Az Eszközintelligencia szolgáltatás használata a System Center Configuration ManagerbenHow to use Asset Intelligence in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ebben a témakörben található információk nyújtanak segítséget a tipikus Eszközintelligencia feladatok a System Center Configuration Manager-hierarchiában felügyelheti:This topic contains information to help you manage typical Asset Intelligence tasks in your System Center Configuration Manager hierarchy:

Az Eszközintelligencia adatainak megtekintéseView Asset Intelligence information

Az Eszközintelligencia adatait az Eszközintelligencia kezdőlapján, illetve az eszközintelligencia-jelentésekben tekintheti meg.You can view Asset Intelligence information on the Asset Intelligence home page and in Asset Intelligence reports.

Az Eszközintelligencia kezdőlapjaAsset Intelligence home page

Az Eszközintelligencia kezdőlapján található összegző irányítópulton az Eszközintelligencia-katalógus adatait találja.The Asset Intelligence home page displays a summary dashboard for Asset Intelligence catalog information. A kezdőlapon megtekintheti a katalógusszinkronizálásra, illetve a leltározott szoftverek állapotára vonatkozó adatokat.On the home page, you can view information about catalog synchronization and inventoried software status. Az Eszközintelligencia kezdőlapja a következő szakaszokra oszlik:The Asset Intelligence home page is divided into the following sections:

 • Katalógus szinkronizálása: Ismerteti, hogy engedélyezve van-e az Eszközintelligencia szolgáltatás, az Eszközintelligencia szinkronizációs pontja, a szinkronizálás ütemezését, e az ügyféllicenc-kimutatások importálása, amikor legutóbbi és az időt az aktuális állapotát a következő ütemezett frissítés és az Eszközintelligencia szinkronizációs pontja után módosítások számát tartozó helyrendszer telepítését.Catalog Synchronization: Provides information about whether Asset Intelligence is enabled, the current status of the Asset Intelligence synchronization point, the synchronization schedule, whether the customer license statement is imported, when status was last updated and the time for the next scheduled update, and the number of changes that occurred after the Asset Intelligence synchronization point site system was installed.

  Megjegyzés

  Az Eszközintelligencia kezdőlapján csak akkor jelenik meg a katalógusszinkronizációs szakasz, ha telepítve lett egy, az Eszközintelligencia szinkronizálási pontjához tartozó helyrendszerszerepkör.The Asset Intelligence catalog synchronization section of the Asset Intelligence home page is only displayed if an Asset Intelligence synchronization point site system role has been installed.

 • Leltározott Szoftverállapot: Itt a számát és százalékos arányát a leltározott szoftverek, szoftverkategóriák és szoftvercsaládok azonosított egy rendszergazdai felhasználó, online azonosítása függőben van vagy az azonosítatlan és nem függésben levő, a Microsoft által azonosított.Inventoried Software Status: Provides the count and percentage of inventoried software, software categories, and software families that are identified by Microsoft, identified by an administrative user, pending online identification, or unidentified and not pending. A táblázat ezek számát, a diagram pedig a százalékos arányt tartalmazza.The information displayed in table format shows the count for each, while the information displayed in the chart shows the percentage for each.

  Az alábbi útmutatást követve megtekintheti az Eszközintelligencia adatait az Eszközintelligencia kezdőlapján.Use the following procedure to view Asset Intelligence information on the Asset Intelligence home page.

Az eszközintelligencia adatainak megtekintése az Eszközintelligencia kezdőlapjánTo view Asset Intelligence information on the Asset Intelligence home page
 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközintelligencialehetőségre.In the Asset and Compliance workspace, click Asset Intelligence. Ekkor megjelennek az Eszközintelligencia-jelentések.The Asset Intelligence reports are displayed.

Eszközintelligencia-jelentésekAsset Intelligence reports

Az Eszközintelligencia által összegyűjtött információkról több mint 60 Eszközintelligencia-jelentés készül.There are over 60 Asset Intelligence reports that display the information collected by Asset Intelligence. A jelentések nagy része konkrétabb jelentésekhez kapcsolódik, amelyekben általános adatokat kérdezhet le, és részletesebb információhoz juthat.Many of these reports link to more specific reports in which you can query for general information and drill down to more detailed information. Az Eszközintelligencia-jelentések találhatók a Configuration Manager konzolon a figyelés munkaterület alatt a jelentéskészítési csomópont.The Asset Intelligence reports are located in the Configuration Manager console, in the Monitoring workspace, under the Reporting node. A jelentések a hardverekkel, licenckezeléssel és szoftverekkel kapcsolatos adatokat tartalmazzák.The reports provide information about hardware, license management, and software. A Configuration Manager-jelentésekkel kapcsolatos további információkért lásd: jelentéskészítés a System Center Configuration Managerben.For more information about reports in Configuration Manager, see Reporting in System Center Configuration Manager.

