Package Transfer Manager a System Center Configuration ManagerbenPackage Transfer Manager in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Manager-hely a Package Transfer Manager az SMS_Executive szolgáltatást, amely a tartalomátvitelt kezeli a helykiszolgáló számítógépet és távoli terjesztési pontok egy helyen összetevője.In a System Center Configuration Manager site, the Package Transfer Manager is a component of the SMS_Executive service that manages the transfer of content from a site server computer to remote distribution points in a site. (A távoli terjesztési pontok egyike a helykiszolgáló számítógépen nem található.) A Package Transfer Manager nem támogatja a konfigurációkat a rendszergazda által, de működését segítségével ismertetése a tartalomkezelési infrastruktúra megtervezése.(A remote distribution point is one that is not located on the site server computer.) The Package Transfer Manager does not support configurations by the admin, but understanding how it operates can help you plan your content management infrastructure. Azt is segíthetnek tartalomterjesztés kapcsolatos problémák megoldásához.It can also help you resolve problems with content distribution.

Amikor egy hely egy vagy több távoli terjesztési pontjára történő tartalomterjesztéshez a a Distribution Manager létrehoz egy tartalomátviteli feladatot.When you distribute content to one or more remote distribution points at a site, the Distribution Manager creates a content transfer job. Ezután értesíti a Package Transfer Manager, az elsődleges és másodlagos helykiszolgálókon a tartalom távoli terjesztési pontokra való átvitelének.It then notifies the Package Transfer Manager on primary and secondary site servers to transfer the content to the remote distribution points.

A Package Transfer Manager naplózza a tevékenységeit a pkgxfermgr.log fájlt a helykiszolgálón.Package Transfer Manager logs its actions in the pkgxfermgr.log file on the site server. A naplófájl az egyetlen hely, ahol megtekintheti a Package Transfer Manager tevékenységeit.The log file is the only location where you can view the activities of the Package Transfer Manager.

Megjegyzés

A Configuration Manager korábbi verzióiban a Distribution Manager kezeli a tartalom átvitelét a távoli terjesztési pontra.In previous versions of Configuration Manager, the Distribution Manager manages the transfer of content to a remote distribution point. A Distribution Manager a helyek közötti tartalomátvitel is kezeli.Distribution Manager also manages the transfer of content between sites. A System Center Configuration Manager, a Distribution Manager továbbra is a két hely közötti tartalomátvitel kezelésére.With the System Center Configuration Manager, Distribution Manager continues to manage the transfer of content between two sites. A Package Transfer Manager azonban most nagy mennyiségű terjesztési pontra történő tartalomátvitel kezeli.However, the Package Transfer Manager now manages the transfer of content to large numbers of distribution points. Ez segít a tartalom központi telepítéséhez, mind a helyek között, és a terjesztési pontok egy helyen belül a összteljesítmény növelése.This helps to increase the overall performance of content deployment both between sites and to distribution points within a site.

A szabványos terjesztési pontra történő tartalomátvitel esetében a Package Transfer Manager ugyanúgy működik, mint a Distribution Manager a korábbi verziókban a Configuration Manager.To transfer content to a standard distribution point, Package Transfer Manager operates the same as the Distribution Manager operates in previous versions of Configuration Manager. Vagyis aktívan kezeli a fájlok átvitelét az egyes távoli terjesztési pontokra.That is, it actively manages the transfer of files to each remote distribution point. A lekéréses terjesztési pont tartalmat terjeszteni, azonban a Package Transfer Manager értesíti a tartalom lekéréses terjesztési pont érhető el.However, to distribute content to a pull-distribution point, the Package Transfer Manager notifies the pull-distribution point that content is available. A lekéréses terjesztési pontot, majd a Configuration Manager átveszi az átviteli folyamat.The pull-distribution point then takes over the transfer process.

A következő információkat ismerteti, hogyan Package Transfer Manager a tartalomátvitelt kezeli a normál terjesztési pontokra, és a lekéréses terjesztési pontként konfigurált terjesztési pontokra:The following information describes how Package Transfer Manager manages the transfer of content to standard distribution points, and to distribution points configured as pull-distribution points:

 1. Rendszergazda központilag telepíti a tartalmat egy vagy több terjesztési pontok egy helyen.Admin deploys content to one or more distribution points at a site.

  • Normál terjesztési pont: A Distribution Manager létrehoz egy tartalomátviteli feladatot az adott tartalomhoz.Standard distribution point: Distribution Manager creates a content transfer job for that content.

  • Lekéréses terjesztési pont: A Distribution Manager létrehoz egy tartalomátviteli feladatot az adott tartalomhoz.Pull-distribution point: Distribution Manager creates a content transfer job for that content.

