A Configuration Manager-objektumok System Center Configuration Manager az áttelepítés megtervezésePlan for the migration of Configuration Manager objects to System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Managerrel, áttelepítheti, található a forráshely különféle szolgáltatásaihoz társított különböző objektumok közül.With System Center Configuration Manager, you can migrate many of the different objects that are associated with different features found at a source site. A következő szakaszok segítséget nyújtanak az objektumok hierarchiák közötti áttelepítésének tervezésében.Use the following sections to help you plan for the migration of objects between hierarchies.

Szoftverfrissítések áttelepítésének tervezésePlan to migrate software updates

Áttelepítheti a szoftverfrissítési objektumokat, például a szoftverfrissítési csomagok és szoftverfrissítési központi telepítések frissítése.You can migrate software update objects, like software update packages and software update deployments.

A szoftverfrissítési objektumok sikeres áttelepítéséhez, először be kell állítania a célhierarchiát a forráshierarchia környezetének megfelelő beállításokkal.To successfully migrate software update objects, you must first set up your destination hierarchy with configurations that match your source hierarchy environment. Ehhez a következő műveletek végrehajtása szükséges:This requires the following actions:

 • A rendeltetési hierarchiában egy aktív szoftverfrissítési pont telepítéseDeploy an active software update point in the destination hierarchy

 • Állítsa be a katalógus-termékek és nyelvek a forráshierarchia beállításainak megfelelőenSet up the catalog of products and languages to match the configuration of your source hierarchy

 • A szoftverfrissítési pontot a célhierarchiában a Windows Server Update Services (WSUS) szinkronizálásaSync the software update point in the destination hierarchy with Windows Server Update Services (WSUS)

Szoftverfrissítések áttelepítésekor vegye figyelembe a következőket:When you migrate software updates, consider the following:

 • A szoftverfrissítési objektumok áttelepítése sikertelen lehet, ha a forráshierarchia beállításainak megfelelően a célhierarchiában nem szinkronizálta információkat.Migration of software update objects can fail when you have not synced information in your destination hierarchy to match the configuration of your source hierarchy.

  Figyelmeztetés

  A Configuration Manager nem támogatja a WSUSutil eszköz szinkronizálják az adatokat a forráshierarchiából a célhierarchiába közötti használatát.Configuration Manager does not support use of the WSUSutil tool to sync data between a source and destination hierarchy.

 • Nem telepíthet át olyan egyéni frissítéseket, amelyek a System Center frissítés-közzétevő használatával lettek közzétéve.You cannot migrate custom updates that are published by using System Center Updates Publisher. Ebben az esetben az egyéni frissítéseket újból közzé kell tenni a célhierarchia számára.Instead, custom updates must be republished to the destination hierarchy.

A Configuration Manager 2007 forráshierarchia áttelepítésekor az áttelepítési folyamat módosítása néhány szoftverfrissítési objektumokat, a célhierarchia által használt formátumúra.When you migrate from a Configuration Manager 2007 source hierarchy, the migration process modifies some software update objects to the format in use by the destination hierarchy. Az alábbi táblázat segítségével a Configuration Manager 2007-ből származó szoftverfrissítési objektumok migrálásának megtervezéséhez.Use the following table to help you plan the migration of software update objects from Configuration Manager 2007.

A Configuration Manager 2007-objektumConfiguration Manager 2007 object Objektum neve az áttelepítés utánObject name after migration
Szoftverfrissítési listákSoftware update lists A szoftverfrissítési listákat szoftverfrissítési csoportokká alakítja át a rendszer.Software update lists are converted to software update groups.
Szoftverfrissítések telepítéseSoftware update deployments A szoftverfrissítési telepítéseket központi telepítésekké és frissítési csoportokká alakítja át a rendszer.Software update deployments are converted to deployments and update groups.

Miután a Configuration Manager 2007-ből telepít át egy szoftverfrissítés-telepítést, engedélyeznie kell azt a célhierarchiában előtt üzembe helyezheti.After you migrate a software update deployment from Configuration Manager 2007, you must enable it in the destination hierarchy before you can deploy it.
Szoftverfrissítési csomagokSoftware update packages A szoftverfrissítési csomagok ugyanilyen csomagok maradnak.Software update packages remain software update packages.
Szoftverfrissítési sablonokSoftware update templates A szoftverfrissítési sablonok ugyanilyen sablonok maradnak.Software update templates remain software update templates.