Megjegyzés

Az Eszközintelligencia-jelentésekben feltüntetett, a telepített szoftvercímek mennyiségére és a licencekre vonatkozó adatok pontossága eltérhet a környezetben használt telepített szoftverek és a licencek tényleges mennyiségétől. Ennek oka, hogy a vállalati környezetben telepített szoftverekre vonatkozó szoftverlicencadatok leltározásakor összetett függőségekkel és korlátozásokkal kell számolni.The accuracy of installed software title quantities and license information displayed in Asset Intelligence reports might vary from the actual number of software titles installed or licenses in use in the environment because of the complex dependencies and limitations involved in inventorying software license information for software titles installed in enterprise environments. Az Eszközintelligencia-jelentések önmagukban nem alkalmasak a megvásárolt szoftverlicencek megfelelőségének ellenőrzésére.Asset Intelligence reports should not be used as the sole source for determining purchased software license compliance.

Az alábbi útmutatást követve az Eszközintelligencia-jelentések segítségével megtekintheti az Eszközintelligencia adatait.Use the following procedure to view Asset Intelligence information by using the Asset Intelligence reports.

Az Eszközintelligencia összegyűjtött adatainak megtekintése az Eszközintelligencia-jelentések segítségévelTo view collected Asset Intelligence information by using Asset Intelligence reports
 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a figyelés.In the Configuration Manager console, click Monitoring.

 2. A Figyelés munkaterületen bontsa ki a Jelentéskészítéscsomópontot és a Jelentésekelemet, majd kattintson az Eszközintelligencialehetőségre.In the Monitoring workspace, expand Reporting, expand Reports, and click Asset Intelligence. Ekkor megjelennek az Eszközintelligencia-jelentések.The Asset Intelligence reports are displayed.

  Figyelmeztetés

  Ha a Jelentések csomóponton nem találhatók jelentésmappák, ellenőrizze, hogy konfigurálta-e a jelentéskészítést.If no report folders exist under the Reports node, verify that you have configured reporting. További információkért lásd: a System Center Configuration Managerben a jelentéskészítés konfigurálása.For more information, see Configuring reporting in System Center Configuration Manager.

 3. Válassza ki a futtatni kívánt Eszközintelligencia-jelentést, majd a Kezdőlap lap Jelentéscsoport csoportjában kattintson a Futtatáselemre.Select the Asset Intelligence report that you want to run, and then on the Home tab, in the Report Group group, click Run.

Eszközintelligencia-katalógus szinkronizálásaSynchronize the Asset Intelligence catalog

A szoftvercímek legutóbbi kategorizálásának lekéréséhez szinkronizálja a helyi Eszközintelligencia-katalógust a System Center Online szolgáltatással.You can synchronize the local Asset Intelligence catalog with System Center Online to retrieve the latest software title categorization. Ha a System Center Online szolgáltatással manuálisan kéri a katalógus szinkronizálását, a szinkronizációs folyamat akár 15 percet (vagy még többet) is igénybe vehet.When you manually request catalog synchronization with System Center Online, it could take 15 minutes or longer to complete the synchronization process with System Center Online. Configuration Manager-frissítések a utolsó sikeres frissítés beállítást a Eszközintelligencia kezdőlapja, amikor a szinkronizálás sikeresen befejeződik az aktuális idejét.Configuration Manager updates the Last Successful Update setting on the Asset Intelligence home page with the current time for when synchronization successfully finishes.

Megjegyzés

Az eljárások megkezdése előtt telepíteni kell az Eszközintelligencia szinkronizációs pontja helyrendszerszerepkört.An Asset Intelligence synchronization point site system role must first be installed before by using the procedures. Az Eszközintelligencia szinkronizációs pontja telepítéséről további információkért lásd: az Eszközintelligencia szolgáltatás konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For information about installing an Asset Intelligence synchronization point, see Configuring Asset Intelligence in System Center Configuration Manager.

Az alábbi útmutatást követve hozza létre az Eszközintelligencia-katalógus szinkronizálási ütemezését.Use the following procedure to create a synchronization schedule for the Asset Intelligence catalog.

Eszközintelligencia-katalógus szinkronizálási ütemezésének létrehozásaTo create a synchronization schedule for the Asset Intelligence catalog

 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközintelligencialehetőségre.In the Assets and Compliance workspace, click Asset Intelligence.

 3. A Kezdőlap lap Létrehozás csoportjában kattintson a Szinkronizáláselemre, majd a Szinkronizálás ütemezéselehetőségre.On the Home tab, in the Create group, click Synchronize, and then click Schedule Synchronization.

 4. Az Eszközintelligencia-szinkronizációs pont ütemezése párbeszédpanelen válassza az Ütemezett szinkronizálás engedélyezéselehetőséget, majd állítson be egy egyszerű vagy egyéni ütemezést.In the Asset Intelligence Synchronization Point Schedule dialog box, select Enable synchronization on a schedule, and then configure a simple or custom schedule.

 5. A változtatások mentéséhez kattintson az OK gombra.Click OK to save the changes.

  Megjegyzés

  A szinkronizálás ütemezéséről, illetve a következő ütemezett szinkronizálásról az Eszközök és megfelelőség munkaterület hierarchiájának felső szintű helyén, az Eszközintelligencia csomópontban talál további információt.For information about the synchronization schedule, including the next scheduled synchronization, see the Asset Intelligence node in the Assets and Compliance workspace on the top-level site of the hierarchy.