 2. A Distribution Manager lefuttatja az előzetes ellenőrzéseket.Distribution Manager runs preliminary checks.

  • Normál terjesztési pont: A Distribution Manager Alapszintű ellenőrzés futtatásával ellenőrizze, hogy mindegyik terjesztési pont készen áll a tartalom fogadására fut.Standard distribution point: Distribution Manager runs a basic check to confirm that each distribution point is ready to receive the content. Az ellenőrzés után a Distribution Manager értesíti a Package Transfer Managert, hogy indítsa el a tartalom átvitelét a terjesztési pontra.After this check, Distribution Manager notifies Package Transfer Manager to start the transfer of content to the distribution point.

  • Lekéréses terjesztési pont: A Distribution Manager elindítja Package Transfer Managert, amely ezután értesíti a lekéréses terjesztési pontot, hogy új tartalomátviteli feladat.Pull-distribution point: Distribution Manager starts Package Transfer Manager, which then notifies the pull-distribution point that there is a new content transfer job. A Distribution Manager nem ellenőrzi a távoli terjesztési pontok, a lekéréses terjesztési pontok, amelyek az állapotát, mivel mindegyik lekéréses terjesztési pont kezeli a saját tartalomátviteleit.Distribution Manager does not check on the status of remote distribution points that are pull-distribution points, because each pull-distribution point manages its own content transfers.

 3. A Package Transfer Manager felkészül a tartalmat.Package Transfer Manager prepares to transfer content.

  • Normál terjesztési pont: A Package Transfer Manager megvizsgálja az Egypéldányos tartalomtárhoz konvertál, az összes megadott távoli terjesztési pontra.Standard distribution point: Package Transfer Manager examines the single instance content store of each specified remote distribution point. Ennek célja azonosítsa azokat a fájlokat, amelyek már megtalálhatók az adott terjesztési pontokon.The purpose of this is to identify any files that are already on that distribution point. Ezt követően az átviteli szolgáltatáshoz a Package Transfer Manager várólisták csak azokat a fájlokat, amelyek még nem jelent-e.Then, Package Transfer Manager queues up for transfer only those files that are not already present.

   Megjegyzés

   Fájlok másolása a terjesztési pontra akkor is, ha a fájlok már szerepel a terjesztési pont egypéldányos tárolójában, használja a újraterjeszteni műveletet használja a tartalomhoz.To copy each file in the distribution to the distribution point, even if the files are already present in the single instance store of the distribution point, use the Redistribute action for content.

  • Lekéréses terjesztési pont: Az egyes lekéréses terjesztési pontok elosztása a Package Transfer Manager ellenőrzi a lekéréses terjesztési pontot forrás terjesztési pontokat, győződjön meg róla, ha a tartalom áll rendelkezésre.Pull-distribution point: For each pull-distribution point in the distribution, Package Transfer Manager checks the pull-distribution points source distribution points, to confirm if the content is available.

   • Ha a tartalom elérhető legalább egy forrás terjesztési ponton, a Package Transfer Manager értesítést küld a lekéréses terjesztési pont.When the content is available on at least one source distribution point, Package Transfer Manager sends a notification to that pull-distribution point. Az értesítés irányítja az adott terjesztési pont kezdje el a tartalomátvitel folyamatát.The notification directs that distribution point to begin the process of transferring content. Az értesítés a fájl nevét és méretét, attribútumokat és kivonatértékeket tartalmazza.The notification includes file names and sizes, attributes, and hash values.

   • A tartalom még nem érhető el, amikor a Package Transfer Manager nem küld értesítést a terjesztési pontra.When the content is not yet available, Package Transfer Manager does not send a notification to the distribution point. Ehelyett ismétlődik, az ellenőrzés 20 percenként addig, amíg a tartalom nem érhető el.Instead, it repeats the check every 20 minutes until the content is available. Majd ha a tartalom érhető el, a Package Transfer Manager elküldi az értesítést az adott lekéréses terjesztési pontra.Then, when the content is available, Package Transfer Manager sends the notification to that pull-distribution point.

   Megjegyzés

   A fájlok másolása a terjesztési pontra, akkor is, ha a fájlok már szerepel az Egypéldányos tárolóba, a lekéréses terjesztési pont lekéréses terjesztési pont, használjon a újraterjeszteni műveletet használja a tartalomhoz.For the pull-distribution point to copy each file in the distribution to the distribution point, even if the files are already present in the single instance store of the pull-distribution point, use the Redistribute action for content.

 4. Elkezdődik a tartalom átvitele.Content begins to transfer.

  • Normál terjesztési pont: A Package Transfer Manager átmásolja a fájlokat mindegyik távoli terjesztési pontra.Standard distribution point: Package Transfer Manager copies files to each remote distribution point. Egy normál terjesztési pont átvitelkor:During the transfer to a standard distribution point:

   • Alapértelmezés szerint a Package Transfer Manager is egyszerre három egyedi csomagot feldolgozni, és ossza ki őket a párhuzamos öt terjesztési pontra.By default, Package Transfer Manager can simultaneously process three unique packages, and distribute them to five distribution points in parallel. Együttesen, ezeket nevezik egyidejű terjesztési beállításokhoz.Collectively, these are called Concurrent distribution settings. Az egyidejű terjesztés beállítása a szoftverterjesztési összetevő tulajdonságai helyekhez, látogasson el a általános fülre.To set up concurrent distribution, in the Software Distribution Component Properties for each site, go to the General tab.

