microsoft Store for Business as a management tool.
 • Ha számítógépek jelentkezett be a beépített Rendszergazda fiókjával, azok Microsoft Store nem tud hozzáférni az üzleti alkalmazások.When PCs are logged in with the built-in Administrator account, they cannot access Microsoft Store for Business apps.
 • Számítógépek a Microsoft Store vállalati élő internetkapcsolat kell rendelkeznie.PCs must have a live internet connection to the Microsoft Store for Business.

Megjegyzések a Windows 10 korábbi verzióit futtató számítógépekNotes for PCs running earlier versions of Windows 10

A Windows 10-es verziójánál (a Configuration Manager-ügyfél) Creators frissítés verzióját futtató számítógépeken alkalmazza az alábbi funkciókat:On PCs running a version of Windows 10 earlier than the Creators Update (with the Configuration Manager client), the following functionality applies:

 • Amikor a felhasználó az alkalmazás, a telepítési határidő elérésekor az alkalmazás telepítése vagy a kötelező központi telepítések újraértékelésének telepítés utáni telepítési kényszerítése:When enforcing installation by the user installing the application, the application reaching its installation deadline, or by post-installation re-evaluation for required deployments:
  • Az alkalmazás "kikényszeríti a" a Microsoft Store alkalmazás megnyitása.The application is "enforced" by launching the Microsoft Store for Business app.
  • A végfelhasználó végre kell hajtania a telepítés az áruházból az alkalmazás telepítése előttThe end user must then complete the installation from the store before the app is installed
  • A Configuration Manager konzolon az alkalmazás állapota jelentések hiba a következő hiba miatt: "A Microsoft Store app nyitották meg az ügyfélszámítógépen, és arra vár, hogy a felhasználó a telepítés befejezéséhez."In the Configuration Manager console the application status reports failure with the following error: "The Microsoft Store app was opened on the client PC and is waiting for the user to complete the installation."
 • A következő alkalmazás értékelési ciklus:At the next application evaluation cycle:
  • Ha az alkalmazás által a végfelhasználónak az áruházból lett telepítve, az alkalmazás jelentést állapotáról sikeres.If the application was installed by the end user from the store, the application reports the Status Success.
  • Ha a végfelhasználó nem próbálta az áruházból telepítik az alkalmazást:If the end user did not attempt to install the app from the store:
   • Szükséges központi telepítések kísérlet indítsa el a tároló, és újra az alkalmazás telepítésének kényszerítéséhez.Required deployments attempt to launch the store and enforce the application installation again.
   • Elérhető központi telepítések nem kényszeríti ki újra.Available deployments are not re-enforced.

További tudnivalók a Windows 10 korábbi verzióit futtató számítógépek:Further notes for PCs running earlier versions of Windows 10:

 • Nem regisztrálhat üzleti alkalmazást a vállalati Microsoft Store-bólYou cannot deploy line-of-business apps from the Microsoft Store for Business
 • Az áruházból fizetős alkalmazások telepítésekor a végfelhasználók kell-e jelentkezni a tároló és a vásárlások az alkalmazás magukat.When you deploy paid apps from the store, end users must log in to the store and purchase the app themselves.
 • Ha a fogyasztó verzióját a Microsoft Store elérésének letiltása csoportházirend telepít, a vállalati Microsoft Store-ból központi telepítések sem működik, akkor is, ha a vállalati Microsoft Store engedélyezve van.If you deploy a group policy to disable access to the consumer version of the Microsoft Store, deployments from the Microsoft Store for Business do not work, even if the Microsoft Store for Business is enabled.

Üzleti szinkronizálási Microsoft Store beállításaSet up Microsoft Store for Business synchronization

A szervezet által megvásárolt alkalmazások listájának szinkronizálása megmutatja, hogy ezeket az alkalmazásokat a Configuration Manager konzolon.Synchronizing the list of apps purchased by your organization lets you see these apps in the Configuration Manager console.

A Configuration Manager verzióira 1706 előttFor Configuration Manager versions prior to 1706

Az Azure Active Directoryban regisztrálja a Configuration Manager "Web Application and/or Web API" felügyeleti eszközként. Ez a művelet lehetővé teszi az ügyfél-azonosító, amely később szüksége.In Azure Active Directory, register Configuration Manager as a "Web Application and/or Web API" management tool. This action gives you a client ID that you need later.