  Az alábbi útmutatást követve manuálisan szinkronizálhatja az Eszközintelligencia-katalógust.Use the following procedure to manually synchronize the Asset Intelligence catalog.

Figyelmeztetés

A System Center Online 12 óránként legfeljebb egy manuális szinkronizációs kérelmet fogad el.System Center Online accepts only one manual synchronization request in a 12-hour period.

Az Eszközintelligencia-katalógus manuális szinkronizálásaTo manually synchronize the Asset Intelligence catalog

 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközintelligencialehetőségre.In the Assets and Compliance workspace, click Asset Intelligence.

 3. A Kezdőlap lap Létrehozás csoportjában kattintson a Szinkronizáláselemre, majd az Eszközintelligencia-katalógus szinkronizálásalehetőségre, végül kattintson az OKgombra.On the Home tab, in the Create group, click Synchronize, click Synchronize Asset Intelligence Catalog, and then click OK.

Az eszközintelligencia-katalógus testreszabásaCustomize the Asset Intelligence catalog

A Eszközintelligencia-katalógus System Center Online-tól származó kategorizálási információinak tárolása a helyadatbázisban történik. Az adatok csak olvasási engedéllyel érhetők el, és sem módosítani, sem pedig törölni nem lehet őket.Asset Intelligence catalog categorization information received from System Center Online is stored in the site database with read-only permissions and cannot be modified or deleted. Az egyéni szoftverkategóriákat, szoftvercsaládokat, szoftvercímkéket és a hardverkövetelmény-katalógus adatait azonban szabadon létrehozhatja, módosíthatja és törölheti.However, you can create, modify, and delete custom software categories, software families, software labels, and hardware requirements catalog information. Így a már létező vagy felhasználó által definiált szoftvercímadatok esetében egyéni kategorizálási adatokat használhat a System Center Online által biztosított információk helyett.Then you can use custom categorization data instead of the information supplied by System Center Online for existing or user-defined software title information. Ha kategorizálási információkat módosít vagy vesz fel, a katalógus adatai felhasználó által definiált adatként szerepelnek majd.When you change or add categorization information, the catalog information is considered user-defined. A felhasználó által definiált kategorizálási adatokat a rendszer más adatbázistáblákban tárolja, mint az ellenőrzött katalógusadatokat.User-defined categorization information is stored in different database tables than validated catalog information.

SzoftverkategóriákSoftware categories

Az Eszközintelligencia szoftverkategóriáinak használatával széles körben kategorizálhatók a leltározott szoftvercímek, emellett adott szoftvercsaládok magas szintű csoportosítására is használhatók.Asset Intelligence software categories are used to broadly categorize inventoried software titles and are also used as high-level groupings of more specific software families. Szoftverkategóriát alkothatnak például az energiavállalatok, a kategórián belül pedig külön szoftvercsaládokat az olaj, a gáz vagy a vízenergia.For example, a software category could be energy companies, and a software family within that software category could be oil and gas or hydroelectric. Az Eszközintelligencia-katalógus több előre meghatározott szoftverkategóriával rendelkezik, emellett pedig lehetőség van felhasználó által definiált kategóriák létrehozására a leltározott szoftverek további meghatározása céljából.Many software categories are predefined in the Asset Intelligence catalog, and additional user-defined categories can be created to further define inventoried software. Az előre meghatározott szoftverkategóriák érvényesítési állapota mindig Ellenőrizveértékű, míg az Eszközintelligencia-katalógushoz hozzáadott egyéni szoftverkategória-adatok értéke Felhasználó által definiált.The validation state for all predefined software categories is always Validated, while custom software category information added to the Asset Intelligence catalog is User Defined.

Az alábbi útmutatást követve felhasználó által definiált szoftverkategóriát hozhat létre.Use the following procedure to create a user-defined software category.

Felhasználó által definiált szoftverkategória létrehozásaTo create a user-defined software category
 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközintelligenciaelemre, majd a Katalóguslehetőségre.In the Assets and Compliance workspace, click Asset Intelligence, and then click Catalog.

 3. A Kezdőlap lap Létrehozás csoportjában kattintson a Szoftverkategória létrehozásaelemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Software Category.

 4. Az Általános lapon nevezze el az új szoftverkategóriát, majd igény szerint adja meg a leírását.On the General page, enter a name for the new software category and, optionally, a description.

  Megjegyzés

  Az újonnan létrehozott szoftverkategóriák érvényesítési állapota mindig Felhasználó által definiáltértékű.The validation state for all new custom software categories is always set to User Defined.

  Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 5. Az Összefoglalás lapon tekintse át a beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Summary page, review the settings, and then click Next.

 6. A varázslóból való kilépéshez a Befejezés lapon kattintson a Bezárás gombra.On the Completion page, click Close to exit the wizard.