   • A Package Transfer Manager használt egyes terjesztési pontok ütemezésére és hálózati sávszélesség beállításait, amikor a tartalom a terjesztési pontra történő továbbítása.Package Transfer Manager uses the scheduling and network bandwidth configurations of each distribution point when transferring content to that distribution point. Ezek a beállítások konfigurálása a a tulajdonságok mindegyik távoli terjesztési pontok, navigáljon a ütemezés és sebességhatárok lapokon.To configure these settings, in the Properties of each remote distribution point, go to the Schedule and Rate Limits tabs. További információkért lásd: tartalom és tartalomkezelési infrastruktúra kezelése a System Center Configuration Manager.For more information, see Manage content and content infrastructure for System Center Configuration Manager.

  • Lekéréses terjesztési pont: Amikor egy lekéréses terjesztési pont megkapja az értesítésfájlt, elkezdi a tartalom átvitelének folyamatát.Pull-distribution point: When a pull-distribution point receives a notification file, the distribution point begins the process to transfer the content. Az átviteli folyamat függetlenül fut az egyes lekéréses terjesztési pont:The transfer process runs independently on each pull-distribution point:

   1. A lekéréses terjesztési azonosítja a tartalom terjesztése, amely már nincs az Egypéldányos tárolójában, és előkészíti a tartalmat tölthet le egy forrásként használt terjesztési pontját a fájlokat.The pull-distribution identifies the files in the content distribution that it does not already have in its single instance store, and prepares to download that content from one of its source distribution points.

   2. Ezután a lekéréses terjesztési pont ellenőrzi az összes forrásként használt terjesztési pontját, sorrendben, amíg talál egy forrás terjesztési pontról, amely rendelkezik a tartalom érhető el.Next, the pull-distribution point checks with each of its source distribution points, in order, until it locates a source distribution point that has the content available. A lekéréses terjesztési pont forrásként szolgáló terjesztési pont azonosítja a tartalommal, amikor megkezdi az adott tartalom letöltését.When the pull-distribution point identifies a source distribution point with the content, it begins the download of that content.

   Megjegyzés

   A tartalom letöltésére, a lekéréses terjesztési pont által a folyamat megegyezik a Configuration Manager-ügyfelek által használt.The process to download content by the pull-distribution point is the same as that used by Configuration Manager clients. A tartalom átvitelét a lekéréses terjesztési pont, az egyidejű átvitel beállításai nem használt.For the transfer of content by the pull-distribution point, concurrent transfer settings aren't used. Ütemezési és sávszélesség-szabályozás a normál terjesztési pontok nem konfigurált beállítások használhatók.Scheduling and throttling options that you configure for standard distribution points aren't used either.

 5. Befejeződik a tartalom átvitele.Content transfer completes.

  • Normál terjesztési pont: Miután a Package Transfer Manager elkészült átadó fájlok minden egyes megadott távoli terjesztési pontra, ellenőrzi a terjesztési ponton a tartalom kivonatát.Standard distribution point: After the Package Transfer Manager is done transferring files to each designated remote distribution point, it verifies the hash of the content on the distribution point. Majd azt értesíti a Distribution Manager, hogy a terjesztés befejeződéséről.Then it notifies Distribution Manager that the distribution is complete.

  • Lekéréses terjesztési pont: Miután a lekéréses terjesztési pont befejezte a tartalom letöltését, a terjesztési pont ellenőrzi a tartalom kivonatát.Pull-distribution point: After the pull-distribution point completes the content download, the distribution point verifies the hash of the content. Ezután az állapotüzenetet küld a helyfelügyeleti ponthoz a sikeres műveletet jelző.Then it submits a status message to the site management point to indicate success. Ha ez az állapot 60 perc elteltével nem érkezik, a Package Transfer Manager felébred újra.If, after 60 minutes, this status is not received, the Package Transfer Manager wakes up again. Győződjön meg arról, hogy a lekéréses terjesztési pont letöltötte-e a tartalom a lekéréses terjesztési pont ellenőrzi.It checks with the pull-distribution point to confirm whether the pull-distribution point has downloaded the content. Ha a tartalom letöltése éppen folyamatban van, a Package Transfer Manager alszik, mielőtt ismét ellenőrzi a lekéréses terjesztési pont egy másik 60 percig.If the content download is in progress, the Package Transfer Manager sleeps for another 60 minutes before it checks with the pull-distribution point again. A ciklus addig folytatódik, amíg a lekéréses terjesztési pont be nem fejezi a tartalomátvitelt.This cycle continues until the pull-distribution point completes the content transfer.