 1. Az Active Directory csomópontjában https://manage.windowsazure.com , válassza ki az Azure Active Directoryban, majd kattintson a alkalmazások > Hozzáadás.In the Active Directory node of https://manage.windowsazure.com, select your Azure Active Directory, then click Applications > Add.
 2. Kattintson a a szerveztem által fejlesztett alkalmazás hozzáadása.Click Add an application my organization is developing.
 3. Adjon meg egy nevet az alkalmazásnak, válassza a webes alkalmazás és/vagy Web API, majd kattintson a tovább nyílra.Enter a name for the application, select Web application and/or Web API, then click the Next arrow.
 4. Adja meg az URL-CÍMÉRE mind a bejelentkezési URL-cím és App ID URI.Enter the same URL for both the Sign-on URL and App ID URI. Az URL bármi lehet, és nem kell valódi címre mutatnia.The URL can be anything and does not need to resolve to a real address. Megadhat például https://yourdomain/sccm.For example, you can enter https://yourdomain/sccm.
 5. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

Az Azure Active Directoryban hozzon létre egy ügyfélkulcsot a regisztrált felügyeleti eszközhözIn Azure Active Directory, create a client key for the registered management tool

 1. Jelölje ki a létrehozott alkalmazás, majd kattintson a konfigurálása.Highlight the application you created and click Configure.
 2. A kulcsok, válasszon egy időtartamot a listából, és kattintson a mentése.Under Keys, select a duration from the list, and then click Save. Ez a művelet létrehoz egy új ügyfélkulcsot.This action creates a new client key. Ne lépjen ki erről az oldalról, amíg sikeresen előkészítve a Microsoft Store vállalati a Configuration Manager.Do not navigate away from this page until you have successfully onboarded the Microsoft Store for Business to Configuration Manager.

A vállalati Microsoft Store konfigurálja a Configuration Manager áruházi kezelőeszközkéntIn the Microsoft Store for Business, configure Configuration Manager as the store management tool

 1. Nyissa meg https://businessstore.microsoft.com/managementtools és jelentkezzen be a kérésre.Open https://businessstore.microsoft.com/managementtools and sign-in if prompted.
 2. Fogadja el a használati feltételeket, ha a kért.Accept the terms of use if requested.
 3. A kezelőeszközök, kattintson a felügyeleti eszköz hozzáadása.Under Management Tools, click Add a management tool.
 4. A keressen rá név szerint az eszköz, írja be a korábban létrehozott az aad-ben az alkalmazás nevét, majd kattintson a Hozzáadás.In Search for the tool by name, type the name of the application you created in AAD previously, then click Add.
 5. Kattintson a aktiválás importált alkalmazás neve mellett.Click Activate next to the application you imported.
 6. Az a kezelése > fiókadatok lapon jelölje be offline licencelt alkalmazások Ha azt szeretné, hogy az offline licencelt alkalmazások vásárlását.In the Manage > Account Information page, select Show Offline-Licensed Apps if you want to allow offline-licensed apps to be purchased.

A store-fiók hozzáadása a Configuration ManagerhezAdd the store account to Configuration Manager

 1. Gondoskodjon arról, hogy legalább egy alkalmazást a vállalati Microsoft Store-ból vásárolt.Ensure you have purchased at least one app from the Microsoft Store for Business. A a felügyeleti a Configuration Manager konzol munkaterületén bontsa ki Felhőszolgáltatások, majd kattintson a vállalati Microsoft Store.In the Administration workspace of the Configuration Manager console, expand Cloud Services, then click Microsoft Store for Business.
 2. A a Home lap a vállalati Microsoft Store csoportjában kattintson a adja hozzá a Microsoft tárolási fiókjában.On the Home tab, in the Microsoft Store for Business group, click Add Microsoft Store for Business Account.
 3. A bérlő azonosítója, az ügyfél-azonosító és az ügyfél kulcs hozzáadása az Azure Active Directoryból, majd fejezze be a varázslót.Add your tenant ID, client ID, and client key from Azure Active Directory, then complete the wizard.
 4. Ha elkészült, megjelenik a fiókhoz, vállalati Microsoft Store a Configuration Manager konzolon.Once you are done, you can see the account under Microsoft Store for Business in the Configuration Manager console.