A időtartama érték a Configuration Manager 2007 központi telepítési sablonokból nem lesz áttelepítve.The Duration value in Configuration Manager 2007 deployment templates does not migrate.

Ha a System Center 2012 Configuration Manager vagy a System Center Configuration Manager forráshierarchiából telepít át objektumokat, a szoftverfrissítési objektumok nem módosulnak.When you migrate objects from a System Center 2012 Configuration Manager or System Center Configuration Manager source hierarchy, the software updates objects are not modified.

Tartalom áttelepítésének tervezésePlan to migrate content

Támogatott forráshierarchiából tartalmat telepíthet át célhierarchiájába.You can migrate content from a supported source hierarchy to your destination hierarchy. A Configuration Manager 2007 forráshierarchiát ezt a tartalmat magában foglalja a szoftverterjesztési csomagok és programok telepítése és virtuális alkalmazásokat, például Microsoft Application Virtualization (App-V).For a Configuration Manager 2007 source hierarchy, this content includes software distribution packages and programs and virtual applications, like Microsoft Application Virtualization (App-V). A System Center 2012 Configuration Manager és a System Center Configuration Manager forráshierarchiáknál Ez a tartalom alkalmazások és az App-V virtuális alkalmazások tartalmaz.For System Center 2012 Configuration Manager and System Center Configuration Manager source hierarchies, this content includes applications and App-V virtual applications. Amikor hierarchiák között tartalmat telepít át, a tömörített forrásfájlok át a célhierarchiába.When you migrate content between hierarchies, the compressed source files migrate to the destination hierarchy.

Csomagok és programokPackages and programs

Amikor csomagokat és programokat telepít át, ezek változatlanok maradnak a művelet során.When you migrate packages and programs, they are not modified by migration. Azonban az áttelepítés előtt őket, be kell állítania minden csomag egy univerzális elnevezési konvenció (UNC) szerinti elérési út használata a forrásfájl helyén.However, before you migrate them, you must set up each package to use a Universal Naming Convention (UNC) path for its source file location. A csomagok és programok áttelepítése konfigurálásának részeként helyet kell hozzárendelnie a célhierarchiában az adott tartalom felügyeletéhez.As part of the configuration to migrate packages and programs, you must assign a site in the destination hierarchy to manage this content. A tartalom nem telepíthet át, a hozzárendelt helyről, de az áttelepítés után a hozzárendelt hely fér hozzá a forrásfájl eredeti helyéhez az UNC leképezés használatával.The content is not migrated from the assigned site, but after migration, the assigned site accesses the original source file location by using the UNC mapping.

Csomagok és programok célhierarchiába áttelepítése után, és amíg a forráshierarchiából történő áttelepítés aktív marad, akkor is használhatja a tartalom a hierarchiában lévő ügyfelek megosztott terjesztési pont használatával.After you migrate a package and program to the destination hierarchy, and while migration from the source hierarchy remains active, you can make the content available to clients in that hierarchy by using a shared distribution point. Megosztott terjesztési pont használatához a tartalomnak hozzáférhetőnek kell maradnia a forráshely terjesztési pontján.To use a shared distribution point, the content must remain accessible on the distribution point at the source site. Megosztott terjesztési pontokkal kapcsolatos további információkért lásd: terjesztési pontok megosztása forrás- és Célhierarchiák között a a tartalom központi telepítési stratégiájának a System Center Configuration Managerbenmegtervezése.For more about shared distribution points, see Share distribution points between source and destination hierarchies in Plan a content deployment migration strategy in System Center Configuration Manager.

A tartalmat az áttelepített, ha a megváltozik a verzió a forráshierarchiában vagy a célhierarchiába, az ügyfelek már nem férhetnek hozzá a tartalomhoz a célhierarchiában lévő megosztott terjesztési pontról.For content that has migrated, if the content version changes in the source hierarchy or the destination hierarchy, clients can no longer access the content from the shared distribution point in the destination hierarchy. Ebben az esetben újból át kell telepítenie a tartalmat a csomag forrás- és a célhierarchia közötti megegyező verziójának helyreállítása érdekében.In this scenario, you must re-migrate the content to restore a consistent version of the package between the source hierarchy and the destination hierarchy. Ezeket az adatokat szinkronizálja az adatgyűjtési ciklus során.This information syncs during the data gathering cycle.