SzoftvercsaládokSoftware families

Az Eszközintelligencia szoftvercsaládjai használatával alaposabban meghatározhatók a szoftverkategóriákban található leltározott szoftvercímek.Asset Intelligence software families are used to further define inventoried software titles within software categories. Szoftverkategóriát alkothatnak például az energiavállalatok, a kategórián belül pedig külön szoftvercsaládokat az olaj, a gáz vagy a vízenergia.For example, a software category could be energy companies, and a software family within that software category could be oil and gas or hydroelectric. Az Eszközintelligencia-katalógus több előre meghatározott szoftvercsaláddal rendelkezik, emellett pedig lehetőség van a felhasználó által definiált családok létrehozására a leltározott szoftverek meghatározása céljából.Many software families are predefined in the Asset Intelligence catalog, and additional user-defined families can be created to define inventoried software. Az előre meghatározott szoftvercsaládok érvényesítési állapota mindig Ellenőrizveértékű, míg az Eszközintelligencia-katalógushoz hozzáadott egyéni szoftvercsaládadatok értéke Felhasználó által definiált.The validation state for all predefined software families is always Validated, while custom software family information added to the Asset Intelligence catalog is User Defined.

Az alábbi útmutatást követve létrehozhat felhasználó által definiált szoftvercsaládot.Use the following procedure to create a user-defined software family.

Felhasználó által definiált szoftvercsalád létrehozásaTo create a user-defined software family
 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközintelligenciaelemre, majd a Katalóguslehetőségre.In the Assets and Compliance workspace, click Asset Intelligence, and then click Catalog.

 3. A Kezdőlap lap Létrehozás csoportjában kattintson a Szoftvercsalád létrehozásaelemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Software Family.

 4. Az Általános lapon nevezze el az új szoftvercsaládot, majd igény szerint adja meg a leírását.On the General page, enter a name for the new software family and, optionally, a description.

  Megjegyzés

  Az újonnan létrehozott szoftvercsaládok érvényesítési állapota mindig Felhasználó által definiáltértékű.The validation state for all new custom software families is always set to User Defined.

 5. Az Összefoglalás lapon tekintse át a beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Summary page, review the settings, and then click Next.

 6. A varázslóból való kilépéshez a Befejezés lapon kattintson a Bezárás gombra.On the Completion page, click Close to exit the wizard.

SzoftvercímkékSoftware labels

Az Eszközintelligencia egyéni szoftvercímkéi segítségével a szoftvercímek csoportosítására használható szűrőket hozhat létre, amelyeket Eszközintelligencia-jelentésekkel tekinthet meg.Asset Intelligence custom software labels let you create filters that you can use to group software titles and view them by using Asset Intelligence reports. Ha például létrehoz egy „shareware” nevű szoftvercímkét, amelyet több alkalmazáshoz is hozzárendel, akkor a megfelelő jelentés lefuttatása után minden „shareware” szoftvercímkével ellátott cím megjelenik a találati listában.For example, you can create a software label called shareware, associate it with a number of applications, and then run a report that shows you all titles with the software label of shareware. Az Eszközintelligencia-katalógushoz hozzáadott egyéni szoftvercímkék érvényesítési állapota Felhasználó által definiált értékű.The validation state is User Defined for all custom software labels that you add to the Asset Intelligence catalog.

Az alábbi útmutatást követve létrehozhat felhasználó által definiált egyéni címkét.Use the following procedure to create a user-defined custom label.

Felhasználó által definiált egyéni címke létrehozásaTo create a user-defined software label
 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközintelligenciaelemre, majd a Katalóguslehetőségre.In the Assets and Compliance workspace, click Asset Intelligence, and then click Catalog.

 3. A Kezdőlap lap Létrehozás csoportjában kattintson a Szoftvercímke létrehozásaelemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Software Label.

 4. Az Általános lapon nevezze el az új szoftvercsaládot, majd igény szerint adja meg a leírását.On the General page, enter a name for the new software family and, optionally, a description.

  Megjegyzés

  Az újonnan létrehozott egyéni szoftvercímkék érvényesítési állapota mindig Felhasználó által definiáltértékű.The validation state for all new custom software labels is always set to User Defined.

 5. Az Összefoglalás lapon tekintse át a beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Summary page, review the settings, and then click Next.

 6. A varázslóból való kilépéshez a Befejezés lapon kattintson a Bezárás gombra.On the Completion page, click Close to exit the wizard.

HardverkövetelményekHardware requirements

A hardverkövetelmények adatai segítségével még a szoftverek központi telepítése előtt ellenőrizheti, hogy számítógépe megfelel-e az adott szoftver hardverkövetelményeinek.Hardware requirements information can help you verify that computers meet the hardware requirements for software titles before they are targeted for software deployments. Számos előre meghatározott szoftverkövetelmény található az Eszközintelligencia-katalógusban, továbbá új, felhasználó által definiált hardverkövetelmény-információt is létrehozhat az egyéni követelmények teljesítése érdekében.Many hardware requirements are predefined in the Asset Intelligence catalog, and you can create new user-defined hardware requirement information to meet custom requirements. Az előre meghatározott hardverkövetelmények érvényesítési állapota mindig Ellenőrizveértékű, míg az Eszközintelligencia-katalógushoz hozzáadott, felhasználó által definiált hardverkövetelmény-adatok értéke Felhasználó által definiált.The validation state for all predefined hardware requirements is always Validated, while user-defined hardware requirements information added to the Asset Intelligence catalog is User Defined.

