Információ az Active Directory Domain Servicesben közzétett ügyfélszoftver-telepítési tulajdonságokrólAbout client installation properties published to Active Directory Domain Services

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Amikor kiterjeszti az Active Directory-sémát a System Center Configuration Manager, és a helyet közzéteszi az Active Directory tartományi szolgáltatásokban, számos ügyfél-telepítési tulajdonságokat az Active Directory tartományi szolgáltatásokban közzétett.When you extend the Active Directory schema for System Center Configuration Manager, and the site is published to Active Directory Domain Services, many client installation properties are published to Active Directory Domain Services. Ha egy számítógép megtalálja ezeket az ügyfélszoftver telepítési tulajdonságokat, akkor használhatja azokat a Configuration Manager-ügyfél telepítésekor.If a computer can locate these client installation properties, it can use them during Configuration Manager client deployment.

Az Active Directory tartományszolgáltatások használata az ügyféltelepítési tulajdonságok közzétételéhez a következő előnyökkel jár:The advantages of using Active Directory Domain Services to publish client installation properties include the following:

 • Szoftverfrissítési ponton alapuló ügyfél esetén és a Csoportházirendes ügyféltelepítés nem igényli a telepítési paraméterek hozzanak létre minden olyan számítógépen.Software update point-based client installations and Group Policy client installations do not require setup parameters to be set up on each computer.

 • Ezek az információk automatikusan állnak elő, ami kiiktatja a telepítési tulajdonságok manuális megadásánál keletkező emberi hibákat.Because this information is automatically generated, the risk of human error associated with manually entering installation properties is eliminated.

Megjegyzés

Az Active Directory-séma kiterjesztése a Configuration Manager és a hely közzététele kapcsolatban további információkért lásd: sémakiterjesztések a System Center Configuration Manager.For more information about how to extend the Active Directory schema for Configuration Manager, and how to publish a site, see Schema extensions for System Center Configuration Manager.

Az Active Directory tartományi szolgáltatásokban közzétett ügyfél-telepítési tulajdonságokrólClient installation properties published to Active Directory Domain Services

Az ügyfél-telepítési tulajdonságok listáját a következő:The following is a list of client installation properties. Alább felsorolt minden elemre vonatkozó további információkért lásd: vonatkozó ügyfél-telepítési tulajdonságokról a System Center Configuration Managerben.For more information about each item listed below, see About client installation properties in System Center Configuration Manager.

 • A Configuration Manager-hely kódja.The Configuration Manager site code.

 • A helykiszolgáló aláíró tanúsítványa.The site server signing certificate.

 • A megbízható legfelső szintű kulcs.The trusted root key.

 • A HTTP és a HTTPS protokollokhoz használt ügyfélkommunikációs portok.The client communication ports for HTTP and HTTPS.

 • A tartalék állapotkezelő pont.The fallback status point. Ha a helynek több tartalék állapotkezelő pont van, csak az első címtárra telepített közzé van téve az Active Directory tartományi szolgáltatásokban.If the site has multiple fallback status points, only the first one that was installed is published to Active Directory Domain Services.

 • A beállítás azt jelzi, hogy az ügyfélnek csak HTTPS protokollal lehet kommunikálnia.A setting to indicate that the client must communicate by using HTTPS only.

 • PKI-tanúsítványokra vonatkozó beállítások:Settings related to PKI certificates:

  • Használni kell-e az ügyfél PKI-tanúsítványát.Whether to use a client PKI certificate.

  • Választási feltételek a tanúsítványválasztáshoz.The selection criteria for certificate selection. Erre akkor lehet szükség, mert az ügyfélnek több érvényes PKI-tanúsítvánnyal, amely használható a Configuration Manager van.This may be required because the client has more than one valid PKI certificate that can be used for Configuration Manager.

