Gyakori feladatok létrehozása és telepítése a konfigurációs alaptervek a System Center Configuration ManagerrelCommon tasks for creating and deploying configuration baselines with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ez a témakör általános eseteken segítségével megtudhatja, hogyan hozhat létre és telepíthet a System Center Configuration Manager konfigurációs alapterv.This topic contains common scenarios to help you learn about how to create and deploy System Center Configuration Manager configuration baselines.

Ha már ismeri a megfelelőségi beállításokat, használja az összes használt funkcióra vonatkozó részletes dokumentációt is megtalálhatja a referenciakonfigurációk létrehozása és alapkonfigurációk központi telepítése témaköröket.If you are already familiar with compliance settings, you can find detailed documentation about all the features you use in the Create configuration baselines and Deploy configuration baselines topics.

Megkezdése előtt olvassa el a Ismerkedés a System Center Configuration Manager megfelelőségi beállítások néhány alapvető tudnivalók a megfelelőségi beállítások, valamint is tervezése és megfelelőségi beállítások konfigurálása megvalósításához szükséges előfeltételeket.Before you start, read Get started with compliance settings in System Center Configuration Manager to learn some basics about compliance settings, and also read Plan for and configure compliance settings to implement any necessary prerequisites.

Referenciakonfiguráció létrehozásaCreate a configuration baseline

Ebben a példában létrehozott csak Windows 10 rendszerű számítógépekhez a Configuration Manager-ügyfelet futtató egy konfigurációelemet.In this example, you've created a configuration item for only Windows 10 PCs that run the Configuration Manager client.

A konfigurációelem legalább 6 karakterből álló jelszót követel meg a Windows 10 rendszerű számítógépeken.This configuration item enforces a required password of at least 6 characters on Windows 10 PCs. A konfigurációelem neve Windows 10-jelszó kényszerítése.The configuration item is named Windows 10 Password Enforcement.

Az alábbi eljárás segítségével megtudhatja, hogyan adja hozzá a konfigurálási elemet egy alapkonfigurációt a telepítés előkészítéséhez.Use the following procedure to learn how to add this configuration item to a configuration baseline to prepare it for deployment.

 1. Kattintson a Configuration Manager konzolon eszközök és megfelelőség > megfelelőségi beállítások > Referenciakonfigurációk.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance > Compliance Settings > Configuration Baselines.

 2. A Kezdőlap Létrehozás csoportjában kattintson a Referenciakonfiguráció létrehozásaelemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Configuration Baseline.

 3. Az a Referenciakonfiguráció létrehozása párbeszédpanelen adja meg a következő beállításokat:In the Create Configuration Baseline dialog box, configure the following settings:

  • Név – Adja meg a Windows 10-jelszavak nevet (vagy egy tetszés szerinti másik nevet).Name - Enter Windows 10 Passwords (or another name of your choice)
 4. Kattintson a Hozzáadás > Konfigurációelemek.Click Add > Configuration Items.

 5. A Konfigurációelemek hozzáadása párbeszédpanelen válassza a korábban létrehozott Windows 10-jelszó kényszerítése konfigurációelemet, majd kattintson a Hozzáadásgombra.In the Add Configuration Items dialog box, select the Windows 10 Password Enforcement configuration item that you previously created, then click Add.

 6. Kattintson az OK gombra kattintva zárja be a Konfigurációelemek hozzáadása párbeszédpanel, és térjen vissza a Referenciakonfiguráció létrehozása párbeszédpanel megnyitásához.Click OK to close the Add Configuration Items dialog box and return to the Create Configuration Baseline dialog box.

 7. Az OK gombra kattintva zárja be a Referenciakonfiguráció létrehozása párbeszédpanelt.Click OK to close the Create Configuration Baseline dialog box.

  Most már megtekintheti a az alapkonfiguráció a Referenciakonfigurációk csomópont a Configuration Manager konzol.You can now see the configuration baseline in the Configuration Baselines node of the Configuration Manager console.

