A migrálás előfeltételei a System Center Configuration Manager rendszerbenPrerequisites for migration in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Áttelepítéséhez a támogatott forráshierarchiából, belül a System Center Configuration Manager célhely áttelepítési műveletek konfigurálására és futtatására vonatkozó Configuration Manager-forráshelyről, és engedélyek hozzáféréssel kell rendelkeznie.To migrate from a supported source hierarchy, you must have access to each applicable Configuration Manager source site, and permissions within the System Center Configuration Manager destination site to configure and run migration operations.

Olvassa el a következő szakaszok segítenek megérteni a Configuration Manager verziói által támogatott az áttelepítést, és a konfigurálást.Use the information in the following sections to help you understand the versions of Configuration Manager that are supported for migration, and the required configurations.

A Configuration Manager áttelepítéshez támogatott verzióiVersions of Configuration Manager that are supported for migration

A Configuration Manager következő verzióinak bármelyikét futtató forráshierarchiából áttelepítheti az adatokat:You can migrate data from a source hierarchy that runs any of the following versions of Configuration Manager:

 • A Configuration Manager 2007 SP2 (áttelepítéshez, a Configuration Manager 2007 R2 vagy R3 verzióját a forráshely a rendszer nem veszi figyelembe.Configuration Manager 2007 SP2 (For the purpose of migration, Configuration Manager 2007 R2 or R3 on the source site are not a consideration. Mindaddig, amíg a forrás hely fut SP2, helyek az R2 vagy az R3 verziójú bővítmény telepítve vannak támogatva az áttelepítéshez a System Center Configuration Manager).So long as the source site runs SP2, sites with either the R2 or R3 add-on installed are supported for migration to System Center Configuration Manager).

 • A System Center 2012 Configuration Manager SP2 vagy System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1.System Center 2012 Configuration Manager SP2 or System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1.

  Tipp

  Az áttelepítés mellett a System Center 2012 Configuration Manager-System Center Configuration Manager futtató helyek helyszíni frissítését is használhatja.In addition to migration, you can use an in-place upgrade of sites that run System Center 2012 Configuration Manager to System Center Configuration Manager.

 • A System Center Configuration Manager hierarchiája a System Center Configuration Manager azonos vagy régebbi verzió.A System Center Configuration Manager hierarchy of the same or lesser version of System Center Configuration Manager.

  Például ha a rendeltetési hierarchiában, amely futtatja a System Center Configuration Manager 1606, használhat áttelepítési adatok másolása egy 1606 vagy az 1602-es verzióját futtató forráshierarchia.For example, if you have a destination hierarchy that runs System Center Configuration Manager 1606, you could use migration to copy data from a source hierarchy that runs version 1606 or 1602. Azonban Ön nem tudta áttelepíteni adatokat a forráshierarchia 1610 futtató.However you could not migrate data from a source hierarchy that runs 1610.

Az áttelepítéshez támogatott forráshelyi nyelvekSource site languages that are supported for migration

Configuration Manager-hierarchia közötti áttelepítésekor az adatok a célhierarchiában a nyelvileg semleges formátumban tárolódik a System Center Configuration Manager.When you migrate data between Configuration Manager hierarchies, the data is stored in the destination hierarchy in the language neutral format for System Center Configuration Manager. A Configuration Manager 2007 nem tárolja nyelvileg semleges formátumúak adatok, mert az áttelepítési folyamat kell ezeket az objektumokat konvertálnia formátuma az áttelepítés során a Configuration Manager 2007.Because Configuration Manager 2007 does not store data in a language neutral format, the migration process must convert objects to this format during migration from Configuration Manager 2007. Ezért csak a Configuration Manager 2007 forráshelyei, amely a következő nyelvek valamelyikével lettek telepítve vannak támogatva az áttelepítéshez:Therefore, only Configuration Manager 2007 source sites that are installed with the following languages are supported for migration:

 • AngolEnglish

 • FranciaFrench

 • NémetGerman

 • JapánJapanese

 • koreaiKorean

 • OroszRussian

 • Egyszerűsített kínaiSimplified Chinese

 • Kínai (hagyományos)Traditional Chinese

Ha a System Center 2012 Configuration Manager vagy a System Center Configuration Manager hierarchiából telepít át adatokat, nincsenek nincs korlátozás a forráshely nyelvére.When you migrate data from a System Center 2012 Configuration Manager or System Center Configuration Manager hierarchy, there are no source site language limitations. A forráshely adatbázisában az objektumok már nyelvileg semleges formátumúak.Objects in the source site database are already in a language neutral format.

