A hardverleltár bővítése a System Center Configuration ManagerbenHow to extend hardware inventory in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A Hardverleltár használatával eszközadatokat olvas be a Windows rendszerű számítógépeken a Windows Management Instrumentation (WMI).Hardware inventory reads information from Windows PCs by using Windows Management Instrumentation (WMI). WMI a Microsoft általi implementációja a webalapú Enterprise Management (WBEM), iparági szabvány vállalati felügyeleti adataihoz való hozzáférést.WMI is the Microsoft implementation of web-based Enterprise Management (WBEM), an industry standard for accessing management information in an enterprise. A korábbi verziókban a Configuration Manager a Hardverleltár a a helykiszolgáló sms_def.mof fájljának módosításával lehetett bővíteni.In previous versions of Configuration Manager, you could extend hardware inventory by modifying the file sms_def.mof on the site server. Ez a fájl tartalmazta azt a WMI-osztályokat, a Hardverleltár által olvasható.This file contained a list of WMI classes that could be read by hardware inventory. A fájl szerkesztésével lehetőség nyílt a meglévő osztályok engedélyezésére és letiltására, valamint a leltár új osztályokkal való bővítésére.If you edited this file, you could enable and disable existing classes, and also create new classes to inventory.

A Configuration.mof fájlt kell hardverleltárába az ügyfélen adatosztályok azonosítására szolgál, és nem tér el a Configuration Manager 2012.The Configuration.mof file is used to define the data classes to be inventoried by hardware inventory on the client and is unchanged from Configuration Manager 2012. Adatosztályok létrehozásával leltár készíthető az ügyfélrendszerek meglévő vagy egyéni WMI-tárházainak adatosztályairól és beállításkulcsairól.You can create data classes to inventory existing or custom WMI repository data classes or registry keys present on client systems.

A Configuration.mof fájl ezenkívül azokat a WMI-szolgáltatókat is definiálja és regisztrálja, amelyek a hardverleltár során hozzáférnek az eszközadatokhoz.The Configuration.mof file also defines and registers the WMI providers that access device information during hardware inventory. A szolgáltatók regisztrálása a használni kívánt szolgáltató típusa mellett az adott szolgáltató által támogatott osztályokat is definiálja.Registering providers defines the type of provider to be used and the classes that the provider supports.

Ha a Configuration Manager-ügyfelek házirendre vonatkozó kérelmet, például a normál ügyfélházirend lekérdezési időköze során a Configuration.MOF fájlt csatolva van a házirend törzséhez.When Configuration Manager clients request policy, for example, during their standard client policy polling interval, the Configuration.mof is attached to the policy body. Az ügyfelek ezt követően letöltik a fájlt, majd lefordítják azt.This file is then downloaded and compiled by clients. Ha adatosztályokat vesz fel a Configuration.mof fájlba, illetve adatosztályokat módosít vagy töröl a fájlban, az ügyfelek automatikusan lefordítják a leltárhoz kapcsolódó adatosztályokat érintő változtatásokat.When you add, modify, or delete data classes from the Configuration.mof file, clients automatically compile these changes that are made to inventory-related data classes. Semmilyen további műveletet nem szükséges új vagy módosult adatosztályainak leltározásához a Configuration Manager-ügyfelek.No further action is necessary to inventory new or modified data classes on Configuration Manager clients. Ez a fájl a <CM telepítési helye>\Inboxes\clifiles.src\hinv\ mappában található az elsődleges hely kiszolgálóin.This file is located in <CMInstallLocation>\Inboxes\clifiles.src\hinv\ on primary site servers.

A Configuration Managerben, akkor már nem az sms_def.mof fájl módosítása a Configuration Manager 2007.In Configuration Manager, you no longer edit the sms_def.mof file as you did in Configuration Manager 2007. Ehelyett WMI-osztályokat lehet engedélyezni és letiltani, valamint a hardverleltárba összegyűjtendő új osztályokat lehet felvenni az ügyfélbeállítások használatával.Instead, you can enable and disable WMI classes, and add new classes to collect by hardware inventory by using client settings. A Configuration Manager bővíteni a hardverleltárt a következő metódusokat biztosít.Configuration Manager provides the following methods to extend hardware inventory.