Tipp

Minden áttelepített csomag esetében a csomagot a célhierarchiában frissítse.For each package that you migrate, update the package in the destination hierarchy. Ezzel elkerülheti a csomag célhierarchiában lévő terjesztési pontokra történő telepítésével kapcsolatos problémákat.This action can prevent issues with deploying the package to distribution points in the destination hierarchy. Azonban frissítésekor egy csomagot a terjesztési ponton a rendeltetési hierarchiában az ügyfeleknek abban, hogy a hierarchia már nem fogja tudni, hogy a csomag beszerzése egy megosztott terjesztési pontról.However, when you update a package on the distribution point in the destination hierarchy, clients in that hierarchy will no longer be able to get that package from a shared distribution point. Egy csomagot a célhierarchiában, a Configuration Manager konzolon lépjen a Szoftverkönyvtárban, kattintson a jobb gombbal a csomagra, és válassza terjesztési pontok frissítése.To update a package in the destination hierarchy, in the Configuration Manager console, go to the Software Library, right-click on the package, and then select Update Distribution Points. Minden áttelepített csomag esetében a művelet végrehajtására.Do this action for each package that you migrate.

Tipp

A Microsoft System Center Configuration Manager Csomagkonverzió-kezelője segítségével a csomagok és programok a System Center Configuration Manager-alkalmazások átalakítása.You can use Microsoft System Center Configuration Manager Package Conversion Manager to convert packages and programs into System Center Configuration Manager applications. A csomagkonverzió-kezelőt a Microsoft letöltőközpont webhelyről töltheti le.Download Package Conversion Manager from the Microsoft Download Center site. További információ: A Configuration Manager csomagkonverzió-kezelője.For more information, see Configuration Manager Package Conversion Manager.

Virtuális alkalmazásokVirtual applications

App-V csomagokat telepít át egy támogatott Configuration Manager 2007 helyre, ha az áttelepítési folyamat alkalmazásokká alakítja át őket a célhierarchiában.When you migrate App-V packages from a supported Configuration Manager 2007 site, the migration process converts them to applications in the destination hierarchy. Emellett az App-V csomaghoz létező hirdetmények alapján, a következő központi telepítési típusok jönnek létre a célhierarchiában:Additionally, based on existing advertisements for the App-V package, the following deployment types are created in the destination hierarchy:

 • Ha nincsenek hirdetmények, egy központi telepítési típust hoz létre, amely az alapértelmezett központi telepítési típus beállításait használja.If there are no advertisements, one deployment type is created that uses the default deployment type settings.

 • Ha egy hirdetmény létezik, egy központi telepítési típust jön létre, amely ugyanazokat a beállításokat használja, mint a Configuration Manager 2007 hirdetménye.If one advertisement exists, one deployment type is created that uses the same settings as the Configuration Manager 2007 advertisement.

 • Ha több hirdetmény létezik, a központi telepítési típus létrejön az egyes Configuration Manager 2007 hirdetmény az adott hirdetmény beállításainak használatával.If multiple advertisements exist, a deployment type is created for each Configuration Manager 2007 advertisement by using the settings for that advertisement.

Fontos

Ha egy korábban már áttelepített Configuration Manager 2007 App-V csomagot telepít át, az áttelepítés sikertelen lesz, mert a virtuális alkalmazási csomagok nem támogatják az áttelepítés felülírása.If you migrate a previously migrated Configuration Manager 2007 App-V package, the migration fails because virtual application packages do not support the overwrite migration behavior. Ebben az esetben törölnie kell az áttelepített virtuális alkalmazási csomagot a célhierarchiából, majd új áttelepítési feladatot kell létrehoznia a virtuális alkalmazás áttelepítéséhez.In this scenario, you must delete the migrated virtual application package from the destination hierarchy, and then create a new migration job to migrate the virtual application.

Megjegyzés

Miután egy App-V csomagot telepít át, a tartalom frissítése varázsló segítségével az App-V központi telepítési típusokhoz forrás elérési útvonalának módosításához.After you migrate an App-V package, you can use the Update Content wizard to change the source path for App-V deployment types. A központi telepítési típus tartalmának frissítésével kapcsolatos további információkért lásd: a központi telepítési típusok kezelése System Center Configuration Manager-alkalmazásokkal kapcsolatos felügyeleti feladatok.For more about how to update content for a deployment type, see How to manage deployment types in Management tasks for System Center Configuration Manager applications.