Fontos

A a Configuration Manager-konzolon megjelenő hardverkövetelményeket kéri le az Eszközintelligencia-katalógus a helyi számítógépen a, és a System Center 2012 Configuration Manager-ügyfelek a leltárba vett szoftvercímek adatai nem alapulnak.The hardware requirements displayed in the Configuration Manager console are retrieved from the Asset Intelligence catalog on the local computer and are not based on inventoried software title information from System Center 2012 Configuration Manager clients. A hardverkövetelményekre vonatkozó adatok nem frissülnek a System Center Online szinkronizálási folyamatának részeként.Hardware requirements information is not updated as part of the synchronization process with System Center Online. Felhasználó által definiált hardverkövetelményeket hozhat létre olyan leltározott szoftverekhez, amelyek nem rendelkeznek társított hardverkövetelményekkel.You can create user-defined hardware requirements for inventoried software that does not have associated hardware requirements.

Az alábbi útmutatást követve felhasználó által definiált hardverkövetelményt hozhat létre.Use the following procedure to create a user-defined hardware requirement.

Felhasználó által definiált hardverkövetelmény létrehozásaTo create a user-defined hardware requirements
 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközintelligenciaelemre, majd a Hardverkövetelményeklehetőségre.In the Assets and Compliance workspace, click Asset Intelligence, and then click Hardware Requirements.

 3. A Kezdőlap lap Létrehozás csoportjában kattintson a Hardverkövetelmények létrehozásaelemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Hardware Requirements.

 4. Az Általános lapon adja meg az alábbi adatokat:On the General page, enter the following information:

  1. Szoftvercím: Megadja a szoftvercímhez, amelyre a hardverkövetelmények vonatkoznak.Software title: Specifies the software title for which the hardware requirements are associated. Nem adhat meg olyan szoftvercímet, amely már szerepel az Eszközintelligencia-katalógusban.The software title cannot already exist in the Asset Intelligence catalog.

  2. Érvényesítési állapot: Érvényesítési állapota felhasználó által definiált a hardverkövetelmények.Validation state: Lists the validation state as User Defined for the hardware requirements. Ez a beállítás nem módosítható.You cannot modify this setting.

  3. Minimális CPU (MHz): Adja meg a minimális processzorsebesség, megahertzben (MHz), a szoftvercímhez szükséges.Minimum CPU (MHz): Specifies the minimum processor speed, in megahertz (MHz), required by the software title.

  4. Minimális RAM (KB): Adja meg a minimális memória kilobájt (KB), a szoftvercímhez szükséges.Minimum RAM (KB): Specifies the minimum RAM, in kilobytes (KB), required by the software title.

  5. Minimális szabad lemezterület (KB): Megadja a minimális szabad lemezterület a szoftvercímhez szükséges.Minimum Disk Space (KB): Specifies the minimum free disk space, in KB, required by the software title.

  6. Minimális lemezméret (KB): Adja meg a minimális merevlemez mérete KB, a szoftvercímhez szükséges.Minimum Disk Size (KB): Specifies the minimum hard disk size, in KB, required by the software title.

   Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 5. Az Összefoglalás lapon tekintse át a beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Summary page, review the settings, and then click Next.

 6. A varázslóból való kilépéshez a Befejezés lapon kattintson a Bezárás gombra.On the Completion page, click Close to exit the wizard.

A leltározott szoftver kategorizálási adatainak módosításaModify categorization information for inventoried software

Az Eszközintelligencia-katalógus előre meghatározott szoftverei olyan speciális kategorizálási adatokkal lettek konfigurálva, mint a terméknév, a gyártó, a szoftverkategória vagy a szoftvercsalád.Predefined software in the Asset Intelligence catalog is configured with specific categorization information, such as product name, vendor, software category, and software family. Ha az előre meghatározott kategorizálási adatok nem felelnek meg az Ön elvárásainak, a szoftver tulajdonságai között módosíthatja az információkat.When the predefined categorization information does not meet your requirements, you can modify the information in the properties for the software title. Az előre meghatározott kategorizálási adatok módosításakor a szoftver érvényesítési állapota Ellenőrizve értékről Felhasználó által definiáltértékűre vált.When you modify categorization information for predefined software, the validation state for the software changes from Validated to User Defined.

Fontos

A kategorizálási adatok csak a felső szintű helyen módosíthatók.The categorization information can only be modified at the top-level site.

Az alábbi útmutatást követve módosíthatja a leltározott szoftverek kategorizálási adatait.Use the following procedure to modify categorization information for inventoried software.