A Configuration Manager verziója 1706 és újabb verziókFor Configuration Manager version 1706 and later

 1. Nyissa meg a a konzol felügyeleti > Felhőszolgáltatások > Azure Services, és válassza a konfigurálása Azure Szolgáltatások elindítani a Azure Services varázsló.In the console, go to Administration > Cloud Services > Azure Services, and then choose Configure Azure Services to start the Azure Services Wizard.
 2. Az a Azure Services lapon, válassza ki a szolgáltatás konfigurálja, és kattintson a kívánt következő.On the Azure Services page, select the service you want to configure, and then click Next.
 3. Az a általános lapon adjon meg egy rövid nevet az Azure-szolgáltatás nevét és opcionális leírását, és kattintson a következő.On the General page, provide a friendly name for the Azure service name and an optional description, and then click Next.
 4. Az a App lapon adja meg az Azure környezetben, és kattintson a Tallózás megnyitásához a Server alkalmazás ablak.On the App page, specify your Azure environment, and then click Browse to open the Server App window.
 5. Az a Server alkalmazás ablak, válassza ki a használni kívánt kiszolgáló alkalmazást, és végül OK.In the Server App window, select the server app you want to use, and then click OK. Kiszolgálói alkalmazások az Azure-webalkalmazásokban, amelyek tartalmazzák az Azure-fiókjával, beleértve a bérlő azonosítója, az ügyfél-azonosító és a titkos kulcsot az ügyfelek konfigurációit is.Server apps are the Azure web apps that contain the configurations for your Azure account, including your tenant ID, client ID, and a secret key for clients. Ha nincs elérhető kiszolgálói alkalmazások, használja az alábbi műveletek egyikét:If you do not have an available server app, use one of the following actions:
  • Hozza létre: Új kiszolgálói alkalmazás létrehozásához kattintson a létrehozása.Create: To create a new server app, click Create. Adjon meg egy rövid nevet az alkalmazás és a bérlői.Provide a friendly name for the app and the tenant. Majd bejelentkezés után az Azure-ba, a Configuration Manager létrehozza a webalkalmazást az Azure-ban, beleértve az ügyfél-azonosító és a titkos kulcsot a webalkalmazásban való használatra.Then, after you sign in to Azure, Configuration Manager creates the web app in Azure for you, including the client ID and secret key for use with the web app. Tekintheti később, ezeket az értékeket az Azure portálról.Later, you can view these values from the Azure portal.
  • Importálás: A webes alkalmazás, amely már szerepel az Azure-előfizetéshez használatához kattintson importálási.Import: To use a web app that already exists in your Azure subscription, click Import. Adjon meg egy rövid nevet az alkalmazás és a bérlői.Provide a friendly name for the app and the tenant. Adja meg a bérlő azonosítója, ügyfél-Azonosítót, és a titkos kulcsot, amelyet a Configuration Manager használatához Azure webalkalmazás számára.Then specify the tenant ID, client ID, and the secret key for the Azure web app that you want Configuration Manager to use. Miután ellenőrizze az adatokat, kattintson OK folytatja.After you Verify the information, click OK to continue.
 6. Tekintse át a információk lapon, és végezze el a további lépéseket és konfigurációk megfelelően.Review the Information page and complete any additional steps and configurations as directed. Ezek a konfigurációk szükségesek a szolgáltatás Configuration Managerrel együtt használni.These configurations are necessary to use the service with Configuration Manager. Például a Microsoft Store vállalati konfigurálása:For example, to configure the Microsoft Store for Business:
  • Az Azure kell regisztrálni a Configuration Manager webalkalmazást vagy webes API, és jegyezze fel az ügyfél-azonosítót.In Azure, you must register Configuration Manager as a web application or Web API and record the client ID. Is meg ügyfél kulcs a felügyeleti eszköz (amely a Configuration Manager).You also specify a client key for use by the management tool (which is Configuration Manager).
  • A vállalati portál a Microsoft Store kell majd vásároljon legalább egy alkalmazást, az offline licencelt alkalmazások támogatásának engedélyezése és konfigurálása a Configuration Manager áruházi kezelőeszközként el.In the Microsoft Store for Business portal you must configure Configuration Manager as the store management tool, enable support for offline licensed apps, and then purchase at least one app.
 7. Kattintson a következő amikor készen áll a folytatáshoz.Click Next when you are ready to continue.
 8. Az a App konfigurációk lapon adja meg a app katalógus és a nyelvi beállításokat ezt a szolgáltatást, és kattintson a következő.On the App Configurations page, complete the app catalog and language configurations for this service, and then click Next.
 9. A varázsló befejezése után a Configuration Manager konzol jeleníti meg, hogy konfigurálta vállalati Microsoft Store , egy Cloud Service Type.After the wizard completes, the Configuration Manager console shows that you have configured Microsoft Store for Business as a Cloud Service Type.