A System Center 2012 Configuration Manager vagy a System Center Configuration Manager forráshierarchia áttelepítésekor az App-V virtuális környezet az App-V központi telepítési típusok és alkalmazások mellett objektumokat is áttelepíthet.When you migrate from a System Center 2012 Configuration Manager or System Center Configuration Manager source hierarchy, you can migrate objects for the App-V virtual environment in addition to App-V deployment types and applications. Az App-V környezetekkel kapcsolatos további információkért lásd: üzembe helyezése az App-V virtuális alkalmazások a System Center Configuration Managerrel.For more about App-V environments, see Deploying App-V virtual applications with System Center Configuration Manager.

HirdetésekAdvertisements

Hirdetményeket telepíthet át a Configuration Manager 2007 támogatott forráshelyen a célhierarchiába gyűjtemény alapú áttelepítés használatával.You can migrate advertisements from a supported Configuration Manager 2007 source site to the destination hierarchy by using collection-based migration. Ha ügyfélgépet frissít, ez megőrzi a korábban futtatott hirdetmények előzményeit, így az ügyfélgép nem fogja újból futtatni az áttelepített hirdetményeket.If you upgrade a client, it retains the history of previously run advertisements to prevent the client from rerunning migrated advertisements.

Megjegyzés

Virtuális csomagokhoz tartozó hirdetményeket nem telepíthet át.You cannot migrate advertisements for virtual packages. Ez kivételt képez a hirdetmények áttelepítésénél.This is an exception to the migration of advertisements.

AlkalmazásokApplications

A támogatott System Center 2012 Configuration Manager vagy a System Center Configuration Manager forráshierarchia alkalmazásokat telepíthet át célhierarchiába.You can migrate applications from a supported System Center 2012 Configuration Manager or System Center Configuration Manager source hierarchy to a destination hierarchy. Ha a forráshierarchiából ügyfélgép újbóli hozzárendelését hajtja végre a célhierarchiába, az ügyfél megőrzi a korábban telepített alkalmazások előzményadatait, így nem fogja újból futtatni az áttelepített alkalmazásokat.If you reassign a client from the source hierarchy to the destination hierarchy, the client retains the history of previously installed applications to prevent the client from rerunning a migrated application.

Gyűjtemények áttelepítésének tervezésePlan to migrate collections

Egy támogatott System Center 2012 Configuration Manager vagy a System Center Configuration Manager-forráshierarchiából gyűjteményekhez tartozó feltételeket telepíthet át.You can migrate the criteria for collections from a supported System Center 2012 Configuration Manager or System Center Configuration Manager source hierarchy. Ehhez használhat egy objektum alapú áttelepítési feladatot.For this, you use an object-based migration job. Gyűjtemény áttelepítésekor a gyűjteményhez tartozó szabályokat telepíti át, és nem a gyűjtemény tagjaira vonatkozó adatokat vagy a gyűjtemény tagjaival kapcsolatos adatokat vagy objektumokat.When you migrate a collection, you migrate the rules for the collection and not information about the members of the collection or information or objects related to the members of the collection.

Az objektum áttelepítése nem támogatott, ha a Configuration Manager 2007 forráshierarchiából telepít át.Migration of the collection object is not supported when you migrate from a Configuration Manager 2007 source hierarchy.

Operációs rendszerek központi telepítései áttelepítésének tervezésePlan to migrate operating system deployments

Támogatott forráshierarchiából az operációs rendszerek következő központi telepítési objektumait telepítheti át:You can migrate the following operating system deployment objects from a supported source hierarchy:

 • Operációs rendszerek lemezképei és csomagjai.Operating system images and packages. Rendszerindító lemezképek forrásának elérési útvonala a Windows Administrative Installation Kit (Windows AIK) a célként megadott helyen található alapértelmezett lemezkép helyét frissül.The source path of boot images is updated to the default image location for the Windows Administrative Installation Kit (Windows AIK) on the destination site. Operációs rendszerek lemezképeinek és csomagjainak áttelepítésére a következő követelmények és korlátozások érvényesek:The following are requirements and limitations to migrating operating system images and packages:

  • A lemezképfájlok sikeres áttelepítéséhez, rendelkeznie kell a célhierarchia legfelső szintű helyen az SMS Provider kiszolgáló számítógépfiókjának olvasási és írási tartozó lemezkép forrásfájljaihoz engedéllyel a az adatforrás hely Windows AIK helyéhez.To successfully migrate image files, the computer account of the SMS Provider server for the destination hierarchy's top-level site must have Read and Write permission to the image source files of the source site's Windows AIK location.