  • Ez a beállítás határozza meg, hogy melyik tanúsítványt használja, ha az ügyfélnek több érvényes tanúsítványa van a tanúsítványkiválasztási folyamat után.A setting to determine which certificate to use if the client has multiple valid certificates after the certificate selection process.

  • A tanúsítványkiállítói lista, mely tartalmazza a megbízható gyökér szintű hitelesítésszolgáltatói tanúsítványok felsorolását.The certificate issuers list that contains a list of trusted root CA certificates.

 • A Client.msi telepítési tulajdonságai, melyek az Ügyfél lapon vannak megadva a Ügyfélleküldéses telepítés tulajdonságai párbeszédpanelben.Client.msi installation properties that are specified in the Client tab of the Client Push Installation Properties dialog box.

Ügyféltelepítés (CCMSetup) használ a tulajdonságokat, amelyeket a rendszer közzéteszi az Active Directory tartományi szolgáltatások csak akkor, ha nincsenek más megadva a tulajdonságai a következő módszerek egyikével:Client installation (CCMSetup) uses the properties that are published to Active Directory Domain Services only if no other properties are specified by using either of the following:

 • A manuális telepítési módszer (a cikk későbbi részében leírt)The manual installation method (described later in this article)

 • A Csoportházirenden alapuló telepítési módszer (a cikk későbbi részében leírt)The Group Policy installation method (described later in this article)

Megjegyzés

Az ügyfél telepítéséhez használt ügyfél-telepítési tulajdonságokat.The client installation properties are used to install the client. Ezek a Tulajdonságok felülírhatják azokat a hozzárendelt helyről származó új beállítások után az ügyfél telepítve van, és sikeresen hozzá van rendelve egy Configuration Manager-hely.These properties might be overwritten with new settings from its assigned site after the client is installed and has successfully been assigned to a Configuration Manager site.

A következő szakaszokban az olvasható információk segítségével határozza meg, mely a Configuration Manager ügyféltelepítési módszerek használják az Active Directory tartományi szolgáltatásokban az ügyféltelepítési tulajdonságok beszerzésére.Use the details in the following sections to determine which Configuration Manager client installation methods use Active Directory Domain Services to obtain client installation properties.

Ügyfél leküldéses telepítéseClient push installation

Az ügyfél leküldéses telepítése nem használja az Active Directory tartományszolgáltatásokat az ügyféltelepítési tulajdonságok beszerzésére.Client push installation does not use Active Directory Domain Services to obtain installation properties.

Ehelyett az ügyfél-telepítési tulajdonságokat adhat meg a ügyfél lapján a Ügyfélleküldéses telepítés tulajdonságai párbeszédpanel megnyitásához.Instead, you can specify client installation properties in the Client tab of the Client Push Installation Properties dialog box. Ezeket a lehetőségek és az ügyfélhez kapcsolódó helybeállítások egy fájlban vannak eltárolva, melyet az ügyfél olvas az ügyféltelepítés közben.These options and client-related site settings are stored in a file that the client reads during client installation.

Megjegyzés

Nem kell megadnia semmilyen CCMSetup tulajdonságot az ügyfélleküldéses telepítéshez, a tartalék állapotkezelő ponthoz vagy a megbízható legfelső szintű kulcshoz az Ügxfél lapon. Ezek a beállítások automatikusan kerülnek az ügyfelekhez, amikor ügyfélleküldéses telepítés használatával telepíti azokat.You do not have to specify any CCMSetup properties for client push installation, or the fallback status point, or the trusted root key in the Client tab. These settings are automatically supplied to clients when they are installed by using client push installation.

Semmilyen tulajdonságot, melyet a ügyfél lapon közzé az Active Directory tartományi szolgáltatásokban, ha a helyet közzéteszi az Active Directory tartományi szolgáltatásokban.Any properties that you specify in the Client tab are published to Active Directory Domain Services if the site is published to Active Directory Domain Services. Ezeket a beállítáokat olvassa be az ügyféltelepítés, ha a CCMSetup futását telepítési tulajdonságok nélkül indítják el.These settings are read by client installations where CCMSetup is run with no installation properties.