Note

Ha a Configuration.mof fájl egyéni leltárosztályok felvétele céljából manuálisan módosította, ezeket a módosításokat felülírja 1602-es verzióra való frissítéskor.If you have manually changed the Configuration.mof file to add custom inventory classes, these changes will be overwritten when you update to version 1602. Egyéni osztályok továbbra is használatára, akkor a frissítés után, hozzá kell adnia ezeket a Configuration.mof fájl "Added extensions" szakasza az 1602-es történő frissítése után.To keep using custom classes after you update, you must add these to the "Added extensions" section of the Configuration.mof file after you update to 1602.
Azonban ne módosítson semmit, ez a szakasz fenti, ezek a szakaszok módosításra vannak fenntartva a Configuration Manager által.However, you must not modify anything above this section, as these sections are reserved for modification by Configuration Manager. A saját Configuration.mof fájl biztonsági másolata itt található:A backup of your custom Configuration.mof can be found in:
<CM telepítési könyvtára>\data\hinvarchive\\.<CM Install dir>\data\hinvarchive\.

MódszerMethod További információMore information
Meglévő leltárosztályok engedélyezése vagy letiltásaEnable or disable existing inventory classes Engedélyezze vagy tiltsa le az alapértelmezett leltárosztályokat, vagy egyéni ügyfélbeállítások létrehozásával különböző hardverleltárosztályokat gyűjthet össze a megadott ügyfélgyűjteményekből segítségével.Enable or disable the default inventory classes or create custom client settings that allow you to collect different hardware inventory classes from specified collections of clients. Tekintse meg a engedélyezheti vagy tilthatja le a meglévő leltárosztályok a jelen témakör eljárásában.See the To enable or disable existing inventory classes procedure in this topic.
Új leltárosztály felvételeAdd a new inventory class Egy új leltárosztályt felvenni egy másik eszköz WMI-névteréből.Add a new inventory class from the WMI namespace of another device. Tekintse meg a egy új leltárosztály felvétele a jelen témakör eljárásában.See the To add a new inventory class procedure in this topic.
Hardverleltárosztályok importálása és exportálásaImport and export hardware inventory classes Importálhat és exportálhat a Configuration Manager konzol leltárosztályokat tartalmazó Managed Object Format (MOF) fájlokat.Import and export Managed Object Format (MOF) files that contain inventory classes from the Configuration Manager console. Tekintse meg a hardverleltárosztályok importálása és hardverleltárosztályok exportálása ebben a témakörben szereplő eljárások.See the To import hardware inventory classes and To export hardware inventory classes procedures in this topic.
NOIDMIF-fájlok létrehozásaCreate NOIDMIF Files NOIDMIF-fájlok ügyféleszközök, amelyekről nem készíthető leltár a Configuration Manager által kapcsolatos információk összegyűjtéséhez használja.Use NOIDMIF files to collect information about client devices that cannot be inventoried by Configuration Manager. Ilyen adatok például az eszközszámokkal kapcsolatos azon információk, amelyek csak címkeként léteznek az adott eszközön.For example, you might want to collect device asset number information that exists only as a label on the device. A NOIDMIF-fájlokra épülő leltárt automatikusan ahhoz az ügyféleszközhöz társítja a program, amelyről a leltáradatok származnak.NOIDMIF inventory is automatically associated with the client device that it was collected from. Lásd: NOIDMIF-fájlok létrehozása ebben a témakörben.See To create NOIDMIF files in this topic.
IDMIF-fájlok létrehozásaCreate IDMIF Files IDMIF-fájlok segítségével a szervezet, amely nem kapcsolódnak a Configuration Manager ügyfelek, például, kivetítőkről, fénymásolókról és hálózati nyomtatókról a adatokat gyűjteni.Use IDMIF files to collect information about assets in your organization that are not associated with a Configuration Manager client, for example, projectors, photocopiers and network printers. Lásd: IDMIF-fájlok létrehozása ebben a témakörben.See To create IDMIF files in this topic.