  • Operációs rendszer telepítési csomagjának áttelepítésekor győződjön meg arról, hogy a konfiguráció a forráshelyen a WIM-fájl a mappában, és nem magára a WIM-fájlban található csomag.When you migrate an operating system installation package, ensure that the configuration of the package on the source site points to the folder that has the WIM file and not to the WIM file itself. Ha a telepítési csomag a WIM-fájlra mutat, a telepítési csomag áttelepítése sikertelen lesz.If the installation package points to the WIM file, the migration of the installation package will fail.

  • A Configuration Manager 2007-forráshelyről a rendszerindító lemezkép csomagjának áttelepítésekor a csomag Csomagazonosítóját nem őrzi meg a célként megadott helyen.When you migrate a boot image package from a Configuration Manager 2007 source site, the package ID of the package is not maintained in the destination site. Ennek eredményeként a célhierarchiában lévő ügyfelek nem használhatják a megosztott terjesztési pontokon rendelkezésre álló rendszerindító lemezképek csomagjait.The result of this is that clients in the destination hierarchy cannot use boot image packages that are available on shared distribution points.

 • Feladatütemezések.Task sequences. Ha telepít át egy feladatütemezést, amely az ügyfél-telepítési csomagra mutató hivatkozással rendelkezik, a hivatkozás egy hivatkozást a célhierarchia ügyfél-telepítési csomag helyére.When you migrate a task sequence that has a reference to a client installation package, that reference is replaced with a reference to the client installation package of the destination hierarchy.

  Megjegyzés

  Feladatütemezés áttelepítésekor a Configuration Manager a célhierarchiában szükségtelen objektumokat is áttelepíthet.When you migrate a task sequence, Configuration Manager might migrate objects that are not required in the destination hierarchy. Ezek az objektumok rendszerindító lemezképeket és a Configuration Manager 2007-es ügyfél-telepítési csomagokat tartalmaznak.These objects include boot images and Configuration Manager 2007 client installation packages.

 • Illesztőprogramok és illesztőprogram-csomagok.Drivers and driver packages. Illesztőprogram-csomagok áttelepítésekor a rendeltetési hierarchiában az SMS-szolgáltató számítógépfiókjának teljes hozzáféréssel kell rendelkeznie a csomag forrásához.When you migrate driver packages, the computer account of the SMS Provider in the destination hierarchy must have full control to the package source.

A szükséges konfiguráció kezelése áttelepítésének tervezésePlan to migrate desired configuration management

Áttelepíthet konfigurációs elemeket és referenciakonfigurációkat.You can migrate configuration items and configuration baselines.

Megjegyzés

A Configuration Manager 2007 forráshierarchiák nem értelmezett konfigurációs elemek nem támogatottak az áttelepítéshez.Uninterpreted configuration items from Configuration Manager 2007 source hierarchies are not supported for migration. Ezeket a konfigurációs elemeket nem telepítheti át és nem importálhatja a célhierarchiába.You cannot migrate or import these configuration items to the destination hierarchy. Nem értelmezett konfigurációelemeket kapcsolatos további információkért tekintse meg a nem értelmezett konfigurációs elem a kapcsolatos Konfigurációelemek a Szükségeskonfiguráció-kezelési a témakör a Configuration Manager 2007 dokumentációs könyvtárában.For more about uninterpreted configuration items, see Uninterpreted configuration items in the About Configuration Items in Desired Configuration Management topic in the Configuration Manager 2007 documentation library.

A Configuration Manager 2007-es konfigurációs csomagokat importálhatja.You can import Configuration Manager 2007 Configuration Packs. Az importálási folyamat automatikusan átalakítja a konfigurációs csomagokat a System Center Configuration Managerrel való kompatibilitás.The import process automatically converts the configuration packs to be compatible with System Center Configuration Manager.

