A System Center Configuration Managerben alkalmazások módosítása és felülírásaRevise and supersede applications in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ebben a témakörben megismerheti a System Center Configuration Manager alkalmazás-verziók használata és egy új verziójával alkalmazások helyettesítéséről.In this topic, you'll learn how to work with System Center Configuration Manager application versions and how to supersede applications with a new version.

AlkalmazásváltozatokApplication revisions

Amikor egy alkalmazáson vagy egy alkalmazásban található központi telepítési típuson, a Configuration Manager új változatot hoz létre az alkalmazás.When you make revisions to an application or to a deployment type that is contained in an application, Configuration Manager creates a new revision of the application. Mindegyik alkalmazásváltozatnál megjelenítheti az előzményeket.You can display the history of each application revision. Megtekintheti a változatok tulajdonságait, vissza tudja állítani az alkalmazások korábbi változatait, illetve lehetősége van a régi változatok törlésére is.You can also view its properties, restore a previous revision of an application, or delete an old revision.

Alkalmazások változáselőzményeinek megjelenítéseTo display an application revision history

 1. Kattintson a Configuration Manager konzol szoftverkönyvtár > Alkalmazáskezelés > alkalmazások, és válassza ki a kívánt alkalmazásra.In the Configuration Manager console, choose Software Library > Application Management > Applications, and then choose the application that you want.

 2. Az a Home lap a alkalmazás csoportjában válassza változat-nyilvántartása megnyitásához a alkalmazás változat-nyilvántartása párbeszédpanel.On the Home tab, in the Application group, choose Revision History to open the Application Revision History dialog box.

Alkalmazásváltozat megtekintéseTo view an application revision

 1. Az a alkalmazás változat-nyilvántartása párbeszédpanelen jelölje ki az alkalmazás megfelelő változatát, és válassza nézet.In the Application Revision History dialog box, select an application revision, and then choose View.

 2. A Tulajdonságok párbeszédpanelen megvizsgálhatja a kiválasztott alkalmazás tulajdonságait.In the Properties dialog box, examine the properties of the selected application.

  Megjegyzés

  A megjelenített alkalmazástulajdonságok csak olvashatóak.The application properties that are displayed are read-only.

 3. Zárja be a Tulajdonságok párbeszédpanelt.Close the Properties dialog box.

Alkalmazásváltozat visszaállításaTo restore an application revision

 1. Az a alkalmazás változat-nyilvántartása párbeszédpanelen jelölje ki az alkalmazás megfelelő változatát, és válassza visszaállítása.In the Application Revision History dialog box, select an application revision, and then choose Restore.

 2. Az a változat visszaállításának megerősítése párbeszédpanelen válassza ki Igen a kiválasztott alkalmazásváltozat visszaállításához.In the Confirm Revision Restore dialog box, choose Yes to restore the selected application revision.

Alkalmazásváltozat törléseTo delete an application revision

 1. Az a alkalmazás változat-nyilvántartása párbeszédpanelen jelölje ki az alkalmazás megfelelő változatát, és válassza törlése.In the Application Revision History dialog box, select an application revision, and then choose Delete.

 2. Az a Alkalmazásváltozat törlése párbeszédpanelen válassza ki Igen.In the Delete Application Revision dialog box, choose Yes.

Fontos

Az aktuális alkalmazásváltozat csak törlése, ha az alkalmazás elavult, és nem rendelkezik.You can only delete the current application revision if the application is retired and has no references.

Alkalmazás-helyettesítésApplication supersedence

A Configuration Manager alkalmazáskezelési lehetővé teszi, hogy frissítheti vagy lecserélheti a meglévő alkalmazások helyettesítési kapcsolat használatával.Application management in Configuration Manager lets you upgrade or replace existing applications by using a supersedence relationship. Amikor egy alkalmazást felülír, megadhatja a felülírt alkalmazás központi telepítési típusát lecseréli, és is döntse el, frissíteni vagy eltávolítani a felülírt alkalmazás előtt a felülírt alkalmazás telepítve van-e egy új központi telepítési típus.When you supersede an application, you can specify a new deployment type to replace the deployment type of the superseded application and also decide whether to upgrade or uninstall the superseded application before the superseding application is installed.