Az áttelepítéshez szükséges konfigurációkRequired configurations for migration

Áttelepítési és az áttelepítési műveletekhez szükséges konfigurálásokat a következők:The following are required configurations for using migration and migration operations:

 • Konfigurálása, futtatása és figyelése a Configuration Manager konzolon áttelepítési:To configure, run, and monitor migration in the Configuration Manager console:

  A célként megadott helyen az Ön fiókjához társítva kell lenni a szerepkör alapú Infrastruktúra-rendszergazdabiztonsági szerepkörnek.In the destination site, your account must be assigned the role-based administration security role of Infrastructure Administrator. Ez a biztonsági szerepkör engedélyezi az összes áttelepítési műveletet, amelyek közé tartozik az áttelepítési feladatok létrehozása, a tisztítás, a figyelés, valamint a terjesztési pontok megosztási és frissítési művelete is.This security role grants permissions to manage all migration operations, which includes the creation of migration jobs, clean up, monitoring, and the action to share and upgrade distribution points.

 • Adatgyűjtés:Data Gathering:

  Ahhoz, hogy a célhely adatgyűjtést végezzen, az egyes forráshelyek részére a következő két forráshely-elérési fiókot kell konfigurálni:To enable the destination site to gather data, you must configure the following two source site access accounts for use with each source site:

  • Forráshelyfiók: Ennek a fióknak a forráshelyi SMS Provider elérésére szolgál.Source Site Account: This account is used to access the SMS Provider of the source site.

   • A Configuration Manager 2007 SP2 forráshelye esetén ennek a fióknak szükséges olvasási engedéllyel valamennyi forráshelyi objektumhoz.For a Configuration Manager 2007 SP2 source site, this account requires Read permission to all source site objects.

   • A System Center 2012 Configuration Manager vagy a System Center Configuration Managerben forráshelyi adatbázisfiókot a fióknak olvasási engedély valamennyi forráshelyi objektumhoz, engedélyeket a fiókhoz szerepkör alapú felügyelettel.For a System Center 2012 Configuration Manager or System Center Configuration Manager source site, this account requires Read permission to all source site objects, You grant this permission to the account by using role-based administration. A szerepköralapú felügyelet használatáról lásd: A System Center Configuration Manager szerepköralapú adminisztrációjának alapjai.For information about how to use role-based administration, see Fundamentals of role-based administration for System Center Configuration Manager.

  • Forráshelyi adatbázisfiók: Ez a fiók használható a forráshely SQL Server-adatbázis eléréséhez, és megköveteli Connect, Execute, és kiválasztása engedélyeket a forráshely adatbázisához.Source Site Database Account: This account is used to access the SQL Server database of the source site and requires Connect, Execute, and Select permissions to the source site database.

  Ezek a fiókok konfigurálhatók az új forráshierarchia konfigurálásakor, kiegészítő forráshely adatgyűjtésekor, illetve akkor, amikor újrakonfigurálja a forráshely hitelesítőadatait.You can configure these accounts when you configure a new source hierarchy, data gathering for an additional source site, or when you reconfigure the credentials for a source site. Ezek a fiókok használhatnak tartományi felhasználói fiókot, vagy megadhatja részükre a célhierarchia legfelső szintű számítógépének fiókját.These accounts can use a domain user account, or you can specify the computer account of the top-level site of the destination hierarchy.

  Fontos

  Használatakor a Configuration Manager-számítógép fiókját az egyik hozzáférési fiókként, gondoskodjon arról, hogy ez a fiók tagja-e a biztonsági csoport elosztott COM-felhasználók a tartományban, amelyikben a forráshely van.If you use the Configuration Manager computer account for either access account, ensure that this account is a member of the security group Distributed COM Users in the domain where the source site resides.

  Adatgyűjtéskor a következő hálózati protokollok és portok vannak használatban:When gathering data, the following network protocols and ports are used:

  • A NetBIOS/SMB - 445 (TCP)NetBIOS/SMB - 445 (TCP)

  • RPC (WMI) - 135 (TCP)RPC (WMI) - 135 (TCP)

  • SQL Server - A TCP portokat a forráshelyi és a célhelyi adatbázis is használja.SQL Server - The TCP ports in use by both the source and destination site databases.