Szoftverfrissítési ponton alapuló telepítésSoftware update point-based installation

A szoftverfrissítési ponton alapuló telepítési módszer nem támogatja a telepítési tulajdonságok hozzáadását a CCMSetup parancssorhoz.The software update point-based installation method does not support the addition of installation properties to the CCMSetup command line.

Ha nincsenek megadva parancssori tulajdonságok az ügyfélszámítógépen a csoportházirend használatával, akkor a CCMSetup az Active Directory tartományszolgáltatásokban keres telepítési tulajdonságokat.If no command line properties have been provisioned on the client computer by using Group Policy, CCMSetup searches Active Directory Domain Services for installation properties.

Csoportházirend telepítéseGroup Policy installation

A csoportházirenden alapuló telepítési módszer nem támogatja a telepítési tulajdonságok hozzáadását a CCMSetup parancssorhoz.The Group Policy installation method does not support the addition of installation properties to the CCMSetup command line.

Ha nincsenek megadva parancssori tulajdonságok az ügyfélszámítógépen, akkor a CCMSetup az Active Directory tartományszolgáltatásokban keres telepítési tulajdonságokat.If no command line properties have been provisioned on the client computer, CCMSetup searches Active Directory Domain Services for installation properties.

Manuális telepítésManual installation

A CCMSetup a következő esetekben keresi a telepítési tulajdonságokat az Active Directory tartományi szolgáltatásokban:CCMSetup searches Active Directory Domain Services for installation properties under the following circumstances:

 • A CCMSetup.exe parancs után nincsenek megadva parancssori tulajdonságok.No command line properties are specified after the CCMSetup.exe command.

 • A számítógép kiépítése nem csoportházirend használatával megadott telepítési tulajdonságokkal történt.The computer has not been provisioned with installation properties by using Group Policy.

Bejelentkezési parancsprogramfájl telepítéseLogon script installation

A CCMSetup a következő esetekben keresi a telepítési tulajdonságokat az Active Directory tartományi szolgáltatásokban:CCMSetup searches Active Directory Domain Services for installation properties under the following circumstances:

 • A CCMSetup.exe parancs után nincsenek megadva parancssori tulajdonságok.No command line properties are specified after the CCMSetup.exe command.

 • A számítógép kiépítése nem csoportházirend használatával megadott telepítési tulajdonságokkal történt.The computer has not been provisioned with installation properties by using Group Policy.

Szoftverterjesztéses telepítésSoftware distribution installation

A CCMSetup a következő esetekben keresi a telepítési tulajdonságokat az Active Directory tartományi szolgáltatásokban:CCMSetup searches Active Directory Domain Services for installation properties under the following circumstances:

 • A CCMSetup.exe parancs után nincsenek megadva parancssori tulajdonságok.No command line properties are specified after the CCMSetup.exe command.

 • A számítógép kiépítése nem csoportházirend használatával megadott telepítési tulajdonságokkal történt.The computer has not been provisioned with installation properties by using Group Policy.

Az ügyfelek nem tudnak hozzáférni az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítéseInstallations for clients that cannot access Active Directory Domain Services

Ezek az ügyfélszámítógépek nem tudja elolvasni vagy hozzáférni a közzétett telepítési tulajdonságokat az Active Directory tartományi szolgáltatásokból.These client computers cannot read or access the published installation properties from Active Directory Domain Services.

Ezek az ügyfelek a következők:These clients include:

 • Munkacsoport-számítógépeket.Workgroup computers.

 • Nincs közzétéve az Active Directory tartományi szolgáltatásokban a Configuration Manager helyhez rendelt ügyfelek.Clients that are assigned to a Configuration Manager site that is not published to Active Directory Domain Services.

 • Ha az interneten vannak telepített ügyfelek.Clients that are installed when they are on the Internet.