Fontos

Amikor a felülírt központi telepítési típus eltávolítását állítja be, a központi telepítés típusa nem írható felül olyan típussal, amelyet egy másik gyűjteménytípuson használtak.When the option to uninstall the superseded deployment type is selected, a deployment type cannot be superseded by a deployment type that was deployed to a different collection type. Például egy eszközgyűjteményen végrehajtott központi telepítési típust nem lehet olyan központi telepítési típussal felülírni, amelyet felhasználók gyűjteményén hajtottak végre, ha meg van adva a felülírt központi telepítés eltávolítására vonatkozó beállítás.For example, a deployment type that was deployed to a device collection cannot be superseded by a deployment type that was deployed to a user collection if the option to uninstall the superseded deployment type is selected.

Döntés egy alkalmazás frissítése vagy lecserélése mellettDecide whether to upgrade or replace an application

Az alkalmazás tulajdonságainak párbeszédpanelén található Helyettesítési kapcsolat megadása párbeszédpanelen adhatja meg, hogy frissíteni vagy cserélni szeretne-e egy adott alkalmazást.You specify whether to replace or upgrade an app in the Specify Supersedence Relationship dialog box of the application properties dialog box. A helyettesítés típusa attól függ, hogy bejelöli-e az Eltávolítás elemet a párbeszédpanelen:The type of supersedence depends on whether you check the Uninstall option in this dialog box:

 • Ha frissíti a (ilyen azonosítójú alkalmazás), az ugyanazon alkalmazás újabb verziója nem ellenőrizze Eltávolítás.If you want to update to a newer version of the same application (with the same application ID), do not check Uninstall.

 • Ha egy másik (eltérő alkalmazásazonosítóval rendelkező) alkalmazás használatára szeretne átállni, jelölje be az Eltávolításelemet.If you want to change to a different application (with a different application ID), check Uninstall. El kell távolítania az alkalmazás felülírt verzióját.You need to remove the superseded version of the application.

Függő alkalmazások felülírásaSupersede dependent applications

Ebben a példában alkalmazás fő hivatkozik az alkalmazást központilag telepíteni, a függőségekkel rendelkezik.In this example, master application refers to the app that you are deploying that has the dependencies.

Létrehozhat olyan helyettesítési kapcsolatot, amely új verzióra frissíti a függő alkalmazást.You can create a supersedence relationship that updates the dependent application to a new version.

 1. Győződjön meg róla, hogy az eredeti és az új függő alkalmazás a főalkalmazás ugyanazon függőségi csoportjához tartozik.Ensure that the new dependent application and the original dependent application are in the same dependency group of the master application.

 2. Hozzon létre egy olyan helyettesítési kapcsolatot, amely felülírja az eredeti függő alkalmazást az újjal.Create a supersedence relationship that supersedes the original dependent application with the new dependent application.

  A főalkalmazás új telepítései során az új függő alkalmazás telepítve van.During new installations of the master application, the new dependent application is installed. A főalkalmazás meglévő telepítéseit frissítődik az új függő alkalmazást.Existing installations of the master application are updated with the new dependent application.

  A záró eredménye, hogy a főalkalmazás minden telepítése használja-e az új függő alkalmazást.The end result is that all deployments of the master application use the new dependent application.

További szempontokFurther considerations

 • A függő alkalmazásokhoz több helyettesítési kapcsolatot is meghatározhat.You can specify multiple supersedence relationships for dependent applications. A rendszer a helyettesítési láncban található legmagasabb szintű függő alkalmazást telepíti.The highest dependent application in the supersedence chain gets installed.

 • A függő alkalmazásokat telepíteni kell az eszközt, amelyen a főalkalmazás is megtalálható, vagy a függő alkalmazások nem telepíthetők.Dependent applications must be deployed to the device where the master application is installed or the dependent application won't get installed.

 • Több függőség esetén a főalkalmazás új telepítéseinél a függőségi sorrend határozza meg, hogy a függő alkalmazás melyik verzióját telepíti a rendszer.For new installations of the master application, when you have multiple dependencies, the dependency order determines which version of the dependent application gets installed.