A szoftvercímek kategorizálásának módosításaTo modify the categorizations for software titles
 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközintelligenciaelemre, majd a Leltározott szoftverlehetőségre.In the Assets and Compliance workspace, click Asset Intelligence, and then click Inventoried Software.

 3. Jelöljön ki egy vagy több szoftvercímet, amelynek módosítani szeretné a kategorizálását.Select a software title or select multiple software titles for which you want to modify categorizations.

 4. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 5. Az Általános lapon az alábbi kategorizálási adatokat módosíthatja:On the General tab, you can modify the following categorization information:

  • Terméknév: Megadja a leltározott szoftvercím neve.Product Name: Specifies the name of the inventoried software title.

  • Szállítói: Megadja a leltározott szoftvercímet fejlesztő gyártó neve.Vendor: Specifies the name of the vendor that developed the inventoried software title.

  • Kategória: Adja meg a leltározott szoftvercímhez aktuálisan hozzárendelt szoftverkategória.Category: Specifies the software category that is currently assigned to the inventoried software title.

  • Család: Adja meg a leltározott szoftvercímhez aktuálisan hozzárendelt szoftvercsalád.Family: Specifies the software family that is currently assigned to the inventoried software title.

 6. A változtatások mentéséhez kattintson az OK gombra.Click OK to save the changes.

  Az alábbi útmutatást követve visszaállíthatja a szoftver eredeti kategorizálási adatait.Use the following procedure to revert software to the original categorization information.

A szoftver kategorizálási adatainak visszaállítása az eredeti állapotbaRevert categorization information to original settings for software

A Configuration Manager kategorizálási információ a System Center Online-tól az adatbázisban tárolja.Configuration Manager stores categorization information obtained from System Center Online in the database. Ezek az adatok nem törölhetők.The information cannot be deleted. A kategorizálási adatok módosítása után visszaállíthatja őket a System Center Online által szolgáltatott eredeti állapotba.After the information has been modified, you can revert the categorization information back to the System Center Online categorization. Azon leltározott szoftverek eredeti beállításai is visszaállíthatók, amelyek nem szerepelnek az Eszközintelligencia-katalógusban.Inventoried software that is not in the Asset Intelligence catalog can also be reverted back to the original settings.

Az alábbi útmutatást követve visszaállíthatja a kategorizálási adatok eredeti beállításait.Use the following procedure to revert categorization information to the original settings.

A kategorizálási adatok eredeti beállításainak visszaállításaTo revert categorization information to original settings
 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközintelligenciaelemre, majd a Leltározott szoftverlehetőségre.In the Assets and Compliance workspace, click Asset Intelligence, and then click Inventoried Software.

 3. Jelöljön ki egy vagy több szoftvercímet, amelyet vissza szeretne állítani az eredeti beállítások szerint.Select a software title or select multiple software titles that you want to revert to the original settings. Csak a Felhasználó által definiált állapotú szoftverek beállításai állíthatók vissza.Only software that has a User Defined state can be reverted.

  Tipp

  Az Állapot oszlopra kattintva érvényesítési állapotuk szerint rendezheti a szoftvereket.Click the State column to sort by the validation state. Az érvényesítési állapot szerinti rendezésnek köszönhetően egyszerűen kiválaszthatja azokat a szoftvereket, amelyek beállításait vissza szeretné állítani.Sorting lets you see all software by validation state and quickly select multiple items to revert to the original settings.

 4. A Kezdőlap lap Termék csoportjában kattintson a Visszaállításelemre.On the Home tab, in the Product group, click Revert.

 5. A szoftver eredeti kategorizálási adatainak visszaállításához kattintson az Igen gombra.Click Yes to revert the software to the original categorization information.

 6. Miután az Eszközintelligencia-katalógusban visszaállította a szoftver eredeti kategorizálási adatait, az érvényesítési állapot Felhasználó által definiált értékűről Ellenőrizveértékűre vált.When you revert categorization information for software that is in the Asset Intelligence catalog, the validation state changes from User Defined to Validated. Ha egy olyan szoftver beállításait állítja vissza, amely nem szerepel a katalógusban, az érvényesítési állapot Felhasználó által definiált értékűről Kategorizálatlanértékűre vált.When you revert software that is not in the catalog, the validation state changes from User Defined to Uncategorized.

Katalógusfrissítés igénylése kategorizálatlan szoftvercímek számáraRequest a catalog update for uncategorized software titles

A kategorizálatlan szoftvercímadatokat elküldheti a System Center Online-hoz, hogy a szolgáltatás kivizsgálhassa és kategorizálhassa azokat.Uncategorized software title information can be submitted to System Center Online for research and categorization. Ha elküld egy adott kategorizálatlan szoftvercímet, és arra legalább négy kategorizálási kérelem érkezett, a Microsoft kutatói azonosítják és kategorizálják a szoftvercímet, majd az információt elérhetővé teszik a System Center Online szolgáltatást használó ügyfelek számára.After an uncategorized software title is submitted, and there are at least 4 categorization requests from customers for the same software title, researchers identify, categorize, and then make the software title categorization information available to all customers that are using the System Center Online service. A Microsoftnál azok a szoftvercímek élveznek elsőbbséget, amelyekre a legtöbb kategorizálási kérelem érkezett.Microsoft gives the highest priority to software titles that have the most requests for categorization. Az üzletági és az egyéni szoftveralkalmazások általában nem kategorizálhatók, ezért ezeket a szoftvercímeket nem érdemes elküldeni a Microsoftnak.Custom software and line-of-business applications are unlikely to receive a category, and as a best practice, you should not send these software titles to Microsoft for categorization.