Hardverleltár-bővítési eljárásokProcedures to extend hardware inventory

Ezekkel az eljárásokkal konfigurálhatja a hardverleltár alapértelmezett ügyfélbeállításait, amelyek a hierarchia minden ügyfelére érvényesek lesznek.These procedures help you to configure the default client settings for hardware inventory and they apply to all the clients in your hierarchy. Ha azt szeretné, hogy ezeket a beállításokat csak néhány ügyfélen szeretné érvénybe léptetni, hozzon létre egy egyéni ügyféleszköz-beállítást, és rendelje hozzá egy gyűjteményhez, az adott ügyfelek.If you want these settings to apply to only some clients, create a custom client device setting and assign it to a collection of specific clients. Lásd: ügyfélbeállítások konfigurálása a System Center Configuration Managerben.See How to configure client settings in System Center Configuration Manager.

Meglévő leltárosztályok engedélyezése vagy letiltásaTo enable or disable existing inventory classes

 1. Kattintson a Configuration Manager konzol felügyeleti > ügyfélbeállítások > alapértelmezett ügyfélbeállítások.In the Configuration Manager console, choose Administration > Client Settings > Default Client Settings.

 2. Az a Home lap a tulajdonságok csoportjában válassza tulajdonságok.On the Home tab, in the Properties group, choose Properties.

 3. Az a alapértelmezett ügyfélbeállítások párbeszédpanelen válassza ki Hardverleltár.In the Default Client Settings dialog box, choose Hardware Inventory.

 4. Válassza az Eszközbeállítások lista Osztályok beállításaelemét.In the Device Settings list, click Set Classes.

 5. A Hardverleltárosztályok párbeszédpanel jelölőnégyzeteivel válassza ki, hogy mely osztályokat és osztálytulajdonságokat szeretné felvenni a hardverleltárba.In the Hardware Inventory Classes dialog box, select or clear the classes and class properties to be collected by hardware inventory. Az osztályok kibontásával a bennük lévő egyes tulajdonságokat is kiválaszthatja.You can expand classes to select or clear individual properties within that class. A Leltárosztályok keresése mezővel rákereshet az egyes osztályokra.Use the Search for inventory classes field to search for individual classes.

  Important

  A Configuration Manager hardverleltárának új osztályokkal ad hozzá, amikor a rendszer gyűjti, majd a helykiszolgálóra elküldött leltárfájl mérete növeli.When you add new classes to Configuration Manager hardware inventory, the size of the inventory file that is collected and sent to the site server will increase. Ez hátrányosan befolyásolhatja a hálózat és a Configuration Manager-hely teljesítményét.This might negatively affect the performance of your network and Configuration Manager site. Csak azokat a leltárosztályokat engedélyezze, amelyeket össze kíván gyűjteni.Enable only the inventory classes that you want to collect.

Új leltározási osztály hozzáadásaTo add a new inventory class

Leltárosztályok csak a hierarchia legfelső szintű kiszolgálójáról és az alapértelmezett ügyfélbeállítások módosításával vehetők fel.You can only add inventory classes from the top level server in the hierarchy and by modifying the default client settings. Egyéni eszközbeállítások létrehozásakor ez a lehetőség nem választható.This option is not available when you create custom device settings.

 1. Kattintson a Configuration Manager konzol felügyeleti > ügyfélbeállítások > alapértelmezett ügyfélbeállítások.In the Configuration Manager console, choose Administration > Client Settings > Default Client Settings.

 2. Az a Home lap a tulajdonságok csoportjában válassza tulajdonságok.On the Home tab, in the Properties group, choose Properties.