Határok áttelepítésének tervezésePlan to migrate boundaries

A határok a következő hierarchiák között telepíthetők át:You can migrate boundaries between hierarchies. Határok áttelepítésekor a Configuration Manager 2007-ből a forrás helyéről minden határ egyszerre telepíti át, és a rendeltetési hierarchiában létrehozott új határcsoportba kerül.When you migrate boundaries from Configuration Manager 2007, each boundary from the source site migrates at the same time and is added to a new boundary group that is created in the destination hierarchy. Ha a határokat a System Center 2012 Configuration Manager vagy a System Center Configuration Manager hierarchiából telepít át, mindegyik kiválasztott határ a célhierarchiában lévő új határcsoportba kerül.When you migrate boundaries from a System Center 2012 Configuration Manager or System Center Configuration Manager hierarchy, each boundary you select is added to a new boundary group in the destination hierarchy.

Tartalom elhelyezése engedélyezett mindegyik automatikusan létrehozott határcsoportnál, de a helyhozzárendelés nem.Each automatically created boundary group is enabled for content location but not for site assignment. Ezzel elkerülhető, hogy a helyek hozzárendelésekor a forrás és a rendeltetés hierarchiái között átfedések keletkezzenek.This prevents overlapping boundaries for site assignment between the source and destination hierarchies. Amikor egy Configuration Manager 2007-forráshelyről végez áttelepítést, így megakadályozható, hogy a új Configuration Manager 2007-ügyfelek, amelyek a rendeltetési hierarchiába hozzárendeléséből települnek.When you migrate from a Configuration Manager 2007 source site, this helps prevent new Configuration Manager 2007 clients that install from incorrectly assigning to the destination hierarchy. Alapértelmezés szerint a System Center Configuration Manager-ügyfelek automatikusan nem rendelődnek Configuration Manager 2007 helyekre.By default, System Center Configuration Manager clients do not automatically assign to Configuration Manager 2007 sites.

Áttelepítéskor ha terjesztési pontot rendeltetési hierarchiával oszt meg, a terjesztési ponthoz társított határok automatikusan áttelepülnek a rendeltetési hierarchiába.During migration, if you share a distribution point with the destination hierarchy, any boundaries that are associated with that distribution automatically migrate to the destination hierarchy. A rendeltetési hierarchiában az áttelepítés hoz létre egy csak olvasható határcsoportot minden megosztott terjesztési pont esetében.In the destination hierarchy, migration creates a new read-only boundary group for each shared distribution point. Ha a forrás hierarchiájában megváltoztatja a terjesztési pont határait, a rendeltetés hierarchiájában a határcsoport a legközelebbi adatgyűjtéskor frissül ezen változásokkal.If you change the boundaries for the distribution point in the source hierarchy, the boundary group in the destination hierarchy updates with these changes during the next data gathering cycle.

Jelentések áttelepítésének tervezésePlan to migrate reports

A Configuration Manager nem támogatja a jelentések áttelepítését.Configuration Manager does not support the migration of reports. Helyette használható az SQL Server Reporting Services jelentéskészítője, hogy a jelentéseket exportálja a forrás hierarchiájából, majd importálja a rendeltetés hierarchiájába.Instead, use SQL Server Reporting Services Report Builder to export reports from the source hierarchy, and then import them to the destination hierarchy.

Megjegyzés

Mivel a Configuration Manager 2007 és System Center Configuration Manager között a sémamódosítások, tesztelje az egyes jelentések importált egy Configuration Manager 2007-hierarchiából, győződjön meg arról, hogy a várt módon működik.Because there are schema changes for reports between Configuration Manager 2007 and System Center Configuration Manager, test each report that you import from a Configuration Manager 2007 hierarchy to ensure that it functions as expected.

További tudnivalók a jelentésekről: jelentéskészítés a System Center Configuration Managerben.For more about reporting, see Reporting in System Center Configuration Manager.

A szervezeti és keresési mappák áttelepítésének tervezésePlan to migrate organizational and search folders

Támogatott forráshierarchiából szervezeti és keresési mappákat telepíthet át célhierarchiába.You can migrate organizational folders and search folders from a supported source hierarchy to a destination hierarchy. Emellett a System Center 2012 Configuration Manager vagy a System Center Configuration Manager forráshierarchia, áttelepítheti a egy mentett keresési feltételek a célhierarchiába.In addition, from a System Center 2012 Configuration Manager or System Center Configuration Manager source hierarchy, you can migrate the criteria for a saved search to a destination hierarchy.