Ha szoftvercímadatot küld kategorizálásra a System Center Online-hoz, a következő feltételek lépnek érvénybe:When software title information is submitted to System Center Online for categorization, the following conditions apply:

 • A Microsoft csak az alapvető szoftvercímadatokat továbbítja a System Center Online-nak, a kategorizálandó adatok pedig elküldés előtt ellenőrizhetők.Only basic software title information is transmitted to System Center Online, and software title information to be categorized can be reviewed before submission.

 • A szoftverlicencadatokat a rendszer soha nem továbbítja.Software license information is never transmitted.

 • A feltöltött szoftvercímek a System Center Online katalógus részeként nyilvánosan elérhetővé és letölthetővé válnak.Any software title that is uploaded becomes publicly available as part of the System Center Online catalog and can be downloaded by other customers.

 • A szoftvercímek forrását nem a System Center Online katalógusa tárolja.The source of the software title is not stored in the System Center Online catalog. A bizalmas vagy jogvédett adatokat tartalmazó alkalmazáscímeket azonban nem szabad kategorizálás céljából elküldeni a System Center Online-nak.However, application titles containing confidential or proprietary information should not be submitted for categorization by System Center Online.

Megjegyzés

Az Eszközintelligencia szolgáltatás adatvédelmi nyilatkozatát kapcsolatos további információkért lásd: biztonsága és adatvédelme a System Center Configuration Manager Eszközintelligencia.For more information about Asset Intelligence privacy information, see Security and privacy for Asset Intelligence in System Center Configuration Manager.

Az alábbi útmutatást követve kérheti a System Center Online-tól az Eszközintelligencia-katalógus szoftvercímeinek kategorizálását.Use the following procedure to request Asset Intelligence catalog software title categorization from System Center Online.

Katalógusfrissítés igénylése kategorizálatlan szoftvercímek számáraTo request a catalog update for uncategorized software titles

 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközintelligenciaelemre, majd a Leltározott szoftverlehetőségre.In the Assets and Compliance workspace, click Asset Intelligence, and then click Inventoried Software.

 3. Jelöljön ki egy vagy több terméknevet, amelyet el szeretne küldeni kategorizálásra a System Center Online-hoz.Select a product name or select multiple product names, to be submitted to System Center Online for categorization. A szolgáltatás részére csak a kategorizálatlan szoftvercímeket küldheti el.Only uncategorized inventoried software titles can be submitted to System Center Online for categorization. Ha egy leltározott szoftvercímet egy rendszergazda már kategorizált, ezért az állapota „Felhasználó által definiált” értékű, kattintson a jobb gombbal a szoftvercímre, majd a Visszaállítás elemre. Így a szoftvercím állapota Kategorizálatlan értékűre vált, így el lehet küldeni kategorizálásra a System Center Online-hoz.If an inventoried software title has been categorized by an administrator resulting in a user-defined state, you must right-click the inventoried software title, and then click Revert to revert the software title to the Uncategorized state before it can be submitted to System Center Online for categorization.

  Megjegyzés

  A Configuration Manager kategorizálandó egyszerre legfeljebb 100 szoftvercímet tud feldolgozni.Configuration Manager can process up to 100 software titles for categorization at a time. Ha több mint 100 szoftvercímet választott ki, csak az első 100 kerül feldolgozásra.If you select more than 100 software titles, only the first 100 software titles will be processed. A fennmaradó szoftvercímeket 100-nál kevesebb elemet tartalmazó csoportokban tudja kijelölni kategorizálásra.You must select the remaining software titles for categorization in batches of less than 100.

  Tipp

  Az Állapot oszlopra kattintva érvényesítési állapotuk szerint rendezheti a szoftvereket.Click the State column to sort by the validation state. Így megtekintheti a kategorizálatlan termékneveket, és gyorsan kiválaszthatja azokat, amelyeket kategorizáltatni szeretne.This lets you see all uncategorized product names and quickly select multiple items to submit for categorization.

 4. A Kezdőlap lap Termék csoportjában kattintson az Igénykatalógus frissítéseelemre.On Home tab, in the Product group, click Request Catalog Update.

 5. Tekintse át a System Center Online kategorizálási kérelmekről szóló adatvédelmi üzenetét.Review the System Center Online categorization submission privacy message. A Részletek elemre kattintva tekintheti meg a System Center Online-hoz elküldendő adatokat.Click Details to view the information that will be sent to System Center Online.