 3. Az a alapértelmezett ügyfélbeállítások párbeszédpanelen válassza ki Hardverleltár.In the Default Client Settings dialog box, choose Hardware Inventory.

 4. Az a eszközbeállítások menüben válassza ki osztályok beállítása.In the Device Settings list, choose Set Classes.

 5. Az a Hardverleltárosztályok párbeszédpanelen válassza ki Hozzáadás.In the Hardware Inventory Classes dialog box, choose Add.

 6. A Hardverleltárosztály hozzáadása párbeszédpanelen kattintson a Csatlakozásgombra.In the Add Hardware Inventory Class dialog box, click Connect.

 7. A Windows Management Instrumentation (WMI) csatlakozás párbeszédpanelen adja meg annak a számítógépnek a nevét, amelyről szeretné beolvasni a WMI-osztályokat, valamint a beolvasáshoz használandó WMI-névteret.In the Connect to Windows Management Instrumentation (WMI) dialog box, specify the name of the computer from which you will retrieve the WMI classes and the WMI namespace to use for retrieving the classes. Ha a megadott WMI-névtér összes osztályát szeretné beolvasni, kattintson a Rekurzívelemre.If you want to retrieve all classes below the WMI namespace that you specified, click Recursive. Amennyiben nem helyi géphez csatlakozik, írja be egy olyan fiók hitelesítő adatait, amelynek van hozzáférése a távoli gép WMI-moduljához.If the computer you are connecting to is not the local computer, supply login credentials for an account that has permission to access WMI on the remote computer.

 8. Válasszon csatlakozás.Choose Connect.

 9. Az a Hardverleltárosztály hozzáadása párbeszédpanel a Leltárosztályok listára, válassza ki a használni kívánt Configuration Manager hardverleltárhoz adandó WMI-osztályokat.In the Add Hardware Inventory Class dialog box, in the Inventory classes list, select the WMI classes that you want to add to Configuration Manager hardware inventory.

 10. Ha módosítani szeretné a kiválasztott WMI-osztály adatait, válassza a szerkesztése, majd a a Osztályminősítők párbeszédpanelen adja meg a következő információkat:If you want to edit information about the selected WMI class, choose Edit, and in the Class qualifiers dialog box, provide the following information:

  • Megjelenített név -ez fog megjelenni az erőforrás-kezelőben.Display name - this will be displayed in Resource Explorer.

  • Tulajdonságok -adja meg az egységeket, mely minden tulajdonságban a WMI-osztály jelenik meg.Properties - Specify the units in which each property of the WMI class will be displayed.

   A tulajdonságok kulcstulajdonságként is megjelölhetők, így az osztály minden példánya egyedileg azonosítható.You can also designate properties as a key property to help uniquely identify each instance of the class. Ha nem definiál kulcsot az osztályhoz, és az ügyfél több osztálypéldányról küld jelentést, csak az a példány kerül be az adatbázisba, amelyet legutóbb észlelt a program.If no key is defined for the class and multiple instances of the class are reported from the client, only the latest instance that is found is stored in the database.

   Ha végzett a tulajdonságok konfigurálásával, kattintson a OK bezárásához a Osztályminősítők párbeszédpanelen, a másik párbeszédpanelt.When you have finished configuring the properties, click OK to close the Class qualifiers dialog box and the other open dialogs.

Hardverleltárosztályok importálásaTo import hardware inventory classes

Leltárosztályok importálására csak az alapértelmezett ügyfélbeállítások módosításakor van lehetőség.You can only import inventory classes when you modify the default client settings. Egyéni ügyfélbeállítások használatával ugyanakkor sémamódosítás nélküli információkat lehet importálni. Ilyen például egy meglévő osztály tulajdonságához tartozó Igaz érték Hamisértékre változtatása.However, you can use custom client settings to import information that does not contain a schema change, such as changing the property of an existing class from True to False.

 1. Kattintson a Configuration Manager konzol felügyeleti > ügyfélbeállítások > alapértelmezett ügyfélbeállítások.In the Configuration Manager console, choose Administration > Client Settings > Default Client Settings.