Alapértelmezés szerint áttelepítéskor megmarad a keresési mappa és az objektumok és gyűjtemények felügyeleti mappájának a struktúrája.By default, the migration process maintains your search folder and administrative folder structures for objects and collections when you migrate. Azonban az áttelepítési feladat létrehozása varázslóban a a beállítások lapján állíthat be egy áttelepítési feladat hogy ne telepítse át az objektumok szervezeti struktúráját az ehhez a beállításhoz tartozó jelölőnégyzet jelölésének törlése.However, in the Create Migration Job wizard, on the Settings page, you can set up a migration job to not migrate the organizational structure for objects by unchecking the box for this option. A gyűjtemények szervezeti struktúrája mindig megőrződik.The organizational structures of collections are always maintained.

Kivéve az olyan keresési mappáét, amelyik virtuális alkalmazásokat tartalmaz.One exception to this is a search folder that contains virtual applications. Ha egy App-V csomag áttelepítésekor az App-V-csomag az alkalmazássá a System Center Configuration Managerben.When an App-V package is migrated, the App-V package is transformed into an application in System Center Configuration Manager. A keresési mappa áttelepítése után csak a többi csomag található, és a keresési mappa nem található miatt át egy alkalmazást az App-V-csomag, az App-V csomag áttelepítésekor.After migration of the search folder, only the remaining packages are found, and the search folder cannot locate an App-V package because of this conversion to an application when the App-V package migrates.

Ha a System Center 2012 Configuration Manager vagy a System Center Configuration Manager forráshierarchia mentett keresést telepít át, a keresési feltételeket, a keresési eredmények információ nem telepíti át.When you migrate a saved search from a System Center 2012 Configuration Manager or System Center Configuration Manager source hierarchy, you migrate the criteria for the search, and not the information about the search results. Mentett keresés áttelepítése nem alkalmazható a Configuration Manager 2007-forráshelyről.Migration of a saved search is not applicable from a Configuration Manager 2007 source site.

Az Eszközintelligencia testreszabásai áttelepítésének megtervezésePlan to migrate Asset Intelligence customizations

Az Eszközintelligencia testreszabásai áttelepíthetők a támogatott forráshierarchiából a célhierarchiába.You can migrate customizations for Asset Intelligence from a supported source hierarchy to a destination hierarchy. Nem változtak jelentős között a Configuration Manager 2007 és System Center Configuration Manager Eszközintelligencia testreszabásainak szerkezete.There are no significant changes to the structure of Asset Intelligence customizations between Configuration Manager 2007 and System Center Configuration Manager.

Megjegyzés

A System Center Configuration Manager nem támogatja a Configuration Manager 2007 helyről Asset Intelligence Service 2.0 (AIS 2.0) használó az Eszközintelligencia objektumainak áttelepítését.System Center Configuration Manager does not support the migration of Asset Intelligence objects from a Configuration Manager 2007 site that is using Asset Intelligence Service 2.0 (AIS 2.0).

Szoftverhasználat-mérési szabályok testreszabások áttelepítésének megtervezésePlan to migrate software metering rules customizations

Nincsenek között a Configuration Manager 2007 és System Center Configuration Manager szoftverhasználat-mérés nem módosult jelentős mértékben.There are no significant changes to software metering between Configuration Manager 2007 and System Center Configuration Manager. A szoftverhasználat-mérési szabályok áttelepíthetők a támogatott forráshierarchiából a célhierarchiába.You can migrate your software metering rules from a supported source hierarchy to a destination hierarchy.

A célhierarchiába áttelepített szoftverhasználat-mérési szabályok nincsenek konkrét helyhez társítva a célhierarchiában, hanem a hierarchia összes ügyfelére vonatkoznak.By default, software metering rules that you migrate to a destination hierarchy are not associated with a specific site in the destination hierarchy and instead apply to all clients in the hierarchy. Ha azt szeretné, hogy egy szoftverhasználat-mérési szabály csak adott helyre vonatkozzon, az áttelepítése után szerkeszteni kell azt a mérési szabályt.To apply a software metering rule to clients at a specific site, you must edit the metering rule after it migrates.