 • Szoftverfrissítések áttelepítése:Migrate Software Updates:

  A szoftverfrissítések áttelepítése előtt a célhierarchiát szoftverfrissítési ponttal kell konfigurálni.Before you migrate software updates, you must configure the destination hierarchy with a software update point. További információ: Szoftverfrissítések áttelepítésének tervezése.For more information, see Planning to migrate software updates.

 • Terjesztési pontok megosztása:Share distribution points:

  A forráshelyről valamelyik terjesztési pont megosztásához a célhierarchiában legalább egy elsődleges helynek vagy a központi felügyeleti helynek az ügyfél gépek kérelmeihez ugyanazon portszámot kell használni, mint amit a forráshely használ.To successfully share any distribution points from a source site, at least one primary site or the central administration site in the destination hierarchy must use the same port numbers for client requests as the source site. További információ az ügyfélkérelmekhez használt portokról: Ügyfél-kommunikációs portok konfigurálása a System Center Configuration ManagerbenFor information about client request ports, see How to configure client communication ports in System Center Configuration Manager

  Az egyes forráshelyeknél csak azok a helyrendszer-kiszolgálóra telepített terjesztési pontok megosztottak, amelyek az FQDN használatával lettek konfigurálva.For each source site, only the distribution points that are installed on site system servers that are configured with a FQDN are shared.

  Továbbá, hogy egy System Center 2012 Configuration Manager vagy a System Center Configuration Managerben forráshelyi terjesztési pont megosztásához a Forráshelyfiók (amely fér hozzá az SMS-szolgáltató a forráshely kiszolgálója számára), rendelkeznie kell módosítás engedélyeket a hely objektum a forrás.In addition, to share a distribution point from a System Center 2012 Configuration Manager or System Center Configuration Manager source site, the Source Site Account (which accesses the SMS Provider for the source site server), must have Modify permissions to the Site object on the source site. Ezt az engedélyt a fiók részére a szerepkör alapú felügyelet használatával kell megadni.You grant this permission to the account by using role-based administration. A szerepköralapú felügyelet használatáról lásd: A System Center Configuration Manager szerepköralapú adminisztrációjának alapjai.For information about how to use role-based administration, see Fundamentals of role-based administration for System Center Configuration Manager.

 • Terjesztési pontok frissítése vagy ismételt hozzárendelése:Upgrade or reassign distribution points:

  A forráshelyi SMS Provider adatainak gyűjtésére konfigurált Forráshely-elérési fiók a következő engedélyekkel kell, hogy rendelkezzen:The Source Site Access Account configured to gather data from the SMS Provider of the source site must have the following permissions:

  • A Configuration Manager 2007 terjesztési pont frissítéséhez a fióknak olvasási, Execute, és törlése engedélyeket a hely osztály a konfigurációs Manager2007 helykiszolgálón, hogy sikeresen eltávolíthassa a terjesztési pont konfigurációs Manager2007 forráshelyrőlTo upgrade a Configuration Manager 2007 distribution point, the account requires Read, Execute, and Delete permissions to the Site class on the Configuration Manager2007 site server to successfully remove the distribution point from the Configuration Manager2007 source site

  • A System Center 2012 Configuration Manager vagy a System Center Configuration Manager terjesztési pont ismételt hozzárendelése, a fióknak rendelkeznie kell módosítás engedéllyel a hely objektum a forrás.To reassign a System Center 2012 Configuration Manager or System Center Configuration Manager distribution point, the account must have Modify permission to the Site object on the source site. Ezt az engedélyt a fiók részére a szerepkör alapú felügyelet használatával kell megadni.You grant this permission to the account by using role-based administration. A szerepköralapú felügyelet használatáról lásd: A System Center Configuration Manager szerepköralapú adminisztrációjának alapjai.For information about how to use role-based administration, see Fundamentals of role-based administration for System Center Configuration Manager.

   A terjesztési pont sikeres frissítéséhez vagy új hierarchiához való hozzárendeléséhez azoknak a portoknak, amelyek a terjesztési pontot a forráshierarchiában felügyelt helyen az ügyféli kérelmek részére lettek konfigurálva, azonosnak kell lenni azokkal, amelyek a terjesztési pontot majdan felügyelő célhelyen az ügyféli kérelmek részére lettek konfigurálva.To successfully upgrade or reassign a distribution point to a new hierarchy, the ports that are configured for client requests at the site that manages the distribution point in the source hierarchy must match the ports that are configured for client requests at the destination site that will manage the distribution point. További információ az ügyfélkérelmekhez használt portokról: Ügyfél-kommunikációs portok konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For information about client request ports, see How to configure client communication ports in System Center Configuration Manager.