 2. Az a Home lap a tulajdonságok csoportjában válassza tulajdonságok.On the Home tab, in the Properties group, choose Properties.

 3. Az a alapértelmezett ügyfélbeállítások párbeszédpanelen válassza ki Hardverleltár.In the Default Client Settings dialog box, choose Hardware Inventory.

 4. Az a eszközbeállítások menüben válassza ki osztályok beállítása.In the Device Settings list, choose Set Classes.

 5. Az a Hardverleltárosztályok párbeszédpanelen válassza ki importálási.In the Hardware Inventory Classes dialog box, choose Import.

 6. Az a importálása párbeszédpanelen jelölje ki a Managed Object Format (MOF) formátumú fájlt, amelyet szeretne importálni, és válassza a OK.In the Import dialog box, select the Managed Object Format (MOF) file that you want to import, and then choose OK. Tekintse át az elemeket importálja, és kattintson a importálási.Review the items that will be imported, and then click Import.

Hardverleltárosztályok exportálásaTo export hardware inventory classes

 1. Kattintson a Configuration Manager konzol felügyeleti > ügyfélbeállítások > alapértelmezett ügyfélbeállítások.In the Configuration Manager console, choose Administration > Client Settings > Default Client Settings.

 2. Az a Home lap a tulajdonságok csoportjában válassza tulajdonságok.On the Home tab, in the Properties group, choose Properties.

 3. Az a alapértelmezett ügyfélbeállítások párbeszédpanelen válassza ki Hardverleltár.In the Default Client Settings dialog box, choose Hardware Inventory.

 4. Az a eszközbeállítások menüben válassza ki osztályok beállítása.In the Device Settings list, choose Set Classes.

 5. Az a Hardverleltárosztályok párbeszédpanelen válassza ki exportálása.In the Hardware Inventory Classes dialog box, choose Export.

  Note

  Osztályok exportálásakor az összes kijelölt osztály exportálódik.When you export classes, all currently selected classes will be exported.

 6. Az a exportálása párbeszédpanelen adja meg a Managed Object Format (MOF) fájlt, amelyet szeretne exportálni az osztályokat, és válassza mentése.In the Export dialog box, specify the Managed Object Format (MOF) file that you want to export the classes to, and then choose Save.

Hardverleltár bővítése MIF-fájlokkalHow to Use Management Information Files (MIF Files) to extend hardware inventory

Management Information Format (MIF) fájlok használatával bővíthetők a Configuration Manager által ügyfelekről gyűjtött Hardverleltár-információk.Use Management Information Format (MIF) files to extend hardware inventory information collected from clients by Configuration Manager. Hardverleltár közben a MIF-fájlokban tárolt információk bekerülnek az ügyfél leltárjelentésébe és a helyadatbázisba, ahol ugyanúgy használhatók, mint az ügyfél alapértelmezett leltáradatai.During hardware inventory, the information stored in MIF files is added to the client inventory report and stored in the site database, where you can use the data in the same ways that you use default client inventory data. A MIF-fájlok kétfélék lehetnek: NOIDMIF és IDMIF típusúak.There are two types of MIF files, NOIDMIF and IDMIF.

Important

Mielőtt adatokat vehetne fel a MIF-fájlok a Configuration Manager adatbázisába, létre kell hoznia vagy importálása a hozzájuk tartozó osztályinformációkat.Before you can add information from MIF files to the Configuration Manager database, you must create or import class information for them. További információért lásd a jelen témakör Új hardverleltárosztály hozzáadása és a Hardverleltárosztályok importálása című szakaszait.For more information, see the sections To add a new inventory class and To import hardware inventory classes in this topic.