Telepítse a referenciakonfigurációtDeploy the configuration baseline

Ebben a példában a központilag telepíteni a számítógép-gyűjteményre az előző eljárásban létrehozott referenciakonfigurációt.In this example, you deploy the configuration baseline you created in the previous procedure to a collection of computers.

 1. Kattintson a Configuration Manager konzolon eszközök és megfelelőség > megfelelőségi beállítások > Referenciakonfigurációk.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance > Compliance Settings > Configuration Baselines.

 2. A referenciakonfigurációk listájában jelölje ki a Windows 10-jelszavakelemet.From the list of configuration baselines, select Windows 10 Passwords.

 3. A Kezdőlap Telepítés csoportjában kattintson a Telepítéselemre.On the Home tab, in the Deployment group, click Deploy.

 4. Az a Alapkonfigurációk központi telepítése párbeszédpanelen adja meg a következő beállításokat:In the Deploy Configuration Baselines dialog box, configure the following settings:

  • Kiválasztott referenciakonfigurációk – Győződjön meg arról, hogy a rendszer automatikusan felvette a Windows 10-jelszavak referenciakonfigurációt erre a listára.Selected configuration baselines - Ensure that the Windows 10 Passwords configuration baseline was automatically added to this list.

  • Nem megfelelő szabályok szervizelése – ellenőrizze, hogy ezt a jelölőnégyzetet annak biztosítására, hogy ha a helyes beállítások nincsenek jelen a megcélzott eszközökön, majd azok is javítja a Configuration Manager által.Remediate noncompliant rules when supported - Check this box to ensure that if the correct settings are not present on targeted devices, then they are remediated by Configuration Manager.

  • Gyűjtemény -kattintson Tallózás kiválaszthatja a számítógépet, amelyen a referenciakonfigurációt értékeli ki, megfelelőség szempontjából szervizelni.Collection - Click Browse to choose the collection of computers on which the configuration baseline is evaluated and remediated for compliance. Ebben a példában a referenciakonfiguráció a beépített Minden asztali és kiszolgáló ügyfél gyűjteményre lett telepítve.In this example, the configuration baseline was deployed to the built-in All Desktop and Server Clients collection.

   Tipp

   Ne aggódjon, ha a kiválasztott gyűjtemény nem Windows 10 rendszerű számítógépeket vagy eszközöket tartalmaz.Don't worry if the collection you choose contains computers or devices that don't run Windows 10. Mindaddig, amíg támogatott platformokat konfigurált a létrehozott konfigurációelemben, csak a Windows 10 rendszerű számítógépek megfelelőségi kiértékeli.As long as you configured supported platforms in the configuration item you created, only Windows 10 PCs are evaluated for compliance.

  • Ha szükséges, konfigurálja az ütemezést, amellyel a referenciakonfiguráció ki lesz értékelve.If necessary, configure the schedule by which the configuration baseline is evaluated. Ellenkező esetben hagyja meg az alapértelmezett 7 napértéket.Otherwise, keep the default of 7 Days.

 5. Az OK gombra kattintva zárja be a Referenciakonfigurációk központi telepítése párbeszédpanelt, és hozza létre a telepítést.Click OK to close the Deploy Configuration Baselines dialog box and create the deployment.

  Ha gyorsan át szeretné tekinteni a jelen telepítés megfelelőségi statisztikáját, a Figyelés munkaterületen kattintson a Központi telepítésekelemre.If you want to take a quick look at compliance statistics for this deployment, in the Monitoring workspace, click Deployments. A képernyő alján megjelenik egy megfelelőségi statisztika diagram.At the bottom of the screen, you see a Compliance Statistics chart.

További lépésekNext steps

Részletesebb információ a referenciakonfigurációk figyeléséről, lásd: megfelelőségi beállítások figyelése.For more detailed information about how to monitor configuration baselines, see Monitor compliance settings.