Helyettesítési kapcsolat megadásaTo specify a supersedence relationship

 1. Kattintson a Configuration Manager konzol szoftverkönyvtár > Alkalmazáskezelés > alkalmazások, és válasszon egy másik alkalmazást felülíró alkalmazás.In the Configuration Manager console, choose Software Library > Application Management > Applications, and then choose the application that supersedes another application.

 2. A a Home lap a tulajdonságok csoportjában válassza tulajdonságok megnyitni az alkalmazás neve tulajdonságok párbeszédpanel.On the Home tab, in the Properties group, choose Properties to open the application name Properties dialog box.

 3. Az a helyettesítési lapján a < alkalmazás neve> tulajdonságok párbeszédpanelen válassza ki Hozzáadás.On the Supersedence tab of the <Application Name> Properties dialog box, choose Add.

 4. A Helyettesítési kapcsolat megadása párbeszédpanelen kattintson a Tallózásgombra.In the Specify Supersedence Relationship dialog box, click Browse.

 5. Az a alkalmazás kiválasztása párbeszédpanelen válassza ki az alkalmazást felülír, és válassza a kívánt OK.In the Choose Application dialog box, choose the application that you want to supersede, and then choose OK.

 6. Az a helyettesítési kapcsolat megadása párbeszédpanelen jelölje ki a központi telepítési típust, amely a felváltja a központi telepítési típusának a felülírt alkalmazás.In the Specify Supersedence Relationship dialog box, select the deployment type that replaces the deployment type of the superseded application.

  Megjegyzés

  Alapértelmezés szerint az új központi telepítési típus nem a központi telepítés típusának eltávolítása a felülírt alkalmazás.By default, the new deployment type doesn't uninstall the deployment type of the superseded application. Ezt a megközelítést gyakran alkalmazzák olyan helyzetekben, amikor egy meglévő alkalmazás frissítését kell elvégezni központi telepítéssel.This scenario is commonly used when you want to deploy an upgrade to an existing application. Válassza az Eltávolítás beállítást, ha az új központi telepítési típus telepítése előtt eltávolítja a meglévő központi telepítési típust.Select Uninstall to remove the existing deployment type before the new deployment type is installed. Ha úgy dönt, hogy frissít egy alkalmazást, feltétlenül tesztelje előbb laboratóriumi jellegű környezetben.If you decide to upgrade an application, make sure that you test this in a lab environment first.

 7. Válasszon OK bezárásához a helyettesítési kapcsolat megadása párbeszédpanel megnyitásához.Choose OK to close the Specify Supersedence Relationship dialog box.

 8. Válasszon OK bezárásához a < alkalmazás neve> tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.Choose OK to close the <Application Name> Properties dialog box.

A jelenlegi alkalmazást felülíró alkalmazások megjelenítéseTo display applications that supersede the current application

 1. Kattintson a Configuration Manager konzol szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, choose Software Library.

 2. A a szoftverkönyvtár munkaterületet, bontsa ki a Alkalmazáskezelés, válassza a alkalmazások, és válassza ki a kívánt alkalmazásra.In the Software Library workspace, expand Application Management, choose Applications, and then choose the application that you want.

 3. A a Home lap a tulajdonságok csoportjában válassza tulajdonságok megnyitásához a < alkalmazás neve> tulajdonságok párbeszédpanel.On the Home tab, in the Properties group, choose Properties to open the <Application Name> Properties dialog box.

 4. A a hivatkozások lapján a < alkalmazás neve> tulajdonságok párbeszédpanelen válassza ki ezt az alkalmazást felülíró alkalmazások a a kapcsolattípus legördülő listából választhatja ki.On the References tab of the <Application Name> Properties dialog box, choose Applications that supersede this application from the Relationship type drop-down list.

 5. Tekintse át a listában, alkalmazásokat, amelyek a kijelölt alkalmazást felülíró, és válassza a OK bezárásához a < alkalmazás neve> tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.Review the list of applications that supersede the selected application, and then choose OK to close the <Application Name> Properties dialog box.