NOIDMIF-fájlok létrehozásaTo create NOIDMIF files

NOIDMIF-fájlok, amelyek normál esetben nem kell összegyűjteni Configuration Manager ügyfél Hardverleltár-adatokat hozzáadni használható, és egy adott ügyféleszközhöz társítva.NOIDMIF files can be used to add information to a client hardware inventory that cannot normally be collected by Configuration Manager and is associated with a particular client device. Sok cég például minden számítógépen, a szervezet eszközszámot tartalmazó címkével, és majd katalógus ezeket manuálisan.For example, many companies label each computer in the organization with an asset number and then catalog these manually. NOIDMIF-fájl létrehozásakor ezek az információk lehet hozzáadni a Configuration Manager-adatbázisba, és lekérdezések és jelentésére használható.When you create a NOIDMIF file, this information can be added to the Configuration Manager database and be used for queries and reporting. NOIDMIF-fájlok létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: a Configuration Manager SDK dokumentációját.For information about creating NOIDMIF files, see the Configuration Manager SDK documentation.

Important

NOIDMIF-fájl létrehozásakor az ANSI kódolással kell menteni.When you create a NOIDMIF file it must be saved in an ANSI encoded format. Az UTF-8 kódolású NOIDMIF-fájlokat a Configuration Manager nem tudja olvasni.NOIDMIF files saved in UTF-8 encoded format cannot be read by Configuration Manager.

NOIDMIF-fájl létrehozása után mentenie azt a % Windir %\CCM\Inventory\Noidmifs mappájába.After you create a NOIDMIF file, store it in the %Windir%\CCM\Inventory\Noidmifs folder on each client. A Configuration Manager információkat gyűjt az ebben a mappában tárolt NODMIF-fájlokból a következő ütemezett hardverleltárciklus során.Configuration Manager will collect information from NODMIF files in this folder during the next scheduled hardware inventory cycle.

IDMIF-fájlok létrehozásaTo create IDMIF files

IDMIF-fájlok segítségével vegye fel az adatokat, amelyek nem normál módon készíthető leltár a Configuration Manager által, és nincs társítva egy adott ügyféleszközhöz, a Configuration Manager adatbázisába.IDMIF files can be used to add information about assets that could not normally be inventoried by Configuration Manager and is not associated with a particular client device, to the Configuration Manager database. Ezzel segítségével például kivetítőkről, DVD-lejátszókról, fénymásolókról vagy egyéb eszközökről, a Configuration Manager-ügyfél nem tartalmazó adatokat gyűjteni.For example, you could use IDMIFS to collect information about projectors, DVD players, photocopiers, or other equipment that does not contain a Configuration Manager client. IDMIF-fájlok létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: a Configuration Manager SDK dokumentációját.For information about creating IDMIF files, see the Configuration Manager SDK documentation.

Miután létrehozott egy IDMIF-fájlokat tárolja a a % Windir %\CCM\Inventory\Idmifs mappa az ügyfélszámítógépeken.After you create an IDMIF file, store it in the %Windir%\CCM\Inventory\Idmifs folder on client computers. A Configuration Manager információkat gyűjt az ebben a fájlban a következő ütemezett hardverleltárciklus során.Configuration Manager will collect information from this file during the next scheduled hardware inventory cycle. Új osztályok felvételével vagy importálásával osztályokat kell deklarálnia az IDMIF-fájlokban tárolt adatokhoz.You must declare new classes for information contained in the file by adding or importing them.

Note

A MIF-fájlok nagy mennyiségű adatot tartalmazhatnak, így az adatok gyűjtése negatív hatással lehet a hely teljesítményére.MIF files could contain large amounts of data and collecting this data could negatively affect the performance of your site. MIF-gyűjtését csak szükség esetén engedélyezze és konfigurálja a beállítást maximális egyedi MIF-fájl mérete (KB) a a Hardverleltár-beállításokat.Enable MIF collection only when required and configure the option Maximum custom MIF file size (KB) in the hardware inventory settings. További információkért lásd: a System Center Configuration Manager hardverleltárának bemutatása.For more information, see Introduction to hardware inventory in System Center Configuration Manager.