Egy alkalmazás egy Microsoft Store-ból a Configuration Manager alkalmazás létrehozását és telepítésétCreate and deploy a Configuration Manager application from a Microsoft Store for Business app

Szinkronizálás után hozzon létre, és az áruházbeli alkalmazások telepítése, mint bármilyen más alkalmazást.After synchronization, create and deploy the store apps like you would any other app.

 1. Az a szoftverkönyvtár a Configuration Manager konzol munkaterületén bontsa ki a Alkalmazáskezelés, majd kattintson a Áruházbeli alkalmazások Licencadatai.In the Software Library workspace of the Configuration Manager console, expand Application Management, then click License Information for Store Apps.
 2. Válassza ki a kívánt alkalmazást, telepíti, ezt követően a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a alkalmazás létrehozása.Choose the app you want to deploy, then, in the Home tab, in the Create group, click Create Application. Configuration Manager-alkalmazás létrehozása üzleti alkalmazás a Microsoft Store tartalmazó.A Configuration Manager application is created containing the Microsoft Store for Business app. Ezután telepítheti és figyelheti az alkalmazás, mint bármely más Configuration Manager-alkalmazás.You can then deploy and monitor this application as you would any other Configuration Manager application.

Fontos

A Microsoft Intune-nal regisztrált eszközökhöz, központilag telepített alkalmazások elérhetők csak a felhasználóra, aki eredetileg regisztrálta az eszközt.For devices enrolled with Microsoft Intune, deployed apps are only available to the user who originally enrolled the device. Más felhasználók nem férhetnek hozzá az alkalmazást.No other users can access the app.

További lépésekNext steps

A a szoftverkönyvtár munkaterületet, bontsa ki a Alkalmazáskezelés, majd kattintson a Áruházbeli alkalmazások Licencadatai.In the Software Library workspace, expand Application Management, then click License Information for Store Apps.

Áruházbeli alkalmazásokra vonatkozó kezelheti megtekintheti az alkalmazással kapcsolatos információkat.For each store app you manage, you can view information about the app. Ezen információk közé tartozik, az alkalmazás nevére, platform, az alkalmazás a saját licencek számát és a száma a licencek rendelkezésére.This information includes the app name, platform, the number of licenses for the app that you own, and the number of licenses you have available.

Bármely, hogy az alkalmazás frissítései után online alkalmazások telepítését, közvetlenül a Microsoft Store-ból származnak.After deploying online apps, any updates to that app will come directly from the Microsoft Store. Továbbá, a Configuration Manager nem verzió megfelelőség ellenőrzése az online alkalmazások, csak, hogy a Windows telepítve jelenti az alkalmazást.Furthermore, Configuration Manager does not check version compliance of online apps, just that Windows reports the app as installed.

Ha kapcsolat nélküli alkalmazások telepítését Windows 10 rendszerű eszközökre a Configuration Manager-ügyféllel, nem engedélyezi a felhasználók külső alkalmazások frissítése a Configuration Manager központi.When deploying offline apps to Windows 10 devices with the Configuration Manager client, do not allow users to update applications external to Configuration Manager deployments. Kapcsolat nélküli alkalmazások frissítések vezérlő különösen fontos például Oktatótermek többfelhasználós környezetben.Control of updates to offline apps is especially important in multi-user environments such as classrooms. A számára egy lehetőség, hogy tiltsa le a Microsoft Store csoportházirend.One option to disable the Microsoft Store is by using group policy.

Miután a Microsoft Store üzleti rendszergazda kapcsolat nélküli alkalmazások vásárolja, nem az alkalmazás közzététele a felhasználók számára a áruházon keresztül.After the Microsoft Store for Business administrator purchases an offline app, do not publish the app to users via the store. Ez a konfiguráció biztosítja, hogy a felhasználók nem telepíthet és online frissítése.This configuration ensures that users can't install or update online. Kapcsolat nélküli alkalmazások frissítése a Configuration Manager használatával csak is megjelenik.Users will only receive offline app updates via Configuration Manager.