 6. Jelölje be az Elolvastam és megértettem ezt az üzenetetjelölőnégyzetet, majd az OK gombra kattintva küldje el a kategorizálásra kiválasztott szoftvercímeket.Select I have read and understood this message, and then click OK to allow the selected software titles to be submitted for categorization.

 7. Ellenőrizze, hogy a System Center Online-hoz kategorizálásra elküldött leltározott szoftverterméknevek állapota Kategorizálatlan értékűről Függőbenértékűre változott-e.Verify that the state of the inventoried software product names submitted to System Center Online for categorization has changed from Uncategorized to Pending.

  Megjegyzés

  A System Center Online-hoz kategorizálási célból elküldött szoftverek érvényesítési állapota a központi adminisztrációs helyen Függőben értékűként, az elsődleges gyermekhelyeken azonban még Kategorizálatlan értékűként van feltüntetve.Software that is submitted to System Center Online for categorization has a validation state of Pending on a central administration site is still displayed with a validation state of Uncategorized on child primary sites.

Szoftveradatok ütközésének feloldásaResolve software details conflicts

Ha a System Center Online-tól kapott, újonnan frissített szoftverkategorizálási részletek ütköznek a már létező szoftveradatokkal, megadhatja, hogy hogyan szeretné feloldani az ütközést.After newly updated software categorization details have been received from System Center Online that conflict with existing software details information, you can choose how to resolve the conflict. Ütközés esetén az érintett szoftver állapota Frissíthetőértékűre módosul.Software that has a current conflict has a validation state of Updatable. A szoftveradatok ütközésének feloldását követően a szoftverkategorizálási adatokat (a megadott beállításoknak megfelelően) az Eszközintelligencia-katalógus tárolja.After a software details conflict has been resolved, the software categorization information is retained in the Asset Intelligence catalog according to the setting that you specify. A szoftveradatok ütközése soha nem érinti kétszer ugyanazt a szoftverkategorizálási értéket, hacsak a System Center Online-beli érték nem módosul az ütközés feloldását követően.A software details conflict does not occur for the same software categorization value again unless the System Center Online value changes after the conflict has been resolved.

A szoftveradatok ütközésének feloldásához kövesse az alábbi eljárást.Use the following procedure to resolve a software details conflict.

Szoftveradatok ütközésének feloldásaTo resolve a software details conflict

 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson az Eszközintelligenciaelemre, majd a Leltározott szoftverlehetőségre.In the Assets and Compliance workspace, click Asset Intelligence, and then click Inventoried Software.

 3. Tekintse át a Frissíthető állapotú szoftvercímekre vonatkozó Állapot oszlopot.Review the State column for software titles in the Updatable state.

 4. Jelölje ki az ütközés által érintett szoftvercímet, majd a Kezdőlap lap Termék csoportjában kattintson az Ütközés feloldásaelemre.Select the software title for which you have to resolve a conflict, and then on the Home tab, in the Product group, and click Resolve Conflict.

 5. Tekintse át az alábbi információkat:Review the following information:

  • Helyi érték: Megadja a meglévő szoftverkategorizálási adatokat az Eszközintelligencia-katalógusban ütköző újabb System Center Online szoftverkategorizálási adatokat.Local value: Specifies the existing software categorization information in the Asset Intelligence catalog that conflicts with newer System Center Online software categorization details.

  • Letöltött érték: Megadja az új System Center Online szoftver szereplő szoftverkategorizálási adatokkal ütköző az Eszközintelligencia katalógusban szereplő szoftverkategorizálási adatokat.Downloaded value: Specifies the new System Center Online software categorization information for conflicting Asset Intelligence catalog software categorization information.

 6. A szoftveradatok ütközésének feloldásához válassza az alábbi beállítások egyikét:Select one of the following settings to resolve the software details conflict:

  • Ne módosítsa a helyileg szerkesztett katalógus információinak értékét: A szoftveradatok ütközésének feloldása által a meglévő Eszközintelligencia katalógus szoftver kategorizálási adatainak megőrzése.Do not change the locally edited catalog information value: Resolves the software details conflict by retaining the existing Asset Intelligence catalog software categorization information. Ha ezt a beállítást választja, a szoftvercím állapota Frissíthető értékűről Felhasználó által definiáltértékűre módosul.When you select this setting, the software title state changes from Updatable to User Defined.

  • A helyileg szerkesztett katalógus információinak értékét felülírása a System Center Online letöltött érték: A szoftveradatok ütközésének feloldása által felülírják a meglévő Eszközintelligencia katalógus szoftverkategorizálási adatokat a System Center Online-tól kapott új adatokkal.Overwrite the locally edited catalog information value with the downloaded System Center Online value: Resolves the software details conflict by overwriting the existing Asset Intelligence catalog software categorization information with new information obtained from System Center Online. Ha ezt a beállítást választja, a szoftvercím állapota Frissíthető értékűről Ellenőrizveértékűre módosul.When you select this setting, the software title state changes from Updatable to Validated.

   Az ütközés feloldásának mentéséhez kattintson az OK gombra.Click OK to save